Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Một tài liệu HIPAA 837 bị đình chỉ bất ngờ trong BizTalk Server 2006 R2 hoặc trong BizTalk Server 2009 nếu các "REF * G1" phần tử dữ liệu và các "REF * 9F" không phải là phần tử dữ liệu kề

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2191569
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét các tình huống sau:
  • Bạn sử dụng Microsoft BizTalk Server 2006 R2 hoặc Microsoft BizTalk Server 2009 để nhận và xử lý thông điệp bảo hiểm y tế Portability và Accountability Act (HIPAA).
  • Bạn nhận được một tài liệu 837 hợp lệ trong BizTalk Server.
  • Trong tài liệu 837 này, các "REF * G1" phần tử dữ liệu và "REF * 9F" yếu tố không phải là liền kề. Ví dụ, các yếu tố dữ liệu trong tài liệu tương tự như dưới đây:
    REF * G1 * 6666666 ~
    REF * EA * 777-7777 ~
    REF * 9F * 888888888 ~
Trong trường hợp này, các tài liệu 837 không xác nhận và bị đình chỉ bất ngờ. Ngoài ra, bạn nhận được lỗi tương tự như sau trong Nhật ký ứng dụng:

Loại sự kiện: lỗi
Sự kiện nguồn: BizTalk Server 2006 EDI
Thể loại sự kiện: không có
Tổ chức sự kiện ID: 8114
Mô tả:
Lỗi gặp phải trong thời gian phân tích. Tập X 12 giao dịch với id '<transaction set="" id="">'chứa trong nhóm chức với id'<functional group="" id="">', trong trao đổi với id '<interchange id="">', với người gửi id '<sender id="">', nhận id '<receive id="">' bị đình chỉ với lỗi sau đây:</receive></sender></interchange></functional></transaction>

Lỗi: 1 (phân cấp lỗi)
SegmentID: REF
Vị trí trong TS: 26
7: Phân khúc không theo thứ tự đúng

Lỗi: 2 (phân cấp lỗi)
SegmentID: REF
Vị trí trong TS: 26
2: Phân khúc bất ngờ

Lỗi: 3 (trường cấp lỗi)
SegmentID: REF
Vị trí trong TS: 26
Dữ liệu nguyên tố ID: REF01__ReferenceIdentificationQualifier
Vị trí trong phân khúc: 1
Dữ liệu giá trị: 9F
7: Giá trị không hợp lệ mã
...

Chú ý Vấn đề này không xảy ra nếu các "REF * G1" phần tử dữ liệu và "REF * 9F" yếu tố là liền kề trong 837 thư gửi đến. Ví dụ, vấn đề này không xảy ra nếu các yếu tố dữ liệu giống như sau:
REF * G1 * 6666666 ~
REF * 9F * 888888888 ~
REF * EA * 777-7777 ~

Chú ý: Nếu bạn sử dụng BizTalk Server 2009, các sự kiện nguồn và chuyên mục sự kiện ở trên các sự kiện đang "biztalk Server 2009".
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra bởi vì các công cụ thư EDI không xử lý loại xs:all subloops HIPAA tài liệu theo điều tiêu chuẩn HIPAA được xuất bản bởi công ty xuất bản Washington (WPC).
GIẢI PHÁP

Cumulative update Cập nhật thông tin

BizTalk Server 2009

Hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong cumulative update Cập Nhật gói 2 cho BizTalk Server 2009.
Cho biết thêm informationabout làm thế nào để có được gói cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2497794 Cumulative update Cập Nhật gói 2 cho BizTalk Server 2009
Để giải quyết vấn đề này, chạy file MicrosoftEdiXSDTemplatesKb2191569.exe self-extracting được bao gồm trong gói phần mềm Cumulative update 2 cho BizTalk Server 2009 để có được cập nhật lược đồ. Sau đó, redeploy các lược đồ. Nếu bạn có bất kỳ lược đồ tùy chỉnh, áp dụng tùy chỉnh thay đổi để các lược đồ mới.

Chú ý Các lược đồ Cập Nhật cũng giải quyết một vấn đề xảy ra khi BizTalk Server các quá trình HIPAA thư. Để có thông tin chi tiết, xem phần "Thông tin" của bài viết này.

BizTalk Server 2006 R2

Hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói phần mềm cumulative update 2 cho BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2211420 Cumulative update Cập Nhật gói 2 cho BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Ngoài ra, các lược đồ Cập Nhật được bao gồm trong gói phần mềm cumulative update 2 cho BizTalk Server 2009 cũng sửa chữa một vấn đề mà trong đó các lỗi sau đây đã đăng trong Nhật ký ứng dụng. Vấn đề này xảy ra khi BizTalk Server sẽ nhận được một thông báo HIPAA.


Tổ chức sự kiện ID: 4097
Mô tả:
Gây tử vong lỗi gặp phải trong EDI Disassembler, lỗi thông tin là có được không có thẻ XML bắt đầu mở.

Loại sự kiện: lỗi
Sự kiện nguồn: BizTalk Server 2009
Thể loại sự kiện: (1)
Tổ chức sự kiện ID: 5719
Mô tả:
Đã có một sự thất bại thực hiện các đường ống dẫn nhận: "Microsoft.BizTalk.Edi.DefaultPipelines.EdiReceive, Microsoft.BizTalk.Edi.EdiPipelines, phiên bản = 3.0.1.0, văn hóa = trung tính, PublicKeyToken = 31bf3856ad364e35" nguồn: "edi disassembler" nhận Port: "<receive port=""></receive>"URI:"URI> "Lý do: đã có không có thẻ XML bắt đầu mở.


Để biết thêm chi tiết về các mô tả của SQL Server đại lý các công việc in BizTalk máy chủ, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
919776 Mô tả công việc SQL Server Agent BizTalk Server
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Để biết thêm chi tiết về máy chủ BizTalk hotfixes, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2003907 Thông tin về máy chủ BizTalk hotfixes


Cho biết thêm thông tin về danh sách của Microsoft BizTalk Server sửa chữa nóng được bao gồm trong BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
974563 Danh sách các máy chủ Microsoft BizTalk sửa chữa nóng được bao gồm trong BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2191569 - Xem lại Lần cuối: 12/12/2015 09:05:06 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition, Microsoft BizTalk Server 2009 Branch, Microsoft BizTalk Server 2009 Developer, Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2009 Standard

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbiztalk2009presp1fix kbmt KB2191569 KbMtvi
Phản hồi