Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Lỗi "Dữ liệu trong lệnh vượt quá tối đa cho phép cấu hình phiên" khi bạn chạy lệnh Get-Mailbox – ResultSize không giới hạn trong Exchange Online

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2922668
VẤN ĐỀ
Khi bạn sử dụng từ xa của Exchange PowerShell lệnh Get-Mailbox – ResultSize không giới hạn để lấy thông tin về hộp thư Exchange Online trong tổ chức của bạn, bạn nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:
[ClientAccessServer = XXXXXXXXXCA014 BackEndServer=XXXXXXmb294.namprd05.prod.outlook.com, RequestId = xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx, dấu kiểm thời gian =<Date><Time>] dữ liệu trong lệnh vượt quá tối đa cho phép cấu hình phiên. Cho phép tối đa là 500MB. Thay đổi đầu, sử dụng hình phiên khác hoặc thay đổi thuộc tính "PSMaximumReceivedObjectSizeMB" và "PSMaximumReceivedDataSizePerCommandMB" cấu hình phiên làm việc trên máy tính từ xa</Time></Date>
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra khi quá trình thời gian khi cố gắng lấy một khối lượng lớn dữ liệu trong một phiên. Sự cố này có thể xảy ra khi bạn cố gắng lấy thông tin thư từ tổ chức lớn.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, chạy lệnh thực thi trên máy chủ, và sau đó thêm tạm dừng giữa mỗi lệnh để ngăn chặn điều chỉnh.

Bước 1: Truy xuất danh sách máy chủ

Sử dụng lệnh Gọi lệnh thực thi các lệnh từ máy chủ. Ví dụ:
$mailboxes = Invoke-Command -Session (Get-PSSession) -ScriptBlock {Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Select-Object -Property Identity,DisplayName}

Bước 2: Thêm một tạm dừng giữa mỗi lệnh

Sử dụng lệnh ghép ngắn Start-ngủ thêm tạm dừng giữa mỗi đối tượng đang được xử lý. Ví dụ:
foreach($m in $mailboxes) {Get-MailboxPermission $m.Identity.ToString() | Where { ($_.AccessRights -eq "FullAccess") -and ($_.IsInherited -eq $False) -and -not ($_.User -like "NT AUTHORITY\SELF")}; Start-Sleep -Milliseconds 500}
THÔNG TIN KHÁC
Để biết thêm thông tin, hãy xem tài nguyên Microsoft TechNet sau đây:
Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2922668 - Xem lại Lần cuối: 04/21/2016 10:23:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Exchange Online

  • o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 kbmt KB2922668 KbMtvi
Phản hồi