Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Cột của một nguồn tập tin phẳng không được chuyển nhập nếu dữ liệu cột tiếp theo là một byte dài hơn chiều rộng sản lượng cột trong SSIS 2005, SSIS 2008 hoặc trong SSIS 2008 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2511151
Microsoft phân phối Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2008 R2 và 2005 bản sửa lỗi như là một tải về tệp. Bởi vì các bản sửa lỗi tích lũy, mỗi bản phát hành mới chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa chữa bảo mật được đính kèm với SQL Server 2008 trước, SQL Server 2008 R2 và SQL Server 2005 sửa chữa phát hành.
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét các tình huống sau:
  • Bạn có một Microsoft SQL Server Integration Services 2005 (SSIS 2005), Microsoft SQL Server Integration Services 2008 (SSIS 2008) hoặc Microsoft SQL Server Integration Services 2008 R2 (SSIS 2008 R2) gói chứa một nhiệm vụ Data Flow.
  • Bạn sử dụng một nguồn tập tin phẳng để chuyển nhập tệp dữ liệu đầu vào, tác vụ Data Flow.
  • Các tập tin đầu vào dữ liệu chứa ít nhất hai cột. Một cột có chiều dài dữ liệu mà là lớn hơn hoặc ít hơn chiều rộng cột đầu ra. Độ dài dữ liệu của cột tiếp theo là một byte dài hơn chiều rộng cột đầu ra của cột.

    Ví dụ, độ dài dữ liệu là 6 trong một cột đó có một độ rộng cột đầu ra của 50, và độ dài dữ liệu là 9 trong cột tiếp theo mà có một đầu ra cột chiều rộng của 8.

    Chú ý Bạn có thể xác định độ rộng cột đầu ra trong cácFlat File Connection Manager Editor hộp thoại.
  • Bạn chỉ rõ kiểu dữ liệu của các cột để các dữ liệu chuyển đổi xảy ra. Ví dụ, bạn chỉ định các DT_WSTR Unicode chuỗi dữ liệu đã gõ các cột. Vì vậy, chuyển đổi dữ liệu được thực hiện nếu kiểu dữ liệu tập tin đầu vào dữ liệu ANSI.
  • Bạn chạy SSIS gói.
Trong trường hợp này, dữ liệu của cột đến trước cột trong đó độ dài dữ liệu là một byte dài hơn chiều rộng cột đầu ra không được chuyển nhập.

Chú ý Nếu có nhiều hơn hai cột mà đáp ứng các điều kiện trong trường hợp này, chỉ cột đầu tiên mà đến trước một cột trong đó độ dài dữ liệu là một byte dài hơn chiều rộng cột sản lượng không được chuyển nhập.

GIẢI PHÁP

Cumulative update Cập nhật thông tin

SQL Server 2008 R2 gói dịch vụ 1

Sửa chữa cho vấn đề này đã được phát hành lần đầu tiên trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được điều này gói cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2544793 Tích lũy Cập Nhật gói 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Chú ý Bởi vì các bản xây dựng được tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và sửa chữa tất cả các sửa chữa bảo mật được đính kèm với trước SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc việc áp dụng bản vá lỗi mới nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây dựng mà đã được phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đã được phát hành

SQL Server 2008 Service Pack 2

Sửa chữa cho vấn đề này đã được phát hành lần đầu tiên trong Cumulative Update 4 cho SQL Server 2008 Service Pack 2. Để biết thêm chi tiết về gói này cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2527180 Cumulative update Cập Nhật gói 4 cho SQL Server 2008 Service Pack 2
Chú ý Bởi vì các bản xây dựng được tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa chữa bảo mật được đính kèm với trước SQL Server 2008 sửa chữa phát hành. Microsoft khuyến cáo bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây dựng mà đã được phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 được phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes được tạo ra cho cụ thể SQL Server service pack. Bạn phải áp dụng một hotfix SQL Server 2008 Service Pack 2 cho tiến trình cài đặt SQL Server 2008 Service Pack 2. Theo mặc định, bất kỳ hotfix được cung cấp trong gói dịch vụ máy chủ SQL được bao gồm trong gói dịch vụ tiếp theo của SQL Server.

SQL Server 2008 R2

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 7. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được điều này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2507770 Tích lũy Cập Nhật gói 7 cho SQL Server 2008 R2
Chú ý Bởi vì các bản xây dựng được tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và sửa chữa tất cả các sửa chữa bảo mật được đính kèm với trước SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc việc áp dụng bản vá lỗi mới nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây dựng mà đã được phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 được phát hành

SQL Server 2008

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 13 cho SQL Server 2008 Service Pack 1. Để biết thêm chi tiết về gói này cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2497673 Cumulative update Cập Nhật gói 13 cho SQL Server 2008 Service Pack 1
Chú ý Bởi vì các bản xây dựng được tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa chữa bảo mật được đính kèm với trước SQL Server 2008 sửa chữa phát hành. Microsoft khuyến cáo bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
970365 SQL Server 2008 xây dựng mà đã được phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 đã được phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes được tạo ra cho cụ thể SQL Server service pack. Bạn phải áp dụng một hotfix SQL Server 2008 Service Pack 1 cho tiến trình cài đặt của SQL Server 2008 Service Pack 1. Theo mặc định, bất kỳ hotfix được cung cấp trong gói dịch vụ máy chủ SQL được bao gồm trong gói dịch vụ tiếp theo của SQL Server.

SQL Server 2005 Service Pack 4

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 3 cho SQL Server 2005 Service Pack 4. Để biết thêm chi tiết về gói này cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2507769 Cumulative update package 3 cho SQL Server 2005 Service Pack 4
Chú ý Bởi vì các bản xây dựng được tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa chữa bảo mật được đính kèm với SQL Server 2005 trước sửa chữa phát hành. Microsoft khuyến cáo bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2485757 SQL Server 2005 xây dựng mà đã được phát hành sau khi SQL Server 2005 Service Pack 4 được phát hành
Microsoft SQL Server 2005 hotfixes được tạo ra cho cụ thể SQL Server service pack. Bạn phải áp dụng một hotfix SQL Server 2005 Service Pack 4 cho tiến trình cài đặt của SQL Server 2005 Service Pack 4. Theo mặc định, bất kỳ hotfix được cung cấp trong gói dịch vụ máy chủ SQL được bao gồm trong gói dịch vụ tiếp theo của SQL Server.

SQL Server 2005 Service Pack 3

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 15 cho SQL Server 2005 Service Pack 3. Để biết thêm chi tiết về gói này cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2507766 Cumulative update Cập Nhật gói 15 cho SQL Server 2005 Service Pack 3
Chú ý Bởi vì các bản xây dựng được tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa chữa bảo mật được đính kèm với SQL Server 2005 trước sửa chữa phát hành. Microsoft khuyến cáo bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
960598 SQL Server 2005 xây dựng mà đã được phát hành sau khi SQL Server 2005 Service Pack 3 được phát hành
Microsoft SQL Server 2005 hotfixes được tạo ra cho cụ thể SQL Server service pack. Bạn phải áp dụng một hotfix SQL Server 2005 Service Pack 3 cho tiến trình cài đặt của SQL Server 2005 Service Pack 3. Theo mặc định, bất kỳ hotfix được cung cấp trong gói dịch vụ máy chủ SQL được bao gồm trong gói dịch vụ tiếp theo của SQL Server.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, tránh việc chuyển đổi dữ liệu trong nguồn tập tin phẳng, và sau đó thực hiện thao tác chuyển đổi dữ liệu sau khi dữ liệu được nhập khẩu.

Ví dụ, bạn có thể chỉ định các DT_STR chuỗiloại thay vì các DT_WSTR Unicode chuỗi kiểu cho các cột nếu loại dữ liệu tập tin đầu vào dữ liệu là ANSI.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về tập tin phẳng connection manager, ghé thăm trang web MSDN sau đây:Để biết thêm thông tin về Mô hình Dịch vụ Gia tăng dành cho SQL Server, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
935897 Mô hình Dịch vụ Gia tăng hiện do nhóm SQL Server cung cấp để phân phối các hotfix cho những sự cố đã báo cáo
Để biết thêm thông tin về giản đồ đặt tên dành cho các gói cập nhật SQL Server, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
822499 Giản đồ đặt tên mới dành cho các gói cập nhật phần mềm Microsoft SQL Server
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2511151 - Xem lại Lần cuối: 07/18/2011 18:52:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 Integration Services

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2511151 KbMtvi
Phản hồi
id=1&t=">