Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cuộc gọi MAPI Advise() trả về 0x8007000E (E_OUTOFMEMORY)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:269794
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn gọi các Tư vấn cho chức năng về 7.800-7.900 lần, tiếp theo Tư vấn cho cuộc gọi có thể thất bại với lỗi 0x8007000E (E_OUTOFMEMORY).
NGUYÊN NHÂN
Thông báo, mà được đăng ký bằng cách gọi Tư vấn cho, sử dụng một không gian chia sẻ bộ nhớ. Theo mặc định kích thước bộ nhớ được thiết lập như 0x100000. nếu kích thước bộ nhớ vượt quá khi đăng ký thông báo mới, các E_OUTOFMEMORY lỗi được trả lại.

Giới hạn này là toàn hệ thống; trong khác từ ngữ, nếu bạn đang chạy hai chương trình gọi Tư vấn cho, tối đa kết hợp cho cả hai chương trình nên ít hơn 7.900.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Bạn có thể cấu hình kích thước bộ nhớ được cao như 0x800000 bằng cách thiết lập nhà đăng ký sau phím:

Hệ thống con tin nhắn HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows
Giá trị Tên: SharedMemMaxSize
Giá trị Type: REG_DWORD
Dữ liệu giá trị: 0x800000

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows tin nhắn Subsystem\Applications\<myapp></myapp>
Giá trị Tên: SharedMemMaxSize
Giá trị Type: REG_DWORD
Dữ liệu giá trị: 0x800000

Trong trường hợp này, <myapp></myapp> là tên ứng dụng của bạn (không có phần mở rộng .exe). Ví dụ, nếu bạn ứng dụng là Mad.exe, nhập MAD cho các <myapp></myapp>giá trị.
0X8007000E E_OUTOFMEMORY

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 269794 - Xem lại Lần cuối: 08/22/2011 09:06:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition, Microsoft Messaging Application Programming Interface

  • kbmsg kbprb kbmt KB269794 KbMtvi
Phản hồi