Được giới thiệu hotfixes cho System Center Bộ quản lí cấu hình 2008 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2397711
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật được đề nghị mà bạn có thể cài đặt chuyên biệt đến địa chỉ các vấn đề khi quản lý môi trường của bạn bằng cách sử dụng Microsoft System Center Bộ quản lí cấu hình 2008 R2.

Sử dụng các thông tin trong phần "Thông tin" để giúp bạn xác định liệu một hotfix cụ thể hoặc Cập Nhật áp dụng cho môi trường của bạn.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về bản Cập Nhật được khuyến cáo cho Microsoft System Center Bộ quản lí cấu hình 2008 R2, xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft thích hợp và các chủ đề của Microsoft Technet cho môi trường của bạn.

Máy chủ quản lý máy ảo (VMM) và Admin Console

Được giới thiệu bản cập nhật hệ thống VMM 2008 R2 có Service Pack 1 cài đặt:

2691812Mô tả Update Rollup 2 cho System Center Bộ quản lí cấu hình 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1
Bản Cập Nhật được khuyến cáo cho hệ thống VMM 2008 R2 không có Service Pack 1 cài đặt:

2492980 Mô tả của System Center Bộ quản lí cấu hình 2008 R2 hotfix rollup gói: 8 tháng 2 năm 2011

982523 Mô tả của System Center Bộ quản lí cấu hình 2008 R2 Admin Console hotfix rollup gói: 8 tháng sáu, 2010

Windows Server 2008: Hyper-V máy chủ, máy chủ thư viện và máy chủ VMM

Các bản cập nhật sau đây áp dụng cho hệ thống đang chạy Windows Server 2008 Service Pack 1:

954563 Tham nhũng bộ nhớ có thể xảy ra với các bản ghi dịch vụ phương tiện quản lý Windows (WMI) trên một máy tính đang chạy Windows Server 2008 hoặc Windows Vista Service Pack 1

955805 Một số ứng dụng trở nên rất chậm trên một máy tính dựa trên Windows Server 2008 hoặc Windows Vista SP1 dựa khi một giấy chứng nhận với SIA phần mở rộng được cài đặt chuyên biệt

956774 Một khách hàng nền Intelligent Transfer Service (BITS) không thể xử lý tệp đã đường dẫn chứa âm lượng GUID trong Windows Server 2008 hoặc Windows Vista

958124 Một quá trình wmiprvse.exe có thể rò bộ nhớ khi một truy vấn thông báo WMI được sử dụng rất nhiều trên một máy tính dựa trên Windows Server 2008 hoặc dựa trên Windows Vista
Các bản cập nhật sau đây áp dụng cho hệ thống đang chạy Windows Server 2008 Service Pack 1 hoặc Windows Server 2008 Service Pack 2:

968936 Một hotfix rollup gói cho Windows Server 2008 chuyển đổi dự phòng Clustering WMI nhà cung cấp

970520 Quá trình Wmiprvse.exe tạo ra một rò bộ nhớ trên máy tính đang chạy Windows Server 2008 nếu bạn từ xa giám sát quá trình này bằng cách sử dụng giao diện WMI trên một máy tính đang chạy Windows Server 2003 hoặc Windows XP

971244 Windows Remote Management (WinRM) không chấp nhận yêu cầu ủy quyền HTTP là lớn hơn so với 16 KB trên một máy tính đang chạy Windows Server 2008 hoặc Windows Vista

971403 "Win32_share" WMI lớp không thể chia sẻ tệp kê khai hoặc tạo ra chia sẻ tập tin vào một nút chọn một trong một cụm chuyển đổi dự phòng Windows Server 2008
Để xem danh sách khuyến cáo Hyper-V bản cập nhật cho Windows Server 2008 và cho Microsoft Hyper-V Server 2008, truy cập vào web site sau đây của Microsoft TechNet: Hyper-V danh sách Cập Nhật cho Windows Server 2008

Windows Server 2008: Hyper-V cụm chuyển đổi dự phòng nút chọn một

957311 Được giới thiệu hotfixes cho các chuỗi máy chủ dựa trên Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2: Hyper-V máy chủ, máy chủ thư viện và máy chủ VMM

Các bản cập nhật sau đây áp dụng cho hệ thống Windows Server 2008 R2 không có Service Pack 1 cài đặt:

981314 "Win32_Service" WMI lớp rò bộ nhớ trong Windows Server 2008 R2 và Windows 7

982293Trình Svchost.exe có bản ghi dịch vụ WMI gặp tai nạn trong Windows Server 2008 R2 hoặc Windows 7
Các bản cập nhật sau đây áp dụng cho hệ thống Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:

2512889 Windows Remote Management bản ghi dịch vụ rò bộ nhớ khi nó xử lý chứng chỉ yêu cầu xác thực trong Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

2608408 Các bản ghi dịch vụ máy chủ nhỏ gọn bit ngẫu nhiên dừng đáp ứng dưới căng thẳng cao trong Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2008 SP2

2613988 Thay đổi đối với hiệu suất quầy không được cập nhật ít nhất 15 phút khi bạn sử dụng WMI để truy vấn hiệu suất truy cập giá trị trong Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2
Để xem danh sách khuyến cáo Hyper-V bản cập nhật cho Windows Server 2008 R2 và cho Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, hãy truy cập web site Microsoft TechNet sau đây: Hyper-V danh sách Cập Nhật cho Windows Server 2008 R2

Windows Server 2008 R2: Hyper-V cụm chuyển đổi dự phòng nút chọn một

980054 Đề nghị hotfix và Cập Nhật cho các chuỗi máy chủ dựa trên Windows Server 2008 R2

2545685 Được giới thiệu hotfix và Cập Nhật cho Windows Server 2008 R2 SP1 các cụm chuyển đổi dự phòng

Windows Server 2003: Virtual Server cài đặt chuyên biệt

936059 Một bản Cập Nhật có sẵn cho các tính năng Windows Remote Management Windows Server 2003 và Windows XP

Windows 2000: Trước khi một P2V được thực hiện

834010 Một bế tắc xảy ra khi một chương trình mà sử dụng WMI kêu gọi LoadLibrary() hoặc chức năng FreeLibrary() trong Windows 2000

843527 Các lớp học Win32_SCSIController WMI không thể lấy được thông tin bộ điều khiển SCSI sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật bảo mật MS04-011

892294 Một sự kiện WMI thông báo truy vấn không phát hiện một sự thay đổi quyền truy cập người dùng vào Windows 2000 hoặc Windows Server 2003

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2397711 - Xem lại Lần cuối: 06/19/2012 22:34:00 - Bản sửa đổi: 1.2

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Workgroup Edition

  • kbmt KB2397711 KbMtvi
Phản hồi