Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Làm thế nào để tự động hoá Microsoft Excel từ Visual Basic

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:219151
TÓM TẮT
Bài viết này chứng tỏ làm thế nào để tạo và thao tác Excel bằng cách sử dụng tự động hóa từ Visual Basic.
THÔNG TIN THÊM
Có hai cách để kiểm soát một máy chủ tự động hóa: bởi bằng cách sử dụng hoặc muộn ràng buộc hoặc đầu ràng buộc. Với hậu ràng buộc, phương pháp là không ràng buộc cho đến khi thời gian chạy và các máy chủ tự động hóa tuyên bố như là đối tượng. Với sớm ràng buộc, ứng dụng của bạn biết tại thời gian thiết kế loại chính xác của đối tượng nó sẽ liên lạc với, và có thể tuyên bố các đối tượng của nó như là một loại hình cụ thể. Mẫu này sử dụng đầu ràng buộc, vốn được coi là tốt hơn trong hầu hết trường hợp bởi vì nó dành hiệu suất lớn hơn và tốt hơn loại an toàn.

Để cần đầu ràng buộc vào một máy chủ tự động hóa, bạn phải thiết lập một tham chiếu đến đó thư viện loại của máy chủ. Trong Visual Basic, điều này được thực hiện thông qua các tài liệu tham khảo hộp thoại tìm thấy dưới dự án | Tài liệu tham khảo trình đơn. Cho mẫu này, bạn sẽ cần phải thêm một tham chiếu đến thư viện kiểu cho Excel trước khi bạn có thể chạy các Mã. Xem các bước dưới đây làm thế nào để thêm tài liệu tham khảo.

Xây dựng mẫu tự động hóa

 1. Bắt đầu Visual Basic và tạo ra một dự án mới của tiêu chuẩn EXE. Form1 được tạo ra theo mặc định.
 2. Nhấp vàoDự án và sau đó nhấp vào Tham khảo. Các Tham khảohộp thoại sẽ xuất hiện. Cuộn xuống danh sách cho đến khi bạn tìm thấy Microsoft Excel đối tượng thư viện, và sau đó chọn mục để thêm một tài liệu tham khảo để Excel. Nếu thư viện chính xác đối tượng của bạn Phiên bản của Excel không không xuất hiện trong danh sách, hãy chắc chắn rằng bạn có phiên bản Excel của bạn đúng cách cài đặt.

  Chú ý
  • Nếu bạn đang tự động hoá Microsoft Office Excel 2007, loại thư viện sẽ xuất hiện như Microsoft Excel 12,0 đối tượng thư viện trong các Tham khảodanh sách.
  • Nếu bạn đang tự động hoá Microsoft Office Excel 2003, loại thư viện sẽ xuất hiện như Microsoft Excel 11,0 đối tượng thư viện trong các Tham khảodanh sách.
  • Nếu bạn đang tự động hoá Microsoft Excel 2002, thư viện kiểu xuất hiện nhưMicrosoft Excel 10,0 đối tượng thư viện trong các Tham khảo danh sách
  • Nếu bạn đang tự động hoá Microsoft Excel 2000, thư viện kiểu xuất hiện nhưMicrosoft Excel 9,0 đối tượng thư viện trong các Tham khảo danh sách.
  • Nếu bạn đang tự động hoá Microsoft Excel 97, thư viện kiểu xuất hiện nhưMicrosoft Excel 8,0 đối tượng thư viện trong các Tham khảo danh sách
 3. Nhấp vào Ok để đóng những Tham khảo hộp thoại.
 4. Thêm một CommandButton để Form1.
 5. Trong cửa sổ mã cho Form1, chèn sau đây Mã số:
    Option Explicit   Private Sub Command1_Click()   Dim oXL As Excel.Application   Dim oWB As Excel.Workbook   Dim oSheet As Excel.Worksheet   Dim oRng As Excel.Range      'On Error GoTo Err_Handler     ' Start Excel and get Application object.   Set oXL = CreateObject("Excel.Application")   oXL.Visible = True     ' Get a new workbook.   Set oWB = oXL.Workbooks.Add   Set oSheet = oWB.ActiveSheet     ' Add table headers going cell by cell.   oSheet.Cells(1, 1).Value = "First Name"   oSheet.Cells(1, 2).Value = "Last Name"   oSheet.Cells(1, 3).Value = "Full Name"   oSheet.Cells(1, 4).Value = "Salary"     ' Format A1:D1 as bold, vertical alignment = center.   With oSheet.Range("A1", "D1")     .Font.Bold = True     .VerticalAlignment = xlVAlignCenter   End With     ' Create an array to set multiple values at once.   Dim saNames(5, 2) As String   saNames(0, 0) = "John"   saNames(0, 1) = "Smith"   saNames(1, 0) = "Tom"   saNames(1, 1) = "Brown"   saNames(2, 0) = "Sue"   saNames(2, 1) = "Thomas"   saNames(3, 0) = "Jane"   saNames(3, 1) = "Jones"   saNames(4, 0) = "Adam"   saNames(4, 1) = "Johnson"     ' Fill A2:B6 with an array of values (First and Last Names).   oSheet.Range("A2", "B6").Value = saNames     ' Fill C2:C6 with a relative formula (=A2 & " " & B2).   Set oRng = oSheet.Range("C2", "C6")   oRng.Formula = "=A2 & "" "" & B2"     ' Fill D2:D6 with a formula(=RAND()*100000) and apply format.   Set oRng = oSheet.Range("D2", "D6")   oRng.Formula = "=RAND()*100000"   oRng.NumberFormat = "$0.00"     ' AutoFit columns A:D.   Set oRng = oSheet.Range("A1", "D1")   oRng.EntireColumn.AutoFit     ' Manipulate a variable number of columns for Quarterly Sales Data.   Call DisplayQuarterlySales(oSheet)     ' Make sure Excel is visible and give the user control  ' of Microsoft Excel's lifetime.   oXL.Visible = True   oXL.UserControl = True     ' Make sure you release object references.   Set oRng = Nothing   Set oSheet = Nothing   Set oWB = Nothing   Set oXL = Nothing     Exit Sub  Err_Handler:   MsgBox Err.Description, vbCritical, "Error: " & Err.Number  End Sub   Private Sub DisplayQuarterlySales(oWS As Excel.Worksheet)   Dim oResizeRange As Excel.Range   Dim oChart As Excel.Chart   Dim iNumQtrs As Integer   Dim sMsg As String   Dim iRet As Integer     ' Determine how many quarters to display data for.   For iNumQtrs = 4 To 2 Step -1     sMsg = "Enter sales data for" & Str(iNumQtrs) & " quarter(s)?"     iRet = MsgBox(sMsg, vbYesNo Or vbQuestion _      Or vbMsgBoxSetForeground, "Quarterly Sales")     If iRet = vbYes Then Exit For   Next iNumQtrs      sMsg = "Displaying data for" & Str(iNumQtrs) & " quarter(s)."   MsgBox sMsg, vbMsgBoxSetForeground, "Quarterly Sales"     ' Starting at E1, fill headers for the number of columns selected.   Set oResizeRange = oWS.Range("E1", "E1").Resize(ColumnSize:=iNumQtrs)   oResizeRange.Formula = "=""Q"" & COLUMN()-4 & CHAR(10) & ""Sales"""     ' Change the Orientation and WrapText properties for the headers.   oResizeRange.Orientation = 38   oResizeRange.WrapText = True     ' Fill the interior color of the headers.   oResizeRange.Interior.ColorIndex = 36     ' Fill the columns with a formula and apply a number format.   Set oResizeRange = oWS.Range("E2", "E6").Resize(ColumnSize:=iNumQtrs)   oResizeRange.Formula = "=RAND()*100"   oResizeRange.NumberFormat = "$0.00"     ' Apply borders to the Sales data and headers.   Set oResizeRange = oWS.Range("E1", "E6").Resize(ColumnSize:=iNumQtrs)   oResizeRange.Borders.Weight = xlThin     ' Add a Totals formula for the sales data and apply a border.   Set oResizeRange = oWS.Range("E8", "E8").Resize(ColumnSize:=iNumQtrs)   oResizeRange.Formula = "=SUM(E2:E6)"   With oResizeRange.Borders(xlEdgeBottom)     .LineStyle = xlDouble     .Weight = xlThick   End With     ' Add a Chart for the selected data   Set oResizeRange = oWS.Range("E2:E6").Resize(ColumnSize:=iNumQtrs)   Set oChart = oWS.Parent.Charts.Add   With oChart     .ChartWizard oResizeRange, xl3DColumn, , xlColumns     .SeriesCollection(1).XValues = oWS.Range("A2", "A6")      For iRet = 1 To iNumQtrs        .SeriesCollection(iRet).Name = "=""Q" & Str(iRet) & """"      Next iRet     .Location xlLocationAsObject, oWS.Name   End With     ' Move the chart so as not to cover your data.   With oWS.Shapes("Chart 1")     .Top = oWS.Rows(10).Top     .Left = oWS.Columns(2).Left   End With     ' Free any references.   Set oChart = Nothing   Set oResizeRange = Nothing   End Sub						
 6. Nhấn F5 để chạy các dự án.
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về văn phòng tự động hóa, xin vui lòng truy cập vào các Phát triển văn phòng Microsoft hỗ trợ trang web tại: (c) tập đoàn Microsoft 1999, tất cả các quyền. Những đóng góp của Richard R. Taylor, Microsoft Corporation.

XL2007

Özellikler

Makale No: 219151 - Son İnceleme: 08/21/2011 11:33:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition

 • kbexpertisebeginner kbautomation kbhowto kbmt KB219151 KbMtvi
Geri bildirim