Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Danh sách các phím tắt cho Word 2002, Word 2003 và Word 2007

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:290938
Đối với một phiên bản Microsoft Word 2000 của bài viết này, xem 211982.
Cho một Microsoft Word 97 Phiên bản của bài viết này, xem 157935.
TÓM TẮT
Border|phải|200px Đây là danh sách các phím tắt mà có sẵn trong Microsoft Word 2002, trong Microsoft Office Word 2003, và trong Microsoft Office Word 2007. Danh sách này là một trình biên dịch của bàn phím riêng lối tắt danh sách có sẵn trong Word 2002 giúp và trong Word 2003 giúp.

Chú ý Phím tắt được đề cập trong chủ điểm trợ giúp, menu và hộp thoại hộp là bố trí bàn phím U.S.. Phím trên bố trí khác có thể không tương ứng chính xác để các phím trên bàn phím U.S.. Nếu bạn đang sử dụng một khác nhau bố trí bàn phím ngôn ngữ từ các phiên bản của từ bạn đang sử dụng, bạn có thể có để thực hiện điều chỉnh khi sử dụng phím tắt.
THÔNG TIN THÊM
  Command Name         Shortcut Keys  ------------------------------------------------------------------------  All Caps           CTRL+SHIFT+A  Annotation          ALT+CTRL+M  App Maximize         ALT+F10  App Restore          ALT+F5  Apply Heading1        ALT+CTRL+1  Apply Heading2        ALT+CTRL+2  Apply Heading3        ALT+CTRL+3  Apply List Bullet       CTRL+SHIFT+L  Auto Format          ALT+CTRL+K  Auto Text           F3 or ALT+CTRL+V  Bold             CTRL+B or CTRL+SHIFT+B  Bookmark           CTRL+SHIFT+F5  Browse Next          CTRL+PAGE DOWN  Browse Previous        CTRL+PAGE UP  Browse Sel          ALT+CTRL+HOME  Cancel            ESC  Center Para          CTRL+E  Change Case          SHIFT+F3  Char Left           LEFT  Char Left Extend       SHIFT+LEFT  Char Right          RIGHT  Char Right Extend       SHIFT+RIGHT  Clear             DELETE  Close or Exit         ALT+F4  Close Pane          ALT+SHIFT+C  Column Break         CTRL+SHIFT+ENTER  Column Select         CTRL+SHIFT+F8  Copy             CTRL+C or CTRL+INSERT  Copy Format          CTRL+SHIFT+C  Copy Text           SHIFT+F2  Create Auto Text       ALT+F3  Customize Add Menu      ALT+CTRL+=  Customize Keyboard      ALT+CTRL+NUM +  Customize Remove Menu     ALT+CTRL+-  Cut              CTRL+X or SHIFT+DELETE  Date Field          ALT+SHIFT+D  Delete Back Word       CTRL+BACKSPACE  Delete Word          CTRL+DELETE  Dictionary          ALT+SHIFT+F7  Do Field Click        ALT+SHIFT+F9  Doc Close           CTRL+W or CTRL+F4  Doc Maximize         CTRL+F10  Doc Move           CTRL+F7  Doc Restore          CTRL+F5  Doc Size           CTRL+F8  Doc Split           ALT+CTRL+S  Double Underline       CTRL+SHIFT+D  End of Column         ALT+PAGE DOWN  End of Column         ALT+SHIFT+PAGE DOWN  End of Doc Extend       CTRL+SHIFT+END  End of Document        CTRL+END  End of Line          END  End of Line Extend      SHIFT+END  End of Row          ALT+END  End of Row          ALT+SHIFT+END  End of Window         ALT+CTRL+PAGE DOWN  End of Window Extend     ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN  Endnote Now          ALT+CTRL+D  Extend Selection       F8  Field Chars          CTRL+F9  Field Codes          ALT+F9  Find             CTRL+F  Font             CTRL+D or CTRL+SHIFT+F  Font Size Select       CTRL+SHIFT+P  Footnote Now         ALT+CTRL+F  Go Back            SHIFT+F5 or ALT+CTRL+Z  Go To             CTRL+G or F5  Grow Font           CTRL+SHIFT+.  Grow Font One Point      CTRL+]  Hanging Indent        CTRL+T  Header Footer Link      ALT+SHIFT+R  Help             F1  Hidden            CTRL+SHIFT+H  Hyperlink           CTRL+K  Indent            CTRL+M  Italic            CTRL+I or CTRL+SHIFT+I  Justify Para         CTRL+J  Left Para           CTRL+L  Line Down           DOWN  Line Down Extend       SHIFT+DOWN  Line Up            UP  Line Up Extend        SHIFT+UP  List Num Field        ALT+CTRL+L  Lock Fields          CTRL+3 or CTRL+F11  Macro             ALT+F8  Mail Merge Check       ALT+SHIFT+K  Mail Merge Edit Data Source  ALT+SHIFT+E  Mail Merge to Doc       ALT+SHIFT+N  Mail Merge to Printer     ALT+SHIFT+M  Mark Citation         ALT+SHIFT+I  Mark Index Entry       ALT+SHIFT+X  Mark Table of Contents Entry ALT+SHIFT+O  Menu Mode           F10  Merge Field          ALT+SHIFT+F  Microsoft Script Editor    ALT+SHIFT+F11  Microsoft System Info     ALT+CTRL+F1  Move Text           F2  New              CTRL+N  Next Cell           TAB  Next Field          F11 or ALT+F1  Next Misspelling       ALT+F7  Next Object          ALT+DOWN  Next Window          CTRL+F6 or ALT+F6  Normal            ALT+CTRL+N  Normal Style         CTRL+SHIFT+N or ALT+SHIFT+CLEAR (NUM 5)  Open             CTRL+O or CTRL+F12 or ALT+CTRL+F2  Open or Close Up Para     CTRL+0  Other Pane          F6 or SHIFT+F6  Outline            ALT+CTRL+O  Outline Collapse       ALT+SHIFT+- or ALT+SHIFT+NUM -  Outline Demote        ALT+SHIFT+RIGHT  Outline Expand        ALT+SHIFT+=  Outline Expand        ALT+SHIFT+NUM +  Outline Move Down       ALT+SHIFT+DOWN  Outline Move Up        ALT+SHIFT+UP  Outline Promote        ALT+SHIFT+LEFT  Outline Show First Line    ALT+SHIFT+L  Overtype           INSERT  Page             ALT+CTRL+P  Page Break          CTRL+ENTER  Page Down           PAGE DOWN  Page Down Extend       SHIFT+PAGE DOWN  Page Field          ALT+SHIFT+P  Page Up            PAGE UP  Page Up Extend        SHIFT+PAGE UP  Para Down           CTRL+DOWN  Para Down Extend       CTRL+SHIFT+DOWN  Para Up            CTRL+UP  Para Up Extend        CTRL+SHIFT+UP  Paste             CTRL+V or SHIFT+INSERT  Paste Format         CTRL+SHIFT+V  Prev Cell           SHIFT+TAB  Prev Field          SHIFT+F11 or ALT+SHIFT+F1  Prev Object          ALT+UP  Prev Window          CTRL+SHIFT+F6 or ALT+SHIFT+F6  Print             CTRL+P or CTRL+SHIFT+F12  Print Preview         CTRL+F2 or ALT+CTRL+I  Proofing           F7  Redo             ALT+SHIFT+BACKSPACE  Redo or Repeat        CTRL+Y or F4 or ALT+ENTER  Repeat Find          SHIFT+F4 or ALT+CTRL+Y  Replace            CTRL+H  Reset Char          CTRL+SPACE or CTRL+SHIFT+Z  Reset Para          CTRL+Q  Revision Marks Toggle     CTRL+SHIFT+E  Right Para          CTRL+R  Save             CTRL+S or SHIFT+F12 or ALT+SHIFT+F2  Save As            F12  Select All          CTRL+A or CTRL+CLEAR (NUM 5) or CTRL+NUM 5  Select Table         ALT+CLEAR (NUM 5)  Show All           CTRL+SHIFT+8  Show All Headings       ALT+SHIFT+A  Show Heading1         ALT+SHIFT+1  Show Heading2         ALT+SHIFT+2  Show Heading3         ALT+SHIFT+3  Show Heading4         ALT+SHIFT+4  Show Heading5         ALT+SHIFT+5  Show Heading6         ALT+SHIFT+6  Show Heading7         ALT+SHIFT+7  Show Heading8         ALT+SHIFT+8  Show Heading9         ALT+SHIFT+9  Shrink Font          CTRL+SHIFT+,  Shrink Font One Point     CTRL+[  Small Caps          CTRL+SHIFT+K  Space Para1          CTRL+1  Space Para15         CTRL+5  Space Para2          CTRL+2  Spike             CTRL+SHIFT+F3 or CTRL+F3  Start of Column        ALT+PAGE UP  Start of Column        ALT+SHIFT+PAGE UP  Start of Doc Extend      CTRL+SHIFT+HOME  Start of Document       CTRL+HOME  Start of Line         HOME  Start of Line Extend     SHIFT+HOME  Start of Row         ALT+HOME  Start of Row         ALT+SHIFT+HOME  Start of Window        ALT+CTRL+PAGE UP  Start of Window Extend    ALT+CTRL+SHIFT+PAGE UP  Style             CTRL+SHIFT+S  Subscript           CTRL+=  Superscript          CTRL+SHIFT+=  Symbol Font          CTRL+SHIFT+Q  Thesaurus           SHIFT+F7  Time Field          ALT+SHIFT+T  Toggle Field Display     SHIFT+F9  Toggle Master Subdocs     CTRL+\  Tool             SHIFT+F1  Un Hang            CTRL+SHIFT+T  Un Indent           CTRL+SHIFT+M  Underline           CTRL+U or CTRL+SHIFT+U  Undo             CTRL+Z or ALT+BACKSPACE  Unlink Fields         CTRL+6 or CTRL+SHIFT+F9  Unlock Fields         CTRL+4 or CTRL+SHIFT+F11  Update Auto Format      ALT+CTRL+U  Update Fields         F9 or ALT+SHIFT+U  Update Source         CTRL+SHIFT+F7  VBCode            ALT+F11  Web Go Back          ALT+LEFT  Web Go Forward        ALT+RIGHT  Word Left           CTRL+LEFT  Word Left Extend       CTRL+SHIFT+LEFT  Word Right          CTRL+RIGHT  Word Right Extend       CTRL+SHIFT+RIGHT  Word Underline        CTRL+SHIFT+W				

Chú ý Một số phím tắt trong các phiên bản trước đó của Microsoft Word không làm việc như mong đợi trong Microsoft Office Word 2007. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
926809Thay đổi đối với phím tắt trong Word 2007
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về phím tắt, bấm Trợ giúp Microsoft Word trên cácTrợ giúp trình đơn, loại phím tắt trợ lý văn phòng hoặc các thuật sĩ trả lời, và sau đó nhấp vào Tìm kiếm để xem các chủ đề.
bàn phím inf

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 290938 - Xem lại Lần cuối: 09/18/2011 21:57:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbusage kbmt KB290938 KbMtvi
Phản hồi