Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cập nhật Tích luỹ Office 2010 trong tháng 8 năm 2010

GIỚI THIỆU
Gói cập nhật tích luỹ trong tháng 8 năm 2010 có các hotfix mới nhất dành cho các ứng dụng gói lõi Microsoft Office 2010 và cho các máy chủ Microsoft Office 2010.

Chúng tôi khuyên bạn nên thử nghiệm các hotfix trước khi triển khai chúng trong môi trường sản xuất. Vì các gói cập nhật là tích luỹ, mỗi bản vá lỗi mới được phát hành đều có chứa tất cả các hotfix và bản vá bảo mật kèm theo gói cập nhật trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc việc áp dụng phiên bản khắc phục sự cố gần đây nhất có chứa hotfix bạn cần.
THÔNG TIN THÊM

Cách nhận gói cập nhật tích luỹ cho tháng 8 năm 2010

Nhóm gói cập nhật tích luỹ được hỗ trợ hiện có sẵn trên Microsoft. Tuy nhiên, mỗi gói chỉ để sửa các ứng dụng được liệt kê trong bài viết này. Chỉ áp dụng gói vào những hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này. Nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bất kỳ sự cố nào trong số này, chúng tôi khuyên bạn nên đợi gói cập nhật tiếp theo có các hotfix trong các gói cập nhật tích luỹ này.

Chú ý Nếu xảy ra sự cố nào khác hoặc yêu cầu phải có biện pháp khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng đối với các vấn đề và câu hỏi hỗ trợ bổ sung không phù hợp với gói cập nhật tích luỹ cụ thể. Để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Các gói được đưa vào bản cập nhật tích luỹ tháng 8 năm 2010

Liên kết đến bài viết Cơ sở Kiến thức Microsoft thảo luận mỗi hotfix sẽ được phát hành khi có bài viết này. Để nhận được hotfix cụ thể, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ và yêu cầu hotfix bằng cách tham khảo số bài viết Cơ sở Kiến thức.

Để biết thêm thông tin về các lỗi của gói Office 2010, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft (KB).

Cập nhật Máy khách của Office 2010

Tên gói hotfixSố bài viết trong Cơ sở Kiến thứcsản phẩm
Stslist-x-none.msp, Owc11-x-none.msp, Offowc-x-none.msp, Ace-x-none.msp
2281465 Mô tả về gói hotfix Access 2010 (Stslist-x-none.msp, Owc11-x-none.msp, Offowc-x-none.msp, Ace-x-none.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
Access 2010
Graph-x-none.msp, excelc-x-none.msp, excel-x-none.msp
2345345 Mô tả về gói hotfix Excel 2010 (Graph-x-none.msp, Excelc-x-none.msp, Excel-x-none.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
Excel 2010
Excelc-x-none.msp, Excel-x-none.msp
2345338 Mô tả về gói hotfix Excel 2010 (excelc-x-none.msp, excel-x-none.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
Excel 2010
Excel-x-none.msp
2345339 Mô tả về gói hotfix Excel 2010 (Excel-x-none.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
Excel 2010
Stsupldintl-fr-fr.msp
2266424 Mô tả về gói hotfix Office 2010 (stsupldintl-fr-fr.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
Office 2010
Outlookintl-da-dk.msp, Msointl-da-dk.msp
2266428 Mô tả về gói hotfix Outlook 2010 (Outlookintl-da-dk.msp, Msointl-da-dk.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
Outlook 2010
Outlookintl-de-de.msp
2345346 Mô tả về gói hotfix Outlook 2010 (Outlookintl-de-de.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
Outlook 2010
Outlook-x-none.msp
2281463 Mô tả về gói hotfix Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
Outlook 2010
Powerpoint-x-none.msp
2345341 Mô tả về gói hotfix PowerPoint 2010 (Powerpoint-x-none.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
PowerPoint 2010
Groove-x-none.msp, Csi-x-none.msp
2345343 Mô tả về gói hotfix SharePoint Workspace 2010 (Groove-x-none.msp, Csi-x-none.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
SharePoint Workspace 2010
Csi-x-none.msp
2299050 Mô tả về gói hotfix SharePoint Workspace 2010 (Csi-x-none.msp ): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
SharePoint Workspace 2010
Spdcoreintl-ja-jp.msp
2276347 Mô tả về gói hotfix SharePoint Designer 2010 (spdcoreintl-ja-jp.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
Sharepoint Designer 2010
Wordc-x-none.msp, Word-x-none.msp
2345340 Mô tả về gói hotfix Word 2010 (Wordc-x-none.msp, Word-x-none.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
Word 2010

Bản cập nhật Máy chủ Đơn lẻ Office 2010

Tên gói hotfix Số bài viết trong Cơ sở Kiến thức sản phẩm
Fsserver-x-none.msp
2308915 Mô tả về gói hotfix FAST Search Server 2010 dành cho SharePoint (fsserver-x-none.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
FAST Search Server 2010 dành cho SharePoint
Fsserver-x-none.msp
2281366 Mô tả về gói hotfix FAST Search Server 2010 dành cho SharePoint (fsserver-x-none.msp): Ngày 19 tháng 7 năm 2010
FAST Search Server 2010 dành cho SharePoint
Wdsrv-x-none.msp, Wacwfe-x-none.msp, Wacmui-en-us.msp
2281461 Mô tả về gói hotfix PowerPoint Web App (wdsrv-x-none.msp, wacwfe-x-none.msp, wacmui-en-us.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
PowerPoint Web App
Wosrv-x-none.msp, Wacwfe-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp, Ulscommoncore-en-us.msp
2276344 Mô tả về gói hotfix Project Server 2010 (wosrv-x-none.msp, wacwfe-x-none.msp, pjsrvwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp, ulscommoncore-en-us.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
Project Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2276341 Mô tả về gói hotfix Project Server 2010 (Wosrv-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
Project Server 2010
Pplwfe-x-none.msp
2266425 Mô tả về gói hotfix SharePoint Server 2010 (Pplwfe-x-none.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
SharePoint Server 2010
Dlc-x-none.msp
2266426 Mô tả về gói hotfix SharePoint Server 2010 (dlc-x-none.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
SharePoint Server 2010
Dlcmui-ja-jp.msp
2266427 Mô tả về gói hotfix SharePoint Server 2010 (dlcmui-ja-jp.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
SharePoint Server 2010
Osrchwfe-x-none.msp
2276336 Mô tả về gói hotfix SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
SharePoint Server 2010
Acsrvwfe-x-none.msp
2276338 Mô tả về gói hotfix SharePoint Server 2010 (acsrvwfe-x-none.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
SharePoint Server 2010
Spswfe-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrchwfe-x-none.msp
2276339 Mô tả về gói hotfix SharePoint Server 2010 (spswfe-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrchwfe-x-none.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
SharePoint Server 2010
Spswfe-x-none.msp, Osrchwfe-x-none.msp
2276342 Mô tả về gói hotfix SharePoint Server 2010 (spswfe-x-none.msp, osrchwfe-x-none.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
SharePoint Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2276346 Mô tả về gói hotfix SharePoint Server 2010 (wosrv-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
SharePoint Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2281364 Mô tả về gói hotfix SharePoint Server 2010 (wosrv-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp): Ngày 21 tháng 7 năm 2010
SharePoint Server 2010
Osrchmui-fr-fr.msp
2299049 Mô tả về gói hotfix SharePoint Server 2010 (osrchmui-fr-fr.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
SharePoint Server 2010
Spsmui-fr-fr
2352452 Mô tả về gói hotfix SharePoint Server 2010 (spsmui-fr-fr): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
SharePoint Server 2010
Sts-x-none.msp
2266423 Mô tả về gói hotfix SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
SharePoint Foundation 2010
Wssmui-XX-XX.msp
2276343 Mô tả về gói hotfix SharePoint Foundation 2010 (Wssmui-XX-XX.msp): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
SharePoint Foundation 2010

Bản cập nhật Máy chủ Office 2010 dành cho Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) và SharePoint Foundation Servers

Tên gói hotfixSố bài viết trong Cơ sở Kiến thức sản phẩm
WSS Server Package
2352346 Mô tả về Gói Hotfix Máy chủ Cập nhật Tích luỹ SharePoint Foundation 2010 (WSS server-package): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
SharePoint Foundation 2010
MOSS Server Package
2352342 Mô tả về Gói Hotfix Máy chủ Cập nhật Tích luỹ SharePoint Server 2010 (MOSS server-package): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
SharePoint Server 2010
Gói MOSS Server và Project Server
2352345 Mô tả Gói Hotfix Máy chủ Cập nhật Tích lũy SharePoint Server 2010 và Project Server 2010 (MOSS server-package): Ngày 31 tháng 8 năm 2010
SharePoint Server 2010 và Project Server 2010

Điều kiện tiên quyết

Điều kiện tiên quyết được nêu trong các bài viết KB dành cho từng gói riêng.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2396341 - Xem lại Lần cuối: 11/19/2010 14:11:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Internet Information Services Media Services 2.0, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010, Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint, Microsoft Project Server 2010, Microsoft Groove Server 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft Infopath 2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Publisher 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft Office Groove 2010 Office Groove, Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft SharePoint Designer 2010

  • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter KB2396341
Phản hồi
> &t=">