Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Outlook 2007 / 2010 status is always offline and can't receive or send mail normally (Easy Fix Articles)

Scenario Description
When I am using Outlook 2007 / 2010, how come Outlook shows "Work Offline" in the lower right corner and I can't send or receive e-mail normally, even when the network connection is working normally? How can I resolve this issue?

Simple solutions 123
For Outlook 2010
,
please click the "Send / Receive" button first.

And then click on "Work Offline".  

"Work Offline" will no longer appear in the lower right corner of Outlook 2010. You can now send and receive your e-mail normally as well.

For Outlook 2007

, please click the "Offline" button in the lower right corner, and then just click "Work Offline".

Please let us know
Are you satisfied with our contents? Whether you think:
"Great! Problems solved."
or "Problems are not solved. I have a better idea",
we would like you to provide us with your precious opinions using the survey form located at the bottom of this article. We welcome any encouragements you may have, and will be creating more useful technical articles for you.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2601637 - Xem lại Lần cuối: 05/29/2014 05:02:00 - Bản sửa đổi: 1.1

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010

  • kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbstepbystep kbgraphxlink KB2601637
Phản hồi