Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Làm thế nào để chuyển đổi độ/phút/giây góc đến hoặc từ góc độ thập phân trong Excel 2000

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:213449
Một phiên bản Microsoft Excel 97 của bài viết này, xem các 121944.

Một phiên bản Microsoft Excel 98 của bài viết này, xem các 192367.
TÓM TẮT
Các phép đo góc thường được thể hiện bằng đơn vị của Độ, phút và giây (DMS). Một mức độ bằng 60 phút, và một phút bằng 60 giây. Để đơn giản hóa một số tính toán toán học bạn có thể muốn để thể hiện các phép đo góc độ và liên phân số thập phân của Độ.

Bài viết này chứa một chức năng tùy chỉnh mẫu, bạn có thể sử dụng để chuyển đổi một giá trị mức độ lưu trong định dạng thập phân, để DMS được lưu trữ trong văn bản định dạng, và một chức năng mẫu chuyển đổi DMS vào một giá trị mức độ lưu trữ trong định dạng thập phân.
THÔNG TIN THÊM
Microsoft cung cấp lập trình ví dụ để minh hoạ chỉ, không có bảo hành hoặc thể hiện hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý khả năng bán hàng và/hoặc cho một mục đích cụ thể. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen thuộc với ngôn ngữ lập trình được chứng minh và các công cụ được sử dụng để tạo ra và gỡ lỗi thủ tục. Microsoft hỗ trợ các chuyên gia có thể giúp giải thích các chức năng của một thủ tục cụ thể, nhưng họ sẽ không sửa đổi các ví dụ để cung cấp thêm chức năng hoặc xây dựng quy trình để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.
Nếu bạn có hạn chế kinh nghiệm lập trình, bạn có thể muốn liên hệ với một Microsoft Certified Partner hoặc dịch vụ tư vấn của Microsoft. Để biết thêm chi tiết, truy cập vào các trang Web Microsoft:

Microsoft Certified đối tác- https://Partner.Microsoft.com/Global/30000104

Dịch vụ tư vấn của Microsoft- http://support.Microsoft.com/GP/advisoryservice

Để biết thêm về các tùy chọn hỗ trợ có sẵn và về làm thế nào để liên hệ với Microsoft, ghé thăm Web site sau của Microsoft:http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS

Chuyển độ thập phân sang độ/phút/giây

Sau đây cho các ứng dụng tùy chỉnh của Microsoft Visual Basic chức năng chấp nhận một góc được định dạng làm một giá trị thập phân và chuyển nó đến một giá trị văn bản hiển thị trong độ, phút và giây.

Function Convert_Degree(Decimal_Deg) As Variant  With Application    'Set degree to Integer of Argument Passed    Degrees = Int(Decimal_Deg)    'Set minutes to 60 times the number to the right    'of the decimal for the variable Decimal_Deg    Minutes = (Decimal_Deg - Degrees) * 60    'Set seconds to 60 times the number to the right of the    'decimal for the variable Minute    Seconds = Format(((Minutes - Int(Minutes)) * 60), "0")    'Returns the Result of degree conversion    '(for example, 10.46 = 10~ 27 ' 36")    Convert_Degree = " " & Degrees & "° " & Int(Minutes) & "' " _      & Seconds + Chr(34)  End WithEnd Function				
Sử dụng chức năng này, tạo ra một công thức chuyển đổi, như ở đây Ví dụ:
 1. Bắt đầu Excel và bấm phím ALT + F11 để bắt đầu Visual Basic biên tập viên.
 2. Trên các Chèn trình đơn, nhấp vào Mô-đun.
 3. Nhập mã mẫu cho Convert_Degree tùy chỉnh chức năng mô tả ở trên vào tờ mô-đun.
 4. Nhấn ALT + F11 để trở về để excel.
 5. Trong cell A1 gõ 10.46.
 6. Trong tế bào A2 gõ công thức sau đây:
  =Convert_Degree(a1)


  Công thức trả về 10 ° 27'36 "

Chuyển đổi độ phút đến độ thập phân

Sau đây cho các ứng dụng tùy chỉnh của Microsoft Visual Basic chức năng chấp nhận một chuỗi văn bản độ, phút và giây định dạng trong các chính xác cùng một định dạng Convert_Degree chức năng trả về (ví dụ, 10 ° 27' 36 ") và chuyển nó đến một góc được định dạng làm một giá trị thập phân. Điều này là chính xác là đảo ngược của chức năng tùy chỉnh Convert_Degree.

CẢNH BÁO: Chức năng tuỳ chỉnh này thất bại nếu đối số Degree_Deg không phải là trong định dạng sau
<degrees>° <minutes>' <seconds>"</seconds></minutes></degrees>
ngay cả khi giá trị giây là 0.
Function Convert_Decimal(Degree_Deg As String) As Double  ' Declare the variables to be double precision floating-point.  Dim degrees As Double  Dim minutes As Double  Dim seconds As Double  ' Set degree to value before "°" of Argument Passed.  degrees = Val(Left(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, "°") - 1))  ' Set minutes to the value between the "°" and the "'"  ' of the text string for the variable Degree_Deg divided by  ' 60. The Val function converts the text string to a number.  minutes = Val(Mid(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, "°") + 2, _       InStr(1, Degree_Deg, "'") - InStr(1, Degree_Deg, _       "°") - 2)) / 60  ' Set seconds to the number to the right of "'" that is  ' converted to a value and then divided by 3600.  seconds = Val(Mid(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, "'") + _      2, Len(Degree_Deg) - InStr(1, Degree_Deg, "'") - 2)) _      / 3600  Convert_Decimal = degrees + minutes + secondsEnd Function				
Sử dụng chức năng này, tạo ra một công thức chuyển đổi, như ở đây Ví dụ:
 1. Bắt đầu Excel và bấm phím ALT + F11 để bắt đầu Visual Basic Biên tập viên.
 2. Trên các Chèn trình đơn, nhấp vào Mô-đun.
 3. Nhập mã mẫu cho Convert_Decimal tùy chỉnh chức năng mô tả ở trên vào tờ mô-đun.
 4. Nhấn ALT + F11 để trở về để excel.
 5. Trong cell A1 gõ công thức sau đây:
  = Convert_Decimal("10° 27' 36""")
  LƯU Ý: Bạn phải gõ ba dấu ngoặc kép ("" ") ở cuối của các đối số của công thức này để cân bằng báo giá đánh dấu cho giây và đánh dấu ngoặc kép cho chuỗi văn bản. Một tham chiếu di động sẽ không yêu cầu một báo giá đánh dấu.
 6. Công thức trả về 10.46

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Özellikler

Makale No: 213449 - Son İnceleme: 09/20/2011 11:06:00 - Düzeltme: 3.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007

 • kbfunctions kbconvert kbsample kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB213449 KbMtvi
Geri bildirim