Khắc phục: Vấn đề thông báo kí nhập DTC lá các giao dịch không đầy đủ

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 232533
TRIỆU CHỨNG
Khi sử dụng Microsoft SQL Server, Microsoft giao dịch máy chủ hay tổ chức phần mềm phân phối giao dịch điều phối viên (DTC) trực tiếp, phân phối các giao dịch đôi khi không hoàn thành không có lý do rõ ràng.

Bởi vì các giao dịch dừng đáp ứng, bạn không nhận được một lỗi cũng không phải là một nhật kí lỗi bất cứ nơi nào. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng tab các giao dịch của MS DTC Admin Console để tìm các giao dịch "không di chuyển," nhà nước "không chỉ thể thông báo cho", hoặc trong nhà nước "chuẩn bị" cho một khoảng thời gian dài để có được một dấu kiểm hiệu của vấn đề này. MS DTC Admin Console được đặt trong mục tin thư thoại system32 trên máy tính của bạn:

c:\winnt\system32\dac.exe
NGUYÊN NHÂN
DTC sử dụng một tệp nhật kí để ghi lại nhà nước hiện nay của một giao dịch. Trong thời gian ghi nhật ký trạm đậu cho một giao dịch, thông báo kí nhập bị mất và không bao giờ nhận được. Điều này làm cho người quản lý của giao dịch phải đợi vô thời hạn và giao dịch không bao giờ được hoàn thành.
GIẢI PHÁP

SQL Server

Để giải quyết vấn đề này, có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho Windows NT 4.0 hoặc các cập nhật phần mềm. Thông tin về việc thu thập các gói bản ghi dịch vụ mới nhất, xin vui lòng hãy vào:
Thông tin về việc thu thập các cập nhật phần mềm, liên hệ với bản ghi dịch vụ Hỗ trợ Sản phẩm của Microsoft. Cho một danh sách đầy đủ các bản ghi dịch vụ hỗ trợ Microsoft sản phẩm điện thoại số và thông tin về chi phí hỗ trợ, xin vui lòng đi đến địa chỉ sau đây trên World Wide Web:

Windows NT Server hoặc máy trạm 4,0

Để giải quyết vấn đề này, có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho Windows NT 4.0 hoặc các cập nhật phần mềm. Thông tin về việc thu thập các gói bản ghi dịch vụ mới nhất, xin vui lòng hãy vào:
Thông tin về việc thu thập các cập nhật phần mềm, liên hệ với bản ghi dịch vụ Hỗ trợ Sản phẩm của Microsoft. Cho một danh sách đầy đủ các bản ghi dịch vụ hỗ trợ Microsoft sản phẩm điện thoại số và thông tin về chi phí hỗ trợ, xin vui lòng đi đến địa chỉ sau đây trên World Wide Web:

Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition

Để giải quyết vấn đề này, có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cácCơ sở kiến thức Microsoft:
152734 Làm thế nào để có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất của Windows NT 4.0

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu của bài viết này. Vấn đề này lần đầu tiên được sửa chữa trong Windows NT Server Phiên bản 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6.
THÔNG TIN THÊM

cài đặt chuyên biệt hotfix

Hotfix này chỉ nên được cài đặt chuyên biệt trên hệ thống chạy Microsoft WindowsNT Phiên bản 4.0 (Service Pack 5 trở lên được khuyến khích). Nó không nên được cài đặt chuyên biệt trên hệ thống chạy Microsoft Windows NT Phiên bản 3.51 hoặc Microsoft Windows 2000.

Lưu ý rằng hotfix này dựa trên các phiên bản của Microsoft DTC bao gồmvới việc phát hành Windows NT 4.0 Service Pack 5. Bằng cách cài đặt chuyên biệt hotfix này,bạn đang nâng cấp Microsoft DTC Windows NT 4.0 Service Pack 5phát hành cấp ngoài để sửa chữa các vấn đề mô tả ở đây.

Làm thế nào để cài đặt chuyên biệt trên một hệ thống Nonclustered

 1. Tạo một mục tin thư thoại rỗng tạm thời trên hệ thống của bạn.
 2. Chạy tập tin thực thi self-extracting (I051099c.exe [i386] hoặc A051099c.exe [Alpha]) gõ tên của mục tin thư thoại tạm thời khi ñang nhắc làm như vậy.Chương trình sẽ giải nén các tập tin theo đây vào mục tin thư thoại tạm thời:
  Dtcsetup.exe
  Qfe051099c.txt
 3. Dừng bản ghi dịch vụ Microsoft DTC, nếu nó đang chạy. Dừng Tất cả các dịch vụ mà phụ thuộc vào Microsoft DTC (bao gồm cả Microsoft giao dịch Server, Microsoft SQL Server, Microsoft thông báo hàng đợi, và Microsoft COM Giao dịch Integrator [COMTI]).
 4. Đóng Panel điều khiển, nếu nó đang mở.
 5. Chạy Dtcsetup.exe.
 6. Khởi động lại hệ thống.
 7. Khởi động lại Tất cả các dịch vụ mà phụ thuộc vào DTC.

Làm thế nào để cài đặt chuyên biệt trên một cụm với một DTC Microsoft đã tập hợp

 1. Tạo một mục tin thư thoại tạm thời có sản phẩm nào trên cả hai nút chọn một của cụm.
 2. Chạy self-extracting executable file (I051099c.exe [i386] hoặc A051099c.exe [Alpha]) trên cả hai nút chọn một của cụm và gõ tên của mục tin thư thoại tạm thời khi bạn được nhắc làm như vậy.Chương trình sẽ giải nén các tập tin theo đây vào mục tin thư thoại tạm thời:
  Dtcsetup.exe
  Qfe051099c.txt
 3. Sử dụng các quản trị viên chuỗi máy chủ cụm Microsoft (MSCS) để ngăn chặn các cụm Microsoft DTC tài nguyên, nếu nó đang chạy. Ngừng Tất cả các dịch vụ mà phụ thuộc vào Microsoft DTC (bao gồm cả Microsoft giao dịch Server, Microsoft SQL Server, Microsoft thông báo hàng đợi, và Microsoft COMTI).
 4. Đóng Panel điều khiển trên mọi hệ thống trong cụm sao.
 5. Chạy Dtcsetup.exe trên nút chọn một điều khiển Microsoft DTC cụm tài nguyên. Khi bạn được nhắc để cài đặt chuyên biệt Microsoft DTC ngày khác các nút chọn một trong cụm sao, chạy Dtcsetup.exe trên các nút chọn một.
 6. Khởi động lại tất cả hệ thống.
 7. Khởi động lại Tất cả các dịch vụ mà phụ thuộc vào Microsoft DTC.

Làm thế nào để cài đặt chuyên biệt trên một cụm với một phi nhóm Microsoft DTC

 1. Tạo một mục tin thư thoại tạm thời có sản phẩm nào trên cả hai nút chọn một của cụm.
 2. Chạy self-extracting executable file (I051099c.exe [i386] hoặc A051099c.exe [alpha]) trên cả hai nút chọn một của cụm và gõ tên của mục tin thư thoại tạm thời khi bạn được nhắc làm như vậy.Chương trình sẽ giải nén các tập tin theo đây vào mục tin thư thoại tạm thời:
  Dtcsetup.exe
  Qfe051099c.txt
 3. Dừng bản ghi dịch vụ DTC của Microsoft trên mọi hệ thống trong cụm sao. Dừng tất cả bản ghi dịch vụ mà phụ thuộc vào Microsoft DTC (bao gồm cả Microsoft giao dịch Server, Microsoft SQL Server, Microsoft thông báo hàng đợi, và Microsoft COMTI).
 4. Đóng Panel điều khiển trên mọi hệ thống trong cụm sao.
 5. Khi bạn cài đặt chuyên biệt bản phát hành này trên một hệ thống tập hợp, thiết lập tự động cài đặt chuyên biệt bản tập hợp của Microsoft DTC. Các nhóm Phiên bản của Microsoft DTC đòi hỏi một nguồn tài nguyên MSCS nhóm đó có cả một nguồn tài nguyên tên mạng và một nguồn lực được chia sẻ đĩa. Trước khi cài đặt chuyên biệt bản phát hành này, đảm bảo rằng ít nhất một nguồn tài nguyên như vậy MSCS nhóm tồn tại. Dtcsetup.exe sẽ gán Microsoft DTC cho MSCS đầu tiên Resource group rằng nó tìm thấy có chứa cả một tên nguyên mạng và một nguồn lực được chia sẻ đĩa. Sau khi đảm bảo rằng các nguồn tài nguyên cần thiết nhóm tồn tại, chạy Dtcsetup.exe trên nút chọn một kiểm soát tài nguyên đó nhóm.
 6. Khi bạn được nhắc để cài đặt chuyên biệt Microsoft DTC trên các nút chọn một khác trong các cụm, chạy Dtcsetup.exe trên các nút chọn một.
 7. Khởi động lại tất cả các máy tính.
 8. Khởi động lại Tất cả các dịch vụ mà phụ thuộc vào Microsoft DTC.
MTS dtc SQL Server WinDNA giao dịch phân phối

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 232533 - Xem lại Lần cuối: 06/13/2012 04:31:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Transaction Services 2.0

 • kbqfe kbhotfixserver kbbug kbdtc kbfix kbmt KB232533 KbMtvi
Phản hồi