Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông tin: WinINet xử lý không được hỗ trợ để sử dụng trong dịch vụ

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:238425
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TÓM TẮT
Microsoft Win32 Internet chức năng (xuất khẩu từ WinInet.dll) không được hỗ trợ khi chạy từ một dịch vụ hoặc một Internet Thông tin máy chủ (IIS) ứng dụng (cũng là một dịch vụ). Bài viết này thảo luận về bằng cách sử dụng WinInet.dll trong một dịch vụ hoặc trong máy chủ thông tin Internet các ứng dụng.
THÔNG TIN THÊM
Bởi vì IIS là một dịch vụ, bạn sẽ có cùng một tập hợp vấn đề chạy WinINet xử lý trong một phần mở rộng ISAPI hoặc trong một DLL COM--ActiveX DLL được sử dụng bởi Active Server Pages (ASP)--như trong chạy WinINet xử lý trong một dịch vụ. Chạy WinINet xử lý trong một ứng dụng IIS cũng có một bộ duy nhất của vấn đề.

Các vấn đề với chạy WinINet xử lý trong một dịch vụ là WinINet xử lý sử dụng thiết đặt từ cơ quan đăng ký cho SSL thông tin, thông tin ủy quyền và nhiều hơn nữa. Dịch vụ làm không tải HKEY_CURRENT_USER hive đăng ký, do đó, thông tin này không phải là có sẵn.

Cảnh báo: Microsoft không hỗ trợ bằng cách sử dụng WinINet xử lý các API trong bối cảnh một dịch vụ hệ thống.

Các API WinINet xử lý báo cáo hành vi vi phạm truy cập khi sử dụng từ các dịch vụ trên SSL với Internet Explorer 5.0 được cài đặt.

Để hiểu những hạn chế duy nhất để sử dụng WinINet xử lý trong một máy chủ môi trường, nó là cần thiết để hiểu lịch sử của WinInet. WinINet xử lý được phát triển để sử dụng bởi Internet Explorer. Trong thực tế, để sử dụng phiên bản mới nhất của WinInet, bạn phải nạp một cài đặt tối thiểu của Internet Explorer (xem các Tài liệu tham khảo phần trong bài này). WinINet xử lý cũng cho thấy nhiều các API để sử dụng bởi khác các ứng dụng khách hàng muốn truy nhập tài nguyên trên Internet (hoặc mạng nội bộ). Nó là quan trọng để nhận ra môi trường trong đó WinINet xử lý phát triển và thử nghiệm trong trật tự để hiểu việc sử dụng thích hợp cho DLL. WinINet xử lý được phát triển để sử dụng trong một môi trường máy khách. Mặc dù vẫn còn hành động như là một khách hàng khi nó đang chạy trong một DLL ISAPI, nó đang chạy một môi trường máy chủ trong trường hợp này.

Môi trường khách hàng: Một người chạy trình duyệt Internet Explorer
  • Số lượng tương đối thấp lượng yêu cầu
  • Yêu cầu thực hiện tương đối liên tiếp
  • Máy chủ ứng dụng đời là ngắn (chiều dài của trình duyệt Phiên làm việc
Môi trường máy chủ: máy chủ Web (như, www.microsoft.com)
  • Cao số lượng yêu cầu cho mỗi thứ hai
  • Nhiều chủ đề thực hiện yêu cầu đồng thời
  • Phải chạy cho tuần hoặc tháng
Giải pháp ưa thích là để sử dụng WinHttp, mà được thiết kế để chạy trong một môi trường dịch vụ, và vì nó là một phía máy chủ HTTP chồng, nó là không bị ràng buộc để giới hạn kết nối 2 áp đặt bởi RFC 2616 mà client-side HTTP ngăn xếp. Điều này đặt API là rất tương tự như trong việc sử dụng WinINet xử lý do đó, familar với WinINet xử lý sẽ tìm thấy nó khá dễ dàng để thích ứng với.

Một giải pháp là sử dụng ổ cắm trực tiếp SDK nền tảng bao gồm một mẫu đó chứng tỏ làm thế nào để sử dụng WinSock qua SSL. Bạn sẽ tìm thấy một mẫu ở cặp \Microsoft Platform SDK\Samples\Winbase\Security\Ssl của SDK.

Một vấn đề khác cần biết khi sử dụng WinINet xử lý trong một máy chủ môi trường là hai kết nối giới hạn áp đặt bởi Internet Explorer. Điều này chủ đề được bao phủ trong bài viết cơ sở kiến thức sau:
183110 WinINet xử lý giới hạn kết nối mỗi máy chủ
Trong khi có thể sử dụng WinINet xử lý trong một dịch vụ và trong một máy chủ môi trường, không nên cũng không phải nó được hỗ trợ bởi Microsoft. WinINet xử lý đã không được thử nghiệm trong cấu hình này và những vấn đề tồn tại.
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết, xem bài viết sau đây trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
185375 Thế nào: Tạo một cài đặt EXE duy nhất của Internet Explorer

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 238425 - Xem lại Lần cuối: 08/21/2011 10:54:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbproductlink kbhttp kbinfo kbmt KB238425 KbMtvi
Phản hồi