Làm thế nào để sử dụng macro để sắp xếp dữ liệu trong nhiều cột như một cột trong Excel

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:247311
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Microsoft Excel không có một phương pháp được xây dựng trong để sắp xếp một cột báo (snaking) của dữ liệu. Bài viết này chứa một vĩ mô mẫu để sắp xếp các dữ liệu đó là trong một định dạng cột báo.
THÔNG TIN THÊM
Microsoft cung cấp lập trình ví dụ để minh hoạ chỉ, không có bảo hành hoặc thể hiện hay ngụ ý. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý khả năng bán hàng hoặc cho một mục đích cụ thể. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen thuộc với ngôn ngữ lập trình mà đang được chứng minh và với những công cụ được sử dụng để tạo ra và gỡ lỗi thủ tục. Microsoft hỗ trợ các kỹ sư có thể giúp giải thích các chức năng của một thủ tục cụ thể, nhưng họ sẽ không sửa đổi các ví dụ để cung cấp thêm chức năng hoặc xây dựng quy trình để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Được xây dựng trong phân loại

Trong Microsoft Excel, bạn thường sử dụng các tính năng sắp xếp để sắp xếp một danh sách. Một danh sách trong Excel là một loạt các bảng tính hàng có chứa dữ liệu có liên quan, như là một cơ sở dữ liệu hóa đơn hoặc một bộ khách hàng tên và số điện thoại. Bạn có thể sử dụng danh sách như là một cơ sở dữ liệu, trong đó mỗi hàng là một hồ sơ và các cột các lĩnh vực. Hàng đầu tiên của danh sách thường có nhãn cho các cột, cho Ví dụ:
  A1: Q1  B1: Q2  C1: Q3  A2: 10  B2: 2  C2: 4  A3: 14  B3: 18  C3: 9  A4: 7  B4: 17  C4: 12  A5: 1  B5: 13  C5: 5  A6: 11  B6: 8  C6: 16  A7: 3  B7: 6  C7: 15				
Nếu bạn sắp xếp danh sách này trong tăng dần thứ tự, bởi trường Q1 (cột A), kết quả sẽ là như sau:
  A1: Q1  B1: Q2  C1: Q3  A2: 1  B2: 13  C2: 5  A3: 3  B3: 6  C3: 15  A4: 7  B4: 17  C4: 12  A5: 10  B5: 2  C5: 4  A6: 11  B6: 8  C6: 16  A7: 14  B7: 18  C7: 9				

Phân loại một cột báo-phong cách

Tờ báo cột và snaking cột là điều khoản khác nhau cho các cùng loại của các định dạng dữ liệu. Tại tờ báo cột, các dữ liệu điền vào một cột và tiếp tục ở đầu cột tiếp theo. Trong trường hợp này, dữ liệu của bạn rất có thể hiện không có nhãn cho mỗi cột, ví dụ:
  A1: 10  B1: 2  C1: 4  A2: 14  B2: 18  C2: 9  A3: 7  B3: 17  C3: 12  A4: 1  B4: 13  C4: 5  A5: 11  B5: 8  C5: 16  A6: 3  B6: 6  C6: 15				
Bạn có thể sử dụng mẫu macro trong bài viết này để sắp xếp tờ báo cột trong thứ tự tăng dần. Nếu bạn sử dụng macro mẫu trên các dữ liệu ở trên, các kết quả là như sau:
  A1: 1  B1: 7  C1: 13  A2: 2  B2: 8  C2: 14  A3: 3  B3: 9  C3: 15  A4: 4  B4: 10  C4: 16  A5: 5  B5: 11  C5: 17  A6: 6  B6: 12  C6: 18				
Để xem vĩ mô phân loại công việc như mô tả, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở một bảng tính mới.
 2. Nhập dữ liệu mẫu sau vào bảng tính:
    A1: 10  B1: 2  C1: 4  A2: 14  B2: 18  C2: 9  A3: 7  B3: 17  C3: 12  A4: 1  B4: 13  C4: 5  A5: 11  B5: 8  C5: 16  A6: 3  B6: 6  C6: 15					
 3. Trên các Công cụ trình đơn, điểm đến Vĩ mô, và sau đó nhấp vào Visual Basic Editor.
 4. Trên các Chèn trình đơn, nhấp vào Mô-đun.
 5. Gõ mã sau trong module:

  Chú ý Ví dụ sau đây chứng tỏ làm thế nào để sắp xếp trong tăng dần đặt hàng. Bạn có thể thay đổi điều này bằng cách sửa đổi giá trị của các "Order1: =" cho tham sốxlDescending.
    Sub SortAllRangeData()  ' Place column header for temporary sort area.  Range("IV1").Value = "Numbers"   ' Move numbers to temporary sort location.  For Each cell In Selection   Range("iv65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = cell.Value  Next cell   ' Sort numbers in ascending order.  Range("IV1", Range("IV1").End(xlDown)).Sort Key1:=Range("IV2"), _  Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _    OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom      ' Move sorted data back to original sheet location.  Selection(1, 1).Activate ' Make sure the ActiveCell is the              ' top left of Selection first.  CCnt = Selection.Columns.Count  RCnt = Selection.Rows.Count  CellCnt = Selection.Cells.Count  Tcell = 2  For c = 1 To CCnt   For r = 1 To RCnt    Range(ActiveCell.Address).Offset(r - 1, c - 1).Value = _    Range("iv" & Tcell).Value    Tcell = Tcell + 1   Next r  Next c   ' Clean up temporary sort location.  Range("IV1", Range("IV1").End(xlDown)).ClearEnd Sub					
 6. Trên các Excel Nhấp vào trình đơn trong Microsoft Excel X cho Mac và trong phiên bản sau của Excel cho Mac, hoặc trên menu tệp trong tất cả các phiên bản khác của Excel, Đóng và trả lại cho Microsoft Excel.
 7. Chọn A1:C6.
 8. Trên các Công cụ trình đơn, điểm đến Vĩ mô, và sau đó nhấp vào Macro. Chọn các SortAllRangeData vĩ mô, và sau đó bấm Chạy.
Tất cả các dữ liệu trong phạm vi được chọn bây giờ được sắp xếp, và xuất hiện như sau:
  A1: 1  B1: 7  C1: 13  A2: 2  B2: 8  C2: 14  A3: 3  B3: 9  C3: 15  A4: 4  B4: 10  C4: 16  A5: 5  B5: 11  C5: 17  A6: 6  B6: 12  C6: 18				
THAM KHẢO

Excel x cho Mac và phiên bản mới nhất

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sắp xếp, nhấp vào Trợ giúp Excel trên các Trợ giúp trình đơn, loại phân loại, bấm Tìm kiếm, và sau đó bấm vào một chủ đề để xem nó.

Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng phương pháp sắp xếp từ Visual Basic Editor, nhấp vào Visual Basic trợ giúp trên các Trợ giúp trình đơn, loại phương pháp sắp xếp, bấm Tìm kiếm, và sau đó bấm vào để xem phương pháp sắp xếp.

Excel 2001 cho Mac

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sắp xếp, bấm các Trợ lý văn phòng, loại sắp xếp danh sách, bấm Tìm kiếm, và sau đó bấm vào một chủ đề để xem nó.

Chú ý Nếu các trợ lý là ẩn, bấm các Trợ lý văn phòng nút trên các Tiêu chuẩn thanh công cụ.

Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng phương pháp sắp xếp từ Visual Basic Editor, bấm các Trợ lý văn phòng, loại phương pháp sắp xếp, bấm Tìm kiếm, và sau đó bấm vào để xem phương pháp sắp xếp.
XL2000 MacXLX Mac XLX XL2001 XL98 phân loại báo rắn lọc XL2004

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 247311 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 17:42:47 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel X for Mac, Microsoft Excel 2001 for Mac, Microsoft Excel 98 for Macintosh

 • kbnosurvey kbarchive dftsdahomeportal kbautomation kbprogramming kbhowto kbmt KB247311 KbMtvi
Phản hồi