Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách tải gói dịch vụ Exchange 2000 Server mới nhất

TÓM TẮT
Bản vá Exchange 2000 Server được cung cấp trong các gói dịch vụ. Các gói dịch vụ giúp sản phẩm luôn cập nhật. Các gói dịch vụ bao gồm các bản cập nhật, công cụ quản trị hệ thống, trình điều khiển và các cấu phần bổ sung. Tất cả các gói dịch vụ được đóng gói một cách thuận tiện để tải xuống dễ dàng. Các gói dịch vụ có tính tích lũy. Do đó, lỗi đã được vá trong một gói dịch vụ cũng được vá trong các gói dịch vụ tiếp theo. Ví dụ: các lỗi đã được vá bởi Exchange 2000 Server Gói Dịch vụ 1 (SP1) cũng được vá bởi Exchange 2000 Server Gói Dịch vụ 2 (SP2).

Gói bản cập nhật là một nhóm kém hoàn chỉnh hơn gồm các bản cập nhật, công cụ quản trị hệ thống, trình điều khiển và các cấu phần bổ sung đã được tạo sau khi phát hành gói dịch vụ. Gói bản cập nhật tập trung vào việc khắc phục các sự cố cụ thể để bạn không phải đợi gói dịch vụ hoàn chỉnh tiếp theo được phát hành.

Bài viết này chứa thông tin về cách tải gói dịch vụ cập nhật nhất và gói bản cập nhật sẵn có.
THÔNG TIN THÊM

Tải xuống Exchange 2000 Server Gói Dịch vụ 3

Ngày Phát hành: 18.07.2002

Để tải Exchange 2000 Server Gói Dịch vụ 3 (SP3), hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft và chọn phiên bản ngôn ngữ được yêu cầu của bạn:

Danh sách bản vá

Để xem danh sách bài viết mô tả các bản vá được bao gồm trong Exchange 2000 Server SP3, hãy ghé thắm Web site sau của Microsoft:

Tải xuống bản cập nhật Exchange 2000 Server sau Gói Dịch vụ 3

Ngày Phát hành: 16.08.2004

Để tải bản cập nhật Exchange 2000 Server sau SP3, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
870540 Tính khả dụng của bản cập nhật Exchange 2000 Server sau Gói Dịch vụ phát hành vào tháng 8 năm 2004

Các gói dịch vụ trước

Exchange 2000 Server Gói Dịch vụ 2

Ngày Phát hành: Ngày 5 tháng 12 năm 2001
Danh sách bản vá
Chú thích phát hành
Để xem Chú thích Phát hành cho Exchange 2000 Server SP2, hãy ghé thăm một trong các Web site sau của Microsoft:

Exchange 2000 Server Gói Dịch vụ 1

Ngày Phát hành: Ngày 21 tháng 6 năm 2001
Cách tải
Để tải Exchange 2000 Server SP1, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:
Danh sách bản vá
Để biết thêm thông tin về lỗi được vá bằng gói dịch vụ này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
301452 Danh sách lỗi được vá trong Exchange 2000 Server Gói Dịch vụ 1

Bản cập nhật trước

Bản cập nhật Exchange 2000 Server sau Gói Dịch vụ 3 phát hành vào tháng 4 năm 2004

Ngày Phát hành: 19.04.2004

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
836488 Bản cập nhật Exchange 2000 Server sau Gói Dịch vụ 3 phát hành vào tháng 4 năm 2004

Bản cập nhật Exchange 2000 Server sau Gói Dịch vụ 3 phát hành vào tháng 9 năm 2003

Ngày Phát hành: 27.08.2003

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824282 Bản cập nhật Exchange 2000 Server sau Gói Dịch vụ 3 phát hành vào tháng 9 năm 2003

Bản cập nhật Exchange 2000 Server sau Gói Dịch vụ 3 phát hành vào tháng 3 năm 2003

Ngày Phát hành: 24.03.2003

Để biết thêm thông tin về Bản cập nhật Exchange 2000 Server Sau Gói Dịch vụ 3, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
813840 Bản cập nhật Exchange 2000 Server sau Gói Dịch vụ 3 phát hành vào tháng 3 năm 2003
Thuộc tính

ID Bài viết: 301378 - Xem lại Lần cuối: 09/29/2011 15:24:00 - Bản sửa đổi: 3.0

  • kbgetsp kbhotfixrollup kburgent kbmsnia kbprodblurbs kbsubserv kbtnt kbnofix kbarttypeverlist kbarttyperoadmap kbwhitepaper kbnontriagediss kbonlinedocs kbappsolobj kbarttypeshowme kbhowtomaster kbpending kbarttypedocerr kbarttypefix kbguidelines kbcodesnippet kbfix kbprb kbhowto kbupdate kbbug kbsamplepro kblicensing kbtophit kbmacroexample kbdtacode kbfea kbdocerr kbdocfix kbtshoot kbsample kbreadme kbother kbfile kberrmsg atdownload kbpag kbtypenonkb kbcritsit kbmsnpartnerportal kbcode kbappnote kbinfo KB301378
Phản hồi
ms.js"> &t=">