Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

XGEN: Windows Management Instrumentation lỗi trả lại mã

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:295821
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Trong phần "Thông tin thêm" trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy một danh sách trình bày phương tiện quản lý Windows (WMI) mã lỗi và mô tả có thể được trả lại bởi giao diện WMI.
THÔNG TIN THÊM
Mô tảMã lỗi
WBEM_E_FAILED 0x80041001
WBEM_E_NOT_FOUND 0x80041002
WBEM_E_ACCESS_DENIED 0x80041003
WBEM_E_PROVIDER_FAILURE 0x80041004
WBEM_E_TYPE_MISMATCH 0x80041005
WBEM_E_OUT_OF_MEMORY 0x80041006
WBEM_E_INVALID_CONTEXT 0x80041007
WBEM_E_INVALID_PARAMETER 0x80041008
WBEM_E_NOT_AVAILABLE 0x80041009
WBEM_E_CRITICAL_ERROR 0x8004100A
WBEM_E_INVALID_STREAM 0x8004100B
WBEM_E_NOT_SUPPORTED 0x8004100C
WBEM_E_INVALID_SUPERCLASS 0x8004100D
WBEM_E_INVALID_NAMESPACE 0x8004100E
WBEM_E_INVALID_OBJECT 0x8004100F
WBEM_E_INVALID_CLASS 0x80041010
WBEM_E_PROVIDER_NOT_FOUND 0x80041011
WBEM_E_INVALID_PROVIDER_REGISTRATION 0x80041012
WBEM_E_PROVIDER_LOAD_FAILURE 0x80041013
WBEM_E_INITIALIZATION_FAILURE 0x80041014
WBEM_E_TRANSPORT_FAILURE 0x80041015
WBEM_E_INVALID_OPERATION 0x80041016
WBEM_E_INVALID_QUERY 0x80041017
WBEM_E_INVALID_QUERY_TYPE 0x80041018
WBEM_E_ALREADY_EXISTS 0x80041019
WBEM_E_OVERRIDE_NOT_ALLOWED 0x8004101A
WBEM_E_PROPAGATED_QUALIFIER 0x8004101B
WBEM_E_PROPAGATED_PROPERTY 0x8004101C
WBEM_E_UNEXPECTED 0x8004101D
WBEM_E_ILLEGAL_OPERATION 0x8004101E
WBEM_E_CANNOT_BE_KEY 0x8004101F
WBEM_E_INCOMPLETE_CLASS 0x80041020
WBEM_E_INVALID_SYNTAX 0x80041021
WBEM_E_NONDECORATED_OBJECT 0x80041022
WBEM_E_READ_ONLY 0x80041023
WBEM_E_PROVIDER_NOT_CAPABLE 0x80041024
WBEM_E_CLASS_HAS_CHILDREN 0x80041025
WBEM_E_CLASS_HAS_INSTANCES 0x80041026
WBEM_E_QUERY_NOT_IMPLEMENTED 0x80041027
WBEM_E_ILLEGAL_NULL 0x80041028
WBEM_E_INVALID_QUALIFIER_TYPE 0x80041029
WBEM_E_INVALID_PROPERTY_TYPE 0x8004102A
WBEM_E_VALUE_OUT_OF_RANGE 0x8004102B
WBEM_E_CANNOT_BE_SINGLETON 0x8004102C
WBEM_E_INVALID_CIM_TYPE 0x8004102D
WBEM_E_INVALID_METHOD 0x8004102E
WBEM_E_INVALID_METHOD_PARAMETERS 0x8004102F
WBEM_E_SYSTEM_PROPERTY 0x80041030
WBEM_E_INVALID_PROPERTY 0x80041031
WBEM_E_CALL_CANCELLED 0x80041032
WBEM_E_SHUTTING_DOWN 0x80041033
WBEM_E_PROPAGATED_METHOD 0x80041034
WBEM_E_UNSUPPORTED_PARAMETER 0x80041035
WBEM_E_MISSING_PARAMETER_ID 0x80041036
WBEM_E_INVALID_PARAMETER_ID 0x80041037
WBEM_E_NONCONSECUTIVE_PARAMETER_IDS 0x80041038
WBEM_E_PARAMETER_ID_ON_RETVAL 0x80041039
WBEM_E_INVALID_OBJECT_PATH 0x8004103A
WBEM_E_OUT_OF_DISK_SPACE 0x8004103B
WBEM_E_BUFFER_TOO_SMALL 0x8004103C
WBEM_E_UNSUPPORTED_PUT_EXTENSION 0x8004103D
WBEM_E_UNKNOWN_OBJECT_TYPE 0x8004103E
WBEM_E_UNKNOWN_PACKET_TYPE 0x8004103F
WBEM_E_MARSHAL_VERSION_MISMATCH 0x80041040
WBEM_E_MARSHAL_INVALID_SIGNATURE 0x80041041
WBEM_E_INVALID_QUALIFIER 0x80041042
WBEM_E_INVALID_DUPLICATE_PARAMETER 0x80041043
WBEM_E_TOO_MUCH_DATA 0x80041044
WBEM_E_SERVER_TOO_BUSY 0x80041045
WBEM_E_INVALID_FLAVOR 0x80041046
WBEM_E_CIRCULAR_REFERENCE 0x80041047
WBEM_E_UNSUPPORTED_CLASS_UPDATE 0x80041048
WBEM_E_CANNOT_CHANGE_KEY_INHERITANCE 0x80041049
WBEM_E_CANNOT_CHANGE_INDEX_INHERITANCE 0x80041050
WBEM_E_TOO_MANY_PROPERTIES 0x80041051
WBEM_E_UPDATE_TYPE_MISMATCH 0x80041052
WBEM_E_UPDATE_OVERRIDE_NOT_ALLOWED 0x80041053
WBEM_E_UPDATE_PROPAGATED_METHOD 0x80041054
WBEM_E_METHOD_NOT_IMPLEMENTED 0x80041055
WBEM_E_METHOD_DISABLED 0x80041056
WBEMESS_E_REGISTRATION_TOO_BROAD 0x80042001
WBEMESS_E_REGISTRATION_TOO_PRECISE 0x80042002


Chú ý: WBEM là viết tắt của Web dựa trên quản lý doanh nghiệp.
WBEM WMI

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 295821 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 02:02:08 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB295821 KbMtvi
Phản hồi