Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để tự động hoá Excel từ một VBScript phía khách hàng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:198703
TÓM TẮT
Bài viết này minh hoạ Microsoft Visual Basic, Scripting Edition (VBScript) client-side mã mà ra mắt và tự động hóa Microsoft Office Excel hoặc Microsoft Excel khi người dùng nhấp chuột vào một nút trên một trang Web.
THÔNG TIN THÊM

Mã mẫu

 1. Tạo tệp HTML sau trong bất kỳ trình soạn thảo văn bản và lưu các tập tin là c:\excel.htm.
  <HTML><BODY><INPUT id=button1 name=button1 type=button value=Button><SCRIPT LANGUAGE="VBScript">    sub button1_onclick()     ' Launch Excel     dim app     set app = createobject("Excel.Application")       ' Make it visible     app.Visible = true       ' Add a new workbook     dim wb     set wb = app.workbooks.add       ' Fill array of values first...     dim arr(19,9) ' Note: VBScript is zero-based     for i = 1 to 20       for j = 1 to 10        arr(i-1,j-1) = i*j       next     next       ' Declare a range object to hold our data     dim rng     set rng = wb.Activesheet.Range("A1").Resize(20,10)       ' Now assign them all in one shot...     rng.value = arr       ' Add a new chart based on the data     wb.Charts.Add     wb.ActiveChart.ChartType = 70 'xl3dPieExploded     wb.ActiveChart.SetSourceData rng, 2 ' xlColumns     wb.ActiveChart.Location 2, "Sheet1" 'xlLocationAsObject       ' Rotate it around...     for i = 1 to 360 step 30       wb.activechart.rotation = i     next     ' Give the user control of Excel     app.UserControl = true    end sub</SCRIPT></BODY></HTML>					
 2. Bắt đầu Microsoft Internet Explorer, loại c:\excel.htm trong các Địa chỉ quầy bar, và sau đó nhấn ENTER.
 3. Nhấp vào nút được hiển thị trên trang.

  Chú ý Nếu bạn đang thúc đẩy bởi một cảnh báo bảo mật về điều khiển ActiveX trên trang, hãy nhấp vào Có.
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
195826CreateObject thất bại từ kịch bản phía máy khách
XL2007 XL2003 XL2002 XL2000 XL97

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 198703 - Xem lại Lần cuối: 10/06/2011 03:52:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbhowto kbmt KB198703 KbMtvi
Phản hồi