Thành viên của nhóm phân phối động trong triển khai kết hợp Exchange không nhận được bức e-mail

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3061396
VẤN ĐỀ
Bạn có một triển khai kết hợp Exchange Online trong Office 365 và máy chủ Exchange tại chỗ. Trong môi trường này, một số thành viên của nhóm phân phối động không nhận được bức e-mail. Người gửi cũng không nhận được báo cáo (NDR). Tuy nhiên, nếu người gửi bằng tay thêm người dùng vào trường cho các thư email thay vì gửi thư đến nhóm phân phối, thư được gửi đến và nhận được người dùng.

Ngoài ra, nếu bạn chạy lệnh như sau trở lại danh sách người nhận trong nhóm phân phối động, người dùng không xuất hiện trong danh sách:
$list = Get-DynamicDistributionGroup sales@contoso.comGet-Recipient -RecipientPreviewFilter $list.RecipientFilter
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra nếu nhóm phân phối động được thiết lập trước khi trở thành môi trường tồn nếu nhóm phân phối động sử dụng bộ lọc bao gồm chỉ hộp thư đến. Hộp thư được di chuyển sang Office 365 trở thành người dùng kích hoạt thư trong mục tin thư thoại tại chỗ.
GIẢI PHÁP
Sử dụng lệnh ghép ngắn Set-DynamicDistributionGroup để Cập Nhật bộ lọc cho nhóm phân phối động để đưa người dùng kích hoạt thư. Ví dụ: chạy lệnh sau:
Set-DynamicDistributionGroup -Identity sales@contoso.com -IncludedRecipients "MailboxUsers,MailContacts" -RecipientFilter {((RecipientType -eq 'UserMailbox' -or 'MailUser' -or 'MailContact'))}
Quan trọng Khi bạn thêm bộ lọc vào một phân phối động hiện tại, hãy chắc chắn bao gồm các bộ lọc người nhận hiện tại. Tại sao? Lệnh ghép ngắn Set-DynamicDistributionGroupthay thế các bộ lọc người nhận sẵn có với giá trị mà bạn chỉ định. Ngoài ra, bạn không cần phải chỉ định bộ lọc người nhận mặc định. Exchange sẽ thêm các bộ lọc tự động.
THÔNG TIN KHÁC
Để biết thêm thông tin, hãy xem Set-DynamicDistributionGroup.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi tới Cộng đồng Microsoft hoặc Diễn đàn TechNet Exchange.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3061396 - Xem lại Lần cuối: 12/21/2016 14:05:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • o365022013 o365 o365a o365e o365m hybrid kbmt KB3061396 KbMtvi
Phản hồi