Bằng cách sử dụng NET STOP và NET bắt đầu lệnh để buộc các dịch vụ IIS để tái đọc sổ đăng ký

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:236166
Chúng tôi đề nghị tất cả người dùng nâng cấp để Microsoft Internet Information Services (IIS) Phiên bản 7.0 chạy trên Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 làm tăng đáng kể Web an ninh cơ sở hạ tầng. Để biết thêm chi tiết về các chủ đề liên quan đến an ninh IIS, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Để biết thêm chi tiết về IIS 7.0, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
TÓM TẮT
Khi bạn thực hiện thay đổi để đăng ký mà ảnh hưởng đến IIS và dịch vụ phụ thuộc của nó, bạn phải dừng lại và khởi động lại những dịch vụ để buộc họ để tái đọc sổ đăng ký.

Một cách thay thế để dừng lại và bắt đầu các dịch vụ bằng cách sử dụng các dịch vụ applet trong bảng điều khiển, bạn có thể sử dụng các lệnh NET STOP và NET bắt đầu.
THÔNG TIN THÊM

Dừng IISADMIN và các dịch vụ phụ thuộc

Để ngăn chặn tất cả các dịch vụ IIS liên quan, gõ NET STOP IISADMIN /Y một dấu nhắc lệnh. Điều này sẽ ngừng dịch vụ Admin IIS và tất cả các dịch vụ phụ thuộc. Dưới đây là một ví dụ về sản lượng bạn sẽ thấy sau khi phát hành các lệnh này (các dịch vụ phụ thuộc được liệt kê trên máy tính của bạn có thể khác nhau):
The following services are dependent on the IIS Admin Service service.Stopping the IIS Admin Service service will also stop these services.   FTP Publishing Service   Microsoft NNTP Service   Microsoft SMTP Service   World Wide Web Publishing Service					
Sau đó bạn sẽ thấy một thông báo hiển thị như mỗi dịch vụ thành công ngừng lại.

Bắt đầu dịch vụ IIS liên quan

Sử dụng lệnh NET bắt đầu để khởi động lại dịch vụ IIS liên quan bạn sử dụng. Ví dụ, để khởi động lại dịch vụ World Wide Web, gõ NET START W3SVC.

Việc xác định tên dịch vụ

Để xác định tên dịch vụ, bắt đầu Registry Editor (loại Regedit.exe hoặc Regedt32.exe) và đi đến khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
Theo dịch vụ, tên dịch vụ mà làm việc với các lệnh NET STOP và NET bắt đầu được liệt kê.

CHÚ Ý: Đối với mỗi dịch vụ, cũng là một giá trị DisplayName, là tên được liệt kê trong các applet dịch vụ trong Control Panel và trong các thông điệp được hiển thị sau khi NET STOP và NET bắt đầu lệnh đang chạy. Tuy nhiên, những tên hiển thị không thể được sử dụng như một tham số với các lệnh NET STOP và NET bắt đầu.

Phổ biến dịch vụ IIS liên quan

Tên dịch vụTên hiển thị
IisadminIIS Admin dịch vụ
MsftpsvcFTP Publishing Service
NntpsvcDịch vụ Microsoft NNTP
SmtpsvcDịch vụ SMTP của Microsoft
W3svcWorld Wide Web xuất bản dịch vụ

(c) Microsoft Corporation 2000, tất cả các quyền. Những đóng góp của Kevin Zollman, Microsoft Corporation.

ftpsvc ftpsrv wwwsvc wwwsrv w3srv nntpsrv smtpsrv msftpsrv iissrv iissvc howto làm thế nào để akz

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 236166 - Xem lại Lần cuối: 08/21/2011 09:20:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Information Services 5.0, Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Internet Information Services 7.0

  • kbhowto kbmt KB236166 KbMtvi
Phản hồi