Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả của Svchost.exe trong Windows 2000

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:250320
Đối với phiên bản Microsoft Windows XP của bài viết này, hãy xem 314056.
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp kết thúc hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Svchost.exe là tên máy chủ lưu trữ chung chung quá trình cho các dịch vụ đang chạy từ thư viện liên kết động (dll). Svchost.exe tập tin nằm trong thư mục %SystemRoot%\System32. Lúc khởi động, Svchost.exe kiểm tra phần dịch vụ đăng ký để xây dựng một danh sách các dịch vụ mà nó cần để tải. Có thể có nhiều trường hợp của Svchost.exe chạy cùng một lúc. Mỗi buổi Svchost.exe có thể chứa một nhóm các dịch vụ, do đó, các dịch vụ riêng biệt có thể được chạy tùy thuộc vào cách và nơi Svchost.exe bắt đầu. Điều này cho phép tốt hơn kiểm soát và gỡ lỗi.

Svchost.exe nhóm được xác định trong khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost
Mỗi giá trị dưới phím này đại diện cho một nhóm Svchost riêng biệt và sẽ được hiển thị như một trường hợp riêng biệt khi bạn đang xem các quá trình hoạt động. Mỗi giá trị là một giá trị REG_MULTI_SZ và bao gồm các dịch vụ mà chạy theo nhóm Svchost đó. Mỗi nhóm Svchost có thể chứa một hoặc nhiều service_names chiết xuất từ khóa registry sau đây, mà các thông số khóa chứa một giá trị ServiceDLL:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Dịch vụ
THÔNG TIN THÊM
Để xem danh sách các dịch vụ đang chạy tại Svchost:
  1. Từ thư mục Support\Tools của đĩa CD cài đặt của Windows 2000, giải nén tiện ích Tlist.exe từ các tập tin Support.cab.
  2. Trên các Bắt đầu trình đơn, nhấp vào Chạy, và sau đó gõ CMD.
  3. Thay đổi thư mục vào vị trí mà từ đó bạn trích xuất các tiện ích Tlist.exe.
  4. Loại tlist -s.
Tlist.exe hiển thị một danh sách các quy trình hoạt động. Các -s chuyển đổi cho thấy danh sách các dịch vụ đang hoạt động trong mỗi quá trình. Để biết thêm chi tiết về quá trình, gõ tlist pid.

Sản lượng Tlist mẫu sau đây cho thấy hai thể hiện của Svchost.exe chạy:
Tiến trình hệ thống 0
8 Hệ thống
132 smss.exe
160 csrss.exe tiêu đề:
180 winlogon.exe tiêu đề: nhân NetDDE
208 services.exe Svcs: AppMgmt, trình duyệt, Dhcp, dmserver, Dnscache, Eventlog, lanmanserver, LanmanWorkstation, LmHosts, Messenger, PlugPlay, ProtectedStorage, seclogon, TrkWks, W32Time, Wmi
220 lsass.exe Svcs: Netlogon, PolicyAgent, SamSs
404 svchost.exe Svcs: RpcSs
452 spoolsv.exe Svcs: bộ đệm in
544 cisvc.exe Svcs: cisvc
556 svchost.exe Svcs: EventSystem, Netman, NtmsSvc, RasMan, SENS, TapiSrv
580 regsvc.exe Svcs: RemoteRegistry
596 mstask.exe Svcs: lịch
660 snmp.exe Svcs: SNMP
728 winmgmt.exe Svcs: WinMgmt
852 cidaemon.exe tiêu đề: OleMainThreadWndName
812 explorer.exe tiêu đề: Giám đốc chương trình
1032 OSA.EXE Tiêu đề: Reminder
1300 cmd.exe tiêu đề: D:\WINNT5\System32\cmd.exe - tlist -s
1080 MAPISP32.EXE Tiêu đề: WMS nhàn rỗi
1264 rundll32.exe tiêu đề:
1000 mmc.exe tiêu đề: Device Manager
1144 tlist.exe
Thiết đặt đăng ký cho các nhóm hai ví dụ này là như sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman bộ SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
RPCSS: Reg_Multi_SZ: RpcSs
kbfaqw2kperf

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 250320 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 18:08:34 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB250320 KbMtvi
Phản hồi