你目前正处于脱机状态,正在等待 Internet 重新连接

Thông tin về Dịch vụ Trung tâm khắc phục sự cố Tự động của Microsoft và Nền tảng Chẩn đoán Hỗ trợ

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Tóm tắt
Bài viết này trả lời các câu hỏi thường gặp (FAQ) về Dịch vụ Khắc phục sự cố Tự động của Microsoft (MATS) và Nền tảng Chẩn đoán Hỗ trợ (SDP). Bộ phận hỗ trợ của Microsoft sử dụng MATS để thu thập thông tin chẩn đoán từ máy tính chạy Windows để phân tích dữ liệu được thu thập cho nguyên nhân cốt lõi đã biết và để xác định giải pháp chính xác cho bất kỳ sự cố nào được phát hiện. Thông tin thu thập được cũng có thể được sử dụng để tự động thực hiện tác vụ khắc phục sự cố thường gặp hoặc tự động khắc phục sự cố đã biết trên máy tính của bạn. Kết quả của dữ liệu mà bạn thu thập có thể được tải lên bộ phận hỗ trợ của Microsoft.

Để khắc phục sự cố, vui lòng truy cập phần khắc phục sự cố trong tài liệu này.
Thông tin thêm
Câu hỏi 1: Làm cách nào để chạy gói chẩn đoán?
Câu hỏi 2: Làm cách nào để chạy chẩn đoán SDP trên máy tính không có kết nối Internet?
Câu hỏi 3: Chẩn đoán MATS/SDP có thể thay đổi cấu hình hệ thống của tôi không?
Câu hỏi 4: Hệ điều hành nào có thể chạy gói chẩn đoán của bộ phận Hỗ trợ của Microsoft?
Câu hỏi 5: Có bất kỳ môi trường cài đặt nào không được hỗ trợ và do đó không thể chạy gói chẩn đoán không?
Câu hỏi 6: Có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào để chạy gói chẩn đoán không?
Câu hỏi 7: Tôi nên làm gì nếu không thể cài đặt PowerShell trên máy tính cần được chẩn đoán?
Câu hỏi 8: Những cấu phần và tệp nào còn trên máy tính sau khi MATS tải tệp lên Microsoft?
Câu hỏi 9: Gói chẩn đoán có thể thay đổi chính sách thực thi PowerShell không?
Câu hỏi 10: Bạn bắt đầu gói chẩn đoán khi cài đặt Server Core của Windows Server 2008 R2 như thế nào?
Câu hỏi 11: Tại sao cửa sổ "Làm tươi Thông tin Hệ thống…" xuất hiện khi bạn chạy các gói chẩn đoán nhất định?
Câu hỏi 12: Làm cách nào để chạy chẩn đoán trên máy tính chạy Windows Server bật Cấu hình Bảo mật Nâng cao của Internet Explorer (IESC)?
Câu hỏi 13: URL nào phải được cấu hình trên tường lửa/ proxy để chạy gói chẩn đoán?
Câu hỏi 14: Môi trường của tôi thực sự phức tạp. Làm cách nào để chọn máy tính chạy chẩn đoán?
Câu hỏi 15: Làm cách nào để bộ phận Hỗ trợ của Microsoft sử dụng thông tin do gói chẩn đoán tải lên?

T1: Khi bạn chạy chẩn đoán, tuỳ chọn "Máy tính này" bị mờ đi và chẩn đoán không chạy được
T2: Khi bạn chạy gói chẩn đoán, bạn nhận được thông báo lỗi "Chúng tôi không thể tải xuống các cấu phần cần thiết từ máy chủ. Vui lòng thử lại sau" và ứng dụng đóng lại
T3: Khi truyền tệp tới bộ phận Hỗ trợ của Microsoft, bạn nhận được thông báo lỗi "Ứng dụng không thể liên lạc với máy chủ chẩn đoán. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã kết nối Internet, sau đó thử lại"
T4: Khi bạn chạy gói chẩn đoán di động ("Portable_Diagnostic.exe"), bạn nhận được thông báo lỗi "Ứng dụng này không được hỗ trợ trên Hệ Điều hành này" hoặc "Công cụ chẩn đoán này không hỗ trợ cấu hình máy tính của bạn" và ứng dụng đóng lại
T5: Khi bạn chạy chẩn đoán, bạn nhận được thông báo lỗi "Trình khắc phục sự cố này không áp dụng cho máy tính này" (lỗi 0x80005005) hoặc "Trình khắc phục sự cố này không áp dụng cho hệ thống của bạn" và ứng dụng đóng lại
T6: Khi bạn chạy chẩn đoán, bạn nhận được thông báo lỗi "Chúng tôi xin lỗi, cụm mật khẩu của bạn cho công cụ chẩn đoán này đã lỗi thời hoặc hết hạn" và bạn không thể chạy chẩn đoán
T7: Khi bạn chạy chẩn đoán, bạn nhận được thông báo lỗi "Chúng tôi xin lỗi, chương trình gặp phải lỗi khi cố gắng liên lạc với máy chủ. Vui lòng thử lại sau. Thông báo lỗi [Code 80072EE7]"
T8: Khi bạn chạy chẩn đoán, bạn nhận được thông báo lỗi "Tệp kết quả quá lớn nên không thể gửi cho Microsoft…"
T9: Khi bạn chạy chẩn đoán trên máy tính chạy Windows XP hoặc Windows Server 2003, bạn nhận được thông báo lỗi "Không thể tìm thấy phiên bản thời gian chạy để chạy ứng dụng này"
T10: Sau khi bạn bấm vào nút "Chạy" để chạy chẩn đoán trên máy tính Windows Server, bạn nhận được thông báo lỗi "Thiết đặt bảo mật hiện tại của bạn không cho phép tải xuống tệp này" và chẩn đoán không chạy
T11: Khi bạn bấm vào nút "Chạy" để chạy chẩn đoán trên máy tính chạy Windows Server, chỉ tuỳ chọn "Lưu" và "Huỷ" khả dụng
T12: Khi bạn bấm vào nút "Chạy" để chạy chẩn đoán, bạn nhận được thông báo lỗi "Chúng tôi xin lỗi, đã xảy ra lỗi: Cookie chưa được bật trong trình duyệt của bạn hoặc đã bị xoá"

Câu hỏi 1: Làm cách nào để chạy gói chẩn đoán?

 • Trên máy tính có kết nối Internet:
  1. Bấm vào URL mà Microsoft đã cung cấp cho bạn hoặc sao chép và dán URL vào thanh địa chỉ của trình duyệt web của bạn.
  2. Khi trang tải, bấm vào nút "Chạy" được hiển thị trên trang và đảm bảo rằng bạn chọn lời nhắc thoại "Chạy" (hoặc "Mở") khi bạn được hỏi xem muốn chạy hoặc lưu tệp.
  3. Bạn có thể được nhắc bằng hộp thoại Kiểm soát Tài khoản Người dùng (UAC), hộp thoại này hỏi xem bạn có muốn MATS thay đổi máy tính của bạn không. Bấm vào nút "Có".
  4. Thực hiện theo hướng dẫn để chạy rồi tải lên dữ liệu được tạo ra trong quá trình chẩn đoán.
 • Trên máy tính không có kết nối Internet: hãy xem Q2 trong bài viết này. 

Câu hỏi 2: Làm cách nào để chạy chẩn đoán SDP trên máy tính không có kết nối Internet?

 1. Trên máy tính có kết nối Internet:
  1. Bấm vào URL mà Microsoft đã cung cấp cho bạn hoặc dán URL vào thanh địa chỉ của trình duyệt web của bạn.
  2. Khi trang tải, bấm vào nút "Chạy" lớn và đảm bảo rằng bạn chọn lời nhắc thoại "Chạy" (hoặc "Mở") khi bạn được hỏi xem muốn chạy hoặc lưu tệp.
  3. Bạn có thể được nhắc bằng hộp thoại UAC, hộp thoại này hỏi xem bạn có muốn MATS thay đổi máy tính của bạn không. Bấm vào nút "Có".
  4. Sau khi MATS khởi động, bấm vào nút "Chấp nhận".
  5. Chọn "Máy tính khác" rồi bấm vào nút "Tiếp theo".
   Chu ý́: Nếu máy tính đích đã cài đặt PowerShell hoặc là máy tính có Windows 7 hoặc Server 2008 R2, bạn có thể chọn tuỳ chọn "Máy tính đã cài đặt Windows PowerShell" bằng cách bấm vào hộp kiểm.
  6. Bấm vào nút "Bắt đầu".
  7. Lưu chẩn đoán trên ổ USB hoặc chia sẻ qua mạng. Tệp có tên "Portable_Diagnostic.exe" được tạo ra.
 2. Trên máy tính cần được chẩn đoán:
  1. Chạy tệp "Portable_Diagnostic.exe" (đây là tệp được tạo ra trên máy tính có kết nối Internet). Chẩn đoán bắt đầu.
  2. Bấm vào nút "Chấp nhận" và thực hiện theo hướng dẫn để chạy chẩn đoán.
  3. Sau khi chẩn đoán kết thúc, bạn được nhắc xem lại và lưu kết quả tải lên. Lưu kết quả chẩn đoán trên ổ USB hoặc chia sẻ qua mạng. Thư mục con bắt đầu bằng các từ "Kết quả Tải lên" được tạo ở vị trí bạn đã chọn để lưu kết quả.
 3. Trên máy tính có kết nối Internet:
  1. Tìm kết quả đã lưu trong thư mục Kết quả Tải lên (từ bước "2c" trước đó trong bài viết này) và chạy tệp "Upload_results.exe".
  2. Bấm vào nút "Gửi" để tải lại kết quả lên bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Câu hỏi 3: Chẩn đoán MATS/SDP có thể thay đổi cấu hình hệ thống của tôi không?

Có, chẩn đoán MATS/SDP có thể thay đổi cấu hình của máy tính. Ví dụ: chẩn đoán có thể bật tính năng ghi nhật ký liên quan đến gỡ lỗi rồi yêu cầu bạn tái tạo sự cố mà bạn đang gặp phải. Một số thông tin nhật ký này có thể được bật và duy trì cho tới khi gói chẩn đoán tải thông tin khắc phục sự cố lên bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

MATS cũng có thể cài đặt các gói thời gian chạy như PowerShell để chạy gói chẩn đoán. Không phải mọi thay đổi cấu hình do MATS thực hiện đều được hoàn nguyên sau khi gói chẩn đoán kết thúc. Cụ thể là nếu PowerShell được cài đặt, PowerShell sẽ không tự động bị xoá khỏi máy tính.

Ngoài ra, một số chẩn đoán cũng có thể phát hiện các sự cố cụ thể. Nếu chẩn đoán có thể tự động tìm và khắc phục sự cố, bạn sẽ được cung cấp tuỳ chọn áp dụng bản vá. Nếu bạn quyết định áp dụng bản vá, thay đổi do bản vá đó thực hiện sẽ vẫn còn sau khi chẩn đoán kết thúc.

Câu hỏi 4: Hệ điều hành nào có thể chạy gói chẩn đoán của bộ phận Hỗ trợ của Microsoft?

 • Windows XP (x86 và x64)
 • Windows Server 2003 (x86 và x64)
 • Windows Vista (x86 và x64)
 • Windows Server 2008 (x86 và x64)
 • Windows 7 (x86 và x64)
 • Windows Server 2008 R2 (x64)
 • Windows 8 (x86 và x64)
 • Windows Server 2012

Câu hỏi 5: Có bất kỳ môi trường cài đặt nào không được hỗ trợ và do đó không thể chạy gói chẩn đoán không?

Gói chẩn đoán mới hơn không thể chạy trên:
 • Itanium (IA-64)
 • Tuỳ chọn cài đặt Server Core của Windows Server 2008 (không phải R2)
Nếu máy tính đích chạy một trong các môi trường sau, bạn có thể chạy gói chẩn đoán chức năng bị giảm cũ hơn nếu có. Vui lòng xem Câu hỏi 7 để biết thêm chi tiết.

Nếu không có gói chức năng bị giảm trên trang web chẩn đoán, bạn có thể yêu cầu kỹ sư hỗ trợ gửi cho bạn gói chẩn đoán chức năng bị giảm tương thích với Itanium (IA-64) hoặc tuỳ chọn cài đặt Server Core của Windows Server 2008.

Câu hỏi 6: Có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào để chạy gói chẩn đoán không?

Có các điều kiện tiên quyết khác nhau để chạy gói chẩn đoán tuỳ vào hệ điều hành của máy tính đích. Chẩn đoán sẽ tự động kiểm tra máy tính của bạn để xem có các điều kiện tiên quyết này chưa và bắt đầu thực thi nếu chúng đã được cài đặt hoặc nhắc bạn cài đặt chúng nếu chưa có trên máy tính.

Chú ý Các gói chẩn đoán nhất định cũng có thể yêu cầu PowerShell 2.0, phần mềm này không được MATS tự động cài đặt. Bạn có thể tải xuống PowerShell 2.0 bằng cách sử dụng liên kết được cung cấp trong bài viết này. Ngoài ra, gói chẩn đoán có thể có các điều kiện tiên quyết cụ thể dành cho khắc phục sự cố khác. Ví dụ: gói chẩn đoán được thiết kế để khắc phục sự cố các cấu phần Exchange Server có thể yêu cầu cài đặt Exchange Server trên máy tính.

Các yêu cầu tối thiểu để chạy chẩn đoán trên các hệ điều hành sau

Windows XP hoặc Windows Server 2003
 • Windows XP (32 bit) yêu cầu Gói Dịch vụ 3 hoặc phiên bản mới hơn
 • Windows XP 64 bit và Windows Server 2003 đều yêu cầu Gói Dịch vụ 2 hoặc phiên bản mới hơn
 • Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
 • Phiên bản .NET Framework 2.0, 3.0 hoặc 3.5 (Việc cài đặt .NET Framework 4.0 hoặc phiên bản mới hơn không cài đặt được cấu hình cần cho các phiên bản Windows này)
 • Windows PowerShell 1.0 hoặc 2.0 (Windows PowerShell 2.0 là một phần của Khung làm việc Quản lý Windows)

  Chú ý: Tính năng chẩn đoán sẽ tự động cài đặt PowerShell 1.0 cho bạn. Tuy nhiên, nếu cần cài đặt PowerShell 2.0, bạn phải tự cài đặt phần mềm này theo cách thủ công.
Windows Vista hoặc Windows Server 2008
 • Windows PowerShell 1.0 hoặc 2.0 (Windows PowerShell 2.0 là một phần của Khung làm việc Quản lý Windows)

  Chú ý: Tính năng chẩn đoán sẽ tự động cài đặt PowerShell 1.0 cho bạn. Tuy nhiên, nếu cần cài đặt PowerShell 2.0, bạn phải tự cài đặt phần mềm này theo cách thủ công.
Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2
 • Mọi yêu cầu tối thiểu đều được đáp ứng.
Windows 8 hoặc Windows Server 2012
 • Mọi yêu cầu tối thiểu đều được đáp ứng.

  Chú ý: Một số gói chẩn đoán trên Windows 8 có thể yêu cầu cài đặt .NET Framework 3.5.1 - cài đặt sẽ được tự động khởi động lần đầu tiên khi gói chẩn đoán chạy.

Vị trí tải xuống cho yêu cầu tối thiểu

 • .NET Framework (chọn để cài đặt một trong các phần mềm dưới đây nếu chưa có trên máy tính mà bạn muốn chạy gói chẩn đoán):
 • Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
 • Windows PowerShell 1.0 (nếu phần mềm này chưa có trên máy tính mà bạn muốn chạy gói chẩn đoán, chẩn đoán sẽ tự động cài đặt cho bạn)
 • Windows PowerShell 2.0 (Windows PowerShell 2.0 là một phần của Khung làm việc Quản lý Windows)

Yêu cầu khởi động lại

Thông thường, không có yêu cầu khởi động lại nào đối với cài đặt điều kiện tiên quyết tối thiểu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần phải khởi động lại. Ví dụ: máy tính của bạn đã cài đặt PowerShell 1.0 và bạn nâng cấp lên PowerShell to 2.0 hoặc máy tính của bạn đã cài đặt bản cập nhật gần đây và đang chờ khởi động lại.

Q7: Tôi nên làm gì nếu không thể cài đặt PowerShell trên máy tính cần được chẩn đoán?

Nếu máy tính đích đang chạy Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista hoặc Windows Server 2008 và bạn không thể cài đặt PowerShell, bạn có thể chạy phiên bản chức năng giảm của gói chẩn đoán. Tuy nhiên, có thể không có gói "Chức năng giảm" tương ứng cho mỗi gói chẩn đoán. Ngoài ra, gói chức năng giảm có thể không thu thập được tập dữ liệu đầy đủ được thu thập bởi gói chuẩn (gói chỉ có thể thu thập được tập con).

Để xác định xem bạn có thể chạy gói chức năng bị giảm mà không yêu cầu cài đặt điều kiện tiên quyết tối thiểu được liệt kê trong Q6, hãy mở URL được Microsoft cung cấp trong thư email và bung rộng phần "Phương pháp bổ sung để chạy gói chẩn đoán này". Nếu bạn thấy văn bản có ghi "Trên Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista hoặc Windows Server 2008,” điều này nghĩa là phiên bản chức năng giảm của gói có thể chạy được trên máy tính. Trong trường hợp này, bạn có thể mở rộng phần rồi bấm vào liên kết "Chạy gói chẩn đoán". Bài viết sau chứa thông tin khác về cách chạy gói chức năng giảm:

Câu hỏi 8: Các cấu phần và tệp nào vẫn còn trên máy tính sau khi MATS tải các tệp lên Microsoft?

Như được mô tả trong Q3, một số thiết đặt hoặc cấu phần thời gian chạy vẫn còn trên máy tính. Ví dụ: nếu PowerShell được cài đặt trong quá trình thực thi gói chẩn đoán, PowerShell sẽ vẫn còn trên máy tính. 

Trong khi thu thập dữ liệu, thông tin chẩn đoán MATS được lưu trữ tạm thời trong thư mục %WINDIR%\TEMP\SDIAG_{GUID} (trong đó GUID là GUID được tạo ngẫu nhiên thể hiện một lần thực hiện chẩn đoán duy nhất), %TEMP%\msdtadmin và/hoặc %APPDATA%\..\Local\ElevatedDiagnostics\{Folder}. Những thư mục này được xoá sau khi gói chẩn đoán đã chạy xong.

Câu hỏi 9: Gói chẩn đoán có thể thay đổi chính sách thực thi PowerShell không?

Hầu hết các gói chẩn đoán không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách thực thi PowerShell. Tuy nhiên, một số gói chẩn đoán thu thập thông tin từ máy tính từ xa có thể tạm thời thay thế chính sách thực thi PowerShell thành "RemoteSigned".

Gói chẩn đoán sẽ thay đổi cấu hình về chính sách ban đầu trước khi nó thu thập xong thông tin. Hãy nhớ rằng chính sách có thể vẫn là "RemoteSigned" nếu bạn huỷ gói chẩn đoán trước khi gói chạy xong.

Câu hỏi 10: Làm cách nào để bắt đầu gói chẩn đoán khi cài đặt Server Core của Windows Server 2008 R2?

Server Core của Windows Server 2008 R2 không hỗ trợ chạy gói chẩn đoán trực tiếp trên máy tính. Để chẩn đoán máy tính chạy Server Core của Windows Server 2008 R2, bạn phải liên hệ với kỹ sư hỗ trợ và yêu cầu cụm mật khẩu để chạy gói chẩn đoán cụ thể. Gói này có thể được dùng để thu thập thông tin từ máy tính Server Core R2 bằng máy tính từ xa.

Q11: Tại sao cửa sổ "Làm tươi Thông tin Hệ thống…" xuất hiện khi bạn chạy gói chẩn đoán nhất định?

Thông báo này do tiện ích "Thông tin Hệ thống" (MSInfo32) tạo ra khi thu thập thông tin về máy tính. Gói chẩn đoán thường chạy tiện ích msinfo32 dưới nền trong khi thực hiện các tác vụ chẩn đoán khác trên nền để tăng tốc quá trình thu thập dữ liệu. Quá trình này chỉ thu thập thông tin về hệ thống và không cập nhật bất kỳ thiết đặt nào trên máy tính.

Câu hỏi 12: Làm cách nào để chạy chẩn đoán trên máy tính chạy Windows Server bật Cấu hình Bảo mật Nâng cao của Internet Explorer (IESC)?

Bạn có hai tuỳ chọn:
 1. Tạo tệp Thực thi Di động trên máy chủ đã tắt "Cấu hình Bảo mật Nâng cao của Internet Explorer" hoặc trên máy tính đang chạy hệ điều hành máy khách như Windows Vista hoặc Windows 7. Sau đó, chạy tệp thực thi di động trên máy tính đích. Hãy xem Q2 để biết thêm thông tin về cách tạo tệp thực thi di động.
 2. Thêm trang web sau vào danh sách trang web đáng tin cậy:
  • https://support.microsoft.com
  • ttps://diagnostics.support.microsoft.com

Câu hỏi 13: URL nào phải được cấu hình trên tường lửa/ proxy để chạy gói chẩn đoán?

Các URL sau được truy cập khi bạn chạy gói chẩn đoán:
 • http://support.microsoft.com
 • https://support.microsoft.com
 • https://dcupload.microsoft.com
 • https://diagnostics.support.microsoft.com
 • https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com
 • http://microsoft.com
 • https://microsoft.com

Câu hỏi 14: Môi trường của tôi thực sự phức tạp. Làm cách nào để chọn được máy tính chạy chẩn đoán?

Nếu bạn không chắc chắn đối với máy tính để chạy gói chẩn đoán, vui lòng thảo luận thêm vấn đề với kỹ sư hỗ trợ của Microsoft.

Câu hỏi 15: Làm cách nào để bộ phận Hỗ trợ của Microsoft sử dụng thông tin do gói chẩn đoán tải lên?

Dữ liệu do gói chẩn đoán tải lên được sử dụng để khắc phục sự cố. Chúng tôi sẽ không tiết lộ ra bên ngoài Microsoft, các chi nhánh được kiểm soát và các công ty liên kết của Microsoft bất kỳ thông tin nào được bao gồm trong kết quả mà không có sự đồng ý của bạn.

Microsoft cam kết bảo vệ bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ bảo mật và quy trình khác nhau nhằm giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Ví dụ: chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được trên hệ thống máy tính có quyền truy cập giới hạn. Hệ thống này được đặt ở những nơi được kiểm soát. Khi chúng tôi truyền thông tin có tính mật cao qua Internet, chúng tôi bảo vệ thông tin đó bằng cách mã hoá như giao thức Secure Socket Layer (SSL).

Vui lòng đọc thông tin bổ sung về Điều khoản về Quyền riêng tư Trực tuyến của Microsoft trên cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn của Microsoft:
GỠ RỐI
Phần này thảo luận các sự cố phổ biến nhất có thể xảy ra khi bạn chạy gói chẩn đoán trên máy tính.

T1: Khi bạn chạy gói chẩn đoán, tuỳ chọn "Máy tính này" bị mờ và chẩn đoán không chạy được

Điều này có thể xảy ra vì gói chẩn đoán mà bạn đang cố chạy không tương thích với hệ điều hành của máy tính đích. Ví dụ: bạn có thể đang chạy Windows XP nhưng gói chẩn đoán mà bộ phận Hỗ trợ của Microsoft gửi cho bạn chỉ tương thích với Windows 7. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với chuyên gia Hỗ trợ của Microsoft để hỏi về gói chẩn đoán tương thích với hệ điều hành của máy tính đích.

T2: Khi bạn chạy gói chẩn đoán, bạn nhận được thông báo lỗi "Chúng tôi không thể tải xuống các cấu phần cần thiết từ máy chủ. Vui lòng thử lại sau" và ứng dụng đóng

Khắc phục sự cố cho tôi

Để kiểm tra kết nối tới các URL được sử dụng trong Dịch vụ SDP, bấm vào nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Sau đó bấm vào Chạy trong hộp thoại Tải Tệp xuống và thực hiện theo các bước trong trình hướng dẫnKhắc phục sự cố.

Chú ý
 • Gói Khắc phục sự cố chỉ tương thích với Windows 7 và các phiên bản mới hơn. Gói này sẽ được cập nhật để nhanh chóng hỗ trợ các phiên bản trước của Windows.
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bản vá tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính xảy ra sự cố, hãy lưu giải pháp Khắc phục sự cố vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.
 • Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn. Để cung cấp phản hồi hoặc báo cáo bất kỳ sự cố gì về giải pháp này, vui lòng để lại nhận xét trên blog "Khắc phục sự cố cho tôi" hoặc gửi email cho chúng tôi.

Để tôi tự khắc phục sự cố

Điều này thường xảy ra khi máy tính không thể liên hệ với máy chủ Microsoft để tải xuống các cấu phần trên máy khách hoặc gói chẩn đoán. Hãy kiểm tra xem trình duyệt của bạn có thể truy nhập các trang được liệt kê trong Q13 được đề cập ở phần trên không. Xin lưu ý rằng duyệt https://diagnostics.support.microsoft.com sẽ hiển thị trang web Bị từ chối Truy nhập. Duyệt https://dcupload.microsoft.comhttps://dcodews.partners.extranet.microsoft.com sẽ hiển thị thông báo văn bản đơn giản "Hello from…".

Để giải quyết sự cố này, bạn có thể sử dụng máy tính có kết nối Internet khác để tạo gói chẩn đoán di động như được mô tả trong Q2 hoặc yêu cầu kỹ sư hỗ trợ của Microsoft tạo tệp thực thi di động và gửi tệp đó cho bạn để chạy trên máy tính đích.

T3: Khi truyền tệp tới bộ phận Hỗ trợ của Microsoft, bạn nhận được thông báo lỗi "Ứng dụng không thể liên lạc với máy chủ chẩn đoán. Vui lòng đảm bảo rằng máy tính của bạn kết nối Internet, sau đó thử lại"

Lỗi này xảy ra khi máy tính được sử dụng để truyền kết quả tới bộ phận Hỗ trợ của Microsoft không thể liên lạc với máy chủ Microsoft hoặc nếu liên lạc với máy chủ bị gián đoạn hoặc hết giờ. Nếu vấn đề vẫn còn sau khi bạn bấm vào nút "Thử lại", bạn có thể khắc phục sự cố thêm sự cố này bằng cách thực hiện theo các bước sau:
 1. Hãy chạy các bước được mô tả trong T2 để khắc phục sự cố này
 2. Kiểm tra xem trình duyệt của bạn có thể truy nhập các trang được liệt kê trong Q13 không
 3. Nếu bạn vẫn không thể tải lên kết quả cho Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft sau khi bạn làm theo các bước trước đó và bạn đã lưu bản sao tệp CAB gồm các kết quả đó, hãy liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để sắp xếp việc chuyển tệp CAB.
 4. Nếu bạn chưa lưu bản sao kết quả bạn bắt đầu truyền tệp, bạn có thể nhận bản sao nếu chẩn đoán vẫn đang chạy. Tệp sẽ được lưu trong thư mục "%TEMP%\msdtadmin\_{GUID}_" hoặc "\Windows\Temp\SDIAG_{GUID}" (trong đó GUID là mã định danh được tạo ra ngẫu nhiên thể hiện một lần thực hiện chẩn đoán).

T4: Khi bạn chạy gói chẩn đoán di động ("Portable_Diagnostic.exe"), bạn nhận được thông báo lỗi "Ứng dụng này không được hỗ trợ trên Hệ Điều hành này" hoặc "Công cụ chẩn đoán này không hỗ trợ cấu hình máy tính của bạn" và ứng dụng đóng lại

Điều này có thể xảy ra vì gói chẩn đoán di động mà bạn đang cố chạy không tương thích với hệ điều hành của máy tính đích. Ví dụ: bạn có thể đang chạy Windows XP nhưng gói chẩn đoán mà bộ phận Hỗ trợ của Microsoft gửi cho bạn chỉ tương thích với Windows 7. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với chuyên gia Hỗ trợ của Microsoft để hỏi về gói chẩn đoán tương thích với hệ điều hành của máy tính đích.

T5: Bạn chạy gói chẩn đoán, bạn nhận được thông báo lỗi "Trình khắc phục sự cố này không áp dụng cho máy tính này" (lỗi 0x80005005) hoặc "Trình khắc phục sự cố này không áp dụng cho hệ thống của bạn" và ứng dụng đóng lại

Điều này có thể xảy ra vì gói chẩn đoán mà bạn đang cố chạy không tương thích với hệ điều hành của máy tính đích. Ví dụ: bạn có thể đang chạy Windows XP nhưng gói chẩn đoán mà bộ phận Hỗ trợ của Microsoft gửi cho bạn chỉ tương thích với Windows 7. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với chuyên gia Hỗ trợ của Microsoft để hỏi về gói chẩn đoán tương thích với hệ điều hành của máy tính đích.

T6: Khi bạn chạy chẩn đoán, bạn nhận được thông báo lỗi "Chúng tôi xin lỗi, cụm mật khẩu của bạn cho công cụ chẩn đoán này đã lỗi thời hoặc hết hạn" và bạn không thể chạy chẩn đoán

Lỗi này có thể xảy ra vì URL do Microsoft gửi đã hết hạn hoặc bạn đã đạt số tệp tải lên tối đa được cho phép trong lần thực hiện chẩn đoán. Trong trường hợp này, bạn phải liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để yêu cầu gia hạn ngày hết hạn hoặc để có URL mới.

T7: Khi bạn chạy chẩn đoán, bạn nhận được thông báo lỗi "Chúng tôi xin lỗi, chương trình gặp phải lỗi khi cố gắng liên lạc với máy chủ. Vui lòng thử lại sau. [Mã 80072EE7]"

Điều này thường xảy ra khi máy tính không thể liên lạc với máy chủ Microsoft để tải xuống cấu phần máy khách hoặc gói chẩn đoán. Hãy chạy Trình khắc phục sự cố trong T2 hoặc kiểm tra xem trình duyệt của bạn có thể truy nhập các trang được liệt kê trong Q13 không. Xin lưu ý rằng duyệt https://diagnostics.support.microsoft.com sẽ hiển thị trang web Bị từ chối Truy nhập. Duyệt https://dcupload.microsoft.com và https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com sẽ hiển thị thông báo văn bản đơn giản "Xin chào từ…".

Hoặc bạn có thể sử dụng máy tính được kết nối Internet khác để tạo gói chẩn đoán di động như được mô tả trong Câu hỏi 2. Hoặc yêu cầu kỹ sư hỗ trợ Microsoft tạo tệp thực thi di động và gửi nó cho bạn để chạy trên máy tính đích.

T8: Khi bạn chạy chẩn đoán, bạn nhận được thông báo lỗi "Tệp kết quả quá lớn nên không thể gửi cho Microsoft…"

Lỗi này xảy ra khi dữ liệu mà chẩn đoán thu thập kết quả trong tệp nến lớn hơn 2Gb. Tệp CAB kết quả chẩn đoán chỉ có thể được tạo ra và cập nhật tự động nếu dung lượng nhỏ hơn 2Gb.

Khi lỗi này xảy ra, bạn có thể nhận phiên bản mở rộng của kết quả và gửi chúng cho kỹ sư hỗ trợ Microsoft theo cách thủ công. Để thực hiện việc này, trước khi bạn bấm vào "Đóng" trên màn hình chẩn đoán, mở thư mục %windir%\temp\SDIAG_{GUID}\Result (trong đó GUID là mã định danh ngẫu nhiên thể hiện lần thực hiện chẩn đoán duy nhất), sau đó sao chép và nén kết quả vào thư mục khác. Sau khi bạn sao chép nội dung thư mục, quay lại chẩn đoán rồi bấm vào "Đóng" để xoá thư mục tạm thời. Cuối cùng, liên hệ với chuyên gia hỗ trợ của bạn để sắp xếp truyền tệp cho Microsoft.

T9: Khi bạn chạy chẩn đoán trên máy tính chạy Windows XP hoặc Windows Server 2003, bạn nhận được thông báo lỗi "Không thể tìm thấy phiên bản của thời gian chạy để chạy ứng dụng này"

Lỗi này có thể xảy ra nếu máy tính đã cài đặt .NET Framework 4.0 như chưa cài đặt .NET Framework 2.0 hoặc .NET Framework 3.5. Để khắc phục sự cố, vui lòng cài đặt .NET Framework 2.0 hoặc .NET Framework 3.5 trên máy tính. Bạn có thể tìm thấy liên kết cài đặt cho .NET Framework trong Câu hỏi 6.

T10: Sau khi bạn bấm vào nút "Chạy" để chạy chẩn đoán trên máy tính Windows Server, bạn nhận được thông báo lỗi "Thiết đặt bảo mật hiện tại của bạn không cho phép tải xuống tệp này" và chẩn đoán không chạy

Lỗi này có thể xảy ra nếu máy tính đã bật Cấu hình Bảo mật Nâng cao của Internet Explorer. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn trong Câu hỏi 12 để chạy chẩn đoán trên máy tính đã bật Cấu hình Bảo mật Nâng cao của Internet Explorer.

T11: Khi bạn bấm vào nút "Chạy" để chạy chẩn đoán trên máy tính chạy Windows Server, chỉ tuỳ chọn "Lưu" và "Huỷ" khả dụng

Sự cố này có thể xảy ra nếu tuỳ chọn "Không lưu trang được mã hoá vào đĩa" được đặt trong Tuỳ chọn Internet. Khi "Cấu hình Bảo mật Nâng cao của Internet Explorer" được bật trên máy tính chạy Windows Server, tuỳ chọn này được đặt tự động.

Để chạy chẩn đoán trên máy tính bật tuỳ chọn này, lưu tệp rồi chạy chẩn đoán từ thư mục tải xuống. Để vô hiệu hoá tuỳ chọn, mở "Thiết đặt Internet", chọn tab "Nâng cao" rồi xoá hộp kiểm "Không lưu trang được mã hoá vào đĩa" trong "Bảo mật."

T12: Khi bạn bấm vào nút "Chạy" để chạy chẩn đoán, bạn nhận được thông báo lỗi "Chúng tôi xin lỗi, đã xảy ra lỗi: Cookie chưa được bật trong trình duyệt của bạn hoặc đã bị xoá"

Sự cố này có thể xảy ra nếu cookie đã bị vô hiệu hoá trong trình duyệt. Để giải quyết vấn đề này, vui lòng bật cookie trong trình duyệt của bạn và làm tươi trang. Để bật cookie trong Internet Explorer, đi tới "Tuỳ chọn Internet", chọn tab "Bảo mật" rồi chọn "Mặc định" trong "Thiết đặt" để chuyển thanh trượt sang thiết đặt "Trung bình".

Một lý do khác có thể dẫn đến lỗi này là "Cấu hình Bảo mật Nâng cao" được bật trên máy tính chạy Windows Server nhưng không phải tất cả các trang web được liệt kê trong Q12 đều được thêm vào danh sách các trang bảo mật. Để giải quyết sự cố này, hãy làm theo hướng dẫn trong Q12. Ngoài ra, bạn cũng có thể chạy Trình khắc phục sự cố trong T2 để nhanh chóng xác định các sự cố về "Cấu hình Bảo mật Nâng cao".


属性

文章 ID:2598970 - 上次审阅时间:05/29/2014 12:11:00 - 修订版本: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition with Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition KN, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition KN, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions, Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions without Hyper-V, Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Basic Beta, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Premium Beta, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Microsoft Windows XP Professional N, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Surface Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 8 N, Windows 8 Pro, Windows 8 Professional N, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Release Candidate, Windows Server 2012 Standard

 • kbfixme kbmsifixme KB2598970
反馈