Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại
ndow.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'" + "'><\/script>");