Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để viết một DWORD để đăng ký

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:258262
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Đôi khi nó là cần thiết để ghi thông tin vào sổ đăng ký. Bài viết này cho thấy làm thế nào để viết các giá trị REG_DWORD cho một phím tạo trong registry cho bài viết này. Nếu giá trị bạn đang viết chưa tồn tại, bạn cần phải thêm nó.
THÔNG TIN THÊM
QUAN TRỌNG: Bài viết này chứa thông tin về việc sửa đổi registry. Trước khi bạn chỉnh sửa registry, hãy chắc chắn để trở lại nó lên và đảm bảo rằng bạn hiểu làm thế nào để khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Thông tin về làm thế nào để sao lưu, khôi phục và chỉnh sửa registry, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả của Microsoft Windows Registry

CẢNH BÁO: Nếu bạn sử dụng Registry Editor không chính xác, bạn có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng mà có thể yêu cầu bạn phải cài đặt lại hệ điều hành của bạn. Microsoft không thể đảm bảo rằng bạn có thể giải quyết vấn đề mà kết quả từ việc sử dụng Registry Editor không chính xác. Sử dụng Registry Editor nguy cơ của riêng bạn.

Thông tin về registry editor trong bài viết này là dành cho Microsoft Windows NT và Microsoft Windows 2000. Nếu bạn đang chạy Microsoft Windows 9 X, bạn cần phải sử dụng Regedit.exe thay vì Regedt32.exe.

CHÚ Ý: Bài viết này sử dụng một khóa registry mà được tạo ra chỉ cho mục đích thử nghiệm và cần xóa khi bạn làm xong thử nghiệm.
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác định vị trí các khóa sau trong registry:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software					
 3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Thêm phím, và sau đó thêm sau registry Key:
    VfpREGTest					
 4. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Thêm giá trị, và sau đó thêm giá trị đăng ký sau đây:
    Value Name: MyDWORD  Data Type: REG_DWORD  Value:   0					
 5. Thoát khỏi Registry Editor.
 6. Từ Visual FoxPro, tạo ra một chương trình và nhập vào đoạn mã sau:
  #DEFINE HKEY_CLASSES_ROOT      -2147483648#DEFINE HKEY_CURRENT_USER      -2147483647#DEFINE HKEY_LOCAL_MACHINE     -2147483646#DEFINE HKEY_USERS         -2147483645LOCAL nKey, cSubKey, cValue, nValueToWrite, lSuccessnKey = HKEY_LOCAL_MACHINEnValueToWrite = 1cSubKey = "Software\VfpREGTest"cValue = "MyDWORD"lSuccess = WriteRegDWORD(nKey, cSubKey, cValue, nValueToWrite)IF (lSuccess) THEN  =MESSAGEBOX("Function Successful.")ELSE  =MESSAGEBOX("Function Not Successful.")ENDIFFUNCTION WriteRegDWORD  * This function writes a REG_DWORD to the registry. It will return .T.  * if successful and .F. if it isn't successful.  PARAMETERS nKey, cSubKey, cValue, nValueToWrite  * nKey The root key to open. It can be any of the constants defined below.  *#DEFINE HKEY_CLASSES_ROOT      -2147483648  *#DEFINE HKEY_CURRENT_USER      -2147483647  *#DEFINE HKEY_LOCAL_MACHINE     -2147483646  *#DEFINE HKEY_USERS         -2147483645  *cSubKey The SubKey to open.  *cValue The value that is going to be written.  *nValueToWrite The value to write to the registry  * Constants that are needed for Registry functions  #DEFINE REG_DWORD  4  * WIN 32 API functions that are used  DECLARE Integer RegOpenKey IN Win32API ;   Integer nHKey, String @cSubKey, Integer @nResult  DECLARE Integer RegSetValueEx IN Win32API ;   Integer hKey, String lpszValueName, Integer dwReserved,;   Integer fdwType, String lpbData, Integer cbData  DECLARE Integer RegCloseKey IN Win32API Integer nHKey  * Local variables used  LOCAL nErrCode     && Error Code returned from Registry functions  LOCAL nKeyHandle    && Handle to Key that is opened in the Registry  LOCAL lpdwValueType   && Type of Value that we are looking for.  LOCAL lpbValue     && The data stored in the value  LOCAL lpcbValueSize   && Size of the variable  LOCAL lpdwReserved   && Reserved Must be 0  * Initialize the variables  nKeyHandle = 0  lpdwReserved = 0       lpdwValueType = REG_DWORD  lpcbValueSize = 4   && DWORD is 4 bytes  lpbValue = LongToStr(nValueToWrite)  nErrCode = RegOpenKey(nKey, cSubKey, @nKeyHandle)  * If the error code isn't 0, then the key doesn't exist or can't be opened.  IF (nErrCode # 0) THEN   RETURN .F.  ENDIF  nErrCode=RegSetValueEx(nKeyHandle, cValue, lpdwReserved, lpdwValueType, lpbValue, lpcbValueSize)  =RegCloseKey(nKeyHandle)  IF (nErrCode # 0) THEN   RETURN .F.  ENDIFRETURN .T.FUNCTION LongToStr* This function converts a long to a string  PARAMETERS nLongVal  LOCAL nLoopVar, strReturn  strReturn = ""  FOR nLoopVar = 24 TO 0 STEP -8   strReturn = CHR(INT(nLongVal/(2^nLoopVar))) + strReturn   nLongVal = MOD(nLongVal, (2^nLoopVar))  NEXTRETURN strReturn* End of Code					
 7. Chạy mã tạo ở bước 1. Một hộp thông điệp sẽ xuất hiện thông báo sự thành công hay thất bại của các chức năng. Bạn có thể sử dụng regedt32.exe để xác minh rằng giá trị được ghi vào registry.
 8. Bạn có thể thay thế nKey, cSubKey, cValue, và nValueToWrite với thông tin của bạn để được ghi vào registry.
(c) Microsoft Corporation 2000, tất cả các quyền. Những đóng góp của Mark Barnard, Microsoft Corporation.

THAM KHẢO

Để thêm thông tin có giá trị từ sổ đăng ký, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
244675 Làm thế nào ToUse Windows Script Host để đọc, viết, xóa sổ đăng ký

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 258262 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 19:21:14 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Visual FoxPro 3.0 Standard Edition, Microsoft Visual FoxPro 5.0 Standard Edition, Microsoft Visual FoxPro 6.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbapi kbcodesnippet kbhowto kbregistry kbmt KB258262 KbMtvi
Phản hồi