Cách thay đổi trường hợp văn bản trong Excel

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Tóm tắt
Bài viết này mô tả cách sử dụng các hàm trang tính để sửa đổi trường hợp văn bản.
Thông tin thêm
Microsoft Excel có ba hàm trang tính sau mà bạn có thể sử dụng để thay đổi trường hợp văn bản:
CHỮ THƯỜNG - Chuyển đổi tất cả chữ hoa trong xâu văn bản thành chữ thường.

CHỮ HOA - Chuyển đổi tất cả chữ thường trong xâu văn bản thành chữ hoa.

CHỮ HOA ĐẦU TỪ - Viết hoa chữ đầu tiên trong xâu văn bản và bất kỳ chữ nào khác trong văn bản theo bất kỳ ký tự nào ngoài chữ. Chuyển đổi tất cả các chữ khác thành chữ thường.
Bằng cách sử dụng các hàm này, bạn có thể thay đổi trường hợp văn bản hiện tại trong trang tính. Xem xét ví dụ sau.

Nhập các giá trị sau vào trang tính của bạn:
  A1: ABCD  A2: EFGH  A3: IJKL  A4: MNOP  A5: QRST  A6: UVWX  A7: YZ				
Để viết chữ thường trong các ô văn bản trong Excel 2007 hoặc Excel 2010, làm theo các bước sau:  
 1. Nhập công thức sau vào ô B1:
  =CHỮ THƯỜNG(A1)
 2. Trong cột B, chọn tất cả ô ở bên phải của những ô chứa dữ liệu trong cột A. Trong ví dụ này, tô sáng các ô từ B1 đến B7.
 3. Bấm Phần đầu, bấm Điền, rồi bấm Xuống.

  Chú ý Cột mới bây giờ chứa phiên bản của văn bản chữ thường trong cột A.

  Chú ý Bạn cũng có thể điền các ô từ B2 đến B7 bằng cách bấm ô B1, rồi kéo móc điều khiển điền đến ô B7.
 4. Tô sáng các ô từ B1 đến B7, bấm Home, rồi bấm Sao.
 5. Bấm ô A1, bấm Dán, bấm Dán Đặc biệt, bấm Giá trị, rồi bấm OK để dán giá trị đã chuyển đổi trở lại vào trong cột A.
 6. Xoá cột B. Để làm điều này, bấm Home, bấm cột B, rồi bấm Xoá.
Văn bản ở trong cột A bây giờ là chữ thường:
  A1: abcd  A2: efgh  A3: ijkl  A4: mnop  A5: qrst  A6: uvwx  A7: yz				


Để làm cho các ô này thành chữ thường trong Excel 2003 và các phiên bản excel trước, hãy làm theo các bước sau:
 1. Chèn một cột vào bên phải cột A bằng cách chọn cột B và bấm Cột trên menu Chèn.
 2. Nhập công thức sau vào ô B1:
  =CHỮ THƯỜNG(A1)
 3. Trong cột B, chọn tất cả ô ở bên phải của những ô chứa dữ liệu trong cột A.
 4. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Điền, rồi bấm Xuống.

  Cột mới bây giờ chứa phiên bản văn bản chữ thường trong cột A.
 5. Với cùng dải đã chọn, bấm Sao trên menu Chỉnh sửa.
 6. Chọn ô A1 và bấm Dán Đặc biệt trên menu Chỉnh sửa. Trong Dán, bấm Giá trị và bấm OK để dán giá trị đã chuyển đổi trở lại đầu cột A.
 7. Xoá cột B bằng cách chọn cột và bấm Xoá trên menu Chỉnh sửa.
Văn bản ở trong cột A bây giờ là chữ thường:
  A1: abcd  A2: efgh  A3: ijkl  A4: mnop  A5: qrst  A6: uvwx  A7: yz				
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về các hàm văn bản trong Excel, bấm Trợ giúp Microsoft Excel trên menu Trợ giúp, nhập trường hợp văn bản trong Hỗ trợ Office hoặc Thuật sĩ Trả lời, rồi bấm Tìm kiếm để xem chủ đề tìm được.
AskMaxwell XL2003 XL2007 XL2010 XL2013
Thuộc tính

ID Bài viết: 263580 - Xem lại Lần cuối: 12/02/2013 15:35:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003

 • kbformat kbconversion kbhowto KB263580
Phản hồi