AddUsers tự động tạo ra một số lớn các người sử dụng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:199878
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Addusers.exe công cụ cho Windows là một tiện ích hành chính 32-bit có sử dụng tệp văn bản phân cách bằng dấu phẩy để tạo, chỉnh sửa và xóa tài khoản người dùng. Addusers là có lợi nhất khi các thông tin để được thao tác được duy trì trong một bảng tính, chẳng hạn như một tạo với Microsoft Excel, mà có thể chuyển đến tập tin phân cách bằng dấu phẩy. Bạn phải là thành viên của nhóm người quản trị trên máy tính mục tiêu để thêm tài khoản và thành viên của nhóm người dùng để viết thư cho tài khoản.
THÔNG TIN THÊM
Lệnh AddUsers sử dụng cú pháp sau:

AddUsers {/ c|/d {: u} | / e} tên tệp [/s:x] [/?] [ComputerName|domainname] [/ p: {l|c|e|d}]
 • ComputerName -là máy tính nơi bạn muốn tạo trương mục người dùng hoặc từ mà bạn muốn viết tài khoản người dùng. Nếu bạn chỉ rõ computernameAddUsers sử dụng máy tính địa phương theo mặc định.
 • domainname -Tùy chọn này có thể được sử dụng tại chỗ của computername. Nếu tùy chọn này được sử dụng, sau đó Addusers truy vấn PDC tên miền được chỉ định.
 • /c installer.bat/c - Tạo tài khoản người dùng, các nhóm địa phương và toàn cầu các nhóm theo quy định của tên tệp.
 • / d {: u}-bãi tài khoản người dùng, các nhóm địa phương và toàn cầu các nhóm để tên tệp đã chỉ định. Các (: u) là một tùy chọn chuyển đổi mà nguyên nhân tài khoản hiện tại để được ghi vào tệp đã chỉ định trong định dạng văn bản Unicode. Việc lựa chọn để đổ trương mục người dùng hiện tại không lưu mật khẩu của tài khoản hoặc bất kỳ thông tin bảo mật cho các tài khoản. Sao lưu thông tin bảo mật cho tài khoản, một bản sao lưu băng nên được sử dụng.
  Chú ý: Thông tin mật khẩu không được lưu trong một bãi chứa tài khoản người dùng và nếu bạn sử dụng cùng một tập tin để tạo tài khoản, tất cả các mật khẩu của tài khoản mới được tạo ra sẽ có sản phẩm nào. Tất cả tạo người sử dụng phải thay đổi mật khẩu của họ lúc đăng nhập theo mặc định.
 • /e - Xóa tài khoản người dùng đã chỉ định trong tên tập tin.
  THẬN TRỌNG: Cẩn thận khi xóa tài khoản người dùng, như nó là không thể tái tạo trương mục người dùng với cùng một SID. Tùy chọn này, tuy nhiên, không thể xóa được xây dựng trong tài khoản.
 • Tên tệp -Phân cách bằng dấu phẩy vào/ra tệp AddUsers sử dụng cho dữ liệu.
 • /s:x - này một chuyển đổi tùy chọn thay đổi các ký tự dùng để tách các lĩnh vực trong tập tin. Các x nên được thay thế với nhân vật mới để được sử dụng để tách các lĩnh vực. Ví dụ, / s: ~ sẽ làm cho nhân vật lĩnh vực chia tách các "~" (tilde). Nếu tùy chọn này không được chỉ định, phân cách mặc định, dấu phẩy, được sử dụng.
 • /? -Hiển thị một màn hình trợ giúp.
 • Nếu bạn đang sử dụng Windows NT 4.0, phiên bản mới hơn của Addusers.exe có sẵn trong Windows NT Resource Kit, bổ sung 3, có thêm một chuyển đổi /p. Chuyển đổi này làm tăng chức năng khi tạo người dùng mới với AddUsers.exe trong Windows NT.
 • /p: - bộ tùy chọn sáng tạo tài khoản. Nó có thể được sử dụng cùng với bất kỳ sự kết hợp của các tùy chọn sau:

  • l - người dùng không cần phải thay đổi mật khẩu đăng nhập tiếp theo.
  • c - người dùng không thể thay đổi mật khẩu.
  • e - mật khẩu không bao giờ hết hạn. (ngụ ý l tuøy choïn)
  • d - các tài khoản bị vô hiệu hoá.

  Mẫu: Tạo người dùng mới và các nhóm với Addusers

  1. Đăng nhập như một người là thành viên của nhóm quản trị viên của máy tính mục tiêu dùng.
  2. Tạo một tập tin văn bản phân cách bằng dấu phẩy, có những người dùng mới và các nhóm được tạo ra. Cú pháp là phần cụ thể cho mỗi mục (dòng) các phần khác nhau, như sau:

   [Người dùng]
   Tên người dùng,Tên đầy đủ, mật khẩu, mô tả, HomeDrive, Homepath, hồ sơ, kịch bản

   [Toàn cầu]
   Tên người dùng tên, bình luận, nhóm toàn cầu, ...

   [Địa phương]
   Nhóm địa phương tên, bình luận >, tên người dùng, ...

   Mục (đường) trong [Local] và [toàn cầu] nhóm phần có 0 hoặc nhiều hơn Tên người dùng mục sau khi lĩnh vực bình luận. Mỗi tên người dùng sẽ được thêm vào nhóm đó. Dòng phải kết thúc bằng dấu phẩy (hoặc nhaán ký tự phân cách). Dưới đây là ví dụ từ các nguồn tài nguyên Kit công cụ giúp tập tin để AddUsers.exe:

   [Người dùng]
   Jimmy, James Edward Phillip II,,,,,,
   Alex, Alex Denuur,,, E:\, E:\users\alex,,
   Ron, Ron Jarook, xin chào,, E:\, E:\users\ron,,
   Sarah, Sarah Selly,,,,,,
   Mike, Mike Olarte,,,,,,

   [Toàn cầu]
   TestTeam, hồi qui, ron, alex,
   DevTeam, chuyển đổi nguồn, mike, sarah, jimmy,

   [Địa phương]
   UsersAM, người dùng a qua M, alex, jimmy, mike,
   UsersNZ, người dùng n qua Z, ron, sarah,
  3. Lưu tập tin.
  4. Tạo người dùng (và các nhóm) có thể được thực hiện thông qua một tập tin thực thi hay tại dòng lệnh. Lệnh sau tạo người dùng và các nhómđược liệt kê trong một tập tin văn bản gọi là Users.txt. Các "/ p" chuyển đổi tạo ra những người sử dụngvới mật khẩu không bao giờ hết hạn kích hoạt:

   C:\>AddUsers [ComputerName] /c installer.bat/c c:\Users.txt /p:e

   Ngoài ra, bằng cách sử dụng một tên miền, cú pháp sẽ:

   C:\>AddUsers [domainname] /c installer.bat/c c:\Users.txt /p:e

  Mẫu: Tạo ra một danh sách các tài khoản người dùng và các nhóm từ máy tính chạy Windows

  1. Đăng nhập như một người là thành viên của nhóm quản trị viên của máy tính mục tiêu dùng.
  2. Tại dấu nhắc lệnh, gõ Addusers \\ServerName / d filename.txt (nơi servername là tên của một bộ kiểm soát miền, tài khoản của máy chủ hoặc máy trạm), và sau đó nhấn Enter.
  Với quyền truy cập thích hợp, quản trị viên có thể tạo ra một danh sách các người dùng từ tên miền khác hơn là của riêng của họ. Danh sách được tạo ra vào các filename.txt tập tin văn bản. Tập tin này cũng chứa thông tin như hồ sơ, mục và kịch bản cho mỗi người dùng.Lệnh người dùng NET cũng cho phép sửa đổi, xoá và tạo ra các tài khoản, nhưng lại thiếu một số tính năng của Addusers.exe.

  Để biết thêm thông tin về việc tạo tập tin batch để tự động hóa việc tạo ra của người dùng, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  180546 Tự động hoá Cập Nhật của các nhóm địa phương trên máy chủ thành viên
THAM KHẢO
AddUsers.exe tiện ích và các tài liệu hướng dẫn bổ sung được bao gồm trong Windows Resource Kit.
nhiều trương mục người dùng tạo reskit

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 199878 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 10:26:04 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB199878 KbMtvi
Phản hồi