Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách tính số lần xuất hiện của số hoặc văn bản trong một dải ô trong Excel

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Tóm tắt
Bài viết này giải thích cách bạn có thể sử dụng các hàm trong bảng tính trong Microsoft Excel dành cho Mac để đếm số lần xuất hiện của một số hoặc chuỗi văn bản cụ thể trong một dải ô trên bảng tính. Phần "Thông tin khác" trong bài viết này chứa công thức mẫu mà bạn có thể sử dụng để thực hiện việc này.
Thông tin thêm
Trong ô bạn muốn kết quả xuất hiện, nhập công thức thích hợp từ các ví dụ sau đây.

Cách đếm số lần xuất hiện của một số

Sử dụng công thức sau
=SUM(IF(range=number,1,0))
trong đó range là dải ô mà bạn muốn tìm kiếm number là số mà bạn muốn đếm.

CHÚ Ý: Công thức này phải được nhập dưới dạng công thức mảng. Để nhập công thức mảng, nhấn CTRL+SHIFT+ENTER.

Cách tính số lần xuất hiện của Chuỗi Văn bản

Phương pháp 1

Sử dụng công thức sau
=SUM(IF(range="text",1,0))
trong đó range là dải ô mà bạn muốn tìm kiếm và text là văn bản mà bạn muốn tìm (văn bản phải nằm trong dấu ngoặc kép).

CHÚ Ý: Công thức trên phải được nhập dưới dạng công thức mảng. Để nhập công thức mảng, nhấn CTRL+SHIFT+ENTER.

Phương pháp 2

Sử dụng hàm COUNTIF() để tính số lần xuất hiện của chuỗi văn bản. Ví dụ: sử dụng công thức
=COUNTIF(range,"text")
trong đó range là dải ô mà bạn đánh giá và text là chuỗi văn bản bạn muốn tính số lần xuất hiện (xin lưu ý rằng text phải nằm trong dấu ngoặc kép).

CHÚ Ý: Công thức này phải được nhập dưới dạng công thức mảng. Để nhập công thức mảng, nhấn CTRL+SHIFT+ENTER.

Có thể sử dụng ký tự đại diện trong hàm COUNTIF.

Ký tự dấu hoa thị (*) đại diện cho nhiều hơn một ký tự. Ví dụ: để tính tất cả các ô trong dải ô a1:a10 chứa "x," bạn có thể sử dụng công thức sau đây:
=COUNTIF(a1:a10,"*x*")
Ký tự dấu chấm hỏi (?) cũng có thể được sử dụng để đại diện cho một ký tự đại diện -- ví dụ: để tính tất cả các ô trong dải ô có ký tự thứ hai là chữ, chẳng hạn như "ax" hoặc "bx".
=COUNTIF(a1:a10,"?x*")
XL2002 XL2000 MacXLX Mac XLX XL2001 XL98 XL97 XL7 XL2003 XL2007 XL2010 kbhowto answer text string
Thuộc tính

ID Bài viết: 214153 - Xem lại Lần cuối: 12/02/2013 15:24:00 - Bản sửa đổi: 4.0

 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 95 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • dftsdahomeportal kbhowto KB214153
Phản hồi
ript" src="https://c.microsoft.com/ms.js" '="">