Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

MẪU: ARRAYCONVERT.EXE Phiên bản chuyển đổi chức năng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:250344
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
ArrayConvert.exe là một mẫu được sử dụng để chuyển đổi Các phiên bản của một loại để biến thể loại khác. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng Visual Basic Script (VBScript), các chức năng này chuyển đổi giúp bạn trong chuyển đổi một biến thể chứa một Octet chuỗi để một biến thể chứa một Hex chuỗi.
THÔNG TIN THÊM
Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Trung tâm:
Các tập tin ArrayConvert.exe chứa các tập tin sau đây:

Ads.vbp747 byte
Ads.vbw35 byte
ArrayConvert.cls3017 byte
ArrayConvertTest.bas1205 byte
ArrayConvertTest.vbg67 byte
ArrayConvertTest.vbp884 byte
ArrayConvertTest.vbw31 byte
Ads.dll24,576 byte
ADs.exp996 byte
ADs.lib2536 byte
AdsConvert.vbg73 byte


Ngày Phát hành: Tháng tư-13-2000

Để thêm thông tin về làm thế nào để tải về Hỗ trợ của Microsoft tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong Microsoft Knowledge Base:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft sử dụng nhiều nhất phần mềm phát hiện vi rút hiện tại đã có sẵn trên ngày mà các tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin. Các chức năng năm được trong mẫu này là:
 1. CStrArray -Sử dụng chức năng này để chuyển đổi một mảng biến thể của chuỗi để một Biến thể Array of Variants có dây. Điều này cho phép VBScript ñeå truy nhaäp thuộc tính Multi-valued chuỗi trở lại trong ADO recordsets.

  CvOctetStr2vHexStr -Sử dụng chức năng này để chuyển đổi một mảng biến thể của byte cho một Phiên bản có chứa một chuỗi mã hóa ASCII Hex. Điều này cho phép VBScript để dịch một biến thể ADSTYPE_OCTETSTRING vào một chuỗi ký tự ASCII 0-9 A-F.

  CvHexStr2vOctetStr -Sử dụng chức năng này để chuyển đổi một biến thể chứa một Mã hóa ASCII Hex chuỗi để một mảng biến thể byte. Điều này cho phép VBScript để tạo các phiên bản cho ADSTYPE_OCTETSTRING từ chuỗi ký tự ASCII 0-9 A-F.

  CvOctetStr2vStr -Sử dụng chức năng này để chuyển đổi một mảng biến thể của byte cho một Phiên bản có chứa một chuỗi ASCII. Điều này cho phép VBScript để dịch một Variant ADSTYPE_OCTETSTRING thành một chuỗi ký tự ASCII.

  CvStr2vOctetStr -Sử dụng chức năng này để chuyển đổi một biến thể chứa một chuỗi để một Biến thể Array byte. Điều này cho phép VBScript để tạo ra phiên bản dành cho ADSTYPE_OCTETSTRING từ chuỗi ký tự ASCII.
 2. CvOctetStr2vHexStr -Sử dụng chức năng này để chuyển đổi một mảng biến thể của byte cho một Phiên bản có chứa một chuỗi mã hóa ASCII Hex. Điều này cho phép VBScript để dịch một biến thể ADSTYPE_OCTETSTRING vào một chuỗi ký tự ASCII 0-9 A-F.

  CvHexStr2vOctetStr -Sử dụng chức năng này để chuyển đổi một biến thể chứa một Mã hóa ASCII Hex chuỗi để một mảng biến thể byte. Điều này cho phép VBScript để tạo các phiên bản cho ADSTYPE_OCTETSTRING từ chuỗi ký tự ASCII 0-9 A-F.

  CvOctetStr2vStr -Sử dụng chức năng này để chuyển đổi một mảng biến thể của byte cho một Phiên bản có chứa một chuỗi ASCII. Điều này cho phép VBScript để dịch một Variant ADSTYPE_OCTETSTRING thành một chuỗi ký tự ASCII.

  CvStr2vOctetStr -Sử dụng chức năng này để chuyển đổi một biến thể chứa một chuỗi để một Biến thể Array byte. Điều này cho phép VBScript để tạo ra phiên bản dành cho ADSTYPE_OCTETSTRING từ chuỗi ký tự ASCII.
 3. CvHexStr2vOctetStr -Sử dụng chức năng này để chuyển đổi một biến thể chứa một Mã hóa ASCII Hex chuỗi để một mảng biến thể byte. Điều này cho phép VBScript để tạo các phiên bản cho ADSTYPE_OCTETSTRING từ chuỗi ký tự ASCII 0-9 A-F.

  CvOctetStr2vStr -Sử dụng chức năng này để chuyển đổi một mảng biến thể của byte cho một Phiên bản có chứa một chuỗi ASCII. Điều này cho phép VBScript để dịch một Variant ADSTYPE_OCTETSTRING thành một chuỗi ký tự ASCII.

  CvStr2vOctetStr -Sử dụng chức năng này để chuyển đổi một biến thể chứa một chuỗi để một Biến thể Array byte. Điều này cho phép VBScript để tạo ra phiên bản dành cho ADSTYPE_OCTETSTRING từ chuỗi ký tự ASCII.
 4. CvOctetStr2vStr -Sử dụng chức năng này để chuyển đổi một mảng biến thể của byte cho một Phiên bản có chứa một chuỗi ASCII. Điều này cho phép VBScript để dịch một Variant ADSTYPE_OCTETSTRING thành một chuỗi ký tự ASCII.

  CvStr2vOctetStr -Sử dụng chức năng này để chuyển đổi một biến thể chứa một chuỗi để một Biến thể Array byte. Điều này cho phép VBScript để tạo ra phiên bản dành cho ADSTYPE_OCTETSTRING từ chuỗi ký tự ASCII.
 5. CvStr2vOctetStr -Sử dụng chức năng này để chuyển đổi một biến thể chứa một chuỗi để một Biến thể Array byte. Điều này cho phép VBScript để tạo ra phiên bản dành cho ADSTYPE_OCTETSTRING từ chuỗi ký tự ASCII.
Sử dụng mẫu, bấm đúp chuột vào các self-extracting ArrayConvert.exe tập tin thực thi. Bằng cách sử dụng Visual Basic, mở các ArrayConvertTest.vbg tập tin. Một khi dự án đang mở, bạn có thể chạy các bài kiểm tra chương trình chứng tỏ làm thế nào để sử dụng chức năng chuyển đổi.

Để sử dụng các chức năng từ VBScript, bạn có thể đăng ký các tệp Ads.Dll bằng cách làm Regsvr32 Ads.dll và sau đó kêu gọi các chức năng từ VBScript.

Các sau đây là một ví dụ của việc sử dụng các CStrArray chức năng trong một VBScript để chuyển đổi và hiển thị các thành viên của Danh sách phân phối trong một tổ chức Exchange:
 Set cnvt = CreateObject("ADs.ArrayConvert")Set conn = CreateObject("ADODB.connection")conn.provider = "ADSDSOObject"conn.open ""Set rs = conn.execute( _  "<LDAP://Server/o=organization/ou=site/cn=recipients>;(objectClass=groupOfNames);ADsPath,member;onelevel")    While Not rs.EOF  v1 = cnvt.CStrArray(rs.fields("member").Value)  For Each v2 In v1	msgbox v2  Next  rs.movenextWend				
ArrayConvert Array Convert

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 250344 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 18:09:08 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbfile kbhowto kbprogramming kbsample kbmt KB250344 KbMtvi
Phản hồi