Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Cách tính số lần xuất hiện của số hoặc văn bản trong một dải ô trong Excel

Tóm tắt
Bài viết này giải thích cách bạn có thể sử dụng các hàm trong bảng tính trong Microsoft Excel dành cho Mac để đếm số lần xuất hiện của một số hoặc chuỗi văn bản cụ thể trong một dải ô trên bảng tính. Phần "Thông tin khác" trong bài viết này chứa công thức mẫu mà bạn có thể sử dụng để thực hiện việc này.
Thông tin thêm
Trong ô mà bạn muốn kết quả hiển thị, nhập công thứcthích hợp từ các ví dụ sau.

Cách đếm số lần xuất hiện của một số

Sử dụng công thức sau
=SUM(IF(range=number,1,0))
trong đó range là dải ô mà bạn muốn tìm kiếm number là số mà bạn muốn đếm.

CHÚ Ý: Công thức này phải được nhập dưới dạng công thức mảng. Để nhập công thức mảng, nhấn CTRL+SHIFT+ENTER.

Cách tính số lần xuất hiện của Chuỗi Văn bản

Phương pháp 1

Sử dụng công thức sau
=SUM(IF(range="text",1,0))
trong đó range là dải ô mà bạn muốn tìm kiếm và text là văn bản mà bạn muốn tìm (văn bản phải nằm trong dấu ngoặc kép).

CHÚ Ý: Công thức trên phải được nhập dưới dạng công thức mảng. Để nhập công thức mảng, nhấn CTRL+SHIFT+ENTER.

Phương pháp 2

Sử dụng hàm COUNTIF() để tính số lần xuất hiện của chuỗi văn bản. Ví dụ: sử dụng công thức
=COUNTIF(range,"text")
trong đó range là dải ô mà bạn đánh giá và text là chuỗi văn bản bạn muốn tính số lần xuất hiện (xin lưu ý rằng text phải nằm trong dấu ngoặc kép).

Có thể sử dụng ký tự đại diện trong hàm COUNTIF.

Ký tự dấu hoa thị (*) đại diện cho nhiều hơn một ký tự. Ví dụ: để tính tất cả các ô trong dải ô a1:a10 chứa "x," bạn có thể sử dụng công thức sau đây:
=COUNTIF(a1:a10,"*x*")
Ký tự dấu chấm hỏi (?) cũng có thể được sử dụng để đại diện cho một ký tự đại diện -- ví dụ: để tính tất cả các ô trong dải ô có ký tự thứ hai là chữ, chẳng hạn như "ax" hoặc "bx".
=COUNTIF(a1:a10,"?x*")
XL2002 XL2000 MacXLX Mac XLX XL2001 XL98 XL97 XL7 XL2003 XL2007 XL2010 kbhowto answer text string
Özellikler

Makale No: 214153 - Son İnceleme: 03/31/2016 07:32:00 - Düzeltme: 5.0

, , , , , , , , , , ,

  • dftsdahomeportal kbhowto KB214153
Geri bildirim