Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Đã có công cụ MetaAcl để sửa đổi giấy phép cơ sở siêu dữ liệu trên Các đối tượng Quản trị IIS

Quan trọng Bài viết này chứa thông tin về cách chỉnh sửa cơ sở siêu dữ liệu. Trước khi bạn chỉnh sửa cơ sở siêu dữ liệu, hãy xác minh rằng bạn có bản sao lưu giúp bạn có thể khôi phục được nếu xảy ra vấn đề. Để biết thông tin về cách thực hiện điều này, hãy xem chủ đề Trợ giúp "Sao lưu/Khôi phục Cấu hình" trong Bàn Điều khiển Quản lý của Microsoft (MMC).
TÓM TẮT
Bạn có thể sử dụng công cụ MetaAcl.vbs để sửa đổi giấy phép mặc định được thiết lập trên cơ sở siêu dữ liệu Dịch vụ Thông tin Internet (IIS).

Bạn có thể được chuyển hướng sang bài viết Cơ sở Kiến thức Microsoft này khi có thông báo lỗi IIS sau:
System.Web.Hosting.HostingEnvironmentException: Không truy cập được vào cơ sở siêu dữ liệu IIS. Tài khoản quá trình được sử dụng để chạy ASP.NET phải có quyền truy cập đọc vào cơ sở siêu dữ liệu IIS (ví dụ: IIS://servername/W3SVC). Để có thông tin về sửa đổi giấy phép cơ sở siêu dữ liệu, vui lòng xem http://support.microsoft.com/?kbid=267904.
Bạn nhận được thông báo lỗi này vì không đủ giấy phép cho cơ sở siêu dữ liệu hoặc vì giấy phép được thiết lập không đúng cách.

Để giúp giải quyết lỗi này, hãy sử dụng công cụ MetaAcl để sửa đổi giấy phép cơ sở siêu dữ liệu. Để biết thêm thông tin về công cụ MetaAcl và cách hoạt động của Danh sách Điều khiển Truy cập (ACL), hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
326902 ACL và việc sử dụng MetaAcl cho thay đổi giấy phép ACL cơ sở siêu dữ liệu
THÔNG TIN THÊM
Tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Ngày Phát hành: Ngày 16 tháng 07 năm 2003

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy các tệp hỗ trợ Microsoft từ các dịch vụ trực tuyến (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất đã có mặt từ khi tệp được đăng. Tệp này được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Tệp Metaacl.exe chứa các tệp sau:
Tên tệpKích cỡ
Metaacl.vbs7.380 byte
EULA.txt1.652 byte


Để có thảo luận đầy đủ về cách sử dụng công cụ MetaAcl.vbs, hãy bấm vào bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
326902 ACL và việc sử dụng MetaAcl cho thay đổi giấy phép ACL cơ sở siêu dữ liệu
Lưu ý Nếu bạn đang sử dụng ASP.Net 2.0 và bạn phải cấp giấy phép cơ sở siêu dữ liệu cho tài khoản người dùng Windows, không sử dụng công cụ MetaAcl. Thay vào đó, hãy chạy lệnh Công cụ Đăng ký IIS ASP.NET cùng với tuỳ chọn -ga . Ví dụ: lệnh sau cấp giấy phép tài khoản người dùng Windows <WindowsUserAccount> cho cơ sở siêu dữ liệu IIS:
aspnet_regiis -ga <WindowsUserAccount>
Cảnh báo Nếu bạn chỉnh sửa cơ sở siêu dữ liệu không đúng, bạn có thể gây ra sự cố nghiêm trọng có thể yêu cầu bạn phải cài đặt lại bất kỳ sản phẩm nào sử dụng cơ sở siêu dữ liệu. Micorsoft không thể đảm bảo rằng các sự cố gây ra do bạn chỉnh sửa không đúng cơ sở siêu dữ liệu có thể được giải quyết. Bạn tự chịu rủi ro khi chỉnh sửa cơ sở siêu dữ liệu.

Lưu ý Luôn sao lưu cơ sở siêu dữ liệu trước khi bạn chỉnh sửa.
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức Microsoft sau hoặc truy cập vào bất kỳ trang web nào sau đây của Microsoft:
326902 ACL và việc sử dụng MetaAcl cho thay đổi giấy phép ACL cơ sở siêu dữ liệu
Cơ sở siêu dữ liệu IIS (IIS 6.0)Thuộc tính Cơ sở siêu dữ liệu AdminACL (IIS 6.0) Cơ sở siêu dữ liệu IIS (IIS 5.0)Các đối tượng Cơ sở Quản trị trong IIS
Metaacl
Thuộc tính

ID Bài viết: 267904 - Xem lại Lần cuối: 05/21/2012 16:57:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

  • kbproductlink kbresolve kbdownload kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo KB267904
Phản hồi