Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bắt đầu sao chép giữa hoạt động thư mục sao chép trực tiếp đối tác

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:232072
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp kết thúc hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết mô tả bốn cách để bắt đầu sao nhân bản giữa các đối tác nhân rộng trực tiếp. Những phương pháp này là:
 • Bằng cách sử dụng hoạt động thư mục các trang web và dịch vụ MMC snap-in
 • Sử dụng công cụ dòng lệnh Repadmin.exe từ các bộ công cụ hỗ trợ Windows 2000
 • Trong một kịch bản Microsoft Visual Basic bằng cách sử dụng một đối tượng COM từ bộ công cụ hỗ trợ Windows 2000
 • Bằng cách sử dụng Active Directory nhân rộng giám sát (Replmon) từ các bộ công cụ hỗ trợ Windows 2000
Mỗi người trong số những hỗ trợ phương pháp bằng cách sử dụng một số hình thức quản trị từ xa, cho phép người quản trị để sử dụng những công cụ này từ bất kỳ máy tính trên Windows 2000.
THÔNG TIN THÊM
Active Directory được tạo thành một hay nhiều phân hoạch thư mục, hoặc đặt tên bối cảnh. Một phân vùng thư mục là một subtree tiếp giáp của Active Directory mà tạo thành một đơn vị của nhân rộng giữa điều khiển vùng.

Active Directory một máy chủ duy nhất luôn luôn giữ ít nhất ba phân hoạch thư mục:
 • Giản đồ
 • Cấu hình (tô pô nhân rộng và siêu dữ liệu có liên quan)
 • Một hoặc nhiều cho mỗi tên miền thư mục phân (subtrees có chứa các đối tượng cụ thể tên miền trong thư mục)
Ví dụ, bộ điều khiển tên miền "dc1" từ tên miền "ntdev.microsoft.com" có phân hoạch thư mục sau đây (giả định một tên miền "microsoft.com" tồn tại như là các tên miền gốc và DC1 không phải là một máy chủ cửa hàng toàn cầu):
 • Giản đồ (CN = Schema, CN = Configuration, DC = microsoft, DC = com)
 • Cấu hình (CN = Configuration, DC = microsoft, DC = com)
 • Tên miền NTDEV (DC = ntdev, DC = microsoft, DC = com)
Bộ điều khiển tên miền "dc2" từ tên miền "support.microsoft.com" có phân hoạch thư mục sau đây (giả sử DC2 không phải là một máy chủ cửa hàng toàn cầu):
 • Giản đồ (CN = Schema, CN = Configuration, DC = microsoft, DC = com)
 • Cấu hình (CN = Configuration, DC = microsoft, DC = com)
 • Tên miền hỗ trợ (DC = hỗ trợ, DC = microsoft, DC = com)
Giản đồ và cấu hình được nhân rộng để mọi điều khiển vùng trong một khu rừng cho trước. Phân vùng thư mục cho mỗi tên miền được nhân rộng chỉ để điều khiển vùng cho tên miền đó, ngoại trừ khi máy chủ mục tiêu là một máy chủ toàn cầu Catalog. Trong ví dụ này, DC1 và DC2 nhân rộng Schema và cấu hình phân hoạch thư mục với nhau, nhưng không sao chép phân hoạch thư mục cho mỗi tên miền, bởi vì họ đang từ khác nhau tên miền. Bộ kiểm soát miền từ cùng một tên miền nhân rộng tất cả các thư mục ba phân vùng với nhau.

Đối với mỗi phương pháp dưới đây, máy chủ "nguồn" mô tả bộ điều khiển tên miền mà sao chép những thay đổi đến một đối tác nhân rộng. Bộ điều khiển tên miền "mục tiêu" nhận được những thay đổi.

Bắt đầu sao chép bằng cách sử dụng các trang web và các dịch vụ quản lý-theo

 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Chương trình, điểm đến Công cụ quản trị, và sau đó nhấp vào Hoạt động thư mục các trang web và dịch vụ.
 2. Mở rộng các Các trang web kho chứa trong ngăn bên trái. Mở rộng các container mà đại diện tên của trang web có chứa các máy chủ mục tiêu cần phải đồng bộ hóa với các đối tác nhân rộng.
 3. Mở rộng các Các máy chủ container, và sau đó mở rộng các mục tiêu hệ phục vụ để hiển thị đối tượng thiết đặt NTDS (một đối tượng mà đại diện cho thiết đặt cho bộ điều khiển tên miền).
 4. Bấm vào các Cài đặt NTDS đối tượng. Kết nối các đối tượng trong ngăn bên phải đại diện cho các đối tác nhân rộng trực tiếp của máy chủ mục tiêu.
 5. Nhấp chuột phải vào một đối tượng kết nối trong cửa sổ bên phải, và sau đó nhấp vào Nhân rộng bây giờ. Windows 2000 khởi làm bản sao của bất kỳ thay đổi từ máy chủ nguồn (máy chủ được đại diện bởi đối tượng kết nối) phục vụ mục tiêu cho tất cả các phân hoạch thư mục máy chủ mục tiêu được cấu hình để nhân rộng từ máy chủ nguồn.

Bắt đầu sao chép sử dụng Repadmin.exe

Repadmin.exe là một công cụ dòng lệnh từ 2000 tài nguyên bộ Windows được bao gồm trong cặp công cụ hỗ trợ trên Windows 2000 CD-ROM.
 1. Xác định tên máy chủ mục tiêu cần phải đồng bộ hóa.
 2. Một dấu nhắc lệnh, sử dụng Repadmin.exe để xác định các đối tác nhân rộng trực tiếp của máy chủ mục tiêu bằng cách gõ lệnh sau đây:
  repadmin /showreps target_server_name
  Nếu máy chủ mục tiêu có thể đạt được, nó sẽ hiển thị đầu ra tương tự như mẫu sau. Trong ví dụ này, DC1 và DC2 đang trong cùng một tên miền, "support.microsoft.com."
  Redmond\DC1
  DSA Options: (không có)
  objectGuid: 4a11d649-f9ab-11d2-b17f-00c04f5cb503
  invocationID: 45d18b0b-f9ab-11d2-98b8-0000f87a546b

  ==== TRONG NƯỚC HÀNG XÓM ======================================

  CN = Schema, CN = Configuration, DC = microsoft, DC = com
  Redmond\DC2 qua RPC
  objectGuid: d2e3badd-e07a-11d2-b573-0000f87a546b
  Qua nỗ lực @ 1999-05-03 18:07.04 đã thành công.
  CN = Configuration, DC = microsoft, DC = com
  Redmond\DC2 qua RPC
  objectGuid: d2e3badd-e07a-11d2-b573-0000f87a546b
  Qua nỗ lực @ 1999-05-03 18:07.05 đã thành công.
  DC = hỗ trợ, DC = microsoft, DC = com
  Redmond\DC2 qua RPC
  objectGuid: d2e3badd-e07a-11d2-b573-0000f87a546b
  Qua nỗ lực @ 1999-05-03 18:07.09 đã thành công.

  (Các dữ liệu bị loại trừ bởi vì nó không liên quan đến bài viết này.)
  Dưới phần trong nước hàng xóm của đầu ra, các đối tác nhân rộng trực tiếp cho mỗi phân vùng thư mục được xác định cùng với trạng thái của bản sao cuối cùng.
 3. Tìm phân vùng thư mục cần đồng bộ hóa và xác định vị trí máy chủ nguồn mà mục tiêu sẽ được đồng bộ hóa. Lưu ý các objectGuid các máy chủ nguồn.
 4. Sử dụng Repadmin.exe để bắt đầu sao chép bằng cách gõ lệnh sau đây:
  repadmin /sync directory_partition target_server_name source_server_objectGuid
  Ví dụ, để bắt đầu sao chép trên DC1 để các thay đổi được nhân rộng từ DC2:
  repadmin /sync dc = hỗ trợ, dc = microsoft, dc = com DC1 d2e3badd-e07a-11d2-b573-0000f87a546b
  Nếu thành công, Repadmin.exe sẽ hiển thị thông báo sau:
  ReplicaSync() từ nguồn: d2e3badd-e07a-11 d 2-b573-0000f87a546b, để dest: DC1 là thành công.
Tùy chọn, bạn có thể sử dụng các thiết bị chuyển mạch sau vào dòng lệnh:
 • / lực: đè lịch trình bình thường sao chép.
 • /async: bắt đầu sự kiện nhân rộng. Repadmin.exe chờ đợi cho sự kiện này nhân rộng để kết thúc.
 • / full: lực lượng một sao chép đầy đủ của tất cả các đối tượng từ điểm đến DSA.

Bắt đầu sao chép trong một kịch bản Visual Basic bằng cách sử dụng IADsTools

Trên máy Windows 2000 dựa trên tính sẽ thực hiện các tập lệnh, cài đặt Windows 2000 hỗ trợ công cụ tài nguyên Kit, mà bao gồm hoạt động thư mục nhân rộng giám sát và IADsTools (một COM vật có thể được sử dụng cho nhiều chức năng, bao gồm một mô tả ở đây để đồng bộ hóa các đối tác nhân rộng). Thông tin chi tiết về các tham số chức năng này tọa lạc trong các tài liệu Windows 2000 Resource Kit.

Chức năng ReplicaSync có thể được sử dụng để đồng bộ điều khiển vùng mục tiêu với một nguồn cho một phân vùng thư mục. Cú pháp cho các chức năng ReplicaSync là như sau
ReplicaSync)target_server,directory_partition,Source_Server,use_flags,use_credentials)
Nơi:
 • target_server là điều khiển vùng tiếp nhận những thay đổi, được đồng bộ hóa với các Source_Server.
 • directory_partition là phân vùng để được nhân rộng.
 • Source_Server là điều khiển vùng sẽ nhân rộng các thay đổi vào hệ phục vụ đích.
 • use_flags không phải được xác định, nhưng nếu thiết lập để 1, chức năng nhìn vào những lá cờ được chỉ ra bởi SetReplicaSyncFlags (xem tài liệu Windows 2000 Resource Kit cho biết thêm thông tin) để xác định những tùy chọn để thiết lập trong yêu cầu. Để chỉ định không có cờ, sử dụng một giá trị là 0 (số không).
 • use_credentials không phải được dùng theo mặc định nếu người dùng đăng nhập vào có thể hành chính ủy nhiệm. Nếu tham số này xác định và giá trị là 1, giao diện chức năng ngồi ủy nhiệm được xác định bởi các chức năng SetUserCredentials (giải thích dưới đây) và vượt qua những người có yêu cầu. Nếu tham số này là chỉ định, use_flags cũng phải được xác định.
Chức năng này trả về 0 cho sự thành công hay 1 cho sự thất bại.
Ví dụ, nếu người dùng đăng nhập vào đã hành chính chứng trên DC1, đoạn mã sau đây có thể chạy đồng bộ hóa DC1 với bất kỳ thay đổi nào mà đã xảy ra trên DC2 cho phân vùng thư mục "DC = hỗ trợ, DC = microsoft, DC = com":
Thiết lập comDLL=CreateObject("IADsTools.DCFunctions")
Result=comDLL.ReplicaSync("DC1","DC=support,DC=Microsoft,DC=com","DC2")
Nếu kết quả = 0 thì MsgBox "thành công." khác MsgBox "Không"
Nếu Ủy nhiệm khác cần phải được chỉ định, các chức năng SetUserCredentials có thể được dùng để xác định chúng ngoài để chỉ định một giá trị của "1" cho các tham số cuối để chức năng ReplicaSync. Chức năng SetUserCredentials có cú pháp sau đây
SetUserCredentials)user_name,domain_name,user_LDAP_dn,mật khẩu)
Nơi:
 • user_name là tên người dùng xuống cấp của tài khoản trong tên miền.
 • domain_name là tên vùng NetBIOS của trương mục người dùng.
 • user_LDAP_dn là không cần thiết cho chức năng ReplicaSync nhưng có thể được xác định. Đây là tên phân biệt của trương mục người dùng chỉ định.
 • mật khẩu là mật khẩu cho người dùng.
Ví dụ, sau khi sửa đổi kịch bản ở trên, nó sẽ giống như mẫu sau:
Thiết lập comDLL=Createobject("IADsTools.DCFunctions")
comDLL.SetUserCredentials "johndoe","hỗ trợ", "", "mật khẩu"
Result=comDLL.ReplicaSync("DC1","DC=support,Microsoft,DC=com","DC2",0,1)
Nếu kết quả = 0 thì MsgBox "thành công." khác MsgBox "Không"
Trong VBScript, tất cả các biến được định nghĩa như loại biến thể. Để vượt qua các biến cho bất kỳ chức năng trong đối tượng IADsTools, những biến phải được rõ ràng gõ. Ví dụ:
Thiết lập comDLL=Createobject("IADsTools.DCFunctions")
comDLL.SetUserCredentials CStr(strUserName), CStr(strDomainName), CStr(strPassword)
Result=comDLL.ReplicaSync(Cstr(strTargetServer), CStr(strDomainPartition), CStr(strSourceServer), CInt(iFlags), CInt(iUseCreds))
Nếu kết quả = 0 thì MsgBox "thành công." khác MsgBox "Không"
Để xem một ngôn ngữ và thời gian chạy reference VBScript, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Bắt đầu sao chép bằng cách sử dụng hoạt động thư mục nhân rộng giám sát

 1. Trên máy Windows 2000 dựa trên tính sẽ chạy script, cài đặt Windows 2000 hỗ trợ công cụ tài nguyên Kit, bao gồm các hoạt động thư mục sao chép Monitor (Replmon.exe).
 2. Bắt đầu hoạt động thư mục nhân rộng màn hình và nhấp vào Thêm trang web/Server trên các Chỉnh sửa trình đơn. Sử dụng thuật sĩ "Thêm trang web hoặc máy chủ" để thêm máy chủ mục tiêu đến chế độ xem.
 3. Replmon.exe nhận dạng phân hoạch thư mục và hiển thị chúng như là các nút con cho máy chủ mục tiêu trong ngăn bên trái.
 4. Tìm và mở rộng phân vùng thư mục cần phải đồng bộ hóa. Tất cả các bộ điều khiển vùng được liệt kê cho một phân vùng thư mục là nguồn máy chủ, nhưng các đối tác nhân rộng trực tiếp được hiển thị với một biểu tượng đại diện cho hai máy chủ kết nối mạng. Sao chép trực tiếp các đối tác cũng có thể được xác định bằng cách nhấp chuột phải một máy chủ và nhấp vào Thuộc tính. Hộp thoại thuộc tính hiển thị máy chủ nguồn là một đối tác nhân rộng trực tiếp, một đối tác nhân rộng Transitive, hoặc một kết nối BridgeHead (cũng là một kết nối nhân rộng trực tiếp).
 5. Nhấp chuột phải đối tác nhân rộng trực tiếp, và sau đó nhấp vào Đồng bộ bản sao. Replmon.exe khởi nhân rộng và báo cáo sự thành công hay thất bại của các yêu cầu.
lực lượng kích hoạt

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 232072 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 14:35:07 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbmt KB232072 KbMtvi
Phản hồi