Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Windows 2000 bảo mật mô tả sự kiện (phần 1/2)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:299475
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp cuối cùng hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
TÓM TẮT
Bài viết này chứa mô tả của các sự kiện liên quan đến bảo mật và kiểm toán liên quan, và thông tin về làm thế nào để giải thích các sự kiện này. Những sự kiện này tất cả sẽ xuất hiện trong sổ ghi sự kiện bảo mật và sẽ được đăng nhập với một nguồn an ninh"." Bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft là phần 2 của 2:
301677 Windows 2000 bảo mật mô tả sự kiện (phần 2/2)
THÔNG TIN THÊM
  Event ID: 512 (0x0200)    Type: Success AuditDescription: Windows NT is starting up.				
  Event ID: 513 (0x0201)    Type: Success AuditDescription: Windows NT is shutting down.       All logon sessions will be terminated by this shutdown.				
  Event ID: 514 (0x0202)    Type: Success AuditDescription: An authentication package has been loaded by the Local Security Authority.       This authentication package will be used to authenticate logon attempts.       Authentication Package Name: %1				
  Event ID: 515 (0x0203)    Type: Success AuditDescription: A trusted logon process has registered with the Local Security Authority.       This logon process will be trusted to submit logon requests.       Logon Process Name: %1				
  Event ID: 516 (0x0204)    Type: Success AuditDescription: Internal resources allocated for the queuing of audit messages have been       exhausted, leading to the loss of some audits.       Number of audit messages discarded: %1				
  Event ID: 517 (0x0205)    Type: Success AuditDescription: The audit log was cleared       Primary User Name: %1   Primary Domain:  %2       Primary Logon ID: %3   Client User Name: %4       Client Domain:   %5   Client Logon ID: %6				
  Event ID: 518 (0x0206)    Type: Success AuditDescription: An notification package has been loaded by the Security Account Manager.       This package will be notified of any account or password changes.       Notification Package Name: %1				
  Event ID: 528 (0x0210)    Type: Success AuditDescription: Successful Logon:       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3       Logon Type: %4       Logon Process: %5     Authentication Package: %6       Workstation Name: %7				
  Event ID: 529 (0x0211)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: Unknown user name or bad password       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6				
  Event ID: 530 (0x0212)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: Account logon time restriction violation       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6				
  Event ID: 531 (0x0213)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: Account currently disabled       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6				
  Event ID: 532 (0x0214)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: The specified user account has expired       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 533 (0x0215)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: User not allowed to logon at this computer       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 534 (0x0216)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason:The user has not been granted the requested       logon type at this machine       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 535 (0x0217)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: The specified account's password has expired       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 536 (0x0218)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: The NetLogon component is not active       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 537 (0x0219)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: An unexpected error occurred during logon       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 538 (0x021A)    Type: Success AuditDescription: User Logoff       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3        Logon Type: %4.				
  Event ID: 539 (0x021B)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: Account locked out       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 540 (0x021c)    Type: Success AuditDescription: Successful Network Logon       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3        Logon Type: %4       Logon Process: %5     Authentication Package: %6       Workstation Name: %7				
  Event ID: 541 (0x021d)    Type: Success AuditDescription: IKE security association established.       Mode: %1          Peer Identity: %2       Filter: %3         Parameters: %4				
  Event ID: 542 (0x021e)    Type: Success AuditDescription: IKE security association ended.       Mode: Data Protection (Quick mode)       Filter: %1         Inbound SPI: %2       Outbound SPI: %3				
  Event ID: 543 (0x021f)    Type: Success AuditDescription: IKE security association ended.       Mode: Key Exchange (Main mode)       Filter: %1				
  Event ID: 544 (0x0220)    Type: Failure AuditDescription: IKE security association establishment failed because peer could not       authenticate. The certificate trust could not be established.       Peer Identity: %1     Filter: %2				
  Event ID: 545 (0x0221)    Type: Failure AuditDescription: IKE peer authentication failed.       Peer Identity: %1     Filter: %2				
  Event ID: 546 (0x0222)    Type: Failure AuditDescription: IKE security association establishment failed because peer       sent invalid proposal.       Mode: %1          Filter: %2       Attribute: %3       Expected value: %4       Received value: %5				
  Event ID: 547 (0x0223)    Type: Failure AuditDescription: IKE security association negotiation failed.       Mode:     %1     Filter: %2       Failure Point: %3     Failure Reason: %4				
  Event ID: 560 (0x0230)    Type: Success AuditDescription: Object Open       Object Server: %1     Object Type: %2       Object Name: %3      New Handle ID: %4       Operation ID:{%5,%6}    Process ID: %7       Primary User Name: %8   Primary Domain: %9       Primary Logon ID: %10   Client User Name: %11       Client Domain: %12     Client Logon ID: %13       Accesses %14        Privileges %15				
  Event ID: 561 (0x0231)    Type: Success AuditDescription: Handle Allocated       Handle ID: %1       Operation ID:{%2,%3}       Process ID: %4				
  Event ID: 562 (0x0232)    Type: Success AuditDescription: Handle Closed       Object Server: %1     Handle ID: %2       Process ID: %3				
  Event ID: 563 (0x0233)    Type: Success AuditDescription: Object Open for Delete       Object Server: %1     Object Type: %2       Object Name: %3      New Handle ID: %4       Operation ID:{%5,%6}    Process ID: %7       Primary User Name: %8   Primary Domain: %9       Primary Logon ID: %10   Client User Name: %11       Client Domain: %12     Client Logon ID: %13       Accesses %14        Privileges %15				
  Event ID: 564 (0x0234)    Type: Success AuditDescription: Object Deleted       Object Server: %1     Handle ID: %2       Process ID: %3				
  Event ID: 565 (0x0235)    Type: Success AuditDescription: Object Open       Object Server: %1     Object Type: %2       Object Name: %3      New Handle ID: %4       Operation ID:{%5,%6}    Process ID: %7       Primary User Name: %8   Primary Domain: %9       Primary Logon ID: %10   Client User Name: %11       Client Domain: %12     Client Logon ID: %13       Accesses %14        Privileges %15       Properties:%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25				
  Event ID: 566 (0x0236)    Type: Success AuditDescription: Object Operation       Operation Type %1     Object Type: %2       Object Name: %3      Handle ID: %4       Operation ID:{%5,%6}    Primary User Name: %7       Primary Domain: %8     Primary Logon ID: %9       Client User Name: %10   Client Domain: %11       Client Logon ID: %12    Requested Accesses %13				
  Event ID: 576 (0x0240)    Type: Success AuditDescription: Special privileges assigned to new logon:       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3        Assigned: %4				
  Event ID: 577 (0x0241)    Type: Success AuditDescription: Privileged Service Called       Server: %1         Service: %2       Primary User Name: %3   Primary Domain: %4       Primary Logon ID: %5    Client User Name: %6       Client Domain: %7     Client Logon ID: %8       Privileges: %9 				
  Event ID: 578 (0x0242)    Type: Success AuditDescription: Privileged object operation       Object Server: %1     Object Handle: %2       Process ID: %3       Primary User Name: %4       Primary Domain: %5     Primary Logon ID: %6       Client User Name: %7    Client Domain: %8       Client Logon ID: %9    Privileges: %10				
  Event ID: 592 (0x0250)    Type: Success AuditDescription: A new process has been created       New Process ID: %1     Image File Name: %2       Creator Process ID: %3   User Name: %4       Domain: %5         Logon ID: %6				
  Event ID: 593 (0x0251)    Type: Success AuditDescription: A process has exited       Process ID: %1       User Name: %2       Domain: %3         Logon ID: %4				
  Event ID: 594 (0x0252)    Type: Success AuditDescription: A handle to an object has been duplicated       Source Handle ID: %1    Source Process ID: %2       Target Handle ID: %3    Target Process ID: %4				
  Event ID: 595 (0x0253)    Type: Success AuditDescription: Indirect access to an object has been obtained       Object Type: %1      Object Name: %2       Process ID: %3       Primary User Name: %4       Primary Domain: %5     Primary Logon ID: %6       Client User Name: %7    Client Domain: %8       Client Logon ID: %9    Accesses: %10				

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 299475 – останній перегляд: 08/26/2011 12:14:00 – виправлення: 2.0

 • kbinfo kbmt KB299475 KbMtvi
Зворотний зв’язок