Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Chi tieát taäp tin cho bản Cập Nhật 2770917

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2782531
Tóm tắt
Bài này liệt kê các tập tin thông tin để Cập Nhật 2770917. Để biết thêm thông tin về Cập Nhật 2770917, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2770917 Khách hàng Windows 8 và Windows Server 2012 cumulative update: tháng 12 năm 2011
Chi tieát taäp tin
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản Cập Nhật 2770917 cài đặt chuyên biệt tệp đã thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây.

Lưu ý Biểu hiện tập tin (bản kê.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt chuyên biệt không được liệt kê.

Windows 8 và Windows Server 2012 tập tin thông tin ghi chú

  • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, sự kiện quan trọng (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng sau:
    Phiên bảnSản phẩmSự kiện quan trọngChi nhánh bản ghi dịch vụ
    6.2.920 0,16 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMĐÔNG ĐỨC
    6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
  • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chứa chỉ là những bản vá được phát hành rộng rãi đến địa chỉ các vấn đề quan trọng, phổ biến rộng rãi. Chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR chứa hotfix ngoài việc sửa chữa phát hành rộng rãi.

Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 8

tập đã đặt tên tinPhiên bản tệp
Actxprxy.dll6.2.9200.16438
Actxprxy.dll6.2.9200.20540
Adrclient.dll6.2.9200.16433
Adrclient.dll6.2.9200.20534
Appxsip.dll6.2.9200.16433
Appxsip.dll6.2.9200.20534
Arunres.dll6.2.9200.16433
Arunres.dll6.2.9200.20534
Audiodg.exe6.2.9200.16444
Audiodg.exe6.2.9200.20548
Audioendpointbuilder.dll6.2.9200.16444
Audioendpointbuilder.dll6.2.9200.20548
Audioeng.dll6.2.9200.16444
Audioeng.dll6.2.9200.20548
Audiokse.dll6.2.9200.16444
Audiokse.dll6.2.9200.20548
Audioses.dll6.2.9200.16444
Audioses.dll6.2.9200.20548
Audiosrv.dll6.2.9200.16444
Audiosrv.dll6.2.9200.20548
Authui.dll6.2.9200.16438
Authui.dll6.2.9200.20540
Autorun.dll6.2.9200.16433
Autorun.dll6.2.9200.20534
Battc.sys6.2.9200.16433
Battc.sys6.2.9200.20534
Bdesvc.dll6.2.9200.16433
Bdesvc.dll6.2.9200.20534
Bdeuisrv.exe6.2.9200.16433
Bdeuisrv.exe6.2.9200.20534
Bootrec.exe6.2.9200.16433
Bootrec.exe6.2.9200.20534
Bthenum.sys6.2.9200.16433
Bthenum.sys6.2.9200.20534
Bthmini.sys6.2.9200.16433
Bthmini.sys6.2.9200.20534
Bthport.sys6.2.9200.16433
Bthport.sys6.2.9200.20534
Bthusb.sys6.2.9200.16433
Bthusb.sys6.2.9200.20534
Ci.dll6.2.9200.16433
Ci.dll6.2.9200.20534
Classpnp.sys6.2.9200.16433
Classpnp.sys6.2.9200.20534
Cmisetup.dll6.2.9200.16433
Cmisetup.dll6.2.9200.20534
CNG.sys6.2.9200.16433
CNG.sys6.2.9200.20534
Compatprovider.dll6.2.9200.16433
Compatprovider.dll6.2.9200.20534
Dam.sys6.2.9200.16433
Dam.sys6.2.9200.20534
Dhcpcore.dll6.2.9200.16433
Dhcpcore.dll6.2.9200.20534
Dhcpcore.dll.mui6.2.9200.16433
Dhcpcore.dll.mui6.2.9200.20534
Dhcpcore6.dll6.2.9200.16433
Dhcpcore6.dll6.2.9200.20534
Dhcpcore6.dll.mui6.2.9200.16433
Dhcpcore6.dll.mui6.2.9200.20534
Dhcpcsvc.dll6.2.9200.16433
Dhcpcsvc.dll6.2.9200.20534
Dhcpcsvc.dll.mui6.2.9200.16433
Dhcpcsvc.dll.mui6.2.9200.20534
Dhcpcsvc6.dll6.2.9200.16433
Dhcpcsvc6.dll6.2.9200.20534
Dhcpcsvc6.dll.mui6.2.9200.16433
Dhcpcsvc6.dll.mui6.2.9200.20534
Diager.dll6.2.9200.16433
Diager.dll6.2.9200.20534
Diagnostic.dll6.2.9200.16433
Diagnostic.dll6.2.9200.20534
Dism.exe6.2.9200.16433
Dism.exe6.2.9200.20534
Dismcore.dll6.2.9200.16433
Dismcore.dll6.2.9200.20534
Dismcoreps.dll6.2.9200.16433
Dismcoreps.dll6.2.9200.20534
Dismhost.exe6.2.9200.16433
Dismhost.exe6.2.9200.20534
Dismprov.dll6.2.9200.16433
Dismprov.dll6.2.9200.20534
Drmk.sys6.2.9200.16433
Drmk.sys6.2.9200.20534
Drmkaud.sys6.2.9200.16433
Drmkaud.sys6.2.9200.20534
Drvmgrtn.dll1.0.0.0
Du.dll6.2.9200.16433
Du.dll6.2.9200.20534
Dumpsd.sys6.2.9200.16433
Dumpsd.sys6.2.9200.20534
Dwmcore.dll6.2.9200.16433
Dwmcore.dll6.2.9200.20534
Dwrite.dll6.2.9200.16433
Dwrite.dll6.2.9200.20534
Encdump.dll5.0.1.1
Explorer.exe6.2.9200.16433
Explorer.exe6.2.9200.20534
Firewallapi.dll6.2.9200.16433
Firewallapi.dll6.2.9200.20534
Fntcache.dll6.2.9200.16433
Fntcache.dll6.2.9200.20534
Folderprovider.dll6.2.9200.16433
Folderprovider.dll6.2.9200.20534
Fsquirt.exe6.2.9200.16433
Fsquirt.exe6.2.9200.20534
Gdi32.dll6.2.9200.16433
Gdi32.dll6.2.9200.20534
Hal.dll6.2.9200.16442
Hal.dll6.2.9200.20544
Halmacpi.dll6.2.9200.16442
Halmacpi.dll6.2.9200.20544
Hwcompat.dll6.2.9200.16433
Hwcompat.dll6.2.9200.20534
Hwebcore.dll8.0.9200.16433
Hwebcore.dll8.0.9200.20534
Icfupgd.dll6.2.9200.16433
Icfupgd.dll6.2.9200.20534
Ie4uinit.exe10.0.9200.16433
Ie4uinit.exe10.0.9200.20534
IEFRAME.dll10.0.9200.16442
IEFRAME.dll10.0.9200.20544
Ieproxy.dll10.0.9200.16433
Ieproxy.dll10.0.9200.20534
Iernonce.dll10.0.9200.16433
Iernonce.dll10.0.9200.20534
Iertutil.dll10.0.9200.16442
Iertutil.dll10.0.9200.20544
Iesetup.dll10.0.9200.16433
Iesetup.dll10.0.9200.20534
Ieshims.dll10.0.9200.16433
Ieshims.dll10.0.9200.20534
Iesysprep.dll10.0.9200.16433
Iesysprep.dll10.0.9200.20534
Iexplore.exe10.0.9200.16442
Iexplore.exe10.0.9200.20544
Iiscore.dll8.0.9200.16433
Iiscore.dll8.0.9200.20534
Imsctip.dll15.0.9200.16419
Imsctip.dll15.0.9200.20520
Input.dll6.2.9200.16433
Input.dll6.2.9200.20534
JScript.dll5.8.9200.16433
JScript.dll5.8.9200.20534
Jscript9.dll10.0.9200.16433
Jscript9.dll10.0.9200.20534
Jsproxy.dll10.0.9200.16433
Jsproxy.dll10.0.9200.20534
Kbdhebl3.dll6.2.9200.16433
Kbdhebl3.dll6.2.9200.20534
Kerberos.dll6.2.9200.16433
Kerberos.dll6.2.9200.20534
Ksecpkg.sys6.2.9200.16433
Ksecpkg.sys6.2.9200.20534
Listsvc.dll6.2.9200.16433
Listsvc.dll6.2.9200.20534
Logprovider.dll6.2.9200.16433
Logprovider.dll6.2.9200.20534
Lsasrv.dll6.2.9200.16433
Lsasrv.dll6.2.9200.20534
Mfasfsrcsnk.dll12.0.9200.16437
Mfasfsrcsnk.dll12.0.9200.20539
Mfcaptureengine.dll12.0.9200.16433
Mfcaptureengine.dll12.0.9200.20534
Mfcore.dll12.0.9200.16444
Mfcore.dll12.0.9200.20548
Mfmp4srcsnk.dll12.0.9200.16433
Mfmp4srcsnk.dll12.0.9200.20534
Mfmpeg2srcsnk.dll12.0.9200.16437
Mfmpeg2srcsnk.dll12.0.9200.20539
Mfnetcore.dll12.0.9200.16437
Mfnetcore.dll12.0.9200.20539
Mfnetsrc.dll12.0.9200.16437
Mfnetsrc.dll12.0.9200.20539
Mfplat.dll12.0.9200.16433
Mfplat.dll12.0.9200.20534
Microsoft.PowerShell.gpowershell.dll6.2.9200.16419
Microsoft.PowerShell.gpowershell.dll6.2.9200.20520
Microsoft.PowerShell.isecommon.dll6.2.9200.16419
Microsoft.PowerShell.isecommon.dll6.2.9200.20520
Microsoft-windows-pdc.dll6.2.9200.16433
Microsoft-windows-pdc.dll6.2.9200.20534
Microsoft-windows-pdc.dll.mui6.2.9200.16433
Microsoft-windows-pdc.dll.mui6.2.9200.20534
Mpsdrv.sys6.2.9200.16433
Mpsdrv.sys6.2.9200.20534
Mpssvc.dll6.2.9200.16433
Mpssvc.dll6.2.9200.20534
Mrxsmb.sys6.2.9200.16449
Mrxsmb.sys6.2.9200.20553
Mrxsmb20.sys6.2.9200.16449
Mrxsmb20.sys6.2.9200.20553
Mscand20.dll15.0.9200.16419
Mscand20.dll15.0.9200.20520
Msfeeds.dll10.0.9200.16442
Msfeeds.dll10.0.9200.20544
MSHTML.dll10.0.9200.16442
MSHTML.dll10.0.9200.20544
MSHTML.TLB10.0.9200.16442
MSHTML.TLB10.0.9200.20544
Msscntrs.dll7.0.9200.16433
Msscntrs.dll7.0.9200.20534
Msshooks.dll7.0.9200.16433
Msshooks.dll7.0.9200.20534
Mssitlb.dll7.0.9200.16433
Mssitlb.dll7.0.9200.20534
Mssph.dll7.0.9200.16433
Mssph.dll7.0.9200.20534
Mssphtb.dll7.0.9200.16433
Mssphtb.dll7.0.9200.20534
Mssprxy.dll7.0.9200.16433
Mssprxy.dll7.0.9200.20534
Mssrch.dll7.0.9200.16433
Mssrch.dll7.0.9200.20534
Mssvp.dll7.0.9200.16433
Mssvp.dll7.0.9200.20534
Mswsock.dll6.2.9200.16433
Mswsock.dll6.2.9200.20534
NDIS.sys6.2.9200.16433
NDIS.sys6.2.9200.20534
Netio.sys6.2.9200.16433
Netio.sys6.2.9200.20534
Nlsbres.dll6.2.9200.16433
Nlsbres.dll6.2.9200.20534
Ntoskrnl.exe6.2.9200.16442
Ntoskrnl.exe6.2.9200.20544
Pcpksp.dll6.2.9200.16433
Pcpksp.dll6.2.9200.20534
PDC.sys6.2.9200.16438
PDC.sys6.2.9200.20540
Pnpibs.dll6.2.9200.16433
Pnpibs.dll6.2.9200.20534
Portcls.sys6.2.9200.16433
Portcls.sys6.2.9200.20534
Powershell_ise.exe6.2.9200.16419
Powershell_ise.exe6.2.9200.20520
Recenv.exe6.2.9200.16433
Recenv.exe6.2.9200.20534
Reseteng.dll6.2.9200.16433
Reseteng.dll6.2.9200.20534
Resetengmig.dll6.2.9200.16433
Resetengmig.dll6.2.9200.20534
Rollback.exe6.2.9200.16433
Rollback.exe6.2.9200.20534
Scsiscan.sys6.2.9200.16433
Scsiscan.sys6.2.9200.20534
Sdbapiu.dll3.1.0.1
Sdbus.sys6.2.9200.16433
Sdbus.sys6.2.9200.20534
Sdstor.sys6.2.9200.16433
Sdstor.sys6.2.9200.20534
Searchfilterhost.exe7.0.9200.16433
Searchfilterhost.exe7.0.9200.20534
Searchindexer.exe7.0.9200.16433
Searchindexer.exe7.0.9200.20534
Searchprotocolhost.exe7.0.9200.16433
Searchprotocolhost.exe7.0.9200.20534
Sensorshidclassdriver.dll6.2.9200.16433
Sensorshidclassdriver.dll6.2.9200.20534
Serscan.sys6.2.9200.16433
Serscan.sys6.2.9200.20534
Setup.exe6.2.9200.16433
Setup.exe6.2.9200.20534
Shcore.dll6.2.9200.16433
Shcore.dll6.2.9200.20534
Shell32.dll6.2.9200.16433
Shell32.dll6.2.9200.20534
Smiengine.dll6.2.9200.16433
Smiengine.dll6.2.9200.20534
Spacecontrol.dll6.2.9200.16433
Spacecontrol.dll6.2.9200.20534
Spflvrnt.dll6.2.9200.16433
Spflvrnt.dll6.2.9200.20534
Spprgrss.dll6.2.9200.16433
Spprgrss.dll6.2.9200.20534
SPWIZENG.dll6.2.9200.16433
SPWIZENG.dll6.2.9200.20534
Spwizres.dll6.2.9200.16433
Spwizres.dll6.2.9200.20534
SRM.dll6.2.9200.16433
SRM.dll6.2.9200.20534
Srm_ps.dll6.2.9200.16433
Srm_ps.dll6.2.9200.20534
Srmclient.dll6.2.9200.16433
Srmclient.dll6.2.9200.20534
Srmscan.dll6.2.9200.16433
Srmscan.dll6.2.9200.20534
Srmshell.dll6.2.9200.16433
Srmshell.dll6.2.9200.20534
Srmstormod.dll6.2.9200.16433
Srmstormod.dll6.2.9200.20534
Srmtrace.dll6.2.9200.16433
Srmtrace.dll6.2.9200.20534
Srv2.sys6.2.9200.16433
Srv2.sys6.2.9200.20534
Ssshim.dll6.2.9200.16433
Ssshim.dll6.2.9200.20534
Startrep.exe6.2.9200.16433
Startrep.exe6.2.9200.20534
Structuredquery.dll7.0.9200.16433
Structuredquery.dll7.0.9200.20534
Sysfxui.dll6.2.9200.16433
Sysfxui.dll6.2.9200.20534
Sysreset.exe6.1.7782.0
Tabtip.exe6.2.9200.16433
Tabtip.exe6.2.9200.20534
Taskhost.exe6.2.9200.16449
Taskhost.exe6.2.9200.20553
Taskhostex.exe6.2.9200.16449
Taskhostex.exe6.2.9200.20553
Testplugin.dll6.2.9200.16433
Testplugin.dll6.2.9200.20534
Tipband.dll6.2.9200.16433
Tipband.dll6.2.9200.20534
Tipres.dll6.2.9200.16433
Tipres.dll6.2.9200.20534
Tipskins.dll6.2.9200.16433
Tipskins.dll6.2.9200.20534
Tiptsf.dll6.2.9200.16433
Tiptsf.dll6.2.9200.20534
Tquery.dll7.0.9200.16433
Tquery.dll7.0.9200.20534
Twinui.dll6.2.9200.16438
Twinui.dll6.2.9200.20540
Ubpm.dll6.2.9200.16449
Ubpm.dll6.2.9200.20553
Unattend.dll6.2.9200.16433
Unattend.dll6.2.9200.20534
Unbcl.dll6.2.9200.16433
Unbcl.dll6.2.9200.20534
Upgloader.dll6.2.9200.16433
Upgloader.dll6.2.9200.20534
Upgreport.dll6.2.9200.16433
Upgreport.dll6.2.9200.20534
URLMon.dll10.0.9200.16442
URLMon.dll10.0.9200.20544
Usbscan.sys6.2.9200.16433
Usbscan.sys6.2.9200.20534
Usercpl.dll6.2.9200.16433
Usercpl.dll6.2.9200.20534
Uxinit.dll6.2.9200.16433
Uxinit.dll6.2.9200.20534
Uxlib.dll6.2.9200.16433
Uxlib.dll6.2.9200.20534
Uxlibres.dll6.2.9200.16433
Uxlibres.dll6.2.9200.20534
Uxtheme.dll6.2.9200.16433
Uxtheme.dll6.2.9200.20534
W32uiimg.dll6.2.9200.16433
W32uiimg.dll6.2.9200.20534
W32uires.dll6.2.9200.16433
W32uires.dll6.2.9200.20534
W3dt.dll8.0.9200.16433
W3dt.dll8.0.9200.20534
Wdsclient.dll6.2.9200.16433
Wdsclient.dll6.2.9200.20534
Wdsclientapi.dll6.2.9200.16433
Wdsclientapi.dll6.2.9200.20534
Wdscore.dll6.2.9200.16433
Wdscore.dll6.2.9200.20534
Wdscsl.dll6.2.9200.16433
Wdscsl.dll6.2.9200.20534
Wdsimage.dll6.2.9200.16433
Wdsimage.dll6.2.9200.20534
Wdstptc.dll6.2.9200.16433
Wdstptc.dll6.2.9200.20534
Wdsutil.dll6.2.9200.16433
Wdsutil.dll6.2.9200.20534
Wfapigp.dll6.2.9200.16433
Wfapigp.dll6.2.9200.20534
Wfdprov.dll6.2.9200.16433
Wfdprov.dll6.2.9200.20534
Wiafbdrv.dll6.2.9200.16433
Wiafbdrv.dll6.2.9200.20534
Win32k.sys6.2.9200.16433
Win32k.sys6.2.9200.20534
Win32ui.dll6.2.9200.16433
Win32ui.dll6.2.9200.20534
Windows.Networking.dll6.2.9200.16433
Windows.Networking.dll6.2.9200.20534
Windows.Storage.compression.dll6.2.9200.16433
Windows.Storage.compression.dll6.2.9200.20534
Windows.UI.immersive.dll6.2.9200.16433
Windows.UI.immersive.dll6.2.9200.20534
Windows.UI.immersive.dll.mui6.2.9200.16433
Windows.UI.immersive.dll.mui6.2.9200.20534
Wininet.dll10.0.9200.16433
Wininet.dll10.0.9200.20534
Winload.EFI6.2.9200.16433
Winload.EFI6.2.9200.20534
Winload.exe6.2.9200.16433
Winload.exe6.2.9200.20534
Winlogon.exe6.2.9200.16433
Winlogon.exe6.2.9200.20534
Winresume.EFI6.2.9200.16433
Winresume.EFI6.2.9200.20534
Winresume.exe6.2.9200.16433
Winresume.exe6.2.9200.20534
Winsetup.dll6.2.9200.16433
Winsetup.dll6.2.9200.20534
Winstoreui.dll6.2.9200.16449
Winstoreui.dll6.2.9200.20553
Wlanapi.dll6.2.9200.16433
Wlanapi.dll6.2.9200.20534
Wlanhlp.dll6.2.9200.16433
Wlanhlp.dll6.2.9200.20534
Wlanmsm.dll6.2.9200.16433
Wlanmsm.dll6.2.9200.20534
Wlansec.dll6.2.9200.16433
Wlansec.dll6.2.9200.20534
Wlansvc.dll6.2.9200.16433
Wlansvc.dll6.2.9200.20534
Wmalfxgfxdsp.dll6.2.9200.16433
Wmalfxgfxdsp.dll6.2.9200.20534
Wsdscan.sys6.2.9200.16433
Wsdscan.sys6.2.9200.20534
Wsearchmigplugin.dll7.0.9200.16433
Wsearchmigplugin.dll7.0.9200.20534
Wuaext.dll7.8.9200.16449
Wuaext.dll7.8.9200.20553
Wuapi.dll7.8.9200.16449
Wuapi.dll7.8.9200.20553
Wuapi.dll.mui7.8.9200.16449
Wuapi.dll.mui7.8.9200.20553
Wuapp.exe7.8.9200.16449
Wuapp.exe7.8.9200.20553
Wuauclt.exe7.8.9200.16449
Wuauclt.exe7.8.9200.20553
Wuaueng.dll7.8.9200.16449
Wuaueng.dll7.8.9200.20553
Wuaueng.dll.mui7.8.9200.16449
Wuaueng.dll.mui7.8.9200.20553
Wucltux.dll7.8.9200.16449
Wucltux.dll7.8.9200.20553
Wucltux.dll.mui7.8.9200.16449
Wucltux.dll.mui7.8.9200.20553
Wudriver.dll7.8.9200.16449
Wudriver.dll7.8.9200.20553
Wups.dll7.8.9200.16449
Wups.dll7.8.9200.20553
Wups2.dll7.8.9200.16449
Wups2.dll7.8.9200.20553
Wusettingsprovider.dll7.8.9200.16449
Wusettingsprovider.dll7.8.9200.20553
Wusettingsprovider.dll.mui7.8.9200.16449
Wusettingsprovider.dll.mui7.8.9200.20553
Wushareduxresources.dll7.8.9200.16449
Wushareduxresources.dll7.8.9200.20553
Wushareduxresources.dll.mui7.8.9200.16449
Wushareduxresources.dll.mui7.8.9200.20553
Wuwebv.dll7.8.9200.16449
Wuwebv.dll7.8.9200.20553

Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 8 và Windows Server 2012

tập đã đặt tên tinPhiên bản tệp
Actxprxy.dll6.2.9200.16438
Actxprxy.dll6.2.9200.20540
Adrclient.dll6.2.9200.16433
Adrclient.dll6.2.9200.20534
Appxsip.dll6.2.9200.16433
Appxsip.dll6.2.9200.20534
Arunres.dll6.2.9200.16433
Arunres.dll6.2.9200.20534
Audiodg.exe6.2.9200.16444
Audiodg.exe6.2.9200.20548
Audioendpointbuilder.dll6.2.9200.16444
Audioendpointbuilder.dll6.2.9200.20548
Audioeng.dll6.2.9200.16444
Audioeng.dll6.2.9200.20548
Audiokse.dll6.2.9200.16444
Audiokse.dll6.2.9200.20548
Audioses.dll6.2.9200.16444
Audioses.dll6.2.9200.20548
Audiosrv.dll6.2.9200.16444
Audiosrv.dll6.2.9200.20548
Authui.dll6.2.9200.16438
Authui.dll6.2.9200.20540
Autorun.dll6.2.9200.16433
Autorun.dll6.2.9200.20534
Battc.sys6.2.9200.16433
Battc.sys6.2.9200.20534
Bdesvc.dll6.2.9200.16433
Bdesvc.dll6.2.9200.20534
Bdeuisrv.exe6.2.9200.16433
Bdeuisrv.exe6.2.9200.20534
Bootrec.exe6.2.9200.16433
Bootrec.exe6.2.9200.20534
Bthenum.sys6.2.9200.16433
Bthenum.sys6.2.9200.20534
Bthmini.sys6.2.9200.16433
Bthmini.sys6.2.9200.20534
Bthport.sys6.2.9200.16433
Bthport.sys6.2.9200.20534
Bthusb.sys6.2.9200.16433
Bthusb.sys6.2.9200.20534
Ci.dll6.2.9200.16433
Ci.dll6.2.9200.20534
Classpnp.sys6.2.9200.16433
Classpnp.sys6.2.9200.20534
Cmisetup.dll6.2.9200.16433
Cmisetup.dll6.2.9200.20534
CNG.sys6.2.9200.16433
CNG.sys6.2.9200.20534
Compatprovider.dll6.2.9200.16433
Compatprovider.dll6.2.9200.20534
Dam.sys6.2.9200.16433
Dam.sys6.2.9200.20534
Dhcpcore.dll6.2.9200.16433
Dhcpcore.dll6.2.9200.20534
Dhcpcore.dll.mui6.2.9200.16433
Dhcpcore.dll.mui6.2.9200.20534
Dhcpcore6.dll6.2.9200.16433
Dhcpcore6.dll6.2.9200.20534
Dhcpcore6.dll.mui6.2.9200.16433
Dhcpcore6.dll.mui6.2.9200.20534
Dhcpcsvc.dll6.2.9200.16433
Dhcpcsvc.dll6.2.9200.20534
Dhcpcsvc.dll.mui6.2.9200.16433
Dhcpcsvc.dll.mui6.2.9200.20534
Dhcpcsvc6.dll6.2.9200.16433
Dhcpcsvc6.dll6.2.9200.20534
Dhcpcsvc6.dll.mui6.2.9200.16433
Dhcpcsvc6.dll.mui6.2.9200.20534
Diager.dll6.2.9200.16433
Diager.dll6.2.9200.20534
Diagnostic.dll6.2.9200.16433
Diagnostic.dll6.2.9200.20534
Dism.exe6.2.9200.16433
Dism.exe6.2.9200.20534
Dismcore.dll6.2.9200.16433
Dismcore.dll6.2.9200.20534
Dismcoreps.dll6.2.9200.16433
Dismcoreps.dll6.2.9200.20534
Dismhost.exe6.2.9200.16433
Dismhost.exe6.2.9200.20534
Dismprov.dll6.2.9200.16433
Dismprov.dll6.2.9200.20534
Drmk.sys6.2.9200.16433
Drmk.sys6.2.9200.20534
Drmkaud.sys6.2.9200.16433
Drmkaud.sys6.2.9200.20534
Drvmgrtn.dll1.0.0.0
Du.dll6.2.9200.16433
Du.dll6.2.9200.20534
Dumpsd.sys6.2.9200.16433
Dumpsd.sys6.2.9200.20534
Dwmcore.dll6.2.9200.16433
Dwmcore.dll6.2.9200.20534
Dwrite.dll6.2.9200.16433
Dwrite.dll6.2.9200.20534
Encdump.dll5.0.1.1
Explorer.exe6.2.9200.16433
Explorer.exe6.2.9200.20534
Firewallapi.dll6.2.9200.16433
Firewallapi.dll6.2.9200.20534
Fntcache.dll6.2.9200.16433
Fntcache.dll6.2.9200.20534
Folderprovider.dll6.2.9200.16433
Folderprovider.dll6.2.9200.20534
Fsquirt.exe6.2.9200.16433
Fsquirt.exe6.2.9200.20534
Gdi32.dll6.2.9200.16433
Gdi32.dll6.2.9200.20534
Hal.dll6.2.9200.16442
Hal.dll6.2.9200.20544
Hvax64.exe6.2.9200.16433
Hvax64.exe6.2.9200.20534
Hvix64.exe6.2.9200.16433
Hvix64.exe6.2.9200.20534
Hvloader.EFI6.2.9200.16433
Hvloader.EFI6.2.9200.20534
Hvloader.exe6.2.9200.16433
Hvloader.exe6.2.9200.20534
Hvservice.sys6.2.9200.16433
Hvservice.sys6.2.9200.20534
Hwcompat.dll6.2.9200.16433
Hwcompat.dll6.2.9200.20534
Hwebcore.dll8.0.9200.16433
Hwebcore.dll8.0.9200.20534
Icfupgd.dll6.2.9200.16433
Icfupgd.dll6.2.9200.20534
Ie4uinit.exe10.0.9200.16433
Ie4uinit.exe10.0.9200.20534
IEFRAME.dll10.0.9200.16442
IEFRAME.dll10.0.9200.20544
Ieproxy.dll10.0.9200.16433
Ieproxy.dll10.0.9200.20534
Iernonce.dll10.0.9200.16433
Iernonce.dll10.0.9200.20534
Iertutil.dll10.0.9200.16442
Iertutil.dll10.0.9200.20544
Iesetup.dll10.0.9200.16433
Iesetup.dll10.0.9200.20534
Ieshims.dll10.0.9200.16433
Ieshims.dll10.0.9200.20534
Iesysprep.dll10.0.9200.16433
Iesysprep.dll10.0.9200.20534
Iexplore.exe10.0.9200.16442
Iexplore.exe10.0.9200.20544
Iiscore.dll8.0.9200.16433
Iiscore.dll8.0.9200.20534
Input.dll6.2.9200.16433
Input.dll6.2.9200.20534
Iscsitgt.dll6.2.9200.16433
Iscsitgt.dll6.2.9200.20534
JScript.dll5.8.9200.16433
JScript.dll5.8.9200.20534
Jscript9.dll10.0.9200.16433
Jscript9.dll10.0.9200.20534
Jsproxy.dll10.0.9200.16433
Jsproxy.dll10.0.9200.20534
Kbdhebl3.dll6.2.9200.16433
Kbdhebl3.dll6.2.9200.20534
Kdhvcom.dll6.2.9200.16433
Kdhvcom.dll6.2.9200.20534
Kerberos.dll6.2.9200.16433
Kerberos.dll6.2.9200.20534
Ksecpkg.sys6.2.9200.16433
Ksecpkg.sys6.2.9200.20534
Listsvc.dll6.2.9200.16433
Listsvc.dll6.2.9200.20534
Logprovider.dll6.2.9200.16433
Logprovider.dll6.2.9200.20534
Lsasrv.dll6.2.9200.16433
Lsasrv.dll6.2.9200.20534
Mfasfsrcsnk.dll12.0.9200.16437
Mfasfsrcsnk.dll12.0.9200.20539
Mfcaptureengine.dll12.0.9200.16433
Mfcaptureengine.dll12.0.9200.20534
Mfcore.dll12.0.9200.16444
Mfcore.dll12.0.9200.20548
Mfmp4srcsnk.dll12.0.9200.16433
Mfmp4srcsnk.dll12.0.9200.20534
Mfmpeg2srcsnk.dll12.0.9200.16437
Mfmpeg2srcsnk.dll12.0.9200.20539
Mfnetcore.dll12.0.9200.16437
Mfnetcore.dll12.0.9200.20539
Mfnetsrc.dll12.0.9200.16437
Mfnetsrc.dll12.0.9200.20539
Mfplat.dll12.0.9200.16433
Mfplat.dll12.0.9200.20534
Microsoft-windows-pdc.dll6.2.9200.16433
Microsoft-windows-pdc.dll6.2.9200.20534
Microsoft-windows-pdc.dll.mui6.2.9200.16433
Microsoft-windows-pdc.dll.mui6.2.9200.20534
Mpsdrv.sys6.2.9200.16433
Mpsdrv.sys6.2.9200.20534
Mpssvc.dll6.2.9200.16433
Mpssvc.dll6.2.9200.20534
Mrxsmb.sys6.2.9200.16449
Mrxsmb.sys6.2.9200.20553
Mrxsmb20.sys6.2.9200.16449
Mrxsmb20.sys6.2.9200.20553
Msfeeds.dll10.0.9200.16442
Msfeeds.dll10.0.9200.20544
MSHTML.dll10.0.9200.16442
MSHTML.dll10.0.9200.20544
MSHTML.TLB10.0.9200.16442
MSHTML.TLB10.0.9200.20544
Msscntrs.dll7.0.9200.16433
Msscntrs.dll7.0.9200.20534
Msshooks.dll7.0.9200.16433
Msshooks.dll7.0.9200.20534
Mssitlb.dll7.0.9200.16433
Mssitlb.dll7.0.9200.20534
Mssph.dll7.0.9200.16433
Mssph.dll7.0.9200.20534
Mssphtb.dll7.0.9200.16433
Mssphtb.dll7.0.9200.20534
Mssprxy.dll7.0.9200.16433
Mssprxy.dll7.0.9200.20534
Mssrch.dll7.0.9200.16433
Mssrch.dll7.0.9200.20534
Mssvp.dll7.0.9200.16433
Mssvp.dll7.0.9200.20534
Mswsock.dll6.2.9200.16433
Mswsock.dll6.2.9200.20534
NDIS.sys6.2.9200.16433
NDIS.sys6.2.9200.20534
Netio.sys6.2.9200.16433
Netio.sys6.2.9200.20534
Nlsbres.dll6.2.9200.16433
Nlsbres.dll6.2.9200.20534
Ntoskrnl.exe6.2.9200.16442
Ntoskrnl.exe6.2.9200.20544
Pcpksp.dll6.2.9200.16433
Pcpksp.dll6.2.9200.20534
PDC.sys6.2.9200.16438
PDC.sys6.2.9200.20540
Pnpibs.dll6.2.9200.16433
Pnpibs.dll6.2.9200.20534
Portcls.sys6.2.9200.16433
Portcls.sys6.2.9200.20534
Recenv.exe6.2.9200.16433
Recenv.exe6.2.9200.20534
Reseteng.dll6.2.9200.16433
Reseteng.dll6.2.9200.20534
Resetengmig.dll6.2.9200.16433
Resetengmig.dll6.2.9200.20534
Rollback.exe6.2.9200.16433
Rollback.exe6.2.9200.20534
Scsiscan.sys6.2.9200.16433
Scsiscan.sys6.2.9200.20534
Sdbapiu.dll3.1.0.1
Sdbus.sys6.2.9200.16433
Sdbus.sys6.2.9200.20534
Sdstor.sys6.2.9200.16433
Sdstor.sys6.2.9200.20534
Searchfilterhost.exe7.0.9200.16433
Searchfilterhost.exe7.0.9200.20534
Searchindexer.exe7.0.9200.16433
Searchindexer.exe7.0.9200.20534
Searchprotocolhost.exe7.0.9200.16433
Searchprotocolhost.exe7.0.9200.20534
Sensorshidclassdriver.dll6.2.9200.16433
Sensorshidclassdriver.dll6.2.9200.20534
Serscan.sys6.2.9200.16433
Serscan.sys6.2.9200.20534
Setup.exe6.2.9200.16433
Setup.exe6.2.9200.20534
Shcore.dll6.2.9200.16433
Shcore.dll6.2.9200.20534
Shell32.dll6.2.9200.16433
Shell32.dll6.2.9200.20534
Smiengine.dll6.2.9200.16433
Smiengine.dll6.2.9200.20534
Spacecontrol.dll6.2.9200.16433
Spacecontrol.dll6.2.9200.20534
Spflvrnt.dll6.2.9200.16433
Spflvrnt.dll6.2.9200.20534
Spprgrss.dll6.2.9200.16433
Spprgrss.dll6.2.9200.20534
SPWIZENG.dll6.2.9200.16433
SPWIZENG.dll6.2.9200.20534
Spwizres.dll6.2.9200.16433
Spwizres.dll6.2.9200.20534
SRM.dll6.2.9200.16433
SRM.dll6.2.9200.20534
Srm_ps.dll6.2.9200.16433
Srm_ps.dll6.2.9200.20534
Srmclient.dll6.2.9200.16433
Srmclient.dll6.2.9200.20534
Srmscan.dll6.2.9200.16433
Srmscan.dll6.2.9200.20534
Srmshell.dll6.2.9200.16433
Srmshell.dll6.2.9200.20534
Srmstormod.dll6.2.9200.16433
Srmstormod.dll6.2.9200.20534
Srmtrace.dll6.2.9200.16433
Srmtrace.dll6.2.9200.20534
Srv2.sys6.2.9200.16433
Srv2.sys6.2.9200.20534
Ssshim.dll6.2.9200.16433
Ssshim.dll6.2.9200.20534
Startrep.exe6.2.9200.16433
Startrep.exe6.2.9200.20534
Structuredquery.dll7.0.9200.16433
Structuredquery.dll7.0.9200.20534
Sysfxui.dll6.2.9200.16433
Sysfxui.dll6.2.9200.20534
Sysreset.exe6.1.7782.0
Tabtip.exe6.2.9200.16433
Tabtip.exe6.2.9200.20534
Tabtip32.exe6.2.9200.16433
Tabtip32.exe6.2.9200.20534
Taskhost.exe6.2.9200.16449
Taskhost.exe6.2.9200.20553
Taskhostex.exe6.2.9200.16449
Taskhostex.exe6.2.9200.20553
Testplugin.dll6.2.9200.16433
Testplugin.dll6.2.9200.20534
Tipband.dll6.2.9200.16433
Tipband.dll6.2.9200.20534
Tipres.dll6.2.9200.16433
Tipres.dll6.2.9200.20534
Tipskins.dll6.2.9200.16433
Tipskins.dll6.2.9200.20534
Tiptsf.dll6.2.9200.16433
Tiptsf.dll6.2.9200.20534
Tquery.dll7.0.9200.16433
Tquery.dll7.0.9200.20534
Twinui.dll6.2.9200.16438
Twinui.dll6.2.9200.20540
Ubpm.dll6.2.9200.16449
Ubpm.dll6.2.9200.20553
Unattend.dll6.2.9200.16433
Unattend.dll6.2.9200.20534
Unbcl.dll6.2.9200.16433
Unbcl.dll6.2.9200.20534
Upgloader.dll6.2.9200.16433
Upgloader.dll6.2.9200.20534
Upgreport.dll6.2.9200.16433
Upgreport.dll6.2.9200.20534
URLMon.dll10.0.9200.16442
URLMon.dll10.0.9200.20544
Usbscan.sys6.2.9200.16433
Usbscan.sys6.2.9200.20534
Usercpl.dll6.2.9200.16433
Usercpl.dll6.2.9200.20534
Uxinit.dll6.2.9200.16433
Uxinit.dll6.2.9200.20534
Uxlib.dll6.2.9200.16433
Uxlib.dll6.2.9200.20534
Uxlibres.dll6.2.9200.16433
Uxlibres.dll6.2.9200.20534
Uxtheme.dll6.2.9200.16433
Uxtheme.dll6.2.9200.20534
W32uiimg.dll6.2.9200.16433
W32uiimg.dll6.2.9200.20534
W32uires.dll6.2.9200.16433
W32uires.dll6.2.9200.20534
W3dt.dll8.0.9200.16433
W3dt.dll8.0.9200.20534
Wdsclient.dll6.2.9200.16433
Wdsclient.dll6.2.9200.20534
Wdsclientapi.dll6.2.9200.16433
Wdsclientapi.dll6.2.9200.20534
Wdscore.dll6.2.9200.16433
Wdscore.dll6.2.9200.20534
Wdscsl.dll6.2.9200.16433
Wdscsl.dll6.2.9200.20534
Wdsimage.dll6.2.9200.16433
Wdsimage.dll6.2.9200.20534
Wdstptc.dll6.2.9200.16433
Wdstptc.dll6.2.9200.20534
Wdsutil.dll6.2.9200.16433
Wdsutil.dll6.2.9200.20534
Wfapigp.dll6.2.9200.16433
Wfapigp.dll6.2.9200.20534
Wfdprov.dll6.2.9200.16433
Wfdprov.dll6.2.9200.20534
Wiafbdrv.dll6.2.9200.16433
Wiafbdrv.dll6.2.9200.20534
Win32k.sys6.2.9200.16433
Win32k.sys6.2.9200.20534
Win32ui.dll6.2.9200.16433
Win32ui.dll6.2.9200.20534
Windows.Networking.dll6.2.9200.16433
Windows.Networking.dll6.2.9200.20534
Windows.Storage.compression.dll6.2.9200.16433
Windows.Storage.compression.dll6.2.9200.20534
Windows.UI.immersive.dll6.2.9200.16433
Windows.UI.immersive.dll6.2.9200.20534
Windows.UI.immersive.dll.mui6.2.9200.16433
Windows.UI.immersive.dll.mui6.2.9200.20534
Wininet.dll10.0.9200.16433
Wininet.dll10.0.9200.20534
Winload.EFI6.2.9200.16433
Winload.EFI6.2.9200.20534
Winload.exe6.2.9200.16433
Winload.exe6.2.9200.20534
Winlogon.exe6.2.9200.16433
Winlogon.exe6.2.9200.20534
Winresume.EFI6.2.9200.16433
Winresume.EFI6.2.9200.20534
Winresume.exe6.2.9200.16433
Winresume.exe6.2.9200.20534
Winsetup.dll6.2.9200.16433
Winsetup.dll6.2.9200.20534
Winstoreui.dll6.2.9200.16449
Winstoreui.dll6.2.9200.20553
Wlanapi.dll6.2.9200.16433
Wlanapi.dll6.2.9200.20534
Wlanhlp.dll6.2.9200.16433
Wlanhlp.dll6.2.9200.20534
Wlanmsm.dll6.2.9200.16433
Wlanmsm.dll6.2.9200.20534
Wlansec.dll6.2.9200.16433
Wlansec.dll6.2.9200.20534
Wlansvc.dll6.2.9200.16433
Wlansvc.dll6.2.9200.20534
Wmalfxgfxdsp.dll6.2.9200.16433
Wmalfxgfxdsp.dll6.2.9200.20534
Wsdscan.sys6.2.9200.16433
Wsdscan.sys6.2.9200.20534
Wsearchmigplugin.dll7.0.9200.16433
Wsearchmigplugin.dll7.0.9200.20534
Wtwmiprov.dll6.2.9200.16433
Wtwmiprov.dll6.2.9200.20534
Wuaext.dll7.8.9200.16449
Wuaext.dll7.8.9200.20553
Wuapi.dll7.8.9200.16433
Wuapi.dll7.8.9200.16449
Wuapi.dll7.8.9200.20534
Wuapi.dll7.8.9200.20553
Wuapi.dll.mui7.8.9200.16449
Wuapi.dll.mui7.8.9200.20553
Wuapp.exe7.8.9200.16449
Wuapp.exe7.8.9200.20553
Wuauclt.exe7.8.9200.16449
Wuauclt.exe7.8.9200.20553
Wuaueng.dll7.8.9200.16449
Wuaueng.dll7.8.9200.20553
Wuaueng.dll.mui7.8.9200.16449
Wuaueng.dll.mui7.8.9200.20553
Wucltux.dll7.8.9200.16449
Wucltux.dll7.8.9200.20553
Wucltux.dll.mui7.8.9200.16449
Wucltux.dll.mui7.8.9200.20553
Wudriver.dll7.8.9200.16449
Wudriver.dll7.8.9200.20553
Wups.dll7.8.9200.16449
Wups.dll7.8.9200.20553
Wups2.dll7.8.9200.16449
Wups2.dll7.8.9200.20553
Wusettingsprovider.dll7.8.9200.16449
Wusettingsprovider.dll7.8.9200.20553
Wusettingsprovider.dll.mui7.8.9200.16449
Wusettingsprovider.dll.mui7.8.9200.20553
Wushareduxresources.dll7.8.9200.16449
Wushareduxresources.dll7.8.9200.20553
Wushareduxresources.dll.mui7.8.9200.16449
Wushareduxresources.dll.mui7.8.9200.20553
Wuwebv.dll7.8.9200.16449
Wuwebv.dll7.8.9200.20553

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2782531 - Xem lại Lần cuối: 11/14/2012 00:43:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard

  • kbsurveynew atdownload kbicon kbmt KB2782531 KbMtvi
Phản hồi