Làm thế nào để thay đổi hành vi của máy in đi lang thang với chuyển vùng hồ sơ

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:304767
QUAN TRỌNG: Bài viết này chứa thông tin về việc sửa đổi sổ đăng ký. Trước khi bạn chỉnh sửa registry, hãy chắc chắn để trở lại nó lên và đảm bảo rằng bạn hiểu làm thế nào để khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Thông tin về làm thế nào để sao lưu, khôi phục và chỉnh sửa registry, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả của Microsoft Windows Registry
TÓM TẮT
Bởi thiết kế, khi một người dùng đang sử dụng một hồ sơ di động, máy in mặc định của người dùng đó tậ với hồ sơ người dùng. Tuy nhiên, trong một số môi trường này có thể không là các hành vi mong muốn. Bài viết này cung cấp các phương pháp bạn có thể sử dụng để thay đổi hành vi này.
THÔNG TIN THÊM
CẢNH BÁO: Nếu bạn sử dụng Registry Editor không chính xác, bạn có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng mà có thể yêu cầu bạn phải cài đặt lại hệ điều hành của bạn. Microsoft không thể đảm bảo rằng bạn có thể giải quyết vấn đề mà kết quả từ việc sử dụng Registry Editor không chính xác. Sử dụng Registry Editor nguy cơ của riêng bạn.

QUAN TRỌNG: Các thông tin trong bài viết này được thiết kế để sử dụng bởi nhà quản trị doanh nghiệp. Trước khi bạn sử dụng bất kỳ phương pháp được mô tả trong bài viết này trong môi trường của bạn, bạn nên triệt để thử nghiệm các phương pháp trong một môi trường thử nghiệm.

Máy in được thiết kế để đi lang thang với hồ sơ di động của người dùng, và đây là lý do tại sao máy in mặc định được lưu trữ trong các chi nhánh HKEY_CURRENT_USER của sổ đăng ký. Để thay đổi hành vi này, sử dụng một trong những phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

Xuất khẩu máy in mặc định thiết lập cho máy in đã cài đặt, và sau đó kết hợp các thiết lập vào hồ sơ của người dùng khi người dùng đăng nhập máy tính:
 1. Sử dụng Registry Editor (Regedit.exe) để xuất khẩu ky sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 2. Sửa đổi các tập tin đăng ký (reg) bạn thực hiện trong bước 1 với một trình soạn thảo văn bản do đó chỉ đăng ký giá trị tên dưới đây điều quan trọng là:
  "Thiết bị"=...
  Lưu ý rằng tập tin registry nên chứa một dòng trống ở cuối của tập tin.
 3. Sử dụng Registry Editor (Regedit.exe) để thêm một mới ResetPrinter chuỗi giá trị dưới ky sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. Giá trị của các ResetPrinter giá trị nên là một cái gì đó tương tự như giá trị sau đây
  REGEDIT.EXE -S đường dẫn\File.reg
  nơi File.reg là tên bạn sử dụng để lưu trữ máy in mặc định.

Phương pháp 2

Nếu máy tính trong một khu vực cụ thể chứa tên của máy tính tương tự, bạn có thể sử dụng một tập lệnh .vbs mà phù hợp với một tập cụ thể các ký tự trong tên máy tính, và cài đặt một máy in tương ứng. Mẫu mã được bao gồm trong phương pháp này chỉ đòi hỏi rằng bạn sửa đổi các dòng nếu. Ví dụ, các báo cáo nếu đầu tiên trong mã dịch để "Nếu tên máy tính chứa văn bản"LAB1-", sau đó thiết lập máy in mặc định để"\\LAB1\LaserJet". Để hoàn thành phương pháp này:
 1. Copy đoạn mã mẫu VBS sau vào một. VBS tập tin, ví dụ, Defaultprinter.vbs:
  Option ExplicitDIM RegEntry, ComputerNameRegEntry="HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName\ComputerName"ComputerName = ReadRegValue(RegEntry)if InStr(1,ucase(ComputerName),"LAB1-",vbTextCompare) > 0 then call SetPrinter("\\LAB1\LaserJet")if InStr(1,ucase(ComputerName),"LAB2-",vbTextCompare) > 0 then call SetPrinter("\\LAB2\LaserJet")if InStr(1,ucase(ComputerName),"OFFICE-",vbTextCompare) > 0 then call SetPrinter("\\OFFICE\LaserJet")'so on and so forth.wscript.quit' *** This subroutine installs and sets the default printerSub SetPrinter(ByVal PrinterPath) DIM WshNetwork Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")  WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection(PrinterPath) WshNetwork.SetDefaultPrinter Printerpathend sub' **** This function returns the data in the registry valueFunction ReadRegValue(ByVal RegValue)    DIM WSHShell Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") ReadRegValue="" On Error Resume Next ReadRegValue= WSHShell.RegRead(RegValue)End Function					
 2. Sửa đổi dòng nếu cần thiết. Phần duy nhất của dòng nếu cần phải được sửa đổi giữa báo giá đôi. Lưu ý rằng bạn có thể cần thêm đường bổ sung nếu.
 3. Sử dụng Registry Editor để tạo ra một ResetPrinter chuỗi giá trị dưới ky sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. Giá trị của ResetPrinter nên là một cái gì đó tương tự như giá trị sau đây
  WSCRIPT.EXE đường dẫn\DefaultPrinter.VBS
  nơi đường dẫn là vị trí nơi mà các tập tin Defaultprinter.vbs được lưu trữ.

Chú ý

Cũng có thể chạy tập tin Defaultprinter.vbs từ một kịch bản đăng nhập thay vì của chính chạy. Cả hai phương pháp được mô tả trong bài viết này đặt lại máy in mặc định hồ sơ của người dùng được thiết lập để in ra. Ngoài ra, các kịch bản mẫu được bao gồm trong bài viết này không chạy đúng cách, bạn có thể cần phải nâng cấp hoặc cài đặt Windows Scripting Host từ Web site sau Microsoft:Microsoft cung cấp lập trình ví dụ để minh hoạ chỉ, không có bảo hành hoặc thể hiện hay ngụ ý. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý khả năng bán hàng hoặc cho một mục đích cụ thể. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen thuộc với ngôn ngữ lập trình mà đang được chứng minh và với những công cụ được sử dụng để tạo ra và gỡ lỗi thủ tục. Microsoft hỗ trợ các kỹ sư có thể giúp giải thích các chức năng của một thủ tục cụ thể, nhưng họ sẽ không sửa đổi những ví dụ để cung cấp thêm chức năng hoặc xây dựng quy trình để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 304767 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 18:39:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbenv kbhowto kbnetwork kbprint kbmt KB304767 KbMtvi
Phản hồi