Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Lỗi "Truy nhập Bị từ chối" hoặc các lỗi khác khi truy nhập hoặc làm việc với tệp và thư mục trong Windows

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Tóm tắt
Khi cố gắng truy nhập hoặc làm việc với tệp và thư mục, bạn có thể gặp lỗi "Truy nhập Bị từ chối" hoặc các lỗi khác. Bạn có thể gặp phải những sự cố sau khi làm việc với tệp hoặc thư mục trong Windows.

Sự cố 1: Bạn có thể nhận được thông báo lỗi "Truy nhập Bị từ chối"

Sự cố 2: Bạn không thể truy nhập, chỉnh sửa, lưu hoặc xóa tệp và thư mục

Sự cố 3: Bạn không thể mở thư mục sau khi cài đặt phiên bản Windows mới

Sự cố 4: Bạn có thể làm việc với tệp và thư mục

Các sự cố khi làm việc với tệp và thư mục trong Windows có thể do các sự cố về quyền, tài khoản người dùng bị hỏng hoặc thậm chí tệp bị hỏng gây ra. Các sự cố này thường xảy ra sau khi nâng cấp lên một phiên bản Windows khác, kết nối với máy tính khác qua mạng hoặc thậm chí chỉ kết nối ổ cứng ngoài với máy tính của bạn.
Giải pháp
Để giải quyết sự cố này, hãy xem phần mô tả chính xác nhất tình huống của bạn và làm theo các bước được liệt kê trong phần đó.

Chú ý: Có thể không phải lúc nào bạn cũng nhận được thông báo lỗi "Truy nhập Bị từ chối" cho những loại sự cố này. Nếu các bước dành cho tình huống cụ thể của bạn không giúp bạn giải quyết được sự cố của mình, hãy thử các bước dành cho các tình huống khác.

Vui lòng chọn phiên bản Windows của bạn để có hướng dẫn thích hợp.
Thông báo lỗi truy nhập bị từ chối có thể xuất hiện vì một hoặc nhiều lý do sau:
 • Quyền sở hữu thư mục có thể đã thay đổi
 • Bạn chưa có các quyền phù hợp
 • Có thể tệp bị mã hóa

Dưới đây là ba cách bạn có thể thử. Những cách này có thể giúp giải quyết sự cố với thông báo lỗi "Truy nhập Bị từ chối":

1. Có thể bạn chưa có quyền sở hữu tệp hoặc thư mục

Nếu gần đây bạn đã nâng cấp máy tính của mình lên Windows 8 từ phiên bản Windows trước đó, một số thông tin tài khoản của bạn có thể đã thay đổi và bạn không có quyền sở hữu một số tệp hoặc thư mục của bạn nữa. Bạn có thể giải quyết việc này bằng cách nắm quyền sở hữu tệp hoặc thư mục. Để nắm quyền sở hữu tệp hoặc thư mục, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấn và giữ thư mục mà bạn muốn nắm quyền sở hữu, sau đó gõ nhẹ vào Thuộc tính.
  (Nếu bạn đang sử dụng chuột, bấm chuột phải vào thư mục đó rồi bấm Thuộc tính.)
 2. Gõ nhẹ hoặc bấm tab Bảo mật, gõ nhẹ hoặc bấm Nâng cao, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào Thay đổi.
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Chỉnh sửa. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
 4. Nhập tên của người mà bạn muốn cấp quyền sở hữu và bấm Kiểm tra Tên.
 5. Người bạn đang cấp quyền sở hữu sẽ có tài khoản được hiển thị trong hộp, bấm OK.
 6. Nếu bạn muốn người đó trở thành chủ sở hữu của các tệp và thư mục con trong thư mục này, hãy chọn hộp kiểm Thay thế chủ sở hữu các kho chứa con và đối tượng.
 7. Bấm OK.

2. Có thể bạn chưa có các quyền phù hợp

Các sự cố khi truy nhập tệp hoặc thư mục có thể liên quan đến quyền. Quyền là các quy tắc được kết hợp với tệp và thư mục giúp xác định xem bạn có thể truy nhập hoặc thay đổi tệp hoặc thư mục hay không. Để kiểm tra quyền đối với tệp hoặc thư mục, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục, sau đó chọn Thuộc tính.
 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tab Bảo mật.
 3. Trong Tên nhóm hoặc người dùng, gõ nhẹ hoặc bấm vào tên của bạn để xem các quyền bạn có.

Để mở tệp, bạn cần có quyền đọc. Để thay đổi các quyền đối với tệp hoặc thư mục, hãy làm theo các bước sau:

Quan trọng: Bạn cần phải đăng nhập với tư cách là quản trị viên để thay đổi quyền đối với tệp và thư mục:

 1. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Thuộc tính.
 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tab Bảo mật.
 3. Trong Tên nhóm hoặc người dùng, gõ nhẹ hoặc bấm vào tên của bạn để xem các quyền bạn có.
 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Chỉnh sửa, sau đó chọn các hộp kiểm cho quyền mà bạn cần rồi bấm OK.

3. Có thể tệp hoặc thư mục bị Mã hóa

Mã hóa tệp là cách để bảo vệ tệp khỏi truy nhập không mong muốn; bạn sẽ không thể mở tệp đã được mã hóa nếu không có chứng chỉ được sử dụng để mã hóa tệp. Để xem tệp hoặc thư mục đã được mã hóa hay chưa, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào tệp, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Thuộc tính.
 2. Gõ nhẹ hoặc bấm tab Chung, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào Nâng cao.

Nếu hộp kiểm Mã hóa nội dung để bảo mật dữ liệu được chọn, bạn cần chứng chỉ đã được sử dụng để mã hóa tệp để mở tệp.

Bạn phải nhận chứng chỉ từ người đã tạo hoặc mã hóa tệp hoặc thư mục hoặc nhờ người đó hủy mã hóa.


Thông báo lỗi truy nhập bị từ chối có thể xuất hiện vì một hoặc nhiều lý do sau:
 • Quyền sở hữu thư mục có thể đã thay đổi
 • Bạn chưa có các quyền phù hợp
 • Có thể tệp bị mã hóa

Dưới đây là ba cách bạn có thể thử. Những cách này có thể giúp giải quyết sự cố với thông báo lỗi "Truy nhập Bị từ chối":

1. Có thể bạn chưa có quyền sở hữu tệp hoặc thư mục

Nếu gần đây bạn đã nâng cấp máy tính của mình lên Windows 7 từ phiên bản Windows trước đó, một số thông tin tài khoản của bạn có thể đã thay đổi và bạn không có quyền sở hữu một số tệp hoặc thư mục của bạn nữa. Bạn có thể giải quyết việc này bằng cách nắm quyền sở hữu tệp hoặc thư mục. Để nắm quyền sở hữu tệp hoặc thư mục, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm chuột phải vào thư mục mà bạn muốn nắm quyền sở hữu rồi bấm Thuộc tính.
 2. Bấm tab Bảo mật, bấm Nâng cao rồi bấm tab Chủ sở hữu.
 3. Bấm Chỉnh sửa. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
 4. Bấm vào tên của người mà bạn muốn cấp quyền chủ sở hữu.
 5. Nếu bạn muốn người đó trở thành chủ sở hữu của các tệp và thư mục con trong thư mục này, hãy chọn hộp kiểm Thay thế chủ sở hữu các kho chứa con và đối tượng.
 6. Bấm OK.

2. Có thể bạn chưa có các quyền phù hợp

Các sự cố khi truy nhập tệp hoặc thư mục có thể liên quan đến quyền. Quyền là các quy tắc được kết hợp với tệp và thư mục giúp xác định xem bạn có thể truy nhập hoặc thay đổi tệp hoặc thư mục hay không. Để kiểm tra quyền đối với tệp hoặc thư mục, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục rồi bấm Thuộc tính.
 2. Bấm vào tab Bảo mật.
 3. Trong Tên nhóm hoặc người dùng, bấm vào tên của bạn để xem các quyền bạn có.

Để mở tệp, bạn cần có quyền đọc. Để thay đổi các quyền đối với tệp hoặc thư mục, hãy làm theo các bước sau:

Quan trọng: Bạn cần phải đăng nhập với tư cách là quản trị viên để thay đổi quyền đối với tệp và thư mục:

 1. Bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục rồi bấm Thuộc tính.
 2. Bấm vào tab Bảo mật.
 3. Trong Tên nhóm hoặc người dùng, bấm vào tên của bạn để xem các quyền bạn có.
 4. Bấm Chỉnh sửa, sau đó bấm vào các hộp kiểm để có các quyền bạn cần. Bấm OK.

Để biết thêm thông tin về quyền, hãy xem Quyền là gì?

3. Có thể tệp hoặc thư mục bị Mã hóa

Mã hóa tệp là cách để bảo vệ tệp khỏi truy nhập không mong muốn; bạn sẽ không thể mở tệp đã được mã hóa nếu không có chứng chỉ được sử dụng để mã hóa tệp. Để xem tệp hoặc thư mục đã được mã hóa hay chưa, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm chuột phải vào tệp rồi bấm Thuộc tính.
 2. Bấm tab Chung, sau đó bấm Nâng cao.

Nếu hộp kiểm Mã hóa nội dung để bảo mật dữ liệu được chọn, bạn cần chứng chỉ đã được sử dụng để mã hóa tệp để mở tệp.

Bạn phải nhận chứng chỉ từ người đã tạo hoặc mã hóa tệp hoặc thư mục hoặc nhờ người đó hủy mã hóa.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhập hoặc xuất chứng chỉ và khóa riêng
Vui lòng chọn phiên bản Windows của bạn để có hướng dẫn thích hợp.
Các sự cố khi truy nhập, chỉnh sửa, lưu hoặc xóa tệp hoặc thư mục có thể xảy ra vì một hoặc nhiều lý do sau:
 • Quyền sở hữu thư mục có thể đã thay đổi
 • Bạn chưa có các quyền phù hợp
 • Có thể tệp bị mã hóa
 • Tệp có thể bị hỏng
 • Có thể hồ sơ người dùng bị hỏng

Dưới đây là một số cách bạn có thể thử để giải quyết sự cố:

1. Nắm quyền sở hữu thư mục

Nếu gần đây bạn đã nâng cấp máy tính của mình lên Windows 8 từ phiên bản Windows trước đó, một số thông tin tài khoản của bạn có thể đã thay đổi và bạn không có quyền sở hữu các tệp hoặc thư mục của bạn nữa. Bạn có thể giải quyết việc này bằng cách nắm quyền sở hữu thư mục. Để nắm quyền sở hữu thư mục, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấn và giữ thư mục mà bạn muốn nắm quyền sở hữu, sau đó gõ nhẹ vào Thuộc tính.
  (Nếu bạn đang sử dụng chuột, bấm chuột phải vào thư mục đó rồi bấm Thuộc tính)
 2. Gõ nhẹ hoặc bấm tab Bảo mật, gõ nhẹ hoặc bấm Nâng cao, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào Thay đổi.
 3. Nhập tên của người mà bạn muốn cấp quyền sở hữu và bấm Kiểm tra Tên.
 4. Tên người dùng mà bạn đang cấp quyền sở hữu sẽ được hiển thị, bấm vào OK.
 5. Nếu bạn muốn người đó trở thành chủ sở hữu của các tệp và thư mục con trong thư mục này, hãy chọn hộp kiểm Thay thế chủ sở hữu các kho chứa con và đối tượng.
 6. Bấm OK.

2. Có thể bạn chưa có các quyền phù hợp

Các sự cố khi truy nhập tệp có thể liên quan đến quyền. Quyền là các quy tắc được kết hợp với tệp và thư mục giúp xác định xem bạn có thể truy nhập hoặc thay đổi tệp hoặc thư mục đó hay không. Để kiểm tra quyền đối với tệp hoặc thư mục, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột Phải vào tệp hoặc thư mục, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Thuộc tính.
 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tab Bảo mật.
 3. Trong Tên nhóm hoặc người dùng, gõ nhẹ hoặc bấm vào tên của bạn để xem các quyền bạn có.
Để mở tệp, bạn cần có quyền đọc. Để thay đổi các quyền đối với tệp hoặc thư mục, hãy làm theo các bước sau:

Quan trọng: Bạn cần phải đăng nhập với tư cách là quản trị viên để thay đổi quyền đối với tệp và thư mục:

 1. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Thuộc tính.
 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tab Bảo mật.
 3. Trong Tên nhóm hoặc người dùng, gõ nhẹ hoặc bấm vào tên của bạn để xem các quyền bạn có.
 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Chỉnh sửa rồi chọn các hộp kiểm cho quyền mà bạn cần. Gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Để biết thêm thông tin về quyền, hãy xem Quyền là gì?

3. Có thể tệp bị mã hóa

Mã hóa tệp là cách để bảo vệ tệp khỏi truy nhập không mong muốn và bạn sẽ không thể mở tệp đã được mã hóa nếu không có chứng chỉ được sử dụng để mã hóa tệp. Để xem tệp được mã hóa hay chưa, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào tệp, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Thuộc tính.
 2. Gõ nhẹ hoặc bấm tab Chung, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào Nâng cao.

Nếu hộp kiểm Mã hóa nội dung để bảo mật dữ liệu được chọn, bạn cần chứng chỉ đã được sử dụng để mã hóa tệp để mở tệp.

Bạn phải nhận chứng chỉ từ người đã tạo tệp.

4. Có thể tệp bị hỏng.
Tệp có thể bị hỏng vì một số lý do. Lý do phổ biến nhất là bạn đã nhờ mở tệp và máy tính của bạn đóng băng hoặc bị mất điện vì lý do nào đó. Hầu hết các tệp bị hỏng không thể sửa được và bạn nên xóa tệp hoặc nếu trước đó bạn đã sao lưu vào đĩa cứng máy tính, hãy cố gắng truy xuất phiên bản cũ hơn của tệp để thay thế phiên bản bị hỏng.

Để biết thêm thông tin về những câu hỏi phổ biến về các tệp bị hỏng và cách khắc phục chúng, hãy xem Các tệp bị hỏng: câu hỏi thường gặp

5. Hồ sơ người dùng cục bộ của bạn có thể đã bị hỏng
Đôi khi, Windows không thể đọc đúng hồ sơ người dùng cục bộ của bạn. Điều này có thể gây ra các sự cố khi truy nhập tệp và thư mục. Có thể bạn cần phải tạo hồ sơ người dùng cục bộ mới. Để tạo hồ sơ người dùng cục bộ mới, trước tiên bạn phải tạo tài khoản người dùng cục bộ mới. Khi tài khoản được tạo, hồ sơ cũng được tạo. Để tạo tài khoản người dùng cục bộ mới, hãy làm theo những bước sau:

 1. Trượt nhanh từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ vào Thiết đặt rồi gõ nhẹ vào Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang sử dụng chuột, trỏ vào góc trên bên phải màn hình, di con trỏ chuột xuống dưới, bấm Thiết đặt rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC)
 2. Trong ngăn điều hướng, gõ nhẹ hoặc bấm vào Người dùng.
 3. Gõ nhẹ hoặc Bấm Thêm Người dùng, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Họ có thể đăng nhập khi không có tài khoản Microsoft không?
 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản cục bộ.
 5. Nhập tên tài khoản mới của bạn.
 6. Nếu bạn muốn sử dụng mật khẩu, hãy nhập và xác minh mật khẩu bạn muốn sử dụng. Nếu bạn chọn không sử dụng mật khẩu thì hãy bấm hoặc gõ nhẹ vào Tiếp theo mà không nhập mật khẩu.
 7. Bấm hoặc gõ nhẹ Hoàn tất.


Các sự cố khi truy nhập, chỉnh sửa, lưu hoặc xóa tệp hoặc thư mục có thể xảy ra vì một hoặc nhiều lý do sau:
 • Quyền sở hữu thư mục có thể đã thay đổi
 • Bạn chưa có các quyền phù hợp
 • Có thể tệp bị mã hóa
 • Tệp có thể bị hỏng
 • Có thể hồ sơ người dùng bị hỏng

Dưới đây là một số cách bạn có thể thử để giải quyết sự cố:

1. Nắm quyền sở hữu thư mục

Nếu gần đây bạn đã nâng cấp máy tính của mình lên Windows 7 từ phiên bản Windows trước đó, một số thông tin tài khoản của bạn có thể đã thay đổi và bạn không có quyền sở hữu các tệp hoặc thư mục của bạn nữa. Bạn có thể giải quyết việc này bằng cách nắm quyền sở hữu thư mục. Để nắm quyền sở hữu thư mục, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm chuột phải vào thư mục mà bạn muốn nắm quyền sở hữu rồi bấm Thuộc tính.
 2. Bấm tab Bảo mật, bấm Nâng cao rồi bấm tab Chủ sở hữu.
 3. Bấm Chỉnh sửa. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
 4. Bấm vào tên của người mà bạn muốn cấp quyền chủ sở hữu.
 5. Nếu bạn muốn người đó trở thành chủ sở hữu của các tệp và thư mục con trong thư mục này, hãy chọn hộp kiểm Thay thế chủ sở hữu các kho chứa con và đối tượng.
 6. Bấm OK.

2. Có thể bạn chưa có các quyền phù hợp

Các sự cố khi truy nhập tệp có thể liên quan đến quyền. Quyền là các quy tắc được kết hợp với tệp và thư mục giúp xác định xem bạn có thể truy nhập hoặc thay đổi tệp hoặc thư mục đó hay không. Để kiểm tra quyền đối với tệp hoặc thư mục, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục, rồi bấm Thuộc tính.
 2. Bấm vào tab Bảo mật.
 3. Trong Tên nhóm hoặc người dùng, bấm vào tên của bạn để xem các quyền bạn có.
Để mở tệp, bạn cần có quyền đọc. Để thay đổi các quyền đối với tệp hoặc thư mục, hãy làm theo các bước sau:

Quan trọng: Bạn cần phải đăng nhập với tư cách là quản trị viên để thay đổi quyền đối với tệp và thư mục:

 1. Bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục, rồi bấm Thuộc tính.
 2. Bấm vào tab Bảo mật.
 3. Trong Tên nhóm hoặc người dùng, bấm vào tên của bạn để xem các quyền bạn có.
 4. Bấm Chỉnh sửa rồi bấm để chọn các hộp kiểm cho quyền mà bạn cần, sau đó bấm OK.

Để biết thêm thông tin về quyền, hãy xem Quyền là gì?

3. Có thể tệp bị mã hóa

Mã hóa tệp là cách để bảo vệ tệp khỏi truy nhập không mong muốn và bạn sẽ không thể mở tệp đã được mã hóa nếu không có chứng chỉ được sử dụng để mã hóa tệp. Để xem tệp được mã hóa hay chưa, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm chuột phải vào tệp rồi bấm Thuộc tính.
 2. Bấm tab Chung, sau đó bấm Nâng cao.

Nếu hộp kiểm Mã hóa nội dung để bảo mật dữ liệu được chọn, bạn cần chứng chỉ đã được sử dụng để mã hóa tệp để mở tệp.

Bạn phải nhận chứng chỉ từ người đã tạo tệp. Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhập hoặc xuất chứng chỉ và khóa riêng

4. Có thể tệp bị hỏng
Tệp có thể bị hỏng vì một số lý do. Lý do phổ biến nhất là bạn đã nhờ mở tệp và máy tính của bạn đóng băng hoặc bị mất điện vì lý do nào đó. Hầu hết các tệp bị hỏng không thể sửa được và bạn nên xóa tệp hoặc nếu trước đó bạn đã sao lưu vào đĩa cứng máy tính, hãy cố gắng truy xuất phiên bản cũ hơn của tệp để thay thế phiên bản bị hỏng.

Để biết thêm thông tin về những câu hỏi phổ biến về các tệp bị hỏng và cách khắc phục chúng, hãy xem Các tệp bị hỏng: câu hỏi thường gặp

5. Có thể hồ sơ người dùng của bạn bị hỏng
Đôi khi, Windows không thể đọc đúng hồ sơ người dùng của bạn. Điều này có thể gây ra các sự cố khi truy nhập tệp và thư mục. Có thể bạn cần phải tạo hồ sơ người dùng mới. Để tạo hồ sơ người dùng mới, trước tiên bạn phải tạo tài khoản người dùng mới. Khi tài khoản được tạo, hồ sơ cũng được tạo. Để biết thêm thông tin về việc tạo hồ sơ người dùng, hãy xem Sửa hồ sơ người dùng bị hỏng Sau khi hồ sơ người dùng mới đã được tạo, bạn có thể sao chép và truy nhập các tệp người dùng.
Vui lòng chọn phiên bản Windows của bạn để có hướng dẫn thích hợp.
Các sự cố khi truy nhập tệp và thư mục sau khi nâng cấp lên phiên bản Windows mới có thể xảy ra vì một hoặc nhiều lý do sau:
 • Quyền sở hữu thư mục có thể đã thay đổi
 • Tệp đang được lưu trữ trong thư mục Windows.old từ hệ thống trước của bạn

Dưới đây là hai cách bạn có thể thử để giải quyết sự cố:

1. Có thể bạn chưa có quyền sở hữu thư mục

Nếu gần đây bạn đã nâng cấp máy tính của mình lên Windows 8 từ phiên bản Windows trước đó, một số thông tin tài khoản của bạn có thể đã thay đổi và bạn không có quyền sở hữu các tệp hoặc thư mục của bạn nữa. Bạn có thể giải quyết việc này bằng cách nắm quyền sở hữu thư mục. Để nắm quyền sở hữu thư mục

 1. Nhấn và giữ thư mục mà bạn muốn nắm quyền sở hữu, sau đó gõ nhẹ vào Thuộc tính.
  (Nếu bạn đang sử dụng chuột, bấm chuột phải vào thư mục đó rồi bấm Thuộc tính.)
 2. Gõ nhẹ hoặc bấm tab Bảo mật, gõ nhẹ hoặc bấm Nâng cao, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào Thay đổi.
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Chỉnh sửa. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
 4. Nhập tên của người mà bạn muốn cấp quyền sở hữu và bấm Kiểm tra Tên.
 5. Người bạn đang cấp quyền sở hữu sẽ có tài khoản được hiển thị trong hộp, bấm OK.
 6. Nếu bạn muốn người đó trở thành chủ sở hữu của các tệp và thư mục con trong thư mục này, hãy chọn hộp kiểm Thay thế chủ sở hữu các kho chứa con và đối tượng.
 7. Bấm OK.


2. Bạn cần khôi phục các tệp từ thư mục Windows.old

Nếu gần đây bạn đã nâng cấp máy tính của bạn lên Windows 8 từ phiên bản Windows trước và không định dạng lại ổ cứng của mình, bạn vẫn có thể truy nhập vào các tệp cũ từ thư mục Windows.old.

Khắc phục sự cố cho tôi

Để khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm vào nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Trong hộp thoại Tải xuống Tệp, bấm Chạy và làm theo các bước trong Thuật sỹ Khắc phục sự cố.


Khôi phục tệp cá nhân
Microsoft Fix it 50582

Truy xuất thủ công các tệp của bạn bằng cách làm theo các bước sau:
 1. Gõ nhẹ vào biểu tượng thư mục từ màn hình cổ điển rồi chọn Máy tính hoặc nhấn Windows+E từ bàn phím.
 2. Gõ đúp hoặc bấm đúp vào ổ đĩa mà Windows được cài đặt (thường là ổ C:).
 3. Gõ đúp hoặc bấm đúp vào thư mục Windows.old.
 4. Gõ đúp hoặc bấm đúp vào thư mục Người dùng.
 5. Gõ đúp hoặc bấm đúp vào tên người dùng của bạn.
 6. Mở thư mục chứa tệp bạn muốn truy xuất.
  Ví dụ: để truy xuất tệp trong thư mục Tài liệu, hãy gõ đúp hoặc bấm đúp vào Tài liệu.
 7. Sao chép và dán các tệp bạn muốn từ mỗi thư mục vào một thư mục trong Windows 8.
  Ví dụ: nếu bạn muốn truy xuất mọi thứ từ thư mục Tài liệu, hãy sao chép tất cả các tệp và thư mục rồi dán chúng vào thư viện Tài liệu trong Windows 8.
 8. Lặp lại các bước từ 5-7 cho mỗi tài khoản người dùng trên máy tính của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách khôi phục các tệp từ phiên bản trước, hãy xem Khôi phục các tệp đã mất hoặc đã xóa

Các sự cố khi truy nhập tệp và thư mục sau khi nâng cấp lên phiên bản Windows mới có thể xảy ra vì một hoặc nhiều lý do sau:
 • Quyền sở hữu thư mục có thể đã thay đổi
 • Tệp đang được lưu trữ trong thư mục Windows.old từ hệ thống trước của bạn

Dưới đây là hai cách bạn có thể thử để giải quyết sự cố:

1. Có thể bạn chưa có quyền sở hữu thư mục

Nếu gần đây bạn đã nâng cấp máy tính của mình lên Windows 7 từ phiên bản Windows trước đó, một số thông tin tài khoản của bạn có thể đã thay đổi và bạn không có quyền sở hữu các tệp hoặc thư mục của bạn nữa. Bạn có thể giải quyết việc này bằng cách nắm quyền sở hữu thư mục. Để nắm quyền sở hữu thư mục
 1. Bấm chuột phải vào thư mục mà bạn muốn nắm quyền sở hữu rồi bấm Thuộc tính.
 2. Bấm tab Bảo mật, bấm Nâng cao rồi bấm tab Chủ sở hữu.
 3. Bấm Chỉnh sửa. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
 4. Bấm vào tên của người mà bạn muốn cấp quyền chủ sở hữu.
 5. Nếu bạn muốn người đó trở thành chủ sở hữu của các tệp và thư mục con trong thư mục này, hãy chọn hộp kiểm Thay thế chủ sở hữu các kho chứa con và đối tượng.
 6. Bấm OK.

2. Bạn cần khôi phục các tệp từ thư mục Windows.old

Nếu gần đây bạn đã nâng cấp máy tính của bạn lên Windows 7 từ phiên bản Windows trước và không định dạng lại ổ cứng của mình, bạn vẫn có thể truy nhập vào các tệp cũ từ thư mục Windows.old.


Khắc phục sự cố cho tôi

Để khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm vào nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Trong hộp thoại Tải xuống Tệp, bấm Chạy và làm theo các bước trong Thuật sỹ Khắc phục sự cố.


Khôi phục tệp cá nhân
Microsoft Fix it 50582
Truy xuất thủ công các tệp của bạn bằng cách làm theo các bước sau:
 1. Bấm vào nút Bắt đầu rồi bấm Máy tính.
 2. Bấm đúp vào ổ đĩa mà Windows được cài đặt (thường là ổ C:).
 3. Bấm đúp vào thư mục Windows.old.
 4. Bấm đúp vào thư mục Người dùng.
 5. Bấm đúp vào tên người dùng của bạn.
 6. Mở thư mục chứa tệp bạn muốn truy xuất.
  Ví dụ: để truy xuất tệp trong thư mục Tài liệu, hãy bấm đúp vào Tài liệu.
 7. Sao chép và dán các tệp bạn muốn từ mỗi thư mục vào một thư mục trong Windows 7.
  Ví dụ: nếu bạn muốn truy xuất mọi thứ từ thư mục Tài liệu, hãy sao chép tất cả các tệp và thư mục rồi dán chúng vào thư viện Tài liệu trong Windows 7.
 8. Lặp lại các bước từ 5-7 cho mỗi tài khoản người dùng trên máy tính của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách khôi phục các tệp từ phiên bản trước, hãy xem Khôi phục các tệp đã mất hoặc đã xóa

Để tìm hiểu cách tìm, sắp xếp và sử dụng tệp và thư mục trên máy tính của bạn, hãy xem Làm việc với tệp và thư mục

Để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về cách áp dụng quyền cho tệp hoặc thư mục, hãy xem Những điều cần biết trước khi áp dụng quyền cho tệp hoặc thư mục
Thông tin thêm
Thuộc tính

ID Bài viết: 2623670 - Xem lại Lần cuối: 03/29/2013 12:02:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Starter, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

 • KB2623670
Phản hồi