Danh sách các mã lỗi và thông báo lỗi cho Windows cài đặt các quy trình

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:304888
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này chứa một danh sách các mã lỗi và tin nhắn văn bản có thể xuất hiện khi Microsoft Windows Installer (Msiexec.exe) thực hiện một quá trình tổng thể.

Chú ý Mặc dù các lỗi mã thông tin trong bài viết này có thể giúp bạn chẩn đoán của bạn cài đặt, một số vấn đề có thể gây ra một lỗi duy nhất . Vì vậy, các thông tin trong bài viết này là chỉ là bước đầu tiên cho giải đáp thắc mắc có thể nguyên nhân của vấn đề.
THÔNG TIN THÊM
Dưới đây là một số ví dụ của cài đặt Windows quy trình:
 • Cài đặt Windows Installer (Instmsi.exe trên Microsoft Windows 98 và sau đó hoặc Instmsiw.exe trên Microsoft Windows NT 4.0 và Windows năm 2000).
 • Cài đặt Microsoft Visio 2002.
 • Áp dụng một cập nhật Windows Installer (bản vá).
Bạn có thể xem xét các mã lỗi trong bảng dưới đây được "Lối ra mã" hoặc "Trả lại mã". Bạn có thể sử dụng các mã số cho cấp lỗi bẫy trong một tập tin thực thi MS-DOS, hoặc trong Microsoft hệ thống quản lý máy chủ Tin nhắn (SMS) để tìm ra kết quả cuối cùng của quá trình.

Chú ý Bạn không thấy mã lỗi tập tin đăng nhập Windows Installer rằng thiết lập Visio tạo ra trừ khi bạn tạo một tệp sổ ghi tiết.
Error code        Value Description---------------------------------------------------------------------------ERROR_SUCCESS        0  Action completed successfully.ERROR_INVALID_DATA     13  The data is invalid.ERROR_INVALID_PARAMETER  87  One of the parameters was invalid.ERROR_INSTALL_SERVICE_  1601  The Windows Installer service could not be FAILURE            accessed. Contact your support personnel                 to verify that the Windows Installer                 service is properly registered.ERROR_INSTALL_USEREXIT  1602  User cancel installation.ERROR_INSTALL_FAILURE  1603  Fatal error during installation.ERROR_INSTALL_SUSPEND  1604  Installation suspended, incomplete.ERROR_UNKNOWN_PRODUCT  1605  This action is only valid for products that                are currently installed.ERROR_UNKNOWN_FEATURE  1606  Feature ID not registered.ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607  Component ID not registered.ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  1608  Unknown property.ERROR_INVALID_HANDLE_  1609  Handle is in an invalid state. STATE          ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610  The configuration data for this product is                 corrupted. Contact your support personnel.ERROR_INDEX_ABSENT    1611  Component qualifier not present.ERROR_INSTALL_SOURCE_  1612  The installation source for this product ABSENT             is not available. Verify that the source                 exists and that you can access it.ERROR_INSTALL_PACKAGE_  1613  This installation package cannot be VERSION            installed by the Windows Installer                 service. You must install a Windows                 service pack that contains a newer version                 of the Windows Installer service.ERROR_PRODUCT_      1614  Product is uninstalled. UNINSTALLED ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX  1615  SQL query syntax invalid or unsupported.ERROR_INVALID_FIELD   1616  Record field does not exist.ERROR_INSTALL_ALREADY_  1618  Another installation is already in RUNNING            progress. Complete that installation                 before proceeding with this install.ERROR_INSTALL_PACKAGE_  1619  This installation package could not be OPEN_FAILED          opened. Verify that the package exists and                 that you can access it, or contact the                 application vendor to verify that this is                 a valid Windows Installer package.ERROR_INSTALL_PACKAGE_  1620  This installation package could not be INVALID            opened. Contact the application vendor to                 verify that this is a valid Windows                 Installer package.ERROR_INSTALL_UI_    1621  There was an error starting the Windows FAILURE            Installer service user interface. Contact                 your support personnel.ERROR_INSTALL_LOG_    1622  Error opening installation log file. FAILURE            Verify that the specified log file                 location exists and is writable.ERROR_INSTALL_LANGUAGE_ 1623  This language of this installation package UNSUPPORTED          is not supported by your system.ERROR_INSTALL_TRANSFORM_ 1624  Error applying transforms. Verify that FAILURE            the specified transform paths are valid.ERROR_INSTALL_PACKAGE_  1625  This installation is forbidden by system REJECTED            policy. Contact your system administrator.ERROR_FUNCTION_NOT_   1626  Function could not be executed. CALLED      ERROR_FUNCTION_FAILED  1627  Function failed during execution.ERROR_INVALID_TABLE   1628  Invalid or unknown table specified.ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629  Data supplied is of wrong type.ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  1630  Data of this type is not supported.ERROR_CREATE_FAILED   1631  The Windows Installer service failed to                 start. Contact your support personnel.ERROR_INSTALL_TEMP_   1632  The temp folder is either full or UNWRITABLE           inaccessible. Verify that the temp folder                 exists and that you can write to it.ERROR_INSTALL_PLATFORM_ 1633  This installation package is not supported UNSUPPORTED          on this platform. Contact your application                 vendor.ERROR_INSTALL_NOTUSED  1634  Component not used on this computer.ERROR_PATCH_PACKAGE_   1635  This patch package could not be opened. OPEN_FAILED          Verify that the patch package exists and                 that you can access it, or contact the                 application vendor to verify that this is                 a valid Windows Installer patch package.ERROR_PATCH_PACKAGE_   1636  This patch package could not be opened. INVALID            Contact the application vendor to verify                 that this is a valid Windows Installer                 patch package.ERROR_PATCH_PACKAGE_   1637  This patch package cannot be processed by UNSUPPORTED          the Windows Installer service. You must                 install a Windows service pack that                 contains a newer version of the Windows                 Installer service.ERROR_PRODUCT_VERSION  1638  Another version of this product is already                 installed. Installation of this version                 cannot continue. To configure or remove                 the existing version of this product, use                 Add/Remove Programs in Control Panel.ERROR_INVALID_COMMAND_  1639  Invalid command line argument. Consult the LINE              Windows Installer SDK for detailed command                 line help.ERROR_INSTALL_REMOTE_  1640  Installation from a Terminal Server DISALLOWED          client session not permitted for                 current user.ERROR_SUCCESS_REBOOT_  1641  The installer has started a reboot. INITIATED           This error code not available                 on Windows Installer version 1.0.ERROR_PATCH_TARGET_   1642  The installer cannot install the NOT_FOUND           upgrade patch because the program                being upgraded may be missing, or the                upgrade patch updates a different                version of the program. Verify that                 the program to be upgraded exists on                your computer and that you have the                 correct upgrade patch.                 This error code is not available on                Windows Installer version 1.0.ERROR_SUCCESS_REBOOT_  3010  A restart is required to complete the REQUIRED            install. This does not include installs                 where the ForceReboot action is run. Note                 that this error will not be available until                 future version of the installer. 				
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về cài đặt Windows, truy cập vào các Microsoft Web site sau:
errmsg mã msi

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 304888 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 04:31:24 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbhowto kbinfo kbmt KB304888 KbMtvi
Phản hồi