Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Làm thế nào để xác định vị trí đúng đường dẫn đến tập tin Mapisvc.inf trong Microsoft Outlook

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:229700
TÓM TẮT
Microsoft Outlook cho thấy nhiều các FGetComponentPath chức năng trong file tệp Mapistub.dll giúp bạn tìm đường dẫn đến tập tin Mapisvc.inf. Bài viết này mô tả cách tìm đường dẫn đến tệp Mapisvc.Inf bằng cách sử dụng mẫu mã trong phần "Thông tin thêm".

Trước khi Microsoft Outlook 2000, các tập tin Mapisvc.inf đã luôn luôn được dưới thư mục hệ thống, khi quay trở về bởi Win32 API GetSystemDirectory chức năng.
THÔNG TIN THÊM
Chú ý Mẫu mã sau đây là tương thích với tất cả các phiên bản trước của Outlook. Mẫu mã sau đây tìm thấy đường dẫn đến tập tin Mapisvc.inf cho dù Mapisvc.inf tệp này không theo thư mục hệ thống hay không.
typedef BOOL (STDAPICALLTYPE FGETCOMPONENTPATH)(LPSTR szComponent, LPSTR szQualifier, LPSTR szDllPath, DWORD cchBufferSize, BOOL fInstall);typedef FGETCOMPONENTPATH FAR * LPFGETCOMPONENTPATH;  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Function name  : InitMAPIDir// Description   : For Outlook 2000 compliance. This will get the correct path to the//         : MAPISVC.INF file.// Return type   : void // Argument     : LPSTR szMAPIDir - Buffer to hold the path to the MAPISVC file.//         : ULONG cchINIFileName - size of szMAPIDirvoid InitMAPIDir(LPSTR szINIFileName, ULONG cchINIFileName){  UINT uiRet = 0;  CHAR szSystemDir[MAX_PATH+1] = {0};  // Get the system directory path  // (mapistub.dll and mapi32.dll reside here)  uiRet = GetSystemDirectoryA(szSystemDir, MAX_PATH);  if(uiRet > 0)  {    HRESULT hRes = S_OK;    CHAR szDLLPath[MAX_PATH+1] = {0};    hRes = StringCchPrintfA(szDLLPath, MAX_PATH+1, "%s\\%s",       szSystemDir, "mapistub.dll");    if(SUCCEEDED(hRes))    {      LPFGETCOMPONENTPATH pfnFGetComponentPath = NULL;      HMODULE hmodStub = 0;      HMODULE hmodMapi32 = 0;      // Load mapistub.dll      hmodStub = LoadLibraryA(szDLLPath);      if(hmodStub)      {          // Get the address of FGetComponentPath from the mapistub        pfnFGetComponentPath = (LPFGETCOMPONENTPATH)GetProcAddress(          hmodStub, "FGetComponentPath");      }      // If we didn't get the address of FGetComponentPath      // try mapi32.dll      if(!pfnFGetComponentPath)      {        hRes = StringCchPrintfA(szDLLPath, MAX_PATH+1, "%s\\%s",           szSystemDir, "mapi32.dll");        if(SUCCEEDED(hRes))        {          // Load mapi32.dll          hmodMapi32 = LoadLibraryA(szDLLPath);          if(hmodMapi32)          {            // Get the address of FGetComponentPath from mapi32            pfnFGetComponentPath = (LPFGETCOMPONENTPATH)GetProcAddress(              hmodMapi32, "FGetComponentPath");          }        }      }      BOOL bRet = FALSE;      if(pfnFGetComponentPath)      {        // Now that we have the address of FGetComponentPath        // Let's call it with the GUID for mapisvc.inf        bRet = pfnFGetComponentPath(          "{473FF9A0-D659-11D1-A4B2-006008AF820E}",          NULL, szINIFileName, cchINIFileName, TRUE);       }      // If FGetComponentPath returns FALSE or if      // it returned nothing, or if we never found an      // address of FGetComponentPath, then      // just default to the system directory      if(!bRet || szINIFileName[0] == '\0')      {        hRes = StringCchPrintfA(szINIFileName, cchINIFileName,          "%s\\%s", szSystemDir, "mapisvc.inf");      }      if(hmodMapi32)        FreeLibrary(hmodMapi32);      if(hmodStub)        FreeLibrary(hmodStub);    }  }}
Outlook 2000 OL2K OL2000 Outlook2000 MAPISVC.INF IMsgServiceAdmin kbGrpMsg kbMsg kbMAPI kbMAPI100 kbOutlook97 kbOutlook98

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Özellikler

Makale No: 229700 - Son İnceleme: 08/21/2011 09:39:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Messaging Application Programming Interface

 • kbhowto kbmsg kbmt KB229700 KbMtvi
Geri bildirim