Làm thế nào để truy vấn Active Directory bằng cách sử dụng một bộ lọc bit

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:269181
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TÓM TẮT
Một số thuộc tính vào đối tượng Active Directory được tạo thành từ bit cờ. Bạn có thể cần để truy vấn cho các đối tượng bằng cách sử dụng một nhà điều hành bit để trở về chỉ các đối tượng phù hợp với một chút cụ thể được thiết lập. Sử dụng các điều khiển Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) mà phù hợp với quy tắc để làm điều này.
THÔNG TIN THÊM
Định dạng của LDAP phù hợp với quy tắc có cú pháp sau:
attributename:ruleOID:=giá trị
nơi attributename là LDAPDisplayName của các thuộc tính, ruleOID là đối tượng ID (Anh) cho sự kiểm soát quy tắc phù hợp, và giá trị là giá trị thập phân bạn muốn sử dụng để so sánh. Bạn cần phải chuyển đổi từ hệ thập lục phân sang thập phân.

Giá trị của ruleOID có thể là một trong những điều sau đây:
 • 1.2.840.113556.1.4.803 - Đây là các quy tắc LDAP_MATCHING_RULE_BIT_AND. Các quy tắc phù hợp là đúng chỉ nếu tất cả các bit từ tài sản phù hợp với giá trị. Quy tắc này là giống như các nhà điều hành và bit.
 • 1.2.840.113556.1.4.804 - Đây là các quy tắc LDAP_MATCHING_RULE_BIT_OR. Các quy tắc phù hợp là đúng nếu bất kỳ bit từ tài sản phù hợp với giá trị. Quy tắc này là giống như các nhà điều hành OR bit.
Một ví dụ là khi bạn muốn truy vấn Active Directory cho đối tượng lớp người dùng bị vô hiệu hoá. Các thuộc tính chứa thông tin này là các userAccountControl thuộc tính. Thuộc tính này gồm có một sự kết hợp của lá cờ khác nhau. Lá cờ để thiết lập các đối tượng mà bạn muốn vô hiệu hoá là UF_ACCOUNTDISABLE, trong đó có một giá trị của 0x02 (2 thập phân). Bộ lọc bit so sánh mà chỉ định userAccountControl với UF_ACCOUNTDISABLED chút tập sẽ giống với điều này:
(UserAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)
Sau kịch bản mẫu Microsoft Visual Basic sử dụng ở trên bit so sánh lọc:
Set oNSP = GetObject("LDAP://Win2000Server/rootdse")Set oConfig = GetObject("LDAP://Win2000Server/" & oNSP.get("DefaultNamingContext"))Set oConn = CreateObject("ADODB.Connection")oConn.Provider = "ADSDSOObject"oConn.Open ""strQuery = "<" & oConfig.ADsPath & ">;(&(objectCategory=person)(objectClass=User)(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2));name,objectClass;subtree"Set oRS = oConn.Execute(strQuery)While Not oRS.EOF MsgBox oRS.Fields("name")  oRS.MoveNextWendMsgBox "done"Set oConn = NothingSet oRS = NothingSet oConfig = NothingSet oNSP = Nothing				
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng quy tắc phù hợp với LDAP, xem Kit phát triển phần mềm nền tảng (SDK). Thông tin này được tìm thấy trong các nội dung tại:

Networking and Directory Services Active Directory, ADSI, and Directory Services   Active Directory    Using Active Directory      Searching the Active Directory       Creating a Query Filter         How to Specify Comparison Values 				
Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng quy tắc phù hợp với LDAP, xem các mẫu bao gồm trong SDK nền tảng. Các mẫu được đặt tại các\Microsoft PlatformSDK\Samples\NetDs\ADSI\Samples\ActiveDir\Attributes và SDK\Samples\NetDs\ADSI\Samples\ActiveDir\GetSchemaInfo thư mục.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 269181 - Xem lại Lần cuối: 08/22/2011 09:33:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbhowto kbmsg kbmt KB269181 KbMtvi
Phản hồi