Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

XL: Visual Basic Module để tạo ra một biểu đồ Gantt

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:213447
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Trong Microsoft Excel, bạn có thể tạo charts Gantt hiển thị trạng thái nhiệm vụĐối với dự án quy hoạch và điều khiển. Bài viết này mô tả làm thế nào để lập trình tạo ra các loại biểu đồ sử dụng một Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng thủ tục.
THÔNG TIN THÊM
Microsoft cung cấp lập trình ví dụ để minh hoạ chỉ, không có bảo hành hoặc thể hiện hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý khả năng bán hàng và/hoặc cho một mục đích cụ thể. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen thuộc với ngôn ngữ lập trình được chứng minh và các công cụ được sử dụng để tạo ra và gỡ lỗi thủ tục. Microsoft hỗ trợ các chuyên gia có thể giúp giải thích các chức năng của một thủ tục cụ thể, nhưng họ sẽ không sửa đổi các ví dụ để cung cấp thêm chức năng hoặc xây dựng quy trình để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.
Nếu bạn có hạn chế kinh nghiệm lập trình, bạn có thể muốn liên hệ với một Microsoft Certified Partner hoặc dịch vụ tư vấn của Microsoft. Để biết thêm chi tiết, truy cập vào các trang Web Microsoft:

Microsoft Certified đối tác- https://Partner.Microsoft.com/Global/30000104

Dịch vụ tư vấn của Microsoft- http://support.Microsoft.com/GP/advisoryservice

Để biết thêm về các tùy chọn hỗ trợ có sẵn và về làm thế nào để liên hệ với Microsoft, ghé thăm Web site sau của Microsoft:http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMSĐể tạo một Visual Basic cho các ứng dụng vĩ mô trong Excel mà bạn có thể sử dụng để tạo ra một biểu đồ Gantt, hãy làm theo các bước sau:
 1. Khởi động Excel.
 2. Nhấn ALT + F11 để bắt đầu Visual Basic Editor.
 3. Trên các Chèn trình đơn, nhấp vào Mô-đun.
 4. Gõ hay dán đoạn mã sau trong tờ mô-đun Visual Basic:
  Option Explicit Sub Gantt_Chart()  'Define the variables.  Dim rge As String  Dim ValueAxisMinValue As Date  Dim shtname As String  Dim Title As String, aChart As Chart  'Store the location of the data as a string.  rge = Selection.Address()  'Store the start date for the chart.  ValueAxisMinValue = Selection.Cells(2, 2).Value  'Ask user for the Chart title.  Title = InputBox("Please enter the title")  'Store the sheet name.  shtname = ActiveSheet.Name  'Turn off screen updating.  Application.ScreenUpdating = False  'Create a chart located on a chart sheet.  Set aChart = Charts.Add  With aChart    .ChartWizard Source:=Sheets(shtname).Range(rge), _    Gallery:=xlBar, Format:=3, PlotBy:=xlColumns, _    CategoryLabels:=1, SeriesLabels:=1, HasLegend:=1, _    Title:=Title, CategoryTitle:="", ValueTitle:="", _    ExtraTitle:=""    'Remove the legend.    .Legend.Delete    'Create and format the series.    With .SeriesCollection(1)      With .Border        .Weight = xlThin        .LineStyle = xlNone      End With      .InvertIfNegative = False      .Interior.ColorIndex = xlNone    End With    'Modify the category (x) axis.    With .Axes(xlCategory)      .ReversePlotOrder = True      .TickLabelSpacing = 1      .TickMarkSpacing = 1      .AxisBetweenCategories = True    End With    'Modify the value (y) axis.    With .Axes(xlValue)      .MinimumScale = ValueAxisMinValue      .MaximumScaleIsAuto = True      .MinorUnitIsAuto = True      .MajorUnitIsAuto = True      .Crosses = xlAutomatic      .ReversePlotOrder = False      .ScaleType = False      .HasMajorGridlines = True      .HasMinorGridlines = False    End With   End With  'Turn screen updating back on.  Application.ScreenUpdating = True End Sub					
 5. Nhấn ALT + F11 để trở về Excel.

Bằng cách sử dụng vĩ mô

Để sử dụng Gantt_chart macro, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trong một bảng tính Excel mới, nhập các giá trị sau:
     A1:      B1: START    C1: DAYS     D1: DAYS   A2: TASK    B2: DATE     C2: COMPLETED   D2: REMAINING   A3: TASK-1   B3: 1/1/91    C3: 150      D3: 15   A4: TASK-2   B4: 5/1/91    C4: 21      D4: 31   A5: TASK-3   B5: 7/1/91    C5: 0       D5: 114   A6: TASK-4   B6: 10/1/91   C6: 0       D6: 4   A7: TASK-5   B7: 10/15/91   C7: 0       D7: 31   A8: TASK-6   B8: 11/1/91   C8: 0       D8: 2					
 2. Chọn các tế bào A2:D8.
 3. Trên các Công cụ trình đơn, điểm đến Vĩ mô, và sau đó nhấp vào Macro.
 4. Nhấp vào Gantt_chart, và sau đó nhấp vào Chạy.
 5. Nhập tiêu đề bảng xếp hạng khi được nhắc.Biểu đồ Gantt được hiển thị trên một tấm bảng xếp hạng mới. Bạn có thể thêm bất kỳ bổ sung dạng mà bạn muốn.
gannt XL2002 XL2000 XL97

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 213447 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 12:12:44 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB213447 KbMtvi
Phản hồi