Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để tạo một kết nối cơ sở dữ liệu từ một trang ASP trong IIS

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:300382
TÓM TẮT
Có rất nhiều cách để kết nối với cơ sở dữ liệu. Điều này bài viết-by-step cung cấp mẫu kết nối dây cho các loại cơ sở dữ liệu và kết nối cơ sở dữ liệu.

back to the top

Yêu cầu

Sau đây là các yêu cầu để kết nối đến cơ sở dữ liệu:
  • Active Server Pages (ASP) cho phép thông tin trên Internet Dịch vụ máy chủ Web (IIS) Phiên bản 5.0 với Microsoft dữ liệu truy cập các thành phần (MDAC) Phiên bản 2,5 hoặc 2.6 (với một cơ sở dữ liệu máy bay phản lực)
  • Kết nối tới cơ sở dữ liệu địa phương hoặc từ xa
  • ASP bật Microsoft Internet Explorer phiên bản 5.0 hoặc sau này
back to the top

Mẫu cơ sở dữ liệu kết nối chuỗi

Những ví dụ này là nhằm mục đích minh chứng. Bạn phải dán mã này trong mã ASP của bạn để kết nối với các quy định cơ sở dữ liệu. Lưu ý rằng bạn phải thay đổi các yếu tố như cơ sở dữ liệu tên, máy chủ tên, cơ sở dữ liệu vị trí, tên nguồn dữ liệu (DSN), và như vậy.

back to the top

Microsoft Access

Nếu không có DSN
<%Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")Cnn.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=c:\mydatabase.mdb"%>				
OLE DB
<%Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")Cnn.open "PROVIDER=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\mydatabase.mdb"%>				
Tệp DSN
<% Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")Cnn.open "FILEDSN=ADSN"%>				
DSN và không có ID người dùng/mật khẩu
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")Conn.open "DSNname"%>				
Với DSN và ID/mật khẩu người dùng
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")Conn.open "DSNname","username","password"%>				
Nếu không có DSN, dùng một đường dẫn vật lý như là một tài liệu tham khảo
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")DSNtest="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "DSNtest=dsntest & "DBQ=c:\mydatabase.mdb" Conn.Open DSNtest%>				
Nếu không có DSN, bằng cách sử dụng Server.MapPath

LƯU Ý: Server.MapPath là con đường từ máy chủ Web gốc. Theo mặc định, Đây là C:\Inetpub\Wwwroot.
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")DSNtest="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "DSNtest=dsntest & "DBQ=" & Server.MapPath("/databases/mydatabase.mdb")Conn.Open DSNtest%>				
back to the top

Microsoft SQL Server

OLE DB
<%Set cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")cnn.open "PROVIDER=SQLOLEDB;DATA SOURCE=sqlservername;UID=username;PWD=password;DATABASE=mydatabase "%>				
Với DSN
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")Conn.open "DSN=MyDSN;UID=user;PWD=password;DATABASE=mydatabase"%>				
Nếu không có DSN
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")DSNtest="DRIVER={SQL Server};SERVER=ServerName;UID=USER;PWD=password;DATABASE=mydatabase"Conn.open DSNtest%>				
back to the top

Microsoft Visual FoxPro

Nếu không có DSN
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")ConnStr= "Driver=Microsoft Visual Foxpro Driver; UID=userID;SourceType=DBC;SourceDB=C:\databases\mydatabase.dbc"Conn.Open ConnStr%>				
back to the top

Oracle

ODBC với DSN
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")Conn.cursorlocation=adUseClient   ' requires use of adovbs.inc; numeric value is 3Conn.open "DSN=test;UID=name;PWD=pass"%>				
OLE DB
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")Conn.cursorlocation=adUseClient   ' requires use of adovbs.inc; numeric value is 3DSNTest="Provider=MSDAORA.1;Password=pass;User ID=name;Data Source=data.world"Conn.open DSNtest%>				
back to the top


THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về loại dữ liệu, kết nối dữ liệu, hoặc Các thành phần MDAC, xem Web site sau của Microsoft: back to the top

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 300382 - Xem lại Lần cuối: 08/26/2011 11:53:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbhowto kbhowtomaster kbmt KB300382 KbMtvi
Phản hồi