Chi tiết kỹ thuật về các phiên bản phát hành của hệ thống Office 2007 SP3

TÓM TẮT
Bài viết này mô tả thông tin kỹ thuật về mỗi bản cập nhật Gói Dịch vụ 3 (SP3) đã được phát hành cho các sản phẩm máy khách Microsoft Office 2007. Bài viết này chứa các mục sau đây cho mỗi tệp cập nhật trong SP3:
  • Liên kết tới bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft (KB) mô tả gói này. Bài viết trong KB chứa nhiều thông tin hơn về các bản vá lỗi có trong gói dịch vụ.
  • Liên kết tới trang web của Trung tâm Tải xuống của Microsoft nơi người dùng có thể tải xuống các gói.
  • Bảng hiển thị thông tin chi tiết về từng bản vá Microsoft (tệp .msp) có trong bản cập nhật.

    Chú ý Những bảng này chỉ liệt kê các tệp đã được xác định phiên bản bao gồm trong SP3. Các tệp bổ sung không có phiên bản, chẳng hạn như tệp hình ảnh hoặc .xml, bị loại trừ khỏi danh sách này.
Bài viết này mô tả tất cả các bản cập nhật SP3 dành cho sản phẩm máy khách Office 2007. Do vậy, bài viết này rất dài. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về một gói cụ thể, hãy sử dụng mục lục hoặc tìm kiếm tiêu đề bản cập nhật hoặc số bài viết trong KB.

Cách xác định xem gói dịch vụ đã được cài đặt chưa

Bài viết này giúp bạn xác định xem gói dịch vụ đã được cài đặt chưa. Để xác minh phiên bản đã cài đặt của sản phẩm Office 2007, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra danh sách các chương trình đã cài đặt trong Windows.

Để biết thêm thông tin về cách xác định xem phiên bản nào của sản phẩm Office 2007 được cài đặt, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

928116 Cách xác định phiên bản của sản phẩm Office 2007 được cài đặt
THÔNG TIN THÊM
Bộ Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3)
Thông tin cơ bản
Tên góiCách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
office2007sp3-kb2526086-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526086 Mô tả về bộ Office 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office 2007 SP3
Thông tin về bản vá Microsoft (tệp .msp) và thông tin tệp


File nameFile versionFile sizeDateTime
Accessdesp3-en-us.mspNot Applicable195,58415-Sep-201118:12
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:12
Mainmuisp3-en-us.mspNot Applicable34,428,41615-Sep-201118:12
Mainwwsp3.mspNot Applicable428,804,60815-Sep-201118:12
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:12
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:12
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:12
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:13

Gói Ngôn ngữ Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3)
Thông tin cơ bản


Tên góiCách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
officelp2007sp3-kb2526086-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526086 Mô tả về bộ Office 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office 2007 SP3
Thông tin về bản vá Microsoft (tệp .msp) và thông tin tệp

File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:15
Mainmuisp3-en-us.mspNot Applicable34,428,41615-Sep-201118:15
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:15
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:15
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:15

Microsoft Office Project 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3)

Thông tin cơ bản


Tên góiCách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
project2007sp3-kb2526091-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526091 Mô tả về Office Project 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office Project 2007 SP3
Thông tin về bản vá Microsoft (tệp .msp) và thông tin tệp


File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:18
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:18
Projectmuisp3-en-us.mspNot Applicable9,697,28015-Sep-201118:18
Projectwwsp3.mspNot Applicable89,837,05615-Sep-201118:18
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:18
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:18
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:18

Gói Ngôn ngữ Microsoft Office Project 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3)
Thông tin cơ bản


Tên góiCách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
projectlp2007sp3-kb2526091-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526091 Mô tả về Office Project 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office Project 2007 SP3
Thông tin về bản vá Microsoft (tệp .msp) và thông tin tệp


File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:19
Projectmuisp3-en-us.mspNot Applicable9,697,28015-Sep-201118:19
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:19
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:19
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:19

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3)
Thông tin cơ bản


Tên góiCách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
sharepointdesigner2007sp3-kb2526089-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526089 Mô tả về Office SharePoint Designer 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office SharePoint Designer 2007 SP3
Thông tin về bản vá Microsoft (tệp .msp) và thông tin tệp

File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:23
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:23
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:23
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:23
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:23
Sharepointdesignermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,235,32815-Sep-201118:23
Sharepointdesignerwwsp3.mspNot Applicable78,549,50415-Sep-201118:23

Gói Ngôn ngữ Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3)
Thông tin cơ bản


Tên góiCách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
sharepointdesignerlp2007sp3-kb2526089-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526089 Mô tả về Office SharePoint Designer 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office SharePoint Designer 2007 SP3
Thông tin về bản vá Microsoft (tệp .msp) và thông tin tệp

File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:24
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:24
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:24
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:24
Sharepointdesignermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,235,32815-Sep-201118:24

Microsoft Office Visio 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3)

Thông tin cơ bản


Tên góiCách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
visio2007sp3-kb2526291-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526291 Mô tả về Office Visio 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office Visio 2007 SP3
Thông tin về bản vá Microsoft (tệp .msp) và thông tin tệp


File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:26
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:26
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:26
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:26
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:26
Visiomuisp3-en-us.mspNot Applicable9,186,81615-Sep-201118:26
Visiowwsp3.mspNot Applicable106,095,10415-Sep-201118:26

Gói Ngôn ngữ Microsoft Office Visio 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3)

Thông tin cơ bản


Tên góiCách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
visiolp2007sp3-kb2526291-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526291 Mô tả về Office Visio 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office Visio 2007 SP3
Thông tin về bản vá Microsoft (tệp .msp) và thông tin tệp

File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:27
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:27
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:28
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:28
Visiomuisp3-en-us.mspNot Applicable9,186,81615-Sep-201118:27

Công cụ Soát lỗi Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3)

Thông tin cơ bản


Tên góiCách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
officeproofingtools2007sp3-kb2526293-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526293 Mô tả về các Công cụ Soát lỗi Office 2007 SP3
Thông tin về bản vá Microsoft (tệp .msp) và thông tin tệp
Do tệp Proofing Tools .exe là tổng hợp các tệp Proofing Tools .msp, bảng sau đây chỉ liệt kê các tệp được bao gồm trong một tệp .msp làm ví dụ minh hoạ.

File nameFile versionFile sizeDateTime
Ime32sp3-ja-jp.mspNot Applicable42,583,04015-Sep-201118:21
Ime32sp3-ko-kr.mspNot Applicable8,664,57615-Sep-201118:21
Ime32sp3-zh-cn.mspNot Applicable9,158,14415-Sep-201118:21
Ime32sp3-zh-tw.mspNot Applicable9,497,08815-Sep-201118:21
Ime64sp3-ja-jp.mspNot Applicable13,033,47215-Sep-201118:21
Ime64sp3-ko-kr.mspNot Applicable8,242,68815-Sep-201118:21
Ime64sp3-zh-cn.mspNot Applicable9,144,32015-Sep-201118:21
Ime64sp3-zh-tw.mspNot Applicable9,581,56815-Sep-201118:21
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:21

Microsoft Office Access Runtime và Cấu phần Kết nối Dữ liệu 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3)

Thông tin cơ bản


Tên góiCách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
accessruntimeanddataconnectivity2007sp3-kb2526310-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526310 Mô tả về Office Access Runtime và các Cấu phần Kết nối Dữ liệu 2007 SP3
Thông tin về bản vá Microsoft (tệp .msp) và thông tin tệp


File nameFile versionFile sizeDateTime
Accessrtsp3-en-us.mspNot Applicable52,327,93615-Sep-201118:04
Aceredistsp3-en-us.mspNot Applicable28,100,60815-Sep-201118:04

Hỗ trợ In Lịch cho Microsoft Office Outlook 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3)

Thông tin cơ bản


Tên góiCách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
cpao2007sp3-kb2526294-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526294 Mô tả về Hỗ trợ In Lịch cho Office Outlook 2007 SP3
Thông tin về bản vá Microsoft (tệp .msp) và thông tin tệp


File nameFile versionFile sizeDateTime
Cpaosp3-en-us.mspNot Applicable25,639,42415-Sep-201118:05

Microsoft Office InterConnect 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3)

Thông tin cơ bản


Chú ý Gói này chỉ được phát hành bằng tiếng Nhật.
Tên góiCách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
interconnect2007sp3-kb2526296-fullfile-ja-jp.exeTải xuốngTải xuống gói tiếng Nhật ngay bây giờ.
2526296 Mô tả về Office InterConnect 2007 SP3

Thông tin về bản vá Microsoft (tệp .msp) và thông tin tệp

File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-ja-jp.mspNot Applicable15,134,72015-Sep-201120:40
Interconnectmuisp3-ja-jp.mspNot Applicable967,68015-Sep-201120:40
Interconnectwwsp3.mspNot Applicable99,449,34415-Sep-201120:40
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201120:40

Gói Tương thích Microsoft Office Gói Dịch vụ 3 (SP3)

Thông tin cơ bản


Tên góiCách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
compatibilitypacksp3-kb2526297-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526297 Mô tả về Gói Tương thích Office SP3

Thông tin về bản vá Microsoft (tệp .msp) và thông tin tệp
File nameFile versionFile sizeDateTime
O12convsp3-en-us.mspNot Applicable38,176,25615-Sep-201118:06

Excel Viewer 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3)

Thông tin cơ bản


Tên góiCách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
excelviewer2007sp3-kb2526302-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526302 Mô tả về Office Excel Viewer 2007 SP3
Thông tin về bản vá Microsoft (tệp .msp) và thông tin tệp

File nameFile versionFile sizeDateTime
Xlviewsp3-en-us.mspNot Applicable39,063,04015-Sep-201118:06

PowerPoint Viewer 2007 Gói Dịch vụ (SP3)

Thông tin cơ bản


Tên góiCách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
powerpointviewer2007sp3-kb2526298-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526298 Mô tả về PowerPoint Viewer 2007 SP3
Thông tin về bản vá Microsoft (tệp .msp) và thông tin tệp


File nameFile versionFile sizeDateTime
Ppviewersp3-en-us.mspNot Applicable37,148,16015-Sep-201118:17

Visio Viewer 2007 Gói Dịch vụ (SP3)

Thông tin cơ bản


Tên góiCách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
visioviewer2007sp3-kb2526301-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526301 Mô tả về Office Visio Viewer 2007 SP3

Thông tin về bản vá Microsoft (tệp .msp) và thông tin tệp

File nameFile versionFile sizeDateTime
Vviewersp3-en-us.mspNot Applicable10,744,83215-Sep-201118:28


Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2591039 - Xem lại Lần cuối: 11/28/2011 11:23:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Expression Web

  • kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload KB2591039
Phản hồi