Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Danh sách các thuộc từ trong máy bay phản lực 4,0

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:248738
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Đối với một phiên bản Microsoft Access 2002 của bài viết này, xem 321266.
Đối với một Microsoft truy cập 97 hoặc trước đó phiên bản này viết, xem 109312.
TÓM TẮT
Cơ sở dữ liệu Microsoft Jet chạy trong một số khác nhau chế độ tùy thuộc vào việc nó được gọi là từ Microsoft truy cập, truy cập dữ liệu Các đối tượng, Microsoft OLE DB nhà cung cấp cho Microsoft phản lực hoặc Microsoft Truy cập trình điều khiển ODBC. Nó có thể chạy trong chế độ ANSI hoặc không-ANSI (truyền thống) chế độ.

Mỗi của các chế độ này kết quả trong một thiết lập hơi khác nhau của từ dành riêng. Truy vấn bằng văn bản trong một chế độ có thể sử dụng một từ thuộc như một định danh và thất bại trong một phương thức vì điều này.

Bài viết này cung cấp một danh sách các từ được dành riêng để tránh khi lựa chọn định danh tên.
THÔNG TIN THÊM

Dành riêng từ

Một
ABSOLUTE      ACTION       ADD         ADMINDBALL         ALLOCATE      ALPHANUMERIC    ALTERAND         ANY         ARE         ASASC         ASSERTION      AT         AUTHORIZATIONAUTOINCREMENT    AVG				
B
BAND        BEGIN        BETWEEN       BINARYBIT         BIT_LENGTH     BNOT        BORBOTH        BXOR        BY         BYTE				
C
CASCADE       CASCADED      CASE        CASTCATALOG       CHAR        CHARACTER      CHAR_LENGTHCHARACTER_LENGTH  CHECK        CLOSE        COALESCECOLLATE       COLLATION      COLUMN       COMMITCOMP        COMPRESSION     CONNECT       CONNECTIONCONSTRAINT     CONSTRAINTS     CONTAINER      CONTINUECONVERT       CORRESPONDING    COUNT        COUNTERCREATE       CREATEDB      CROSS        CURRENCYCURRENT       CURRENT_DATE    CURRENT_TIME    CURRENT_TIMESTAMPCURRENT_USER    CURSOR				
D
DATABASE      DATE        DATETIME      DAYDEALLOCATE     DEC         DECIMAL       DECLAREDEFAULT       DEFERRABLE     DEFERRED      DELETEDESC        DESCRIBE      DESCRIPTOR     DIAGNOSTICSDISALLOW      DISCONNECT     DISTINCT      DOMAINDOUBLE       DROP				
E
ELSE        END         END-EXEC      ESCAPEEXCEPT       EXCEPTION      EXCLUSIVECONNECT  EXECEXECUTE       EXISTS       EXTERNAL      EXTRACT				
F
FALSE        FETCH        FIRST        FLOATFLOAT4       FLOAT8       FOR         FOREIGNFOUND        FROM        FULL				
G
GENERAL       GET         GLOBAL       GOGOTO        GRANT        GROUP        GUID				
H
HAVING       HOUR				
TÔI
IDENTITY      IEEEDOUBLE     IEEESINGLE     IGNOREIMAGE        IMMEDIATE      IN         INDEXINDICATOR      INHERITABLE     INITIALLY      INNERINPUT        INSENSITIVE     INSERT       INTINTEGER       INTEGER1      INTEGER2      INTEGER4INTERSECT      INTERVAL      INTO        ISISOLATION				
J
JOIN				
K
KEY				
L
LANGUAGE      LAST        LEADING       LEFTLEVEL        LIKE        LOCAL        LOGICALLOGICAL1      LONG        LONGBINARY     LONGCHARLONGTEXT      LOWER				
M
MATCH        MAX         MEMO        MINMINUTE       MODULE       MONEY        MONTH				
N
NAMES        NATIONAL      NATURAL       NCHARNEXT        NO         NOT         NOTENULL        NULLIF       NUMBER       NUMERIC				
O
OBJECT       OCTET_LENGTH    OF         OLEOBJECTON         ONLY        OPEN        OPTIONOR         ORDER        OUTER        OUTPUTOVERLAPS      OWNERACCESS				
P
PAD         PARAMETERS     PARTIAL       PASSWORDPERCENT       PIVOT        POSITION      PRECISIONPREPARE       PRESERVE      PRIMARY       PRIORPRIVILEGES     PROC        PROCEDURE      PUBLIC				
Q
				
R
READ        REAL        REFERENCES     RELATIVERESTRICT      REVOKE       RIGHT        ROLLBACKROWS				
S
SCHEMA       SCROLL       SECOND       SECTIONSELECT       SELECTSCHEMA    SELECTSECURITY   SESSIONSESSION_USER    SET         SHORT        SINGLESIZE        SMALLINT      SOME        SPACESQL         SQLCODE       SQLERROR      SQLSTATESTRING       SUBSTRING      SUM         SYSTEM_USER				
T
TABLE        TABLEID       TEMPORARY      TEXTTHEN        TIME        TIMESTAMP      TIMEZONE_HOURTIMEZONE_MINUTE   TO         TOP         TRAILINGTRANSACTION     TRANSFORM      TRANSLATE      TRANSLATIONTRIM        TRUE				
U
UNION        UNIQUE       UNIQUEIDENTIFIER  UNKNOWNUPDATE       UPDATEIDENTITY   UPDATEOWNER     UPDATESECURITYUPPER        USAGE        USER        USING				
V
VALUE        VALUES       VARBINARY      VARCHARVARYING       VIEW				
W
WHEN        WHENEVER      WHERE        WITHWORK        WRITE				
X
				
Y
YEAR        YESNO				
Z
ZONE				
Bắt đầu với Microsoft dữ liệu truy cập các thành phần (MDAC) Phiên bản 2.6, MDAC không còn chứa các thành phần máy bay phản lực sau đây:
 • Microsoft Jet
 • Máy bay phản lực Microsoft OLE DB nhà cung cấp
 • ODBC máy tính để bàn cơ sở dữ liệu trình điều khiển
Để biết thêm chi tiết, bấm vào bài viết sau đây số để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
239114Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho cơ sở dữ liệu Microsoft Jet 4,0
Các MDAC 2.5 Stack và bảo vệ tệp của Windows giấy trắng chứa một danh sách đầy đủ của các thành phần đó shipped với MDAC 2.5, cùng với một cuộc thảo luận của tệp của Windows Bảo vệ. Đề cập đến giấy trắng này cho biết thêm thông tin về máy bay phản lực thư liên kết năng động viện (dll) được bao gồm trong MDAC 2.5, đó là không có lâu hơn một phần của MDAC 2.6.

Để biết thêm thông tin về MDAC 2,5 và Bảo vệ tệp của Windows, xem Web site sau của Microsoft:
kbdsupport kbgrpvbdb

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 248738 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 17:56:40 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbprogramming kbmt KB248738 KbMtvi
Phản hồi