Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Các Cập Nhật có sẵn cho Terminal Services (dịch vụ máy tính để bàn từ xa) trong Windows Server 2008

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2312539
Tóm tắt
Bài viết này tóm tắt các hotfix có sẵn và Cập Nhật cho các vấn đề có thể xảy ra trong môi trường Terminal bản ghi dịch vụ cho Windows Server 2008. Để cập nhật Windows Server 2008 R2 từ xa máy tính để bàn Services, xin vui lòng xemKB 2601888.

Thận trọngDanh sách này là dạng quả hợp phổ biến các vấn đề với bản ghi dịch vụ đầu cuối Windows Server 2008. Không chủ động cài đặt chuyên biệt các bản vá lỗi sau trừ khi hướng dẫn của một Profesional hỗ trợ Microsoft. Nếu bạn tin rằng bạn đang gặp một vấn đề trong danh sách này, cài đặt chuyên biệt chỉ các hotfix cho rằng vấn đề cụ thể. Nếu một hotfix cụ thể được liệt kê cho vấn đề của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá các hotfix và Cập Nhật để determinewhether họ áp dụng cho một phiên bản Windows cụ thể và mức gói bản ghi dịch vụ.

Các hotfix và Cập Nhật được sắp xếp theo khu vực thành phần trong bản ghi dịch vụ đầu cuối trong môi trường Windows Server 2008. Các hotfix và Cập Nhật cũng có thể áp dụng cho Windows XP, Windows Vista, và Windows 7 từ xa máy tính để bàn khách hàng.

Thông tin thêm

Xác thực

2203302 Kết nối RDP sử dụng SSL xác thực và giao thức CredSSP không thành công trong Windows 7, Windows Server 2008 R2, trong Windows Vista và Windows Server 2008

975943 mã lỗi khi một ứng dụng sử dụng CredSSP nếu tài khoản người dùng xác thực là một thành viên của nhiều nhóm bảo mật trên một máy tính đang chạy Windows Vista hoặc Windows Server 2008: "0x80090329"

972595 Bạn không thể kí nhập hoặc hệ thống ngừng đáp ứng khi các tính năng lưu trữ tên người dùng và mật khẩu được kích hoạt trên một máy tính đang chạy Windows Server 2008 hoặc Windows Vista

954910 Thông báo lỗi khi bạn sử dụng xác thực thẻ thông minh để kí nhập vào một máy chủ Windows Server 2008 dựa trên thiết bị đầu cuối từ một khách hàng máy tính đang chạy Windows Vista hoặc Windows Server 2008: "0xC000040C"

953760 Khi bạn kích hoạt SSO cho một máy chủ đầu cuối từ một máy tính dựa trên Windows XP SP3 khách hàng, bạn được vẫn còn nhắc cho thông tin kí nhập người dùng khi bạn kí nhập vào máy chủ đầu cuối

952234 Khi bạn thiết lập một phiên bản ghi dịch vụ Thiết bị cuối yêu cầu xác thực thẻ thông minh để kí nhập vào một dựa trên Windows Server 2008 thiết bị đầu cuối máy chủ, phiên bản ghi dịch vụ Thiết bị cuối dừng đáp ứng

951608 Mô tả về các ủy nhiệm bảo mật hỗ trợ nhà cung cấp (CredSSP) trong Windows XP Service Pack 3

Lõi

2523307 Một phiên làm việc Windows Server 2008 Terminal Services shadowed bị ngắt kết nối từ máy tính đang chạy Windows Server 2008 R2 SP1 hoặc Windows 7 SP1

2518298 lỗi dừng "0x0000003B" trên một máy chủ đầu cuối Windows Server 2008

2481109 MS11-017: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho khách hàng máy tính để bàn từ xa 6.1 và Remote Desktop client 6.0: diễu hành 8, 2011

2462310 Một ứng dụng 16-bit sử dụng tập tin khởi tạo (.ini) không làm việc một cách chính xác trong một Windows Server 2008 x 86 phiên bản ghi dịch vụ Thiết bị cuối

982303 bản ghi dịch vụ Thiết bị cuối hiệu suất quầy báo cáo một số không chính xác của buổi khi một tải nặng tình huống xảy ra trong Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2008

980568 Một máy chủ đầu cuối đang chạy Windows Server 2008 dừng đáp ứng khi rất nhiều khách hàng làm cho thiết bị đầu cuối phiên đến máy chủ

978829 CTRL và phím ALT trong một phiên bản ghi dịch vụ Thiết bị cuối gặp khó khăn khi bạn mở khóa một máy tính cục bộ

977269 Thông báo lỗi khi bạn thực hiện một Kết nối từ xa máy tính để bàn đến một máy chủ đầu cuối đang chạy Windows Server 2008: "thao tác yêu cầu đòi hỏi độ cao"

976110 Phiên phục vụ đầu cuối là shadowed không chính xác ngắt kết nối khi phiên họp phục vụ đầu cuối bóng tắt máy theo dõi trên một máy tính đang chạy Windows Vista hoặc Windows Server 2008

971338 Hồ sơ di động phục vụ đầu cuối của một tài khoản người dùng không được tải một cách chính xác trên một máy chủ đầu cuối đang chạy Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2008 sau khi người dùng mật khẩu được thay đổi trong phiên kí nhập

971253 Bạn nhận được một màn hình trống khi bạn kí nhập vào một máy chủ đầu cuối đang chạy Windows Server 2008

970911 bản ghi dịch vụ "Terminal Services" không thể bảo vệ một phiên giao diện điều khiển từ bị ngắt kết nối trong Windows Server 2008

970089 Một hotfix có sẵn địa chỉ thỉnh thoảng treo của Vmwp.exe quá trình trên một máy tính dựa trên Windows Server 2008 Hyper-V máy chủ lưu trữ

970067 Bạn tìm thấy sử dụng CPU cao cho quá trình Wmiprvse.exe trên một máy chủ đầu cuối đang chạy Windows Server 2008 khi bạn chạy Windows Hệ thống nguồn lực quản lý

969851 Thay vì chương trình khởi động được chỉ định, máy tính để bàn toàn bộ Bắt đầu trên một máy tính để bàn từ xa kết nối khi bạn thay đổi các thiết lập "Hồ sơ bản ghi dịch vụ thiết bị đầu cuối" cho tài khoản người dùng

969940 Khi bạn Bắt đầu một phiên thiết bị đầu cuối với một máy tính đang chạy Windows Server 2008 và có vai trò thiết bị đầu cuối máy chủ được cài đặt chuyên biệt, máy tính để bàn Windows đầy đủ Bắt đầu thay vì chương trình được chỉ định bởi máy chủ thiết bị đầu cuối

969851 Thay vì chương trình khởi động được chỉ định, máy tính để bàn toàn bộ Bắt đầu trên một máy tính để bàn từ xa kết nối khi bạn thay đổi các thiết lập "Hồ sơ bản ghi dịch vụ thiết bị đầu cuối" cho tài khoản người dùng

941641 Máy tính để bàn từ xa kết nối 6.0 sẽ nhắc bạn cho thông tin kí nhập trước khi bạn thiết lập một Kết nối Bàn làm việc Từ xa

Thiết bị chuyển hướng & in Ấn

2655998 Dài thời gian kí nhập khi bạn thiết lập một phiên RD để một dựa trên Windows Server 2008 R2 RD phiên máy chủ nếu chuyển hướng máy in được kích hoạt

2620656 Máy in chuyển hướng không hợp lệ có thể có sẵn trong một phiên bản ghi dịch vụ máy tính để bàn từ xa kết nối với một máy chủ RD phiên máy chủ đang chạy Windows server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2

2532459 Hàng chờ in không hoạt động nếu hàng đợi không phải là một trong hàng đợi 100 lần đầu tiên được cài đặt chuyên biệt trong một phiên làm việc Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2 Terminal Services

2059743 Bạn không thể in ra nhiều khay trong một phiên máy chủ đầu cuối Windows Server 2008

2028453 Chuyển hướng máy in không in một tài liệu trong Windows Server 2008 nếu tính năng TS dễ dàng in được sử dụng trong một phiên họp phục vụ đầu cuối

981650 Bạn không thể in văn bản trong một phiên máy chủ đầu cuối Windows Server 2003, Windows Server 2008 hoặc Windows Vista nếu máy in sử dụng trình điều khiển "Chung / văn bản chỉ"

979163 Nhiều trang được in khi bạn cố gắng in một bảng Excel tính bằng cách sử dụng một máy in chuyển hướng nếu tính năng Terminal bản ghi dịch vụ dễ dàng in được sử dụng

973744 Bạn không thể thoát khỏi một ứng dụng sử dụng một máy in chuyển hướng khi bạn kích hoạt các tính năng thiết bị đầu cuối bản ghi dịch vụ dễ dàng in trên một máy chủ đầu cuối đang chạy Windows Server 2008

973356 Thông báo lỗi khi bạn tạo một hoặc nhiều mạng máy in trong một phiên làm việc Windows Server 2008 dựa trên máy chủ đầu cuối: "Máy in không thể cài đặt"

973062 Các tính năng âm thanh chuyển hướng không hoạt động khi bạn sử dụng máy tính để bàn từ xa kết nối khách hàng cho Mac 2.0 để làm cho một phiên phục vụ đầu cuối sang máy tính đang chạy Windows Server 2008 x 64 Edition hoặc Windows Vista x 64 Edition

972600 Sau khi bạn ngắt kết nối từ một phiên làm việc từ xa máy tính để bàn đến một máy tính đích đang chạy Windows Vista hoặc Windows Server 2008, máy in mặc định thay đổi khi bạn kí nhập vào máy tính đích từ bàn điều khiển

971370 Bạn ngẫu nhiên nghe âm thanh từ một máy chủ đầu cuối phiên làm việc khi bạn phát âm thanh trong một phiên họp phục vụ đầu cuối được lưu trữ trên máy chủ đang chạy Windows Server 2008

970603 Nội dung của một printout là khác nhau khi bạn in một tài liệu PDF bằng cách sử dụng thiết bị đầu cuối bản ghi dịch vụ dễ dàng in trong một phiên bản ghi dịch vụ Thiết bị cuối (TS) trong Windows Vista hoặc Windows Server 2008

958596 Người dùng không thể dùng thẻ thông minh để kí nhập vào một phiên bản ghi dịch vụ Thiết bị cuối trên một máy tính đang chạy Windows Server 2008

954744 Sửa chữa: Một số trang ñöôïc in theo định hướng không chính xác khi bạn sử dụng thiết bị đầu cuối bản ghi dịch vụ dễ dàng in để in một tài liệu có chứa cả trang theo hướng đứng và phong cảnh theo định hướng trang

mức cấp phép

2542272 Bạn nhận được một CAL TS tạm thời khi DN trương mục người dùng chứa các kí tự đại diện đánh dấu kiểm gạch chéo phía trước trong Windows Server 2008 nếu chế độ cấp giấy phép cho mỗi người dùng được sử dụng

2028637 Một quản trị viên miền hoặc quản trị viên địa phương không chính xác nhận được một thông báo cảnh báo "không thể tìm thấy một nhà ga hợp lệ bản ghi dịch vụ mức cấp phép máy chủ" khi trương mục người dùng này đăng vào một máy chủ Windows Server 2008 Terminal

2021885 Thiết bị đầu cuối máy chủ Giấy phép máy chủ/từ xa máy tính để bàn giấy phép hệ phục vụ chỉ phát hành các giấy phép tạm thời và tổ chức sự kiện ID 17 kí nhập

983385 ID sự kiện 17 được ghi vào Nhật ký hệ thống trên một máy chủ TS cấp giấy phép hoặc trên một máy chủ mức cấp phép RD trong Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2

979548 Bạn không thể nhập vào một số thỏa thuận của một giấy phép khối lượng chứa nhiều hơn bảy chữ số trong quản lý mức cấp phép máy tính để bàn từ xa hoặc trong TS cấp giấy phép quản lý

977686 Công cụ chẩn đoán cấp giấy phép không đúng báo cáo rằng không có không có giấy phép truy cập bản ghi dịch vụ đầu cuối khách hàng có sẵn trong Windows Server 2008

972069 Một máy chủ đầu cuối đang chạy Windows Server 2008 không thể có được giấy phép thiết bị đầu cuối từ một máy chủ Giấy phép máy chủ đầu cuối đang chạy Windows Server 2008 sau khi bạn kích các thiết lập chính sách nhóm "Giấy phép hệ phục vụ nhóm bảo mật"

971302 Đơn CALs hỗ trợ có sẵn cho các máy chủ Giấy phép máy chủ đầu cuối đang chạy Windows Server 2008

968995 Các thiết bị đầu cuối máy chủ mức cấp phép MMC snap-in hoặc TS cấp giấy phép quản lý MMC snap-trong sử dụng NT LAN Manager thay vì giao thức Kerberos để vượt qua xác thực, tương ứng, trong Windows Server 2003 hoặc trong Windows Vista và Windows Server 2008

968074 Một bản Cập Nhật có sẵn cho phép Terminal Services giấy phép máy chủ đang chạy Windows Server 2008 để có thể sử dụng các Cal cho Windows Server 2008 R2 từ xa máy tính để bàn bản ghi dịch vụ

TS Gateway

2620264 Bạn không thể Bắt đầu bất kỳ ứng dụng RemoteApp thông qua một cửa ngõ TS dựa trên Windows Server 2008

974195 Bạn không thể kết nối với một máy chủ đầu cuối đang chạy Windows Server 2008 thông qua cổng TS bằng cách sử dụng FQDN của nó nếu nó là trong một không gian tên rời rạc và nếu cổng Giao thức Kiểm soát Truyền 445 bị vô hiệu hoá giữa máy chủ đầu cuối và là cửa ngõ TS

TS RemoteApp

2579055 Một ứng dụng RemoteApp Bắt đầu là không liên tục không được nhìn thấy trong Windows Server 2008

2381675 Chương trình RemoteApp không chấm dứt sau khi nhàn rỗi phiên thời hạn hết hạn trên một máy tính đang chạy Windows Server 2008

983533 Các cửa sổ bật lên được ẩn và ứng dụng TS RemoteApp dừng đáp ứng trong Windows Vista, trong Windows 7, Windows Server 2008, và Windows Server 2008 R2

981211 Một chương trình RemoteApp không hiển thị tên người dùng đã lưu khi bạn chạy chương trình trên một máy tính đang chạy Windows Vista

979425 Một mục hộp kết hợp trong một ứng dụng RemoteApp được Cập Nhật không chính xác khi bạn kết nối bằng cách sử dụng Remote Desktop Connection (RDC) 7,0

978927 Trình đơn đánh dấu kiểm tất cả các ứng dụng chạy được hiển thị không chính xác trong một phiên làm việc Windows Server 2008 dựa trên máy chủ đầu cuối

970689 Một dựa trên Windows Server 2008 thiết bị đầu cuối máy chủ từ chối yêu cầu kết nối với thông báo lỗi "cuộc gọi thủ tục từ xa không thành công và không thực hiện" ngẫu nhiên theo một điều kiện nặng đăng nhập/đăng xuất

TS phiên môi giới

2522829 Phiên không chính xác phân phối sau khi bản ghi dịch vụ môi giới phiên bản ghi dịch vụ Thiết bị cuối chạy trong 25 hoặc nhiều ngày liên tiếp trong Windows Server 2008

977541 Bạn không được chuyển hướng đến phiên ngắt kết nối trước đây phục vụ đầu cuối thông qua bản ghi dịch vụ TS phiên môi giới tại một trang trại dựa trên Windows Server 2008 tại TS phiên môi giới

TS Web Access

951607 Bạn không thể kết nối với một máy tính từ xa hoặc Bắt đầu một ứng dụng từ xa khi bạn sử dụng thiết bị đầu cuối bản ghi Dịch vụ Web Access hoặc Web từ xa không gian làm việc trên một máy tính Windows XP SP3 hoặc kinh doanh nhỏ Windows Server 2003 SP1

có được đề nghị Cập Nhật hotfix bản ghi dịch vụ Thiết bị cuối máy chủ TS 2008

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2312539 - Xem lại Lần cuối: 03/04/2014 09:14:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

  • kbmt KB2312539 KbMtvi
Phản hồi
ript>