Hỗ trợ dành cho Mac và Linux/UNIX khách hàng trong trình quản lý cấu hình hệ thống Trung tâm 2012 và hệ thống Trung tâm 2012 Endpoint Protection

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2798547
Tóm tắt
Để biết thông tin mới nhất là cấu hình hỗ trợ cho cấu hình quản lý bài viết trên TechNet. https://technet.Microsoft.com/en-US/Library/gg682077.aspx

Hỗ trợ khách hàng cho hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) và hệ thống Trung tâm 2012 Endpoint Protection gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) khách hàng khác trong hệ điều hành Macintosh và Linux/UNIX khác nhau. Bài viết này mô tả hỗ trợ để giúp khách hàng của chúng tôi được biết sự khác biệt và cũng trong nỗ lực chuẩn hỗ trợ cho cả hai clients.stomer hỗ trợ cho hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) và hệ thống Trung tâm 2012 Endpoint Protection gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) khách hàng khác trong các hệ điều hành khác nhau Macintosh và Linux/UNIX. Bài viết này mô tả hỗ trợ để giúp khách hàng của chúng tôi được biết sự khác biệt và cũng trong nỗ lực chuẩn hỗ trợ cho cả hai clients.stomer hỗ trợ cho hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) và hệ thống Trung tâm 2012 Endpoint Protection gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) khách hàng khác trong các hệ điều hành khác nhau Macintosh và Linux/UNIX. Bài viết này mô tả hỗ trợ để giúp khách hàng của chúng tôi được biết sự khác biệt và cũng trong nỗ lực chuẩn hỗ trợ cho cả hai clients.stomer hỗ trợ cho hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) và hệ thống Trung tâm 2012 Endpoint Protection gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) khách hàng khác trong các hệ điều hành khác nhau Macintosh và Linux/UNIX. Bài viết này mô tả hỗ trợ để giúp khách hàng của chúng tôi được biết sự khác biệt và cũng trong nỗ lực chuẩn hỗ trợ cho cả hai clients.stomer hỗ trợ cho hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) và hệ thống Trung tâm 2012 Endpoint Protection gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) khách hàng khác trong các hệ điều hành khác nhau Macintosh và Linux/UNIX. Bài viết này mô tả hỗ trợ để giúp khách hàng của chúng tôi được biết sự khác biệt và cũng trong nỗ lực chuẩn hỗ trợ cho cả hai clients.stomer hỗ trợ cho hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) và hệ thống Trung tâm 2012 Endpoint Protection gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) khách hàng khác trong các hệ điều hành khác nhau Macintosh và Linux/UNIX. Bài viết này mô tả hỗ trợ để giúp khách hàng của chúng tôi được biết sự khác biệt và cũng trong nỗ lực chuẩn hỗ trợ cho cả hai clients.stomer hỗ trợ cho hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) và hệ thống Trung tâm 2012 Endpoint Protection gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) khách hàng khác trong các hệ điều hành khác nhau Macintosh và Linux/UNIX. Bài viết này mô tả hỗ trợ để giúp khách hàng của chúng tôi được biết sự khác biệt và cũng trong nỗ lực chuẩn hỗ trợ cho cả hai clients.stomer hỗ trợ cho hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) và hệ thống Trung tâm 2012 Endpoint Protection gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) khách hàng khác trong các hệ điều hành khác nhau Macintosh và Linux/UNIX. Bài viết này mô tả hỗ trợ để giúp khách hàng của chúng tôi được biết sự khác biệt và cũng trong nỗ lực chuẩn hỗ trợ cho cả hai clients.stomer hỗ trợ cho hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) và hệ thống Trung tâm 2012 Endpoint Protection gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) khách hàng khác trong các hệ điều hành khác nhau Macintosh và Linux/UNIX. Bài viết này mô tả hỗ trợ để giúp khách hàng của chúng tôi được biết sự khác biệt và cũng trong nỗ lực chuẩn hỗ trợ cho cả hai clients.stomer hỗ trợ cho hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) và hệ thống Trung tâm 2012 Endpoint Protection gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) khách hàng khác trong các hệ điều hành khác nhau Macintosh và Linux/UNIX. Bài viết này mô tả hỗ trợ để giúp khách hàng của chúng tôi được biết sự khác biệt và cũng trong nỗ lực chuẩn hỗ trợ cho cả hai clients.stomer hỗ trợ cho hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) và hệ thống Trung tâm 2012 Endpoint Protection gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) khách hàng khác trong các hệ điều hành khác nhau Macintosh và Linux/UNIX. Bài viết này mô tả hỗ trợ để giúp khách hàng của chúng tôi được biết sự khác biệt và cũng trong nỗ lực chuẩn hỗ trợ cho cả hai clients.stomer hỗ trợ cho hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) và hệ thống Trung tâm 2012 Endpoint Protection gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) khách hàng khác trong các hệ điều hành khác nhau Macintosh và Linux/UNIX. Bài viết này mô tả hỗ trợ để giúp khách hàng của chúng tôi được biết sự khác biệt và cũng trong nỗ lực chuẩn hỗ trợ cho cả hai clients.stomer hỗ trợ cho hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) và hệ thống Trung tâm 2012 Endpoint Protection gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) khách hàng khác trong các hệ điều hành khác nhau Macintosh và Linux/UNIX. Bài viết này mô tả hỗ trợ để giúp khách hàng của chúng tôi được biết sự khác biệt và cũng trong nỗ lực chuẩn hỗ trợ cho cả hai clients.stomer hỗ trợ cho hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) và hệ thống Trung tâm 2012 Endpoint Protection gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) khách hàng khác trong các hệ điều hành khác nhau Macintosh và Linux/UNIX. Bài viết này mô tả hỗ trợ để giúp khách hàng của chúng tôi được biết sự khác biệt và cũng trong nỗ lực chuẩn hỗ trợ cho cả hai clients.stomer hỗ trợ cho hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) và hệ thống Trung tâm 2012 Endpoint Protection gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) khách hàng khác trong các hệ điều hành khác nhau Macintosh và Linux/UNIX. Bài viết này mô tả hỗ trợ để giúp khách hàng của chúng tôi được biết sự khác biệt và cũng trong nỗ lực chuẩn hỗ trợ cho cả hai clients.stomer hỗ trợ cho hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) và hệ thống Trung tâm 2012 Endpoint Protection gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) khách hàng khác trong các hệ điều hành khác nhau Macintosh và Linux/UNIX.
Thông tin thêm

Phiên bản được hỗ trợ sản phẩm

Thông tin sau mô tả phiên bản được hỗ trợ hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý SP1 và System Center 2012 Endpoint Protection SP1 chạy trên nhiều Macintosh và Linux/UNIX hệ điều hành.

System Center 2012 cấu hình quản lý SP1

Mac ứng dụng khách
Lưu ý: Khách hàng cho hệ điều hành Macintosh được hỗ trợ chỉ trên máy Mac sử dụng bộ chip Intel 64 bit.

hệ điều hành sau được hỗ trợ cho khách hàng quản lý cấu hình cho máy tính Mac:
 • Mac OS X 10.7 (Lion)
 • Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)
Đối với Linux/UNIX dựa trên máy tính khách
hệ điều hành sau được hỗ trợ cho khách hàng quản lý cấu hình cho Linux/UNIX dựa trên máy tính:
 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
  • Phiên bản 6 (x 86 và x 64)
  • Phiên bản 5 (x 86 và x 64)
  • Phiên bản 4 (x 86 và x 64)
 • Solaris
  • Phiên bản 10 (x 86 và SPARC)
  • Phiên bản 9 (SPARC)
 • SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
  • Phiên bản 11 (x 64 và x 86)
  • Phiên bản 10 SP1 (x 64 và x 86)
  • Phiên bản 9 (x 86)
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập chủ đề sau đây của Microsoft TechNet:

System Center 2012 Endpoint Protection SP1

Mac ứng dụng khách
Lưu ý: Khách hàng cho hệ điều hành Macintosh được hỗ trợ chỉ trên máy Mac sử dụng bộ chip Intel 64 bit.

hệ điều hành sau được hỗ trợ cho khách hàng System Center 2012 Endpoint Protection SP1 dành cho Mac máy tính:
 • Mac OS X 10.8 (núi Lion)
 • Mac OS X 10.7 (Lion)
 • Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)
Đối với Linux/UNIX dựa trên máy tính khách
hệ điều hành sau được hỗ trợ cho hệ thống Trung tâm 2012 Endpoint Protection SP1 khách hàng cho Linux/UNIX dựa trên máy tính:
 • Doanh nghiệp RedHat Linux (RHEL): Phiên bản 6, 5 và 4 (x 64 và x 86)
 • Máy chủ doanh nghiệp SuSE Linux (SLES): Phiên bản 11, 10, và 9 (x 64 và x 86)
 • CentOS: Phiên bản 5 và 6
 • Debian: Phiên bản 5 và 6
 • Ubuntu: Phiên bản 12.04 và 10.04
 • Oracle Linux: Phiên bản 5 và 6

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 2798547 – останній перегляд: 04/03/2015 08:46:00 – виправлення: 3.0

Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection Service Pack 1

 • kbsurveynew kbmt KB2798547 KbMtvi
Зворотний зв’язок