Internet Explorer phím lối tắt

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 306832
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
Tóm tắt
Bài này liệt kê các phím lối tắt bàn phím cho Internet Explorer 5.5.
Thông tin thêm
Bạn có thể sử dụng phím lối tắt để xem và khám phá các web site, các trang xem trước trước khi bạn in chúng, sử dụng hộp địa chỉ, làm việc với yêu thích, và chỉnh sửa.

Làm thế nào để xem và khám phá các web site với các phím lối tắt

Để xem và khám phá các web site với phím tắt:
To do this                Press this key----------------------------------------------------------------------Display Internet Explorer Help or to   F1display context Help about an item in a dialog boxToggle between full-screen and other   F11views in the browserMove forward through the items on a    TAB Web page, the Address box, or the Links boxMove through the items on a Web page,   SHIFT+TABthe Address box, or the Links boxGo to your Home page           ALT+HOMEGo to the next page            ALT+RIGHT ARROWGo to the previous page          ALT+LEFT ARROW or BACKSPACEDisplay a shortcut menu for a link    SHIFT+F10Move forward between frames        CTRL+TAB or F6Move back between frames         SHIFT+CTRL+TABScroll toward the beginning of a     UP ARROWdocument Scroll toward the end of a document    DOWN ARROWScroll toward the beginning of a     PAGE UPdocument in larger incrementsScroll toward the end of a document    PAGE DOWNin larger incrementsMove to the beginning of a document    HOMEMove to the end of a document       ENDFind on this page             CTRL+FRefresh the current Web page       F5 or CTRL+RRefresh the current Web page, even if   CTRL+F5the time stamp for the Web version and your locally stored version are the same Stop downloading a page          ESCGo to a new location           CTRL+O or CTRL+LOpen a new window             CTRL+NClose the current window         CTRL+WSave the current page           CTRL+SPrint the current page or active frame  CTRL+PActivate a selected link         ENTEROpen the Search box            CTRL+EOpen the Favorites box          CTRL+IOpen the History box           CTRL+HIn the History or Favorites boxes,    CTRL+clickopen multiple folders					

Làm thế nào để xem trước khi in với phím lối tắt

Để in web site xem trước với phím tắt:
To do this                Press this key----------------------------------------------------------Set printing options and print the page  ALT+PChange paper, headers and footers,    ALT+Uorientation, and margins for this pageDisplay the first page to be printed   ALT+HOMEDisplay the previous page to be printed  ALT+LEFT ARROWType the number of the page that you   ALT+Awant displayedDisplay the next page to be printed    ALT+RIGHT ARROWDisplay the last page to be printed    ALT+ENDZoom out                 ALT+MINUSZoom in                  ALT+PLUSDisplay a list of zoom percentages    ALT+ZClose Print Preview            ALT+C					

Làm thế nào để sử dụng hộp địa chỉ với phím lối tắt

Để sử dụng hộp địa chỉ với phím tắt:
To do this                Press this key-----------------------------------------------------------Select the text in the Address box    ALT+DDisplay a list of addresses that you   F4have typedWhen in the Address box, move the cursor CTRL+LEFT ARROWleft to the next logical break in the address (period or slash)When in the Address box, move the cursor CTRL+RIGHT ARROWright to the next logical break in the address (period or slash)Add "www." to the beginning and ".com"  CTRL+ENTERto the end of the text that you type in the Address boxMove forward through the list of     UP ARROWAutoComplete matchesMove back through the list of       DOWN ARROWAutoComplete matches					

Làm thế nào để làm việc với yêu thích bằng cách sử dụng phím lối tắt

Để làm việc với yêu thích bằng cách sử dụng phím tắt:
To do this                Press this key---------------------------------------------------------Add the current page to your favorites  CTRL+DOpen the Organize Favorites dialog box  CTRL+BMove selected item up in the Favorites  ALT+UP ARROWlist in the Organize Favorites dialog boxMove selected item down in the      ALT+DOWN ARROWFavorites list in the Organize Favorites dialog box					

Làm thế nào để chỉnh sửa với phím lối tắt

Để chỉnh sửa với phím tắt:
To do this                Press this key--------------------------------------------------------Remove the selected items and copy them  CTRL+Xto the ClipboardCopy the selected items to the Clipboard CTRL+CInsert the contents of the Clipboard at  CTRL+Vthe selected locationSelect all items on the current Web page CTRL+A					

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 306832 - Xem lại Lần cuối: 07/10/2013 06:58:00 - Bản sửa đổi: 3.0

 • kbenv kbinfo kbmt KB306832 KbMtvi
Phản hồi