Vai trò của các máy phát điện tô pô Inter-Site trong hoạt động thư mục sao chép

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:224815
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp kết thúc hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Kiểm tra tính nhất quán kiến thức (KCC) là đang hoạt động Thư mục thành phần mà là chịu trách nhiệm cho các thế hệ của sao chép tô pô giữa điều khiển vùng. Bài viết này mô tả vai trò của một trong những hệ phục vụ cho mỗi trang web, được gọi là tô pô Generator Inter-Site, là chịu trách nhiệm cho việc quản lý các đối tượng kết nối nhân rộng trong nước cho tất cả bridgehead máy chủ trong các trang web trong đó nó nằm.
THÔNG TIN THÊM
Quan trọng Phần này, phương pháp, hoặc công việc có bước mà cho bạn biết làm thế nào để chỉnh sửa registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows

Khi KCC trên mỗi bộ điều khiển tên miền tạo ra tô pô intra-trang web cho các trang web trong đó nó sống, KCC tạo một đối tượng kết nối trong Active Directory chỉ khi một đối tượng kết nối yêu cầu cho các máy tính địa phương. Những thay đổi này truyền cho tên miền bộ điều khiển thông qua quá trình bình thường sao chép. Mỗi bộ điều khiển tên miền sử dụng các thuật toán tương tự để tính topology nhân rộng, và trong trạng thái cân bằng giữa bộ kiểm soát miền, mỗi nên đi đến cùng một kết quả Đối với những gì nhân rộng tô pô nên. Trong quá trình, mỗi điều khiển vùng tạo ra các đối tượng kết nối riêng của mình.

Kết nối các đối tượng cho các máy chủ bridgehead cho inter-site nhân rộng được tạo ra một cách khác nhau. KCC trên bộ điều khiển tên miền nhất (bất kể của tên miền) trong mỗi trang web có trách nhiệm xem xét topo inter-site và tạo các đối tượng kết nối nhân rộng trong nước là cần thiết cho các máy chủ bridgehead trong các trang web trong đó nó nằm. Điều khiển vùng được gọi là Inter-Site Tô pô Generator (ISTG). Điều khiển vùng đang nắm giữ vai trò này có thể không nhất thiết phải cũng là một máy chủ bridgehead.

Khi xác định ISTG một đối tượng kết nối cần phải được sửa đổi trên một máy chủ cho bridgehead trong các trang web, ISTG làm cho sự thay đổi để bản sao cục bộ Active Directory. Như là một phần của quá trình bình thường intra-trang web sao chép, những thay đổi này truyền cho các bridgehead máy chủ trong các trang web. Khi KCC trên máy chủ bridgehead đánh giá tô pô sau khi nhận được những thay đổi này, nó dịch kết nối các đối tượng thành liên kết nhân rộng Active Directory sử dụng để sao chép dữ liệu từ các máy chủ từ xa bridgehead.

Chủ sở hữu hiện tại của vai trò ISTG là truyền thông qua quá trình sao chép thư mục hoạt động bình thường. Ban đầu, các máy chủ đầu tiên trong các trang web sẽ trở thành ISTG cho các trang web. Vai trò không thay đổi như bộ điều khiển tên miền bổ sung được thêm vào các trang web cho đến ISTG hiện tại sẽ trở thành không sẵn dùng.

ISTG hiện tại thông báo cho mỗi điều khiển miền của trang web, nó là vẫn còn hiện diện bằng cách viết các "interSiteTopologyGenerator" thuộc tính vào "CN = NTDS Trang web Thiết đặt, CN =SiteNameCN = các trang web, CN = Configuration, DC =MyDomainDC =Com" dưới của nó đối tượng bộ điều khiển tên miền trong bối cảnh đặt tên cấu hình trong Active Directory tại một khoảng thời gian đã chỉ rõ. Bạn có thể sửa đổi này khoảng thời gian bằng cách sử dụng giá trị đăng ký sau đây (mà không phải là hiện tại theo mặc định, nó phải được thêm vào):
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
Giá trị tên: KCC trang web phát điện gia hạn khoảng thời gian (phút)
Dữ liệu giá trị: Số phút giữa các bản cập nhật để hoạt động thư mục, trong vài phút
Mặc định: 30
Khi thuộc tính này bị tuyên truyền để các bộ kiểm soát miền bởi Hoạt động thư mục sao chép, KCC trên mỗi người trong số những máy tính màn hình này thuộc tính để xác minh rằng nó đã được viết trong một số tiền của thời gian. Nếu số lượng thời gian elapses mà không sửa đổi, một mới ISTG mất hơn. Bạn có thể sửa đổi này khoảng thời gian bằng cách sử dụng giá trị đăng ký sau đây:
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
Giá trị tên: KCC trang web phát điện thất bại trên (phút)
Giá trị Data: Thời gian phải trôi Mau trước khi một ISTG mới được chọn, trong vài phút
Mặc định: 60
Trong trường hợp một ISTG mới cần phải thành lập, mỗi tên miền bộ điều khiển đơn đặt hàng trong danh sách các máy chủ trong tăng dần thứ tự do của họ trên toàn cầu Định danh duy nhất (GUID). Bộ điều khiển tên miền đó là tới cao nhất trong các danh sách các máy chủ của chủ sở hữu hiện tại mất hơn vai trò, bắt đầu để viết các "interSiteTopologyGenerator" thuộc tính, và thực hiện KCC cần thiết quy trình để quản lý các đối tượng trong nước kết nối cho bridgehead các máy chủ.

Khi đánh giá các bộ điều khiển tên miền máy chủ mà nên cho vai trò ISTG, việc lựa chọn bắt đầu trở lại với bộ điều khiển tên miền đầu tiên liệt kê trong trang web nếu máy chủ hiện tại là hệ phục vụ cuối cùng trong các danh sách.

Trong trường hợp đó hai bộ kiểm soát miền trong các trang web tin có họ sở hữu ISTG vai có thể tạm thời bang trong nước kết nối nhân rộng các đối tượng được tạo ra bởi hai máy tính. Tuy nhiên, một khi sao chép xảy ra và tất cả các bộ điều khiển vùng nhận được thay đổi việc xác định ISTG mới, KCC ngày ISTG điều chỉnh topo là thích hợp.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 224815 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 13:49:01 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB224815 KbMtvi
Phản hồi