Đối tượng ID liên kết với Microsoft mật mã học

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:287547
GIỚI THIỆU
Điều này bài viết mô tả các đối tượng ID số (OIDs) được định nghĩa cho Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP và Microsoft Windows 2000. Một số OIDs không tồn tại trong tất cả các hệ điều hành.
THÔNG TIN THÊM
Định danh đối tượng là các giá trị số cho phép các chương trình để xác định liệu một giấy chứng nhận là hợp lệ cho một sử dụng cụ thể. Đối tượng định dạng có thể được sử dụng để đại diện cho các thành phần như X 509 tiện ích mở rộng, PKCS # 7 phần mở rộng, và nội dung PKCS # 7. Mỗi subtree trong đối tượng Microsoft identifer được gán cho một khu vực cụ thể.

Danh sách này có chứa OIDs được định nghĩa cho các hệ điều hành được liệt kê trong phần "Giới thiệu". Một hệ điều hành có thể chứa tất cả các OIDs.
Microsoft OID...................................1.3.6.1.4.1.311Authenticode....................................1.3.6.1.4.1.311.2   Software Publishing (with associated encoders/decoders)    SPC_INDIRECT_DATA_OBJID         1.3.6.1.4.1.311.2.1.4    SPC_STATEMENT_TYPE_OBJID        1.3.6.1.4.1.311.2.1.11    SPC_SP_OPUS_INFO_OBJID         1.3.6.1.4.1.311.2.1.12    SPC_PE_IMAGE_DATA_OBJID         1.3.6.1.4.1.311.2.1.15    SPC_SP_AGENCY_INFO_OBJID        1.3.6.1.4.1.311.2.1.10    SPC_MINIMAL_CRITERIA_OBJID       1.3.6.1.4.1.311.2.1.26    SPC_FINANCIAL_CRITERIA_OBJID      1.3.6.1.4.1.311.2.1.27    SPC_LINK_OBJID             1.3.6.1.4.1.311.2.1.28    SPC_HASH_INFO_OBJID           1.3.6.1.4.1.311.2.1.29    SPC_SIPINFO_OBJID            1.3.6.1.4.1.311.2.1.30     Software Publishing (with NO associated encoders/decoders)    SPC_CERT_EXTENSIONS_OBJID        1.3.6.1.4.1.311.2.1.14    SPC_RAW_FILE_DATA_OBJID         1.3.6.1.4.1.311.2.1.18    SPC_STRUCTURED_STORAGE_DATA_OBJID    1.3.6.1.4.1.311.2.1.19    SPC_JAVA_CLASS_DATA_OBJID        1.3.6.1.4.1.311.2.1.20    SPC_INDIVIDUAL_SP_KEY_PURPOSE_OBJID   1.3.6.1.4.1.311.2.1.21    SPC_COMMERCIAL_SP_KEY_PURPOSE_OBJID   1.3.6.1.4.1.311.2.1.22    SPC_CAB_DATA_OBJID           1.3.6.1.4.1.311.2.1.25    SPC_GLUE_RDN_OBJID           1.3.6.1.4.1.311.2.1.25      CTL for Software Publishers Trusted CAs  1.3.6.1.4.1.311.2.2   (sub-subtree is defined for Software Publishing trusted CAs)    szOID_TRUSTED_CODESIGNING_CA_LIST    1.3.6.1.4.1.311.2.2.1    szOID_TRUSTED_CLIENT_AUTH_CA_LIST    1.3.6.1.4.1.311.2.2.2    szOID_TRUSTED_SERVER_AUTH_CA_LIST    1.3.6.1.4.1.311.2.2.3Time Stamping...................................1.3.6.1.4.1.311.3(with Associated encoder/decoders)    SPC_TIME_STAMP_REQUEST_OBJID      1.3.6.1.4.1.311.3.2.1Permissions.....................................1.3.6.1.4.1.311.4Crypto 2.0......................................1.3.6.1.4.1.311.10   PKCS #7 ContentType Object Identifier for Certificate Trust List (CTL)    szOID_CTL                1.3.6.1.4.1.311.10.1   Sorted CTL Extension    szOID_SORTED_CTL            1.3.6.1.4.1.311.10.1.1     Next Update Location extension or attribute. Value is an encoded GeneralNames    szOID_NEXT_UPDATE_LOCATION       1.3.6.1.4.1.311.10.2     Enhanced Key Usage (Purpose)    Signer of CTLs    szOID_KP_CTL_USAGE_SIGNING       1.3.6.1.4.1.311.10.3.1       Signer of TimeStamps    szOID_KP_TIME_STAMP_SIGNING       1.3.6.1.4.1.311.10.3.2     Can use strong encryption in export environment    szOID_SERVER_GATED_CRYPTO        1.3.6.1.4.1.311.10.3.3    szOID_SERIALIZED            1.3.6.1.4.1.311.10.3.3.1     Can use encrypted file systems (EFS)    szOID_EFS_CRYPTO            1.3.6.1.4.1.311.10.3.4    szOID_EFS_RECOVERY           1.3.6.1.4.1.311.10.3.4.1     Can use Windows Hardware Compatible (WHQL)    szOID_WHQL_CRYPTO            1.3.6.1.4.1.311.10.3.5     Signed by the NT5 build lab    szOID_NT5_CRYPTO            1.3.6.1.4.1.311.10.3.6     Signed by and OEM of WHQL    szOID_OEM_WHQL_CRYPTO          1.3.6.1.4.1.311.10.3.7     Signed by the Embedded NT    szOID_EMBEDDED_NT_CRYPTO        1.3.6.1.4.1.311.10.3.8     Signer of a CTL containing trusted roots    szOID_ROOT_LIST_SIGNER         1.3.6.1.4.1.311.10.3.9     Can sign cross-cert and subordinate CA requests with qualified   subordination (name constraints, policy mapping, etc.)    szOID_KP_QUALIFIED_SUBORDINATION    1.3.6.1.4.1.311.10.3.10     Can be used to encrypt/recover escrowed keys    szOID_KP_KEY_RECOVERY          1.3.6.1.4.1.311.10.3.11     Signer of documents    szOID_KP_DOCUMENT_SIGNING        1.3.6.1.4.1.311.10.3.12     Microsoft Attribute Object Identifiers    szOID_YESNO_TRUST_ATTR         1.3.6.1.4.1.311.10.4.1     Microsoft Music    szOID_DRM                1.3.6.1.4.1.311.10.5.1     Microsoft DRM EKU    szOID_DRM_INDIVIDUALIZATION       1.3.6.1.4.1.311.10.5.2     Microsoft Licenses    szOID_LICENSES             1.3.6.1.4.1.311.10.6.1    szOID_LICENSE_SERVER          1.3.6.1.4.1.311.10.6.2     Microsoft CERT_RDN attribute Object Identifiers    szOID_MICROSOFT_RDN_PREFIX       1.3.6.1.4.1.311.10.7   Special RDN containing the KEY_ID. Its value type is CERT_RDN_OCTET_STRING.    szOID_KEYID_RDN             1.3.6.1.4.1.311.10.7.1     Microsoft extension in a CTL to add or remove the certificates. The   extension type is an INTEGER. 0 => add certificate, 1 => remove certificate    szOID_REMOVE_CERTIFICATE        1.3.6.1.4.1.311.10.8.1     Microsoft certificate extension containing cross certificate distribution   points. ASN.1 encoded as follows:     CrossCertDistPoints ::= SEQUENCE {       syncDeltaTime        INTEGER (0..4294967295) OPTIONAL,       crossCertDistPointNames   CrossCertDistPointNames     } --#public--       CrossCertDistPointNames ::= SEQUENCE OF GeneralNames           szOID_CROSS_CERT_DIST_POINTS      1.3.6.1.4.1.311.10.9.1        Microsoft CMC OIDs             1.3.6.1.4.1.311.10.10     Similar to szOID_CMC_ADD_EXTENSIONS. Attributes replaces Extensions.    szOID_CMC_ADD_ATTRIBUTES        1.3.6.1.4.1.311.10.10.1     Microsoft certificate property OIDs    1.3.6.1.4.1.311.10.11   The OID component following the prefix contains the PROP_ID (decimal)    szOID_CERT_PROP_ID_PREFIX        1.3.6.1.4.1.311.10.11.     CryptUI                  1.3.6.1.4.1.311.10.12    szOID_ANY_APPLICATION_POLICY      1.3.6.1.4.1.311.10.12.1Catalog.........................................1.3.6.1.4.1.311.12    szOID_CATALOG_LIST           1.3.6.1.4.1.311.12.1.1    szOID_CATALOG_LIST_MEMBER        1.3.6.1.4.1.311.12.1.2    CAT_NAMEVALUE_OBJID           1.3.6.1.4.1.311.12.2.1    CAT_MEMBERINFO_OBJID          1.3.6.1.4.1.311.12.2.2   Microsoft PKCS10 OIDs...........................1.3.6.1.4.1.311.13    szOID_RENEWAL_CERTIFICATE        1.3.6.1.4.1.311.13.1    szOID_ENROLLMENT_NAME_VALUE_PAIR    1.3.6.1.4.1.311.13.2.1    szOID_ENROLLMENT_CSP_PROVIDER      1.3.6.1.4.1.311.13.2.2Microsoft Java..................................1.3.6.1.4.1.311.15Microsoft Outlook/Exchange......................1.3.6.1.4.1.311.16     Outlook Express            1.3.6.1.4.1.311.16.4     Used by OL/OLEXP to identify which certificate signed the PKCS # 7 messageMicrosoft PKCS12 attributes.....................1.3.6.1.4.1.311.17    szOID_LOCAL_MACHINE_KEYSET       1.3.6.1.4.1.311.17.1Microsoft Hydra.................................1.3.6.1.4.1.311.18Microsoft ISPU Test.............................1.3.6.1.4.1.311.19Microsoft Enrollment Infrastructure..............1.3.6.1.4.1.311.20    szOID_AUTO_ENROLL_CTL_USAGE       1.3.6.1.4.1.311.20.1   Extension contain certificate type    szOID_ENROLL_CERTTYPE_EXTENSION     1.3.6.1.4.1.311.20.2    szOID_ENROLLMENT_AGENT         1.3.6.1.4.1.311.20.2.1    szOID_KP_SMARTCARD_LOGON        1.3.6.1.4.1.311.20.2.2    szOID_NT_PRINCIPAL_NAME         1.3.6.1.4.1.311.20.2.3    szOID_CERT_MANIFOLD           1.3.6.1.4.1.311.20.3Microsoft CertSrv Infrastructure.................1.3.6.1.4.1.311.21   CertSrv (with associated encoders/decoders)    szOID_CERTSRV_CA_VERSION        1.3.6.1.4.1.311.21.1Microsoft Directory Service.....................1.3.6.1.4.1.311.25    szOID_NTDS_REPLICATION         1.3.6.1.4.1.311.25.1IIS.............................................1.3.6.1.4.1.311.30Windows updates and service packs...............1.3.6.1.4.1.311.31    szOID_PRODUCT_UPDATE          1.3.6.1.4.1.311.31.1Fonts...........................................1.3.6.1.4.1.311.40Microsoft Licensing and Registration............1.3.6.1.4.1.311.41Microsoft Corporate PKI (ITG)...................1.3.6.1.4.1.311.42CAPICOM.........................................1.3.6.1.4.1.311.88    szOID_CAPICOM              1.3.6.1.4.1.311.88   Reserved for CAPICOM.    szOID_CAPICOM_VERSION          1.3.6.1.4.1.311.88.1  CAPICOM version    szOID_CAPICOM_ATTRIBUTE         1.3.6.1.4.1.311.88.2  CAPICOM attribute    szOID_CAPICOM_DOCUMENT_NAME       1.3.6.1.4.1.311.88.2.1 Document type attribute    szOID_CAPICOM_DOCUMENT_DESCRIPTION   1.3.6.1.4.1.311.88.2.2 Document description attribute    szOID_CAPICOM_ENCRYPTED_DATA      1.3.6.1.4.1.311.88.3  CAPICOM encrypted data message.    szOID_CAPICOM_ENCRYPTED_CONTENT     1.3.6.1.4.1.311.88.3.1 CAPICOM content of encrypted data.Microsoft OID...................................1.3.6.1.4.1.311Authenticode....................................1.3.6.1.4.1.311.2   Software Publishing (with associated encoders/decoders)    SPC_INDIRECT_DATA_OBJID         1.3.6.1.4.1.311.2.1.4    SPC_STATEMENT_TYPE_OBJID        1.3.6.1.4.1.311.2.1.11    SPC_SP_OPUS_INFO_OBJID         1.3.6.1.4.1.311.2.1.12    SPC_PE_IMAGE_DATA_OBJID         1.3.6.1.4.1.311.2.1.15    SPC_SP_AGENCY_INFO_OBJID        1.3.6.1.4.1.311.2.1.10    SPC_MINIMAL_CRITERIA_OBJID       1.3.6.1.4.1.311.2.1.26    SPC_FINANCIAL_CRITERIA_OBJID      1.3.6.1.4.1.311.2.1.27    SPC_LINK_OBJID             1.3.6.1.4.1.311.2.1.28    SPC_HASH_INFO_OBJID           1.3.6.1.4.1.311.2.1.29    SPC_SIPINFO_OBJID            1.3.6.1.4.1.311.2.1.30   Software Publishing (with NO associated encoders/decoders)    SPC_CERT_EXTENSIONS_OBJID        1.3.6.1.4.1.311.2.1.14    SPC_RAW_FILE_DATA_OBJID         1.3.6.1.4.1.311.2.1.18    SPC_STRUCTURED_STORAGE_DATA_OBJID    1.3.6.1.4.1.311.2.1.19    SPC_JAVA_CLASS_DATA_OBJID        1.3.6.1.4.1.311.2.1.20    SPC_INDIVIDUAL_SP_KEY_PURPOSE_OBJID   1.3.6.1.4.1.311.2.1.21    SPC_COMMERCIAL_SP_KEY_PURPOSE_OBJID   1.3.6.1.4.1.311.2.1.22    SPC_CAB_DATA_OBJID           1.3.6.1.4.1.311.2.1.25    SPC_GLUE_RDN_OBJID           1.3.6.1.4.1.311.2.1.25   CTL for Software Publishers Trusted CAs  1.3.6.1.4.1.311.2.2   (sub-subtree is defined for Software Publishing trusted CAs)    szOID_TRUSTED_CODESIGNING_CA_LIST    1.3.6.1.4.1.311.2.2.1    szOID_TRUSTED_CLIENT_AUTH_CA_LIST    1.3.6.1.4.1.311.2.2.2    szOID_TRUSTED_SERVER_AUTH_CA_LIST    1.3.6.1.4.1.311.2.2.3Time Stamping...................................1.3.6.1.4.1.311.3(with Associated encoder/decoders)    SPC_TIME_STAMP_REQUEST_OBJID      1.3.6.1.4.1.311.3.2.1Permissions.....................................1.3.6.1.4.1.311.4Crypto 2.0......................................1.3.6.1.4.1.311.10   PKCS #7 ContentType Object Identifier for Certificate Trust List (CTL)    szOID_CTL                1.3.6.1.4.1.311.10.1   Sorted CTL Extension    szOID_SORTED_CTL            1.3.6.1.4.1.311.10.1.1   Next Update Location extension or attribute. Value is an encoded GeneralNames    szOID_NEXT_UPDATE_LOCATION       1.3.6.1.4.1.311.10.2   Enhanced Key Usage (Purpose)    Signer of CTLs    szOID_KP_CTL_USAGE_SIGNING       1.3.6.1.4.1.311.10.3.1    Signer of TimeStamps    szOID_KP_TIME_STAMP_SIGNING       1.3.6.1.4.1.311.10.3.2   Can use strong encryption in export environment    szOID_SERVER_GATED_CRYPTO        1.3.6.1.4.1.311.10.3.3    szOID_SERIALIZED            1.3.6.1.4.1.311.10.3.3.1   Can use encrypted file systems (EFS)    szOID_EFS_CRYPTO            1.3.6.1.4.1.311.10.3.4    szOID_EFS_RECOVERY           1.3.6.1.4.1.311.10.3.4.1   Can use Windows Hardware Compatible (WHQL)    szOID_WHQL_CRYPTO            1.3.6.1.4.1.311.10.3.5   Signed by the NT5 build lab    szOID_NT5_CRYPTO            1.3.6.1.4.1.311.10.3.6   Signed by and OEM of WHQL    szOID_OEM_WHQL_CRYPTO          1.3.6.1.4.1.311.10.3.7   Signed by the Embedded NT    szOID_EMBEDDED_NT_CRYPTO        1.3.6.1.4.1.311.10.3.8   Signer of a CTL containing trusted roots    szOID_ROOT_LIST_SIGNER         1.3.6.1.4.1.311.10.3.9   Can sign cross-cert and subordinate CA requests with qualified   subordination (name constraints, policy mapping, etc.)    szOID_KP_QUALIFIED_SUBORDINATION    1.3.6.1.4.1.311.10.3.10   Can be used to encrypt/recover escrowed keys    szOID_KP_KEY_RECOVERY          1.3.6.1.4.1.311.10.3.11   Signer of documents    szOID_KP_DOCUMENT_SIGNING        1.3.6.1.4.1.311.10.3.12   Limits the valid lifetime of the signature to the lifetime of the certificate.    szOID_KP_LIFETIME_SIGNING        1.3.6.1.4.1.311.10.3.13    szOID_KP_MOBILE_DEVICE_SOFTWARE     1.3.6.1.4.1.311.10.3.14   Microsoft Attribute Object Identifiers    szOID_YESNO_TRUST_ATTR         1.3.6.1.4.1.311.10.4.1   Microsoft Music    szOID_DRM                1.3.6.1.4.1.311.10.5.1   Microsoft DRM EKU    szOID_DRM_INDIVIDUALIZATION       1.3.6.1.4.1.311.10.5.2   Microsoft Licenses    szOID_LICENSES             1.3.6.1.4.1.311.10.6.1    szOID_LICENSE_SERVER          1.3.6.1.4.1.311.10.6.2   Microsoft CERT_RDN attribute Object Identifiers    szOID_MICROSOFT_RDN_PREFIX       1.3.6.1.4.1.311.10.7   Special RDN containing the KEY_ID. Its value type is CERT_RDN_OCTET_STRING.    szOID_KEYID_RDN             1.3.6.1.4.1.311.10.7.1   Microsoft extension in a CTL to add or remove the certificates. The   extension type is an INTEGER. 0 => add certificate, 1 => remove certificate    szOID_REMOVE_CERTIFICATE        1.3.6.1.4.1.311.10.8.1   Microsoft certificate extension containing cross certificate distribution   points. ASN.1 encoded as follows:     CrossCertDistPoints ::= SEQUENCE {       syncDeltaTime        INTEGER (0..4294967295) OPTIONAL,       crossCertDistPointNames   CrossCertDistPointNames     } --#public--       CrossCertDistPointNames ::= SEQUENCE OF GeneralNames    szOID_CROSS_CERT_DIST_POINTS      1.3.6.1.4.1.311.10.9.1   Microsoft CMC OIDs             1.3.6.1.4.1.311.10.10   Similar to szOID_CMC_ADD_EXTENSIONS. Attributes replaces Extensions.    szOID_CMC_ADD_ATTRIBUTES        1.3.6.1.4.1.311.10.10.1   Microsoft certificate property OIDs    1.3.6.1.4.1.311.10.11   The OID component following the prefix contains the PROP_ID (decimal)    szOID_CERT_PROP_ID_PREFIX        1.3.6.1.4.1.311.10.11.   CryptUI                  1.3.6.1.4.1.311.10.12    szOID_ANY_APPLICATION_POLICY      1.3.6.1.4.1.311.10.12.1Catalog.........................................1.3.6.1.4.1.311.12    szOID_CATALOG_LIST           1.3.6.1.4.1.311.12.1.1    szOID_CATALOG_LIST_MEMBER        1.3.6.1.4.1.311.12.1.2    CAT_NAMEVALUE_OBJID           1.3.6.1.4.1.311.12.2.1    CAT_MEMBERINFO_OBJID          1.3.6.1.4.1.311.12.2.2Microsoft PKCS10 OIDs...........................1.3.6.1.4.1.311.13    szOID_RENEWAL_CERTIFICATE        1.3.6.1.4.1.311.13.1    szOID_ENROLLMENT_NAME_VALUE_PAIR    1.3.6.1.4.1.311.13.2.1    szOID_ENROLLMENT_CSP_PROVIDER      1.3.6.1.4.1.311.13.2.2    szOID_OS_VERSION            1.3.6.1.4.1.311.13.2.3Microsoft Java..................................1.3.6.1.4.1.311.15Microsoft Outlook/Exchange......................1.3.6.1.4.1.311.16   Used by OL/OLEXP to identify which certificate signed the PKCS # 7 message    szOID_MICROSOFT_Encryption_Key_Preference 1.3.6.1.4.1.311.16.4Microsoft PKCS12 attributes.....................1.3.6.1.4.1.311.17    szOID_LOCAL_MACHINE_KEYSET       1.3.6.1.4.1.311.17.1Microsoft Hydra.................................1.3.6.1.4.1.311.18   License Info root    szOID_PKIX_LICENSE_INFO         1.3.6.1.4.1.311.18.1   Manufacturer value    szOID_PKIX_MANUFACTURER         1.3.6.1.4.1.311.18.2   Manufacturer Specfic Data    szOID_PKIX_MANUFACTURER_MS_SPECIFIC   1.3.6.1.4.1.311.18.3   OID for Certificate Version Stamp    szOID_PKIX_HYDRA_CERT_VERSION      1.3.6.1.4.1.311.18.4   OID for License Server to identify licensed product.    szOID_PKIX_LICENSED_PRODUCT_INFO    1.3.6.1.4.1.311.18.5   OID for License Server specific info.    szOID_PKIX_MS_LICENSE_SERVER_INFO    1.3.6.1.4.1.311.18.6   Extension OID reserved for product policy module - only one is allowed.    szOID_PKIS_PRODUCT_SPECIFIC_OID     1.3.6.1.4.1.311.18.7    szOID_PKIS_TLSERVER_SPK_OID       1.3.6.1.4.1.311.18.8Microsoft ISPU Test.............................1.3.6.1.4.1.311.19Microsoft Enrollment Infrastructure.............1.3.6.1.4.1.311.20    szOID_AUTO_ENROLL_CTL_USAGE       1.3.6.1.4.1.311.20.1   Extension contain certificate type    szOID_ENROLL_CERTTYPE_EXTENSION     1.3.6.1.4.1.311.20.2    szOID_ENROLLMENT_AGENT         1.3.6.1.4.1.311.20.2.1    szOID_KP_SMARTCARD_LOGON        1.3.6.1.4.1.311.20.2.2    szOID_NT_PRINCIPAL_NAME         1.3.6.1.4.1.311.20.2.3    szOID_CERT_MANIFOLD           1.3.6.1.4.1.311.20.3Microsoft CertSrv Infrastructure................1.3.6.1.4.1.311.21   CertSrv (with associated encoders/decoders)    szOID_CERTSRV_CA_VERSION        1.3.6.1.4.1.311.21.1   Contains the sha1 hash of the previous version of the CA certificate.    szOID_CERTSRV_PREVIOUS_CERT_HASH    1.3.6.1.4.1.311.21.2   Delta CRLs only. Contains the base CRL Number of the corresponding base CRL.    szOID_CRL_VIRTUAL_BASE         1.3.6.1.4.1.311.21.3   Contains the time when the next CRL is expected to be published. This may be sooner than the CRL's NextUpdate field.    szOID_CRL_NEXT_PUBLISH         1.3.6.1.4.1.311.21.4   Enhanced Key Usage for CA encryption certificate    szOID_KP_CA_EXCHANGE          1.3.6.1.4.1.311.21.5   Enhanced Key Usage for key recovery agent certificate    szOID_KP_KEY_RECOVERY_AGENT       1.3.6.1.4.1.311.21.6   Certificate template extension (v2)    szOID_CERTIFICATE_TEMPLATE       1.3.6.1.4.1.311.21.7   The root oid for all enterprise specific oids    szOID_ENTERPRISE_OID_ROOT        1.3.6.1.4.1.311.21.8   Dummy signing Subject RDN    szOID_RDN_DUMMY_SIGNER         1.3.6.1.4.1.311.21.9   Application Policies extension -- same encoding as szOID_CERT_POLICIES    szOID_APPLICATION_CERT_POLICIES     1.3.6.1.4.1.311.21.10   Application Policy Mappings -- same encoding as szOID_POLICY_MAPPINGS    szOID_APPLICATION_POLICY_MAPPINGS    1.3.6.1.4.1.311.21.11   Application Policy Constraints -- same encoding as szOID_POLICY_CONSTRAINTS    szOID_APPLICATION_POLICY_CONSTRAINTS  1.3.6.1.4.1.311.21.12    szOID_ARCHIVED_KEY_ATTR         1.3.6.1.4.1.311.21.13      szOID_CRL_SELF_CDP           1.3.6.1.4.1.311.21.14    Requires all certificates below the root to have a non-empty intersecting issuance certificate policy usage.    szOID_REQUIRE_CERT_CHAIN_POLICY     1.3.6.1.4.1.311.21.15      szOID_ARCHIVED_KEY_CERT_HASH      1.3.6.1.4.1.311.21.16      szOID_ISSUED_CERT_HASH         1.3.6.1.4.1.311.21.17    Enhanced key usage for DS email replication    szOID_DS_EMAIL_REPLICATION       1.3.6.1.4.1.311.21.19      szOID_REQUEST_CLIENT_INFO        1.3.6.1.4.1.311.21.20      szOID_ENCRYPTED_KEY_HASH        1.3.6.1.4.1.311.21.21      szOID_CERTSRV_CROSSCA_VERSION      1.3.6.1.4.1.311.21.22    Microsoft Directory Service.....................1.3.6.1.4.1.311.25    szOID_NTDS_REPLICATION         1.3.6.1.4.1.311.25.1IIS.............................................1.3.6.1.4.1.311.30    szOID_IIS_VIRTUAL_SERVER        1.3.6.1.4.1.311.30.1Microsoft WWOps BizExt..........................1.3.6.1.4.1.311.43Microsoft Peer Networking.......................1.3.6.1.4.1.311.44   Subtrees for genaral use including pnrp, IM, and grouping    szOID_PEERNET_GENERAL    szOID_PEERNET_PNRP           1.3.6.1.4.1.311.44.1    szOID_PEERNET_IDENTITY         1.3.6.1.4.1.311.44.2    szOID_PEERNET_GROUPING         1.3.6.1.4.1.311.44.3   Property that contains the type of the certificate (GMC, GRC, etc.)    szOID_PEERNET_CERT_TYPE         1.3.6.1.4.1.311.44.0.1   Type of the value in the 'other' name: peer name    szOID_PEERNET_PEERNAME         1.3.6.1.4.1.311.44.0.2   Type : classifier    szOID_PEERNET_CLASSIFIER        1.3.6.1.4.1.311.44.0.3   Property containing the version of the certificate    szOID_PEERNET_CERT_VERSION       1.3.6.1.4.1.311.44.0.4   PNRP specific properties    szOID_PEERNET_PNRP_ADDRESS       1.3.6.1.4.1.311.44.1.1    szOID_PEERNET_PNRP_FLAGS        1.3.6.1.4.1.311.44.1.2    szOID_PEERNET_PNRP_PAYLOAD       1.3.6.1.4.1.311.44.1.3    szOID_PEERNET_PNRP_ID          1.3.6.1.4.1.311.44.1.4   Identity flags, placeholder    szOID_PEERNET_IDENTITY_FLAGS      1.3.6.1.4.1.311.44.2.2   Peer name of the group    szOID_PEERNET_GROUPING_PEERNAME     1.3.6.1.4.1.311.44.3.1   Group flags: placeholder    szOID_PEERNET_GROUPING_FLAGS      1.3.6.1.4.1.311.44.3.2   List of roles in the GMC    szOID_PEERNET_GROUPING_ROLES      1.3.6.1.4.1.311.44.3.3   List of classifiers in the GMC    szOID_PEERNET_GROUPING_CLASSIFIERS   1.3.6.1.4.1.311.44.3.5Mobile Devices Code Signing.....................1.3.6.1.4.1.311.45CAPICOM.........................................1.3.6.1.4.1.311.88   Reserved for CAPICOM.    szOID_CAPICOM              1.3.6.1.4.1.311.88      CAPICOM version    szOID_CAPICOM_VERSION          1.3.6.1.4.1.311.88.1   CAPICOM attribute    szOID_CAPICOM_ATTRIBUTE         1.3.6.1.4.1.311.88.2   Document type attribute      szOID_CAPICOM_DOCUMENT_NAME       1.3.6.1.4.1.311.88.2.1   Document description attribute    szOID_CAPICOM_DOCUMENT_DESCRIPTION   1.3.6.1.4.1.311.88.2.2   CAPICOM encrypted data message.    szOID_CAPICOM_ENCRYPTED_DATA      1.3.6.1.4.1.311.88.3   CAPICOM content of encrypted data.    szOID_CAPICOM_ENCRYPTED_CONTENT     1.3.6.1.4.1.311.88.3.1				

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 287547 - Xem lại Lần cuối: 08/23/2011 09:45:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbinfo kbmt KB287547 KbMtvi
Phản hồi