Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách thiết lập tài khoản email Internet trong Outlook 2007 hoặc 2003

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Nếu bạn là khách hàng Doanh nghiệp Nhỏ, hãy tìm các tài nguyên kiến thức và khắc phục sự cố bổ sung tại trang Hỗ trợ dành cho Doanh nghiệp Nhỏ.


Giải pháp
Xem giải pháp cho Outlook 2010

Bạn phải cấu hình đúng dịch vụ thông tin email Internet để gửi và nhận thư trong Outlook. Để thực hiện việc này, bạn phải có thông tin cụ thể sau về tài khoản email của mình để cấu hình tài khoản trong Outlook theo cách thủ công. Liên hệ với ISP của bạn nếu cần hoặc xem danh sách ISP được cung cấp bên dưới để có thông tin sau:
 • Địa chỉ email đầy đủ của bạn.
 • Loại tài khoản email: POP3, IMAP hoặc HTTP.
 • Tên người dùng của bạn.
 • Mật khẩu của bạn.
 • Tên hoặc địa chỉ máy chủ SMTP.
 • Tên hoặc địa chỉ máy chủ POP3.
 • Xác thực Mật khẩu Bảo mật (SPA) có bắt buộc không?
 • Số cổng được sử dụng cho SMTP. (Hầu hết các ISP sử dụng cổng 25.)
  • Có yêu cầu mã hoá (SSL là phổ biến nhất) cho cổng không?
 • Số cổng được sử dụng cho POP3. (Hầu hết các ISP sử dụng cổng 110.)
  • Bạn có yêu cầu mã hoá (SSL là phổ biến nhất) cho cổng không?
 • Máy chủ email đi (SMTP) có yêu cầu xác thực không?
  • Nếu có, bạn có sử dụng tên email và mật khẩu bình thường không?

Sử dụng một trong những phương pháp sau để cấu hình dịch vụ thông tin email Internet khi thích hợp cho phiên bản Outlook mà bạn đang chạy.


Video: Cách kết nối Outlook với tài khoản email cá nhân của bạn (Video bằng tiếng Anh)Phương pháp 1: Microsoft Office Outlook 2007

 1. Bắt đầu Outlook.
 2. Trên menuCông cụ bấm Thiết đặt Tài khoản.
 3. Trên tab Email, bấm Mới.
 4. Trong hộp thoại Thêm Tài khoản Email Mới, bấm Microsoft Exchange, POP3, IMAP hoặc HTTP, rồi bấm Tiếp theo.
 5. Cấu hình tài khoản email mới. Bạn có thể cấu hình tài khoản email mới tự động hoặc thủ công.
  • Để cấu hình tài khoản email mới tự động, hãy làm theo những bước sau trong Thiết lập Tài khoản Tự động trong hộp kiểm Thêm Tài khoản Email Mới:
   1. Trong hộp Tên của bạn, nhập tên đầy đủ của bạn.
   2. Trong hộp Địa chỉ Email, nhập địa chỉ email của bạn.

    ISP của bạn cung cấp thông tin này. Địa chỉ email của bạn thường có dạng là tổ hợp tên và họ của bạn cũng như tên của ISP, phân tách bằng ký hiệu @ và các dấu chấm.

    Ví dụ: Sachin Karnik sử dụng ISP có tên là Contoso.com. ISP có thể gán địa chỉ email là skarnik@contoso.com.
   3. Trong hộp Mật khẩu, nhập mật khẩu mà ISP cung cấp.
   4. Trong hộp Nhập lại Mật khẩu, nhập lại mật khẩu rồi bấm Tiếp theo để bắt đầu quá trình Thiết lập Tài khoản Tự động.

    Outlook 2007 sẽ tìm cách cấu hình tự động thiết đặt tài khoản của bạn và thiết đặt máy chủ. Nếu tài khoản của bạn được cấu hình thành công, hộp thoại Thêm Tài khoản Email Mới cho biết rằng tài khoản đã được tạo thành công. Hộp thoại này cũng cho biết loại máy chủ email mà bạn đã kết nối thành công.
   5. Bấm Kết thúc rồi bấm Đóng để hoàn thành thiết lập tài khoản.

    Chú ý Nếu cấu hình tự động không thành công, phải cấu hình tài khoản phải theo cách thủ công.
  • Để cấu hình tài khoản e-mail mới theo cách thủ công, hãy làm theo các bước sau trong hộp thoại Thêm Tài khoản E-mail Mới:
   1. Bấm để chọn hộp kiểm Cấu hình thiết đặt máy chủ hoặc các loại máy chủ bổ sung theo cách thủ công rồi bấm Tiếp theo.
   2. Bấm Email Internet, rồi bấm Tiếp theo.
   3. Trong Thông tin Người dùng, làm theo các bước sau:
    1. Trong hộp Tên của bạn, nhập tên đầy đủ của bạn.
    2. Trong hộp Địa chỉ Email, nhập địa chỉ e-mail đầy đủ của bạn.

     ISP của bạn cung cấp thông tin này. Địa chỉ email của bạn thường có dạng là tổ hợp tên và họ của bạn cũng như tên của ISP, phân tách bằng ký hiệu @ và các dấu chấm.

     Ví dụ: Sachin Karnik dùng ISP có tên là Contoso.com. ISP có thể gán địa chỉ e-mail là skarnik@contoso.com.
   4. Trong Thông tin Máy chủ, bấm vào loại tài khoản email mà bạn có trong hộp Loại Tài khoản.
    • Nếu bạn đã bấm POP3 hoặc IMAP trong hộp Loại Tài khoản , hãy làm theo các bước sau:
     1. Trong hộp Máy chủ thư đến, nhập tên máy chủ. Máy chủ này lưu giữ thư của bạn trước khi bạn tải xuống máy tính. Nhập tên máy chủ bằng chữ viết thường. Tên có thể ở dạng "mail.contoso.com." hoặc ở dạng địa chỉ IP như 172.16.0.0.
     2. Trong hộp Máy chủ thư đi (SMTP), nhập tên máy chủ email đi. Nhập tên máy chủ bằng chữ viết thường. Tên có thể ở dạng "mail.contoso.com." hoặc ở dạng địa chỉ IP như 172.12.0.0.
    • Nếu bạn đã bấm vào HTTP trong hộp Loại Tài khoản, hãy làm theo các bước sau:
     1. Trong hộp Nhà cung cấp Dịch vụ HTTP, bấm vào nhà cung cấp dịch vụ thích hợp cho tài khoản này. Ví dụ: bấm vào một trong những mục sau:
      • Hotmail
      • MSN
      • Khác
     2. Nếu bạn đã bấm vào Khác trong hộp Nhà cung cấp Dịch vụ HTTP, hãy nhập URL vào hộp thư trong hộp URL Máy chủ.
   5. Trong Thông tin Đăng nhập, làm theo các bước sau:
    1. Trong hộp Tên Người dùng, nhập tên người dùng của bạn. Tên người dùng thường là một phần của địa chỉ email, ở bên trái của ký hiệu (@).
    2. Trong hộp Mật khẩu, nhập mật khẩu mà ISP cung cấp.
    3. Nếu bạn muốn Outlook nhớ mật khẩu tài khoản email của mình, bấm để chọn hộp kiểm Nhớ mật khẩu.
   6. Nếu ISP yêu cầu mật khẩu, bấm để chọn hộp kiểm Yêu cầu đăng nhập bằng cách sử dụng Xác thực Mật khẩu Bảo mật (SPA) để đăng nhập bằng cách sử dụng Xác thực Mật khẩu Bảo mật.
   7. Bấm Thiết đặt Tài khoản Thử nghiệm. Ở cách theo từng bước, tính năng này gọi hộp thoại hiển thị mỗi giai đoạn thử nghiệm của cấu hình mà bạn đã nhập. Khi bạn bấm vào Thiết đặt Tài khoản Thử nghiệm, tiến trình sau đây xảy ra:
    • Kết nối Internet của hệ thống được xác nhận.
    • Bạn đã được đăng nhập vào máy chủ SMTP.
    • Bạn đã được đăng nhập vào máy chủ POP3.
    • Xác định xem có đăng nhập vào máy chủ POP3 trước tiên hay không. Nếu bắt buộc, Outlook tự động đặt tuỳ chọn Đăng nhập vào máy chủ thư đến trước khi gửi thư.
    • Thư thử nghiệm đã được gửi. Thư này trình bày mọi thay đổi mà Outlook thực hiện đối với thiết lập ban đầu.
   8. Nếu bạn muốn sửa đổi thêm tài khoản e-mail của mình, bấm Thiết đặt Khác để mở hộp thoại Thiết đặt Email Internet.
   9. Bấm Tiếp theo rồi bấm Kết thúc.

Phương pháp 2: Microsoft Office Outlook 2003 và các phiên bản Outlook trước


 1. Bắt đầu Outlook.
 2. Trên menu Công cụ, bấm để chọn Tài khoản Email.
 3. Trong hộp thoại Tài khoản Email, bấm để chọn tuỳ chọn Thêm Tài khoản E-mail mới, rồi bấm Tiếp theo.
 4. Trong hộp thoại Loại Máy chủ, bấm POP3 rồi bấm Tiếp theo
 5. Trong hộp thoại Tài khoản E-mail, nhập thông tin bắt buộc bằng cách sử dụng các hướng dẫn sau:
  1. Thông tin Người dùng
   • Tên bạn: Tên phải là tên đầy đủ của bạn.
   • Địa chỉ Email: ISP của bạn cung cấp thông tin này. Địa chỉ e-mail của bạn thường có dạng là tổ hợp tên, họ của bạn và tên ISP, phân tách bằng ký hiệu @ và các dấu chấm. Ví dụ: Patricia Doyle sử dụng ISP có tên là Adatum.net. ISP có thể gán địa chỉ email là PatriciaD@adatum.net.
  2. Thông tin Đăng nhập
   • Tên Người dùng: Tên người dùng thường là một phần của địa chỉ email, ở bên trái của ký hiệu @.
   • Mật khẩu: Nhập mật khẩu ISP của bạn cung cấp.
   • Bạn có thể bấm để chọn hộp kiểm để Outlook nhớ mật khẩu tài khoản email của mình.
  3. Thông tin Máy chủ
   • Máy chủ Thư Đến (POP3): Đây là tên máy chủ POP3 lưu giữ thư của bạn trước khi bạn tải xuống máy tính.
   • Máy chủ Thư Đi (SMTP): Đây là tên của máy chủ email Đi. Nhập tên máy chủ bằng chữ viết thường cho cả máy chủ email Đến và máy chủ email Đi. Tên có thể ở dạng mail.adatum.net hoặc có thể ở dạng địa chỉ IP như 168.192.10.1.
 6. Bấm Thiết đặt Tài khoản Thử nghiệm. Đây là một khả năng mới trong Outlook. Ở cách theo từng bước, tính năng này gọi hộp thoại hiển thị mỗi giai đoạn thử nghiệm của cấu hình mà bạn vừa nhập. Khi bạn bấm Thiết đặt Tài khoản Thử nghiệm, tiến trình sau đây xảy ra:
  • Kết nối Internet của hệ thống được xác nhận.
  • Bạn đã được đăng nhập vào máy chủ SMTP.
  • Bạn đã được đăng nhập vào máy chủ POP3.
  • Xác định xem có đăng nhập vào máy chủ POP3 trước tiên hay không. Nếu cần, Outlook tự động đặt tuỳ chọn Đăng nhập vào máy chủ thư đến trước khi gửi thư.
  • Thư thử nghiệm đã được gửi. Thư này trình bày mọi thay đổi mà Outlook thực hiện đối với thiết lập ban đầu.
 7. Bấm Thêm Thiết đặt. Thao tác này sẽ đưa bạn đến hộp thoại Thiết đặt Thư điện tử, nơi bạn có thể sửa đổi thêm tài khoản e-mail Internet của mình.

Phương pháp 3: Nếu bạn sử dụng Microsoft Office Outlook Connector cho Hotmail

Nếu bạn đang cố gắng thiết lập tài khoản hotmail trong Outlook, Outlook Hotmail Connector sẽ cung cấp giải pháp miễn phí để quản lý thư email, lịch và liên hệ Windows Live Hotmail của bạn từ trong Outlook 2003, 2007 và 2010 miễn phí.

Bạn có thể tải xuống Outlook Hotmail Connector từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:


Chú ý: Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Microsoft Office Outlook Hotmail Connector, hãy ghé thăm Website sau của Microsoft:

Thông tin khác

Hộp kiểm cài đặt thư điện tử

Thông tin mà bạn đã nhập vào phần "Cách cấu hình Dịch vụ thông tin thư điện tử" sẽ được thêm vào nhiều tab khác nhau trong hộp thoại

Cài đặt Thư điện tử. Đây là nơi bạn thực hiện sửa đổi và thay đổi đối với tài khoản Thư điện tử.

Tab Chung

Tab Chung là nơi bạn sử dụng để đổi tên tài khoản e-mail của bạn.
 • Tài khoản Thư: Nhập tên cho tài khoản này.
 • Tổ chức: Tên công ty bạn; không phải là mục bắt buộc.
 • E-mail Trả lời: Mục này là tuỳ chọn và chỉ được sử dụng nếu bạn muốn trả lời thư được gửi tới một địa chỉ email khác.

Tab Máy chủ Thư đi

TabMáy chủ thư đi mới đối với Outlook. Nút Thiết đặt Tài khoản Thử nghiệm đặt tất cả các trường bắt buộc trên tab này.
Chú ý Nút này không có sẵn trên tab này ở Outlook 2007. Tính năng này có sẵn trong hộp thoại Thiết đặt Tài khoản. Để xác định tính năng này, bấm vào tài khoản rồi bấm Thay đổi.
 • Hộp kiểm Máy chủ thư đi của tôi (SMTP) yêu cầu xác thực: Bấm để chọn hộp kiểm này để bật thiết đặt này và để chọn loại xác thực đăng nhập mà máy chủ yêu cầu.
 • Hộp kiểm Đăng nhập bằng cách sử dụng Xác thực Mật khẩu Bảo mật (SPA). Bấm để chọn hộp kiểm này chỉ khi ISP hướng dẫn bạn làm như vậy. Rất ít nhà cung cấp sử dụng thiết đặt này.
 • Hộp kiểm Đăng nhập vào máy chủ thư đi trước khi gửi thư. Nhiều ISP yêu cầu bạn nhận thư trước tiên. Điều đó ngụ ý rằng bạn là người dùng được xác thực và hiện không dùng ISP để gửi thư thương mại không mong muốn (SPAM) đến người nhận đáng tin cậy.

Tab Kết nối

 1. Phần Kết nối

  Tab Kết nối chứa thông tin về cách kết nối với máy chủ email của bạn. Có ba cách kết nối với máy chủ email của ISP. Chọn một trong các loại kết nối phù hợp được liệt kê trong phần này.
  1. Kết nối bằng cách sử dụng mạng cục của tôi (LAN): Kết nối này cho phép bạn đăng nhập vào máy chủ email thông qua kết nối mạng hiện có của bạn. Cấu hình mạng của bạn phải hỗ trợ truy nhập Internet. Vui lòng gặp quản trị viên mạng của bạn để biết chi tiết.
  2. Kết nối dùng đường điện thoại của tôi: Dịch vụ Thư Internet tìm kiếm kết nối Mạng Quay số để thiết lập đăng nhập với ISP của bạn. Sau khi bạn đã được đăng nhập vào ISP, dịch vụ này cố gắng kết nối với máy chủ email của ISP. Nếu phần này không có sẵn (được tô xám), điều này có thể biểu thị rằng tính năng Mạng Quay số của Microsoft Windows không được cài đặt trên máy tính của bạn. Vui lòng tham khảo phần "Nếu Mạng Quay số Không được cài đặt" trong bài viết này để biết thêm thông tin.
  3. Kết nối bằng Trình quay số của Internet Explorer hoặc của Bên thứ 3: Nếu bạn bấm để chọn tuỳ chọn này, Outlook sử dụng phương pháp kết nối mặc định đã được cấu hình.
 2. Phần Modem
  1. Sau khi bấm vào Kết nối dùng đường điện thoại của tôi, bạn phải xác định kết nối Mạng Quay số sẽ sử dụng. Bạn có thể chọn kết nối hiện có từ danh sách hoặc có thể bấm Thêm để tạo kết nối mới.
  2. Để chỉnh sửa thuộc tính của kết nối, sử dụng hộp danh sách thả xuống để chọn kết nối mong muốn rồi bấm Thuộc tính. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Thuộc tính của kết nối hiện có.

Tab Nâng cao

Tab Nâng cao cho phép bạn đặt các cổng máy chủ POP3 và SMTP, xác định xem máy chủ có cần kết nối bảo mật không cũng như xác định thiết đặt thời gian chờ và thiết đặt gửi của máy chủ. Thiết đặt gửi cho phép bạn đọc thư, nhưng giữ thư lại trên máy chủ trong một thời gian được chỉ định. Tính năng này đặc biệt hữu ích nếu bạn sử dụng cùng một tài khoản email từ nhiều máy tính.

Bốn cách để Gửi và Nhận email

Thông tin sau đây là bốn cách để gửi và nhận thư điện tử.
 • Nhấn F9 trên bàn phím: Nếu bạn nhấn F9, loại kết nối của bạn sẽ được xác minh, sau đó tải thư của bạn lên từ Hộp thư đi và tải thư xuống từ máy chủ. Nếu bạn được kết nối thông qua kết nối LAN, thư sẽ luân chuyển mà không có bất kỳ hộp thoại nào khác. Nếu bạn kết nối với ISP bằng modem, kết nối Mạng Quay số khởi động và thiết lập kết nối. Thư tải lên từ Hộp thư đi của bạn và tải xuống từ máy chủ email.
 • Trên menu Công cụ, trỏ chuột vào Gửi/Nhận, rồi bấm Gửi/Nhận Tất cả hoặc bấm vào tên tài khoản email: Bạn có thể chọn để chỉ gửi thư. Trên menu Công cụ, trỏ chuột vào Gửi/Nhận, rồi bấm Gửi Tất cả. Tuỳ chọn này không tải xuống bất kỳ thư nào từ máy chủ. Nếu bạn bấm Gửi/Nhận trên menu Công cụ và bạn có nhiều tài khoản email, bạn có tuỳ chọn để chọn tài khoản email mà bạn muốn sử dụng.
 • Trên thanh công cụ Tiêu chuẩn, bấm Gửi/nhận: Nếu bạn bấm vào nút Gửi/Nhận trên thanh công cụ Tiêu chuẩn, thao tác này cũng giống như khi bạn nhấn F9 trên bàn phím.
 • Đối với Microsoft Outlook 2002, kết nối với lựa chọn menu Làm việc với Tiêu đề. Để làm việc với tiêu đề chứ không phải là toàn bộ thư, dùng các lệnh được liệt kê trong phần Làm việc với Tiêu đề, đó là một menu con của Gửi/Nhận trên menu Công cụ. Đối với Microsoft Office Outlook 2007 và Outlook 2003, kết nối với các lệnh liên quan đến tiêu đề. Để làm việc với tiêu đề chứ không phải là toàn bộ thư, dùng các lệnh liên quan đến tiêu đề được liệt kê trong phần Gửi/Nhận trên menu Công cụ. Với Thư Từ xa, bạn có thể quét tìm các tiêu đề, sau đó đánh dấu thư mà bạn muốn nhận, sao chép hoặc xoá. Khi sử dụng Thư Từ xa, bạn có thể soạn thư và gửi đến Hộp thư đi của bạn bất kỳ lúc nào cũng như gửi và nhận thư khi bạn kết nối với hộp thư. Tính năng này cho phép bạn lưu giữ thư trên máy chủ.
Để biết thêm thông tin về thư từ xa và làm việc với tiêu đề trong Outlook 2002, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
296080 Mô tả tính năng Thư Từ xa, tính năng Thư mục Ngoại tuyến và tính năng Làm việc Ngoại tuyến trong Outlook 2002

Những thao tác cần làm nếu mạng quay số không được cài đặt

Để sử dụng kết nối modem, bạn phải cài đặt và cấu hình tính năng Mạng Quay số đi kèm với Microsoft Windows. ISP của bạn cung cấp các thông tin sau:
 1. Tên người dùng
 2. Mật khẩu
 3. Số điện thoại truy nhập cục bộ
 4. Tên máy chủ lưu trữ và tên miền của bạn
 5. Địa chỉ IP máy chủ DNS
 6. Kỹ thuật xác thực (có nên sử dụng cửa sổ thiết bị cuối hay không)
ISP của bạn có thể cung cấp cho bạn địa chỉ IP và mặt nạ mạng con IP. Bạn cần các mục tuỳ chọn này chỉ khi nhà cung cấp của bạn cung cấp cho bạn địa chỉ IP chuyên dùng để sử dụng mỗi lần bạn quay số.

Để biết thêm thông tin về cách cấu hình Mạng Quay số trong Microsoft Windows 9x, vui lòng tham khảo số bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
138789 Cách kết nối Internet trong Windows 95 và Windows 98
Tham khảo

Thiết đặt của Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (ISP) (dành cho cấu hình thủ công của Microsoft Outlook)

Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (ISP) để biết thông tin về tên và thiết đặt của máy chủ thư đi và đến chính xác mà bạn nên dùng khi cấu hình tài khoản thư điện tử trong Outlook. Danh sách được cung cấp ở đây chỉ chứa thông tin dành cho một số nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Hoa Kỳ và có thể không được cập nhật.Tên và thiết đặt của máy chủ Thư đến (POP3):

Tên Nhà cung cấpTên Máy chủCổngSPASSLAuthRequired
AOLpop.aol110TẮTTẮTBẬT
AT&T Yahoopop.att.yahoo.com995TẮTBẬTBẬT
Charterpop.charter.net110TẮTTẮTBẬT
Comcastmail.comcast.net995TẮTBẬTBẬT
Coxpop.[insert region].cox.net110TẮTTẮTTẮT
Gmailpop.gmail.com995TẮTBẬTBẬT
Junopop.juno.com110TẮTTẮTTẮT
Microsoft Livepop3.live.com995TẮTBẬTBẬT
Netscapepop.3.isp.netscape.com110TẮTTẮTBẬT
Netzeropop.netzero.com110TẮTTẮTBẬT
Pacbellpop.att.yahoo.com995TẮTBẬTBẬT
PeoplePCpop.peoplepc.com110TẮTTẮTBẬT
Qwestpop.[enter state ID].qwest.net110TẮTTẮTTẮT
Rogerspop.broadband.rogers.com110TẮTTẮTBẬT
SBCGlobalpop.att.yahoo.com995TẮTBẬTBẬT
Swbellpop.att.yahoo.com995TẮTBẬTBẬT
Verizonincoming.verizon.net110TẮTTẮTBẬT
Yahoopop.mail.yahoo.com110TẮTTẮTTẮT

Tên và thiết đặt của máy chủ Thư đi (SMTP):

Tên Nhà cung cấpTên Máy chủCổngSPAAuthRequiredMã hoá
AOLsmtp.aol.com587TẮTBẬTKhông có
AT&T Yahoosmtp.att.yahoo.com465TẮTBẬTSSL
Chartersmtp.charter.net25TẮTBẬTKhông có
Comcastsmtp.comcast.net587TẮTBẬTTLS
Coxsmtp.[insert region].cox.net25TẮTTẮTKhông có
Gmailsmtp.gmail.com587TẮTBẬTTLS
Junoauthsmtp.juno.com587TẮTTẮTKhông có
Microsoft Livesmtp.live.com587TẮTBẬTTLS
Netscapesmtp.isp.netscape.com25TẮTTẮTKhông có
Netzeroauthsmtp.netzero.com25TẮTBẬTKhông có
Pacbellsmtp.att.yahoo.com465TẮTBẬTSSL
PeoplePCsmtpauth.peoplepc.com587TẮTBẬTKhông có
Qwestpop.[enter state ID].qwest.net25TẮTTẮTKhông có
Rogerssmtp.broadband.rogers.com587TẮTBẬTKhông có
SBCGlobalsmtp.att.yahoo.com465TẮTBẬTSSL
Swbellsmtp.att.yahoo.com465TẮTBẬTSSL
Verizonoutgoing.verizon.net25TẮTBẬTKhông có
Yahoosmtp.mail.yahoo.com25TẮTTẮTKhông có

OfficeKBHowTo ol2002 ol2003 OL2007
Thuộc tính

ID Bài viết: 287532 - Xem lại Lần cuối: 12/02/2013 15:44:00 - Bản sửa đổi: 11.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbpubtypekc kbconfig kbemail kbhowto kbcip kb16bitonly kbvideocontent KB287532
Phản hồi
tml>