"Đăng nhập thất bại: tài khoản hiện bị vô hiệu hoá" và "hệ thống lỗi 1331" thông báo lỗi

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 263936
Triệu chứng
Khi bạn cố gắng kết nối với chia sẻ, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Đường dẫn/tên chia sẻ không thể truy nhập.
kí nhập thất bại: hiện bị vô hiệu hoá tài khoản.
Máy tính cũng có thể hiển thị một thông báo lỗi "Lỗi hệ thống 1331" tương đương với các trước "đăng nhập thất bại: tài khoản hiện đang bị tắt" thông báo lỗi.

Chú ý: không có sự kiện ghi trong trình Trình xem sự kiện có liên quan đến các lỗi.
Nguyên nhân
Sự cố này có thể xảy ra khi bạn cố gắng truy cập một phần nằm trên một máy tính chạy Windows 2000 miền (cha hoặc con) từ một miền chạy trên Windows 2000, khi bạn cố gắng truy cập vào một phần từ một tên miền Windows NT 4.0 và Windows 2000 dựa trên miền tin hai chiều, hoặc khi bạn cố gắng truy cập vào một phần nằm trong cùng một miền.

Sự cố này xảy ra phổ biến nhất khi máy tính Windows NT 4.0 hoặc Windows 2000 là thành viên của một miền được chuyển đến một miền. Tài khoản máy tính cho máy tính đã được di chuyển sẽ hiển thị dấu kiểm "X" đỏ. Sự cố này xảy ra trong môi trường một miền, tài khoản máy tính phải cụ thể được thiết lập để tắt.
Giải pháp
Để khắc phục sự cố này, xoá tài khoản bị vô hiệu hoá máy tính trong mục tin thư thoại người dùng và máy tính.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này.
Thông tin thêm
Giải pháp trong bài viết này cũng được ghi lại để khắc phục sự cố gây ra thông báo lỗi sau:
Truy cập bị từ chối; tài khoản hiện bị vô hiệu hoá.

Warning: This article has been translated automatically

Thuộc tính

ID Bài viết: 263936 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2016 02:55:00 - Bản sửa đổi: 4.0

  • kberrmsg kbprb kbmt KB263936 KbMtvi
Phản hồi