Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

MẪU lưu trữ thủ tục đó giúp Map SIDs giữa người dùng và cơ sở dữ liệu chủ khi di chuyển cơ sở dữ liệu

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:298897
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Đoạn mã trong phần "Thông tin" cung cấp hai thủ tục được lưu trữ, sp_sidmapsp_prefix_sysusersname, có thể trợ giúp bạn lập bản đồ các con số định danh bảo mật (SIDs) giữa các người sử dụng cơ sở dữ liệu và các Thạc sĩ cơ sở dữ liệu sau khi cơ sở dữ liệu di chuyển giữa hai khác nhau SQL Server các máy chủ như là kết quả của một detach theo sau là một đính kèm hoặc bản sao lưu tiếp theo Khôi phục.

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
240872 INF: Làm thế nào để giải quyết các vấn đề quyền khi cơ sở dữ liệu được di chuyển giữa máy chủ SQL
THÔNG TIN THÊM
Bạn có thể dùng đoạn mã sau đây để ánh xạ SIDs giữa các người sử dụng cơ sở dữ liệu và các Thạc sĩ cơ sở dữ liệu khi cơ sở dữ liệu được di chuyển.

Microsoft cung cấp lập trình ví dụ để minh hoạ chỉ, không có bảo hành hoặc thể hiện hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý khả năng bán hàng và/hoặc cho một mục đích cụ thể. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen thuộc với ngôn ngữ lập trình được chứng minh và các công cụ được sử dụng để tạo ra và gỡ lỗi thủ tục. Microsoft hỗ trợ các chuyên gia có thể giúp giải thích các chức năng của một thủ tục cụ thể, nhưng họ sẽ không sửa đổi những ví dụ để cung cấp thêm chức năng hoặc xây dựng quy trình để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.
Nếu bạn có hạn chế kinh nghiệm lập trình, bạn có thể muốn liên hệ với một Microsoft Certified Partner hoặc dịch vụ tư vấn của Microsoft. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập các trang Web Microsoft:

Microsoft xác nhận Đối tác-https://Partner.Microsoft.com/Global/30000104

Dịch vụ tư vấn của Microsoft- http://support.Microsoft.com/GP/advisoryservice

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn hỗ trợ có sẵn và về làm thế nào để liên hệ với Microsoft, truy cập Web site sau của Microsoft:http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS
-- Allow Ad-Hoc updates to the system tablesEXEC sp_configure 'allow updates', 1Reconfigure with overrideGO/****************************************************************/ PRINT 'Creating Stored Procedure: dbo.sp_SidMap'GO/****************************************************************/ IF EXISTS ( SELECT * FROM sysobjects WHERE name = 'sp_SidMap')  DROP procedure sp_SidMapGOCREATE PROCEDURE sp_SidMap@old_domain   varchar(30), -- User Specifies the Old Domain Name@new_domain   varchar(30), -- User Specifies the New Domain Name@old_server   varchar(40), -- User specifies the Old Server from where the database was backed up@new_server   varchar(40) -- User specifies the New Server where the database is restored to ASSET NOCOUNT ONDECLARE @domains_different_flag CHAR(1)-- ERROR IF IN USER TRANSACTIONIF @@trancount > 0BEGIN RAISERROR(15289,-1,-1) RETURN(0)END-- Check to make sure that all the Parameters are passedIF (@old_domain IS NULL)BEGIN PRINT'Error: Pass the Old Domain Name where this database existed before, as the first parameter to the procedure' RETURN(0)ENDIF (@new_domain IS NULL)BEGIN PRINT'Error: Pass the New Domain Name where this database is restored to now, as the second parameter to the procedure' PRINT'' PRINT'If the domain is same, pass the old domain as the second parameter, otherwise, pass the new domain name' RETURN(0)ENDIF (@old_server IS NULL)BEGIN PRINT'Error: Pass the Old Server Name from where where this database existed before, as the third parameter to the procedure' RETURN(0)ENDIF (@new_server IS NULL)BEGIN PRINT'Error: Pass the Current Server Name to where you restored the database, as the fourth parameter to the procedure' RETURN(0)END-- Only an sa can run this procedureIF ((SELECT suser_id()) <> 1)BEGIN PRINT'Error: Only the sa may run sp_sidMap' RETURN(0)END-- Check to make sure not running in masterIF ((SELECT db_name()) = 'master')BEGIN PRINT'Error: Please run sp_SidMap in the user database - not master database' RETURN(0)END-- Set the Flag if the database is moved OR restored to a different domain than the previous domainIF @old_domain <> @new_domain SET @domains_different_flag = 'T'ELSE SET @domains_different_flag = 'F'PRINT'----------------------------------'PRINT'MAPPING OF STANDARD LOGINS STARTED'PRINT'----------------------------------'PRINT''DECLARE @sysusers_name VARCHAR(500), @sysusers_sid VARBINARY(85)DECLARE @sysxlogins_sid VARBINARY(85), @ret_val INTDECLARE stdsqlusers_cursor CURSOR  FOR SELECT name, sid from sysusers WHERE issqluser = 1  AND  issqlrole = 0  AND  isapprole = 0  AND  uid > 3ORDER BY name OPEN stdsqlusers_cursor WHILE (1 = 1)BEGIN FETCH NEXT FROM stdsqlusers_cursor INTO @sysusers_name, @sysusers_sid IF(@@FETCH_STATUS <> 0) BEGIN  CLOSE stdsqlusers_cursor  DEALLOCATE stdsqlusers_cursor  BREAK END IF NOT EXISTS (SELECT name FROM master..sysxlogins WHERE name = @sysusers_name) BEGIN  EXEC @ret_val = sp_addlogin @loginame = @sysusers_name, @sid = @sysusers_sid  IF @ret_val <> 0   BEGIN   RAISERROR(15497,16,1,@sysusers_name)   PRINT'MSG ****: Please add the Login : ' + @sysusers_name + ' using sp_addlogin.'   CONTINUE  END END  EXEC sp_change_users_login update_one, @sysusers_name, @sysusers_name PRINT'Successfully mapped : ''' + @sysusers_name + '''' PRINT''    ENDPRINT'------------------------------------'PRINT'MAPPING OF STANDARD LOGINS COMPLETED'PRINT'------------------------------------'PRINT''PRINT''PRINT'------------------------------------'PRINT'MAPPING OF INTEGRATED LOGINS STARTED'PRINT'------------------------------------'PRINT''PRINT'-----------------------------------------------------------------------------------'PRINT'Please save the following output and follow the directions given by the text MSG***'PRINT'After you follow all the steps until the end, Re-run the procedure sp_SidMap'PRINT'-----------------------------------------------------------------------------------'PRINT''DECLARE integrated_users_cursor CURSORFOR SELECT name, sid FROM sysusers WHERE (isntgroup = 1 OR isntuser = 1)  AND isaliased = 0  AND issqlrole = 0  AND isapprole = 0CREATE TABLE #t_ambigous_logins(sysxlogins_name VARCHAR(500), sysusers_name VARCHAR(500))CREATE TABLE #t_mapped_logins(sysusers_name VARCHAR(500), sysxlogins_name VARCHAR(500))CREATE TABLE #t_created_logins(sysusers_name VARCHAR(500))DECLARE @new_server_login VARCHAR(500), @old_server_login VARCHAR(500)DECLARE @old_domain_login VARCHAR(500), @new_domain_login VARCHAR(500)DECLARE @strippedoff_sysusers_name VARCHAR(500), @regular_sysusers_name VARCHAR(500)DECLARE @sysusers_count INT, @sysxlogins_count INTDECLARE @sysxlogins_name VARCHAR(500), @has_prefix_flag CHAR(1)DECLARE @no_prefix_local_login CHAR(1), @no_prefix_global_login CHAR(1), @user_is_local_login CHAR(1)  OPEN integrated_users_cursorWHILE (1 = 1)BEGIN -- Initialize PARAMS SET @strippedoff_sysusers_name = NULL SET @regular_sysusers_name = NULL SET @old_server_login = NULL SET @new_server_login = NULL SET @old_domain_login = NULL SET @new_domain_login = NULL SET @sysxlogins_count = NULL SET @has_prefix_flag = NULL SET @user_is_local_login = 'F' FETCH NEXT FROM integrated_users_cursor INTO @sysusers_name, @sysusers_sid IF(@@FETCH_STATUS <> 0) BEGIN  DEALLOCATE integrated_users_cursor  BREAK END --Build a regular version and a stripped off version of sysusers.name IF CHARINDEX('\', @sysusers_name)<> 0 BEGIN   SET @strippedoff_sysusers_name = lower(substring(@sysusers_name, (charindex('\', @sysusers_name)+ 1), 256))  SET @has_prefix_flag = 'T'    -- Get a count of matching logins from sysxlogins for this user when the user has a prefix  SELECT @sysxlogins_count = COUNT(*)   FROM master..sysxlogins   WHERE name = @sysusers_name END ELSE IF CHARINDEX('\', @sysusers_name)= 0  BEGIN  SET @strippedoff_sysusers_name = lower(@sysusers_name)  SET @has_prefix_flag = 'F'  -- Get a count of matching logins from sysxlogins for this user when   -- the user does not have a prefix  SELECT @sysxlogins_count = COUNT(*)   FROM master..sysxlogins   WHERE name LIKE '%\' + @sysusers_name END -- Build the New Server, Old Server, Old Domain, New Domain Login strings here SET @old_server_login = @old_server + '\' + @strippedoff_sysusers_name SET @new_server_login = @new_server + '\' + @strippedoff_sysusers_name SET @old_domain_login = @old_domain + '\' + @strippedoff_sysusers_name SET @new_domain_login = @new_domain + '\' + @strippedoff_sysusers_name  -- There are two possibilities if the count in sysxlogins = 1. It is either a local  -- user that has already been mapped or it is a global user for which nothing needs  -- to be done as the database was moved to a Server in the same domain IF @sysxlogins_count = 1 BEGIN -- If the user does not have a prefix, but the sysxlogins table has an entry for this user -- then update sysusers and map the SIDs IF @has_prefix_flag = 'F' BEGIN  SELECT @sysxlogins_sid = sid, @sysxlogins_name = name    FROM master..sysxlogins WHERE name LIKE '%\' + @sysusers_name  IF @sysxlogins_sid <> @sysusers_sid  BEGIN   UPDATE sysusers SET sid = @sysxlogins_sid, name = @sysxlogins_name    WHERE name = @sysusers_name   INSERT INTO #t_mapped_logins VALUES(@sysusers_name, @sysxlogins_name)  END END -- has_prefix_flag = F ELSE BEGIN  SELECT @sysxlogins_sid = sid FROM master..sysxlogins WHERE name = @sysusers_name  IF @sysxlogins_sid <> @sysusers_sid  BEGIN  -- The following is true ONLY when sp_prefix_sysusersname procedure is executed and   -- the sysusers.name is changed to a local login or a global login on the new server.   UPDATE sysusers SET sid = @sysxlogins_sid WHERE name = @sysusers_name   INSERT INTO #t_mapped_logins VALUES(@sysusers_name, @sysusers_name)  END END -- has_prefix_flag = T     END -- End of sysxlogins_count = 1-- Begin of sysxlogins_count = 0   IF @sysxlogins_count = 0BEGIN-- Initialize the flagsSET @no_prefix_local_login = 'F'SET @no_prefix_global_login = 'F'IF ((@has_prefix_flag = 'T') AND (@sysusers_name = @old_server_login))BEGIN -- Flag that this is a local user and will not have to be looked at again in the different  -- domains section of code. SET @user_is_local_login = 'T' -- Case when sysusers.name has the prefix of the local server name  -- and it exists in sysxlogins IF EXISTS(SELECT sid FROM master..sysxlogins WHERE name = @new_server_login) BEGIN  SELECT @sysxlogins_sid = sid FROM master..sysxlogins WHERE name = @new_server_login  UPDATE sysusers SET sid = @sysxlogins_sid, name = @new_server_login   WHERE name = @sysusers_name  INSERT INTO #t_mapped_logins VALUES(@sysusers_name, @new_server_login) END ELSE BEGIN -- Case when sysusers.name has the prefix of the local server name but it does not  -- exist in sysxlogins. So try granting the user account or group access to SQL Server.  EXEC @ret_val = sp_grantlogin @new_server_login  IF (@ret_val = 0)   BEGIN    PRINT''    UPDATE sysusers SET name = @new_server_login,        sid = ( SELECT sid from master..sysxlogins WHERE name = @new_server_login )     WHERE name = @sysusers_name    INSERT INTO #t_created_logins VALUES(@sysusers_name)   END  ELSE IF (@ret_val = 1)  -- If the user account or group cannot be granted access to SQL Server,   -- output a message for the user to first create the user account or group.   PRINT'MSG ***: Create the Windows NT user account or group.'   PRINT'' ENDENDELSE IF ((@has_prefix_flag = 'T') AND (@sysusers_name = @old_domain_login) AND (@domains_different_flag = 'F'))BEGIN IF EXISTS(SELECT sid FROM master..sysxlogins WHERE name = @old_domain_login) -- Case when sysusers.name has the prefix of the domain name and it exists in sysxlogins -- Nothing needs to be done as this is a global user account or group and the SIDs are same.  PRINT'' ELSE BEGIN  -- Case when sysusers.name has the prefix of the domain name and it does not exist   -- in sysxlogins, first try granting the user account or group access to SQL Server  EXEC @ret_val = sp_grantlogin @old_domain_login  IF ( @ret_val = 0 )  BEGIN     UPDATE sysusers SET name = @old_domain_login,        sid = ( SELECT sid from master..sysxlogins WHERE name = @old_domain_login )     WHERE name = @sysusers_name   INSERT INTO #t_created_logins VALUES(@old_domain_login)   PRINT''  END  ELSE IF (@ret_val = 1)  BEGIN  -- If granting access for the global user account or group to SQL server fails, output a message  -- to the user to do it explicitly as it may not be there in rhe domain yet   PRINT'MSG ***: Create this Windows NT user account or group on the domain.'   PRINT''  END -- @ret_val = 1 END -- If the domain user account or group does not exist in sysxloginsEND -- If the has_prefix_flag = 'T'ELSE IF (@has_prefix_flag = 'F')BEGIN-- Case when sysusers.name does not have the prefix and the user does not have an entry -- in sysxlogins. There is no way of knowing which user account or group this belongs to.-- Output a message asking to resolve the user by adding the user account or group -- at the Operating System level and then grant access to SQL Server. PRINT'MSG ***: Unable to resolve the user account or group : ''' + @sysusers_name + ''''   PRINT'MSG ***: Create a Windows NT user account or group for the above if it does not already exist.' PRINT'MSG ***: Grant this user account or group access to SQL Server using sp_grantlogin.' PRINT''END-- Case where sysusers.name has a prefix of the old domain name or it does not have a prefix-- But, the database has moved to a new domainIF ((@domains_different_flag = 'T') AND (@user_is_local_login = 'F'))BEGIN-- Case when sysusers.name exists in sysxlogins then map the SIDs and change -- the sysusers.name to reflect the new domain name. IF EXISTS ( SELECT sid FROM master..sysxlogins WHERE name = @new_domain_login ) BEGIN  SELECT @sysxlogins_sid = sid FROM master..sysxlogins WHERE name = @new_domain_login  UPDATE sysusers SET sid = @sysxlogins_sid, name = @new_domain_login   WHERE name = @sysusers_name         INSERT INTO #t_mapped_logins VALUES(@sysusers_name, @new_domain_login) END ELSE BEGIN  IF (@has_prefix_flag = 'T')  BEGIN  -- Case when sysusers.name has a prefix of the old domain name, but it does not   -- exist in the sysxlogins table, try granting the user account or group access to   -- SQL Server.   EXEC @ret_val = sp_grantlogin @new_domain_login   IF ( @ret_val = 0 )   BEGIN	SELECT @sysxlogins_sid = sid FROM master..sysxlogins WHERE name = @new_domain_login    UPDATE sysusers SET sid = @sysxlogins_sid, name = @new_domain_login     WHERE name = @sysusers_name    INSERT INTO #t_created_logins VALUES(@new_domain_login)    PRINT''   END   ELSE IF ( @ret_val = 1 )   -- If granting the user account or group access to SQL Server fails, give the ability    -- for the user to create the user account or group and then grant to SQL Server.   BEGIN    PRINT'MSG ***: Could not find the global user account or group in the domain ' + @new_domain + '.'    PRINT'MSG ***: Create this global user account or group on the new domain.'    PRINT''   END -- ret_val = 1  END -- has_prefix_flag = 'T' END -- Else Clause for existence of the domain login in sysxlogins END -- The 'T' FlagEND -- The count = 0IF @sysxlogins_count > 1BEGIN-- Case when the sysusers.name does not have any prefix and there are multiple logins -- for this user in the sysxlogins table. Example would be a local login and a global -- login with the same name.  INSERT INTO #t_ambigous_logins SELECT name, @sysusers_name   FROM master..sysxlogins WHERE name LIKE '%\' + @sysusers_nameEND -- IF COUNT > 1END -- End the WHILE LOOP-- Print the login mapping and login creation information IF EXISTS( SELECT 1 FROM #t_mapped_logins )BEGIN DECLARE mapped_logins_cur CURSOR FOR SELECT sysusers_name, sysxlogins_name  FROM #t_mapped_logins DECLARE @sqlstr varchar(1000), @var1 VARCHAR(400), @var2 VARCHAR(400) PRINT'' PRINT'' PRINT'USER ACCOUNT OR GROUP MAPPING INFORMATION:' PRINT'-----------------------------------------' OPEN mapped_logins_cur WHILE (1 = 1) BEGIN  FETCH NEXT FROM mapped_logins_cur INTO @var1, @var2  IF(@@FETCH_STATUS <> 0)  BEGIN   DEALLOCATE mapped_logins_cur   BREAK  END  SELECT @sqlstr = '''' + RTRIM(@var1) + ''''+ ' is mapped to ' + '''' + RTRIM(@var2) + ''''  PRINT @sqlstr    ENDENDIF EXISTS( SELECT 1 FROM #t_created_logins )BEGIN DECLARE created_logins_cur CURSOR FOR SELECT sysusers_name  FROM #t_created_logins PRINT'' PRINT'' PRINT'USER ACCOUNT OR GROUP GRANT AND MAPPING INFORMATION:' PRINT'---------------------------------------------------' OPEN created_logins_cur WHILE (1 = 1) BEGIN  FETCH NEXT FROM created_logins_cur INTO @var1  IF(@@FETCH_STATUS <> 0)  BEGIN   DEALLOCATE created_logins_cur   BREAK  END  SELECT @sqlstr = ''''+ @var1 + ''''+ ' is granted access to SQL Server and then mapped to sysxlogins'  PRINT @sqlstr    ENDENDIF EXISTS( SELECT 1 FROM #t_ambigous_logins )BEGIN DECLARE ambigous_logins_cur CURSOR FOR SELECT RTRIM(sysusers_name), RTRIM(sysxlogins_name)   FROM #t_ambigous_logins ORDER BY sysusers_name PRINT'' PRINT'' PRINT'MULTIPLE LOGINS FOR EACH USER INFORMATION:' PRINT'-----------------------------------------' OPEN ambigous_logins_cur WHILE (1 = 1) BEGIN  FETCH NEXT FROM ambigous_logins_cur INTO @var1, @var2  IF(@@FETCH_STATUS <> 0)  BEGIN   DEALLOCATE ambigous_logins_cur   BREAK  END  SELECT @sqlstr = 'Name in Sysusers is : ' + ''''+ @var1 + '''' + ' , ' + 'Name in Sysxlogins is : ' + '''' + @var2 + ''''   PRINT @sqlstr    END PRINT'' PRINT'' PRINT'RESOLVE MULTIPLE LOGINS INFORMATION:' PRINT'------------------------------------'  DECLARE ambigous_logins_cur CURSOR FOR SELECT RTRIM(sysusers_name), RTRIM(sysxlogins_name)   FROM #t_ambigous_logins ORDER BY sysusers_name  OPEN ambigous_logins_cur WHILE (1 = 1) BEGIN  FETCH NEXT FROM ambigous_logins_cur INTO @var1, @var2  IF(@@FETCH_STATUS <> 0)  BEGIN   DEALLOCATE ambigous_logins_cur   BREAK  END  SELECT @sqlstr = 'exec sp_Prefix_SysusersName ' + '''' + db_name() + ''''+ ', ' + '''' + @var1+ '''' + ', ''' + @var2+ ''''  PRINT @sqlstr    ENDENDPRINT''PRINT'--------------------------------------'PRINT'MAPPING OF INTEGRATED LOGINS COMPLETED'PRINT'--------------------------------------'SET NOCOUNT OFFRETURN(1)-- End of Procedure sp_SidMapGOIF EXISTS ( Select name from sysobjects where name = 'sp_Prefix_SysusersName')  DROP PROCEDURE sp_Prefix_SysusersNameSET QUOTED_IDENTIFIER ON SET ANSI_NULLS ON GO/****************************************************************/ PRINT 'Creating Stored Procedure: dbo.sp_Prefix_SysusersName'GO/****************************************************************/ CREATE PROCEDURE sp_Prefix_SysusersName  @database_name    VARCHAR(123),	-- User specifies the database  @old_sysusersname  VARCHAR(300),	-- User specifies the Old   sysusers.name  @new_sysusersname  VARCHAR(300)     -- User specifies the New   Sysusers.nameASDECLARE @var varchar(500)PRINT'************************************************'PRINT'This procedure is ONLY to be used in conjuntion with the sp_SidMap procedure that is referenced in Knowledge Base Article 240872'PRINT''PRINT'This procedure updates the sysusers table to a new name when an old name and new name is specified'PRINT'************************************************'PRINT''       -- ERROR IF IN USER TRANSACTION --IF @@trancount > 0BEGIN RAISERROR(15289,-1,-1) RETURN (0)END   -- Only an sa can run this procedureIF ((SELECT suser_id()) <> 1)BEGIN PRINT 'Error: Only the sa may run sp_Prefix_SysusersName' RETURN(0)END  IF (@database_name IS NULL)BEGIN PRINT 'Error: Pass the Database Name that was moved or restored, as the first parameter to the procedure' RETURN(0)END   IF (@old_sysusersname IS NULL)BEGIN PRINT 'Error: Pass the Old Sysusers.name that has the problem, as the second parameter to the procedure' RETURN(0)END   IF (@new_sysusersname IS NULL)BEGIN PRINT 'Error: Pass the New Sysusers.name to correct the problem, as the third parameter to the procedure' RETURN(0)END   IF EXISTS( SELECT 1 FROM sysusers where name = @old_sysusersname )BEGIN SELECT @var = 'UPDATE ' + @database_name + '..sysusers set name = ' +      ''''+ @new_sysusersname + '''' +' where name = ' + ''''+ @old_sysusersname + '''' EXEC (@var) PRINT'Successfully updated the user from ' + '''' + @old_sysusersname + '''' + ' to ' + '''' + @new_sysusersname + '''' PRINT''ENDELSEBEGIN  PRINT'MSG ***: The username ' + ''''+ @old_sysusersname + '''' + ' does not exist in the database ' + '''' + @database_name + '''' PRINT'MSG ***: Make sure you specify the correct username.'ENDGOSET QUOTED_IDENTIFIER OFF SET ANSI_NULLS ON GO

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 298897 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 02:43:47 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbfile kbinfo kbmt KB298897 KbMtvi
Phản hồi