Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: "Đối tượng không hợp lệ hoặc không còn đặt" lỗi với Microsoft Jet

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:304536
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TRIỆU CHỨNG
Khi mở và đóng cửa các kết nối hoặc recordsets bằng cách sử dụng trình điều khiển ODBC Microsoft Access hoặc các Microsoft OLE DB Provider cho máy bay phản lực, lỗi sau đây có thể được báo cáo:
Đối tượng không hợp lệ hoặc không còn đặt.
Sau khi lỗi này báo cáo, không có nhiều recordsets hoặc các kết nối có thể được mở ra từ quá trình.

Thông điệp lỗi có thể khác thông báo là ứng dụng khách bao gồm:
Quá nhiều bảng mở.
Không thể mở bất kỳ bàn nhiều hơn nữa.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Microsoft phản lực 4,0 service pack mới nhất 6. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
239114Làm thế nào để: Có được gói dịch vụ mới nhất cho cơ sở dữ liệu Microsoft Jet 4,0
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này. Vấn đề này đã được cố định trong máy bay phản lực 4,0 Service Pack 6 (SP6).
THÔNG TIN THÊM
Để tạo lại vấn đề, hãy chạy sau Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) code:
Public Sub Jet_TableID_Repro()Dim conn As ADODB.ConnectionDim cmd As ADODB.CommandDim rs As ADODB.recordsetDim i As Long    Set conn = New ADODB.Connection  ' Modify this connection string to point to some blank database.  conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\YourTestDatabase.mdb;"    ' Drop and re-create test query.  On Error Resume Next  conn.Execute "drop procedure sp_param_test", , adExecuteNoRecords  On Error GoTo 0  conn.Execute "create procedure sp_param_test as " & _         "parameters iInput Long; " & _         "select iInput as iOutput;", , adExecuteNoRecords    For i = 1 To 10000    ' Code should fail at around 2000-3000 iterations.    Set rs = New ADODB.recordset    Set cmd = New ADODB.Command    Set cmd.ActiveConnection = conn    cmd.CommandType = adCmdStoredProc    cmd.CommandText = "sp_param_test"    cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("iInput", adInteger)    cmd.Parameters(0).value = 12    ' This will fail at around 2000-3000 iterations.    rs.Open cmd, , adOpenKeyset, adLockOptimistic    Set cmd = Nothing    Debug.Print i    DoEvents    rs.Close    Set rs = Nothing  Next iEnd Sub				

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 304536 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 19:02:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbhotfixserver kbqfe kbjet kbprb kbmt KB304536 KbMtvi
Phản hồi