Làm thế nào để tự động từ Visual FoxPro và thêm một bảng vào tài liệu

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 250501
Tóm tắt
Bài viết này mô tả làm thế nào để tự động hoá Microsoft Word 97, Microsoft Word 2000 Microsoft Word 2002, hoặc Microsoft Office Word 2003 từ Microsoft Visual FoxPro 6.0 và sau đó Phiên bản Visual FoxPro để làm như sau:
 • Tạo tài liệu mới.
 • Thêm văn bản và bảng vào tài liệu.
 • định dạng văn bản.
 • Định dạng bảng.
 • Đưa bảng dữ liệu.
Thông tin thêm

Các bước sau để tạo một dự án mẫu

 1. Bắt đầu Visual FoxPro.
 2. Trên máy Tệp Menu, bấm Mới. Từ các loại tệp tùy chọn danh sách, chọn Biểu mẫu, sau đó bấm vào Mẫu mới nút chọn một.
 3. Từ các Điều khiển mẫu Công cụ, thêm một Lệnh nút chọn một vào mẫu mới.
 4. Bấm đúp vào mới Lệnh nút chọn một để truy cập vào trang mã lệnh nút chọn một bấm sự kiện.
 5. Thêm mã sau vào thủ tục bấm vào Lệnh nút:
  #DEFINE wdToggle 9999998#DEFINE wdTableRight -999996#DEFINE wdAlignParagraphLeft 0#DEFINE wdAlignParagraphCenter 1#DEFINE wdAlignParagraphJustify 3#DEFINE wdHorizontalPositionMargin 0#DEFINE wdCollapseEnd 0#DEFINE wdCollapseStart 1#DEFINE wdParagraph 4oWord = CREATEOBJECT("Word.Application")oWord.Visible = .F. && Toggle this to True to see if there's           && any differenceoDoc = oWord.Documents.Add()oRange = oDoc.Range()oRange.Collapse(wdCollapseStart)WITH oRange	.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter	.Font.Size = 14	.Font.Name = "Arial Black"	.InsertAfter("Heading for Sales Report")	.MoveEnd(wdParagraph,1)	.Bold = .T.	.Collapse(wdCollapseEnd)	.InsertParagraphAfter()	.MoveEnd(wdParagraph,1)	.Bold = .F.	.Collapse(wdCollapseEnd)	.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphLeft	.Font.Size = 12	.Font.Name = "Times New Roman"	.InsertParagraphAfter()	.InsertParagraphAfter()	.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphLeft	.InsertAfter(REPLICATE("Paragraph #1 is left aligned. "+;		"Paragraph 2 is justified. ",4))	.Collapse(wdCollapseEnd)	.InsertParagraphAfter()	.InsertParagraphAfter()	.Collapse(wdCollapseEnd)	.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphJustify	.InsertAfter(REPLICATE("This is a long paragraph that "+;		"needs to wrap around a table that will fit in the "+;		"paragraph, aligned at the right margin. ", 3))	.Collapse(wdCollapseEnd)ENDwith*!* Need a table of 4 rows, 3 columns, plus cells for labels and headings.oWord.ActiveDocument.Tables.Add(oRange, 5, 4, 1, 0) && Word 2000 syntax*!* Arguments are Range, #rows, #cols, [DefaultTableBehavior,] [AutoFitBehavior])*!* Word 97 syntax is oWord.ActiveDocument.Tables.Add(oRange, 5, 4)oTable = oWord.ActiveDocument.Tables(1) && Assign a table objectWITH oTable	.Columns.SetWidth(72,0)        && 72 points/inch	.Rows.WrapAroundText = .T.	.Rows.RelativeHorizontalPosition = 0 && wdHorizontalPositionMargin	.Rows.HorizontalPosition = -999996  && wdTableRight	.Autoformat(2,.T.,.T.,.T.,.T.,.T.,.T.,.T.,.T.,.T.)*!* (Format,ApplyBorders,ApplyShading,ApplyFont,ApplyColor,ApplyHeadingRows,*!*     ApplyLastRow,ApplyFirstColumn,ApplyLastColumn,AutoFit)	.Cell(2,1).Range.InsertAfter("Qtr 1")	.Cell(3,1).Range.InsertAfter("Qtr 2")	.Cell(4,1).Range.InsertAfter("Qtr 3")	.Cell(1,2).Range.InsertAfter("Eastern")	.Cell(1,3).Range.InsertAfter("Central")	.Cell(1,4).Range.InsertAfter("Western")	.Cell(2,2).Range.InsertAfter("4.5")	.Cell(2,3).Range.InsertAfter("3.7")	.Cell(2,4).Range.InsertAfter("4.2")		.Cell(3,2).Range.InsertAfter("4.7")	.Cell(3,3).Range.InsertAfter("4.1")	.Cell(3,4).Range.InsertAfter("4.3")		.Cell(4,2).Range.InsertAfter("4.9")	.Cell(4,3).Range.InsertAfter("4.0")	.Cell(4,4).Range.InsertAfter("4.5")		.Rows(5).Cells.Merge	.Cell(5,1).Range.InsertAfter("Quarterly Cookie "+;		"Sales by Region - in $ Millions")	.Cell(5,1).Range.MoveEnd(wdParagraph,1)	.Cell(5,1).Range.Bold = .T.	.Cell(5,1).FitText = .T.		.Rows(1).Shading.Texture = 200	ENDwithoRange = oTable.RangeoRange.Collapse(wdCollapseEnd) && Move insertion point beyond tableWITH oRange	.InsertAfter("The table goes before this sentence. ")	.InsertAfter(REPLICATE("This is a long paragraph that "+;		"needs to wrap around a table that will fit in the "+;  	"paragraph, aligned at the right margin. ",5)) 	.InsertParagraphAfter()	.InsertParagraphAfter()	.InsertAfter("A New Paragraph")ENDwithoWord.Visible = .T. && Inspect the resultsMESSAGEBOX("Look at results in Word.")oWord.Quit(.F.) && Don't save changesThisForm.Release					
 6. Chạy chương trình, và sau đó bấm vào Lệnh nút chọn một.

  Khi hộp thư đó sẽ hiển thị"Tìm kết quả trong Word. "xuất hiện, kích hoạt từ để kiểm tra kết quả. Khi bạn đã hoàn thành kiểm tra kết quả, giảm thiểu Word và bấm OK trên hộp thư.
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về mô hình đối tượng Microsoft Office (bao gồm Microsoft Word) và làm thế nào để tự động hóa, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
222101 Làm thế nào để tìm và sử dụng Office mô hình đối tượng tài liệu
160064 Làm thế nào để chuyển đổi VBA FoxPro để tự động hoá OLE
181926 Làm thế nào để tự động kết hợp thư trong Word 97 SR-1 ODBC và OLE
172847 Làm thế nào để cắt và dán từ trường chung vào tài liệu Word
171988 Làm thế nào để gửi tham số cho macro Word 97
176069 Làm thế nào để in nhiều trang trong Word bằng cách sử dụng OLE tự động
180901 Làm thế nào để tạo phân loại trong Word 97 w / tự động hóa OLE
240809 Làm thế nào để ngăn chặn chuyển tới hoặc ứng dụng bận thư bằng OLE
245782 Tìm thông tin về đối tượng của ứng dụng Office 97/2000
198508 Làm thế nào để chèn và định dạng ảnh trong Word 97 w / tự động hóa OLE
195404 Làm thế nào để giữ từ hộp thoại in trên bằng cách sử dụng API
175173 Cách sử dụng Word để in các trường chung trong Trình thiết kế báo cáo

Thuộc tính

ID Bài viết: 250501 - Xem lại Lần cuối: 07/04/2015 03:22:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Visual FoxPro 5.0 Standard Edition, Microsoft Visual FoxPro 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 7.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 8.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbautomation kbhowto kbsample kbmt KB250501 KbMtvi
Phản hồi