Gói Cập Nhật cho hệ thống Trung tâm 2012 Operations Manager

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2906925
Tóm tắt
Bài viết này liệt kê tất cả gói Cập Nhật đã được phát hành cho Microsoft System Center 2012 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 hoạt động quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) và System Center 2012 R2 Operations Manager. Các bản Cập Nhật được liệt kê theo mã số đóng gói. Bản Cập Nhật rollup xây dựng số có giá trị số lớn bao gồm các bản sửa lỗi từ tất cả các gói Cập Nhật đã phát hành bản Cập Nhật. Bất kỳ phiên bản nào của hệ thống Trung tâm 2012 Operations Manager có thể được Cập Nhật cho các phiên bản Cập Nhật. Bạn không thể dỡ cài đặt chuyên biệt các phiên bản Cập Nhật hạ cấp một phiên bản cũ hơn bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Bản Cập Nhật cho System Center 2012

Xây dựng 7.0.8560.1048: Update Rollup 8 cho System Center 2012

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 11 tháng 12 năm 2015. Để biết thêm thông tin về khắc phục sự cố hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý Update Rollup 8 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3071089 Mô tả Update Rollup 8 cho System Center 2012

Bản Cập Nhật 7 cho System Center 2012

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 22 tháng 8 năm 2013, nhưng không có bất kỳ bản Cập Nhật cho hệ thống Trung tâm 2012 Operations Manager. Vì tất cả các cấu phần của hệ thống Trung tâm 2012 phát hành cùng chu kỳ, bản Cập Nhật rollup (UR) số tăng với mỗi bản phát hành bất kể có phần có bản Cập Nhật. Gói quản lý dành cho UNIX và Linux hệ điều hành được nâng cấp lên phiên bản 7.4.4337.0 và có thể nhận được ở đây.

Bản Cập Nhật 6 cho System Center 2012

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 8 tháng 8 năm 2013, nhưng không có bất kỳ bản Cập Nhật cho hệ thống Trung tâm 2012 Operations Manager. Vì tất cả các cấu phần của hệ thống Trung tâm 2012 phát hành cùng chu kỳ, tăng số UR với mỗi bản phát hành bất kể có phần có bản Cập Nhật.

Bản Cập Nhật 5 cho System Center 2012

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 8 tháng 8 năm 2013, nhưng không có bất kỳ bản Cập Nhật cho hệ thống Trung tâm 2012 Operations Manager. Vì tất cả các cấu phần của hệ thống Trung tâm 2012 phát hành cùng chu kỳ, tăng số UR với mỗi bản phát hành bất kể có phần có bản Cập Nhật. Gói quản lý dành cho UNIX và Linux hệ điều hành được nâng cấp nhưng sau đó được thay thế bởi UR7 và không còn có sẵn.

Bản Cập Nhật 4 cho System Center 2012

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 8 tháng 8 năm 2013, nhưng không có bất kỳ bản Cập Nhật cho hệ thống Trung tâm 2012 Operations Manager. Vì tất cả các cấu phần của hệ thống Trung tâm 2012 phát hành cùng chu kỳ, tăng số UR với mỗi bản phát hành bất kể có phần có bản Cập Nhật. Gói quản lý dành cho UNIX và Linux hệ điều hành được nâng cấp nhưng sau đó được thay thế bởi UR7 và không còn có sẵn.

Xây dựng 7.0.8560.1036: Bản Cập Nhật 3 cho System Center 2012

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 8 tháng 3 năm 2012. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý Cập Nhật 3 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2756127 Mô tả bản Cập Nhật 3 cho System Center 2012

Xây dựng 7.0.8560.1027: Update Rollup 2 cho System Center 2012

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 24 tháng 11 năm 2012. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý Update Rollup 2 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2706783 Mô tả Update Rollup 2 cho System Center 2012

Xây dựng 7.0.8560.1021: Bản Cập Nhật 1 cho System Center 2012

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 7 tháng 11 năm 2012. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi System Center 2012 hoạt động quản lý Cập Nhật Rollup 1 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2686249 Mô tả bản Cập Nhật 1 cho System Center 2012

Bản cập nhật hệ thống Trung tâm 2012 gói bản ghi dịch vụ 1

Xây dựng 7.0.9538.1136: Bản Cập Nhật 10 Trung tâm hệ thống 2012 gói bản ghi dịch vụ 1

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 11 tháng 12 năm 2015. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý bản ghi dịch vụ gói 1 Update Rollup 10 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3071088 Mô tả Update Rollup 10 Trung tâm hệ thống 2012 gói bản ghi dịch vụ 1

Xây dựng 7.0.9538.1126: Bản Cập Nhật 9 dành cho hệ thống Trung tâm 2012 gói bản ghi dịch vụ 1

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 10 tháng 12 năm 2015. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý bản ghi dịch vụ gói 1 Update Rollup 9 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3023167 Mô tả Update Rollup 9 dành cho hệ thống Trung tâm 2012 gói bản ghi dịch vụ 1


Xây dựng 7.0.9538.1123: Update Rollup 8 cho System Center 2012 gói bản ghi dịch vụ 1

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 27 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý Service Pack 1 Update Rollup 8 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2991997 Mô tả Update Rollup 8 cho System Center 2012 gói bản ghi dịch vụ 1

Xây dựng 7.0.9538.1117: Update Rollup 7 cho hệ thống Trung tâm 2012 gói bản ghi dịch vụ 1


Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 29 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý bản ghi dịch vụ gói 1 Cập Nhật Rollup 7 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2965420 Mô tả Update Rollup 7 cho hệ thống Trung tâm 2012 gói bản ghi dịch vụ 1

Xây dựng 7.0.9538.1109: Update Rollup 6 cho hệ thống Trung tâm 2012 gói bản ghi dịch vụ 1


Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 23 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm chi tiết về hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý bản ghi dịch vụ gói 1 Update Rollup 6 các bản vá được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2929885 Mô tả Update Rollup 6 trung tâm hệ thống 2012 gói bản ghi dịch vụ 1

Xây dựng 7.0.9538.1106: Update Rollup 5 cho hệ thống Trung tâm 2012 gói bản ghi dịch vụ 1

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 27 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 Update Rollup 5 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2904680 Mô tả Update Rollup 5 cho hệ thống Trung tâm 2012 gói bản ghi dịch vụ 1

Xây dựng 7.0.9538.1084: Update Rollup 4 cho System Center 2012 gói bản ghi dịch vụ 1

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 21 tháng 8 năm 2013. Để biết thêm thông tin về Trung tâm hệ thống 2012 hoạt động quản lý bản ghi dịch vụ gói 1 Update Rollup 4 các bản vá được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2879276 Mô tả Update Rollup 4 cho System Center 2012 gói bản ghi dịch vụ 1

Xây dựng 7.0.9538.1069: Bản Cập Nhật 3 cho System Center 2012 gói bản ghi dịch vụ 1

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 23 tháng 8 năm 2013. Để biết thêm thông tin về Trung tâm hệ thống 2012 hoạt động quản lý bản ghi dịch vụ gói 1 Cập Nhật 3 các bản vá được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2836751 Mô tả bản Cập Nhật 3 cho System Center 2012 gói bản ghi dịch vụ 1

Xây dựng7.0.9538.1047: Update Rollup 2 cho System Center 2012Gói bản ghi dịch vụ1

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 8 tháng 8 năm 2013. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 Update Rollup 2 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2802159 Mô tả Update Rollup 2 cho hệ thống Trung tâm 2012 gói bản ghi dịch vụ 1

Xây dựng 7.0.9538.1005: Bản Cập Nhật 1 cho hệ thống Trung tâm 2012 gói bản ghi dịch vụ 1

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 8 tháng 8 năm 2013. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 Update Rollup 1 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2785682 Mô tả Update Rollup 1 dành cho hệ thống Trung tâm 2012 gói bản ghi dịch vụ 1

Bản cập nhật hệ thống Trung tâm 2012 R2

Xây dựng 7.1.10226.1177: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 9

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 26 tháng 1 năm 2016. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 9 dành cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3129774 Sự cố được khắc phục trong hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Update Rollup 9

Xây dựng 7.1.10226.1118: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 8

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 27 tháng 12 năm 2015. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 8 cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3096382 Sự cố được khắc phục trong hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Update Rollup 8

Xây dựng 7.1.10226.1090: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 7

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 11 tháng 12 năm 2015. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 7 cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3064919 Sự cố được khắc phục trong hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật Rollup 7

Xây dựng 7.1.10226.1064: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 6

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 28 tháng 12 năm 2015. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 6 cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3051169 Sự cố được khắc phục trong hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Update Rollup 6


Xây dựng 7.1.10226.1052: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 5

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 10 tháng 12 năm 2015. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 5 cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3023138 Sự cố được khắc phục trong hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Update Rollup 5


Xây dựng 7.1.10226.1046: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 4


Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 27 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật 4 cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2992020 Sự cố được khắc phục trong System Center 2012 R2 hoạt động quản lý Update Rollup 4

Xây dựng 7.1.10226.1037: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 3

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 29 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong Cập Nhật 3 cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2965445 Sự cố được khắc phục trong System Center 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 3

Xây dựng 7.1.10226.1015: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 2

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 23 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật 2 cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2929891 Sự cố được khắc phục trong System Center 2012 R2 hoạt động quản lý Update Rollup 2

Xây dựng 7.1.10226.1009: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 1

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 27 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật 1 cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2904678 Sự cố được khắc phục trong System Center 2012 R2 hoạt động quản lý bản Cập Nhật 1

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2906925 - Xem lại Lần cuối: 02/26/2016 20:13:00 - Bản sửa đổi: 10.0

Microsoft System Center 2012, Microsoft System Center 2012 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 Operations Manager Service Pack 1, Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager

  • kbmt KB2906925 KbMtvi
Phản hồi